THE FIRST EPISTLE OF PAUL THE APOSTLE TO
TIMOTHY
1
Shíí Paul, Bik’ehgo’ihi’ṉań Hasdánohwiṉilíí, ła’íí Jesus Christ nohweBik’ehń shendaagoz’ąąhíí bighą binal’a’á nshłįį; Jesus Christ biláhyú ihi’ṉaa doo ngonel’ąą dahíí ndaahóndlii; Timothy, odlą’ bee da’aṉii shiye’ nlíni, bich’į’ k’e’eshchii: Bik’ehgo’ihi’ṉań nohwiTaa ła’íí Jesus Christ nohweBik’ehń biłgoch’oba’íí ła’íí bits’ą́’dí’ aatét’íi ła’íí iłch’į’gont’ééhíí bee nich’į’ goz’ąą le’. Macedóniayú déyáádá’ ániłdéṉiid n’íí k’ehgo nanánoshkąąhgo gánániłdish’ṉii, Éphesus golzeeyú síndaadá’ ła’ nṉeehíí łahgo at’éégo iłch’ígó’aahíí doo bee iłch’ídaagonoh’aah da le’, nłdzilgo daabilnṉii, Yati’ daazhógo alzaahíí ła’íí hadíń hadaałinest’aaníí doo ąąłzhį’ baa na’gozṉi’ dahíí doo ídaayełts’ą́ą́ da le’, daabiłnṉii ałdó’, áí łą́ą́go łahadaagoch’idit’áhgo áile’, áí Bik’ehgo’ihi’ṉań kángon’ááníí doo łayolé’ át’éé da, áí ko’odlą’ zhą́ bee łaile’. Áídá’ kojíí biyi’ nzhǫǫgo, nłt’éégo ánách’it’įįł bígoch’iłsįgo, ła’íí da’aṉii ch’odląąhíí bighą koł ijǫǫ doleełgo koł ch’ídaagont’aah: Áí ła’ nṉee k’ihzhį’ ádaasdzaago łahadaadit’áhíí doo nt’é be’alṉéhi yaa yádaałti’íí daasilįį; Bik’ehgo’ihi’ṉań yegos’áni yaa iłch’ídaago’aahíí daanlįįgo hádaat’įį; ndihíí nt’é daaṉiihíí ła’íí nt’é nłdzilgo yaa yádaałti’íí doo yídaagołsį da. Áídá’ begoz’aaníí nłt’éhi áile’ bídaagonlzį, dábik’ehyú iłch’ígót’aahyúgo, ła’íí bikísk’eh ánádaach’it’įįłyúgo; Díí ałdó’ bídaagonlzį, begoz’aaníí nṉee dábik’ehyú ádaat’eehíí doo bá álzaa da, ndi hadíí doo begoz’aaníí yikísk’ehyú ádaat’ee dahíí bá álzaa, doo da’dits’ag dahíí, Bik’ehgo’ihi’ṉań doo daidnłsį dahíí, nchǫ’go ádaat’iiníí, doo biłdaagodiyįh dahíí, ni’ biká’ nandeehíí zhą́ biłdaanzhǫǫhíí, bitaa hik’e bą́ą́ nadaiłtseedíí, ła’íí nṉee nadaiłtseedíí bá álzaa, 10 Ła’íí nant’į’ nakaihíí, nṉee dabíí iłch’į’ biini’ daamba’íí yee ídaadiłchǫǫhíí, nṉee ch’a’odaayihiyeehíí, łéda’iłchoohíí, yáná’iti’ yuṉe’ nadaach’aahíí, ła’íí dahadíńta da’aṉii iłch’ígót’aahíí yits’ą́’zhį’ ádaat’eehíí, áí dawa begoz’aaníí bá álzaa; 11 Áí da’aṉii iłch’ígót’aahíí Bik’ehgo’ihi’ṉań bits’ą́’dí’ baa gozhóni, biyati’ nłt’éhi ba’ihégosini at’éé, áí baa nagoshṉi’íí shaa godet’ąą. 12 Christ Jesus nohweBik’ehń bich’į’ ihénsį, áń díí bighą bínensh’ąągo áshíílaa, sha’ołííhíí ła’íí bána’isiidgo áshíílaahíí shił ołtago ba’ihénsį; 13 Shíí dabíntségo Jesus nchǫ’go baa yashti’ ni’, biniigodeshłaa ni’, ła’íí hoshch’iid ni’: áídá’ Bik’ehgo’ihi’ṉań shaa ch’ozbaad, doo bígonsį dayú, ła’íí doo oshdląą dayú ásht’į́į́ lę́k’ehíí bighą. 14 NohweBik’ehń biłgoch’oba’íí shich’į’ an’odaazlįį, odlą’ ła’íí ił’ijóóníí Christ Jesus biláhyú nohwíyééhíí ałdó’ shich’į’ an’odaazlįį. 15 Díí ágolzeehíí da’aṉii ágolzéhi, nṉee dawa daayodląągo dábik’eh, Christ Jesus nṉee nchǫ’go ánádaat’įįłíí hasdáyihiṉiiłhíí bighą ni’gosdzáń biká’zhį’ nyáá; shíí áí itah dázhǫ́ itisgo nchǫ’ihíí nshłįį ni’. 16 Shíí dantsé shiláhyú Jesus Christ dázhǫ́ shágoho’aałíí ch’í’ṉah áile’híí bighą Bik’ehgo’ihi’ṉań shaa ch’ozbaad, áík’ehgo bikédí’go hadíí da’odląąhgo ihi’ṉaa doo ngonel’ąą dahíí yee daahiṉaa doleełíí ałdó’ yágoho’aał doleełíí shágoho’aał n’íí bee bígózį doleełhíí bighą Bik’ehgo’ihi’ṉań shaa chozbaad. 17 Áík’ehgo ízisgo Nant’án, dahazhį’ golínihi, doo datsaah dahi, doo hit’įį dahi, Bik’ehgo’ihi’ṉań dabízhą́ goyánihi, doo ngonel’ąą dayú dahazhį’ daabich’idnłsį ła’íí dázhǫ́ ba’ihédaach’inzį le’. Doleełgo at’éé. 18 Timothy shiye’, dabíntségo Holy Spirit binkááyú naa yałti’ n’íí k’ehgo naa godensh’aahgo gániłdishṉii, Áí naa nagolṉi’ n’íí k’ehgo nłt’éégo nagonłkáad le’; 19 Ni’odlą’ nłdzilgo hóńtą’, ła’íí nłt’éégo ánánt’įįłíí ádígonlzį le’; ła’ bi’odlą’ doo daayotą’ dago daabi’odlą’ doo nt’é da silįį, tsina’eełíí nihiltǫǫdhíí k’ehgo: 20 Áí Hyméneus ła’íí Alexánder daaholzéhi itah; áí Bik’ehgo’ihi’ṉań doo nchǫ’go yaa yádaałti’ dago yídaagoł’aah doleełhíí bighą ch’iidn nant’án, Satan holzéhi, bich’į’ bidéchid, yiniidaagodilṉe’ doleełgo.