3
Christ bił naadohkai lę́k’eyúgo, Christ yaaká’yú Bik’ehgo’ihi’ṉań dihe’nazhiṉéégo dahsdaahíí bits’ą́’dí’go ágot’eehíí zhą́ hádaaht’įįgo bikádaadeh’į́į́ le’. Yaaká’dí’go ágot’eehíí zhą́ baa nohwiini’ le’, doo ni’gosdzáń biká’ ágot’eehíí da. Ni’gosdzáń biká’ ágot’eehíí bits’ą́’zhį’ nanesona’, Bik’ehgo’ihi’ṉań biyi’ nohwi’iṉa’íí nádes’į́į́, Christ biłgo. Christ, nohwi’iṉa’ nliiníí, ch’í’ṉah nasdlįįgo nohwíí ałdó’ bił nohwits’ą́’dindláádgo daanohwidoltseeł. Áí bighą ni’gosdzáń biká’ nchǫ’go ágot’eehíí hádaaht’iiníí nohwijíí biyi’ daagolííníí daazołhee; nant’į’ nahkaihíí, nchǫ’zhiṉéégo be’ádaanoht’eehíí, nohwits’í nchǫ’go hat’ííníí, nchǫ’go natsídaahkeesíí, ła’íí dawahá dayúwehégo ídáhádaaht’iiníí, áí da’ílíné daayokąąhíí át’éé, áí dawa daazołhee: Áí nchǫ’go ágot’eehíí bighą nṉee dabíí zhą́ daabik’ehíí Bik’ehgo’ihi’ṉań bihashke’íí bee bich’į’ goldohi at’éé: Łahn’ áí k’ehgo nohwíí ałdó’ nahkai ni’, áí k’ehgo daagonohłįį n’dá’. Áídá’ k’adíí díínko dawa yó’odaagodoh’aah; hadaashohkeehíí, nohwágochįįhíí, da’oh’ni’íí, nchǫ’go aayádaałti’íí, yati’ dénchǫ’éhi yee yádaałti’íí, dawa yó’odaagodoh’aah. Doo áníidá’ nchǫ’íí be’ádaanoht’ee n’íí, ła’íí nchǫ’go ánádaaht’įįł n’íí biłgo yó’odaasohné’dá’ doo iłch’į’ łéda’ołchoo da; 10 Áníidégo be’ádaanoht’eehíí ánádaagohdlaa, áík’ehgo Bik’ehgo’ihi’ṉań ánohwilaahíí dayúwehégo bídaagonołsįįh, ła’íí bedaanołt’eego ánádaanohwidle’: 11 Ágádaach’it’eehíí nṉee Greek nlíni dagohíí Jew nlíni, circumcise ábi’delzaahíí dagohíí doo circumcise ábi’delzaa dahíí, łahdí’ nṉee dagohíí Síthian holzéhi, isnáh nlíni dagohíí doo isnáh nlįį dahíí doo ił’ánígo baa natsíts’ikees da, áídá’ Christ zhą́ dawa yebik’eh, ła’íí áń biyi’ dawa dała’á daanlįį. 12 Áík’ehgo nohwíí, Bik’ehgo’ihi’ṉań hadaanohwezṉilgo báhadaadeszaahíí daanohłíni ła’íí bił daanohshóni, ííánádaagoł’įįhíí k’ehgo díínko ádaagohdle’: dawa bich’į’ ch’izhóóníí, koł goch’oba’íí, ídaagoch’iyolba’íí, kojíí yuṉe’ isht’egodnt’ééhíí, ła’íí bágoch’oho’aałíí ádaagohdle’; 13 Iłch’į’ bidag ádaanoht’ee, nṉee ła’ nṉee yił łí’iłtahyúgo łaa nádaagodenoht’aah: Christ nohwinchǫ’híí bighą nohwaa nágodin’ąąhíí k’ehgo nohwíí ałdó’ łaa nádaagodenoht’aah. 14 Díí dawa bitisgo ił’ijóóníí ádaagohdle’, áí dawahá daahotą’go dawa łaile’. 15 Áídí’ Christ bits’ą́’dí’ iłch’į’gont’ééhíí nohwijíí biyi’ yebik’eh le’, dała’á nádaasohdlįįgo áí bich’į’ nohwíká ánṉiid ni’; ła’íí ihédaanohsį le’. 16 Christ biyati’ ch’ída’izkaadgo nohwiyi’ golį́į́go baa łił nadaagołṉi’go bigoyą’íí dawa bee łił ch’ídaagonoht’aah; ła’íí nohwijíí biyi’dí’ nohweBik’ehń bich’į’ ihédaanohsigo da’doh’aał, siníí Bik’ehgo’ihi’ṉań biyati’ biyi’dí’hi, Bik’ehgo’ihi’ṉań ba’ihégosiníí, ła’íí ínashood biyiníí bee da’doh’aał. 17 Dá yádaałti’ shį ndi, dant’éhéta baa nahkai shį ndi, dawahá Jesus nohweBik’ehń bizhi’ biláhyú ánádaaht’įįł le’, dabíí biláhyú Bik’ehgo’ihi’ṉań nohwiTaa bich’į’ ihédaanohsįgo. 18 Isdzáné daanohłíni, daanohwiką’ daadohts’ag le’, ágádaanoht’eego nohweBik’ehń bił dábik’eh. 19 Nṉee daanohłíni, daanohwi’aa nohwił daanzhǫǫ le’, doo bich’į’ nohwił daagoshch’ii da le’. 20 Chągháshé daanohłíni, nohwitaa, nohwimaa biłgo da’ánohwiłṉiiyú daadohts’ag le’: áí nohweBik’ehń bił goyiłshǫ́ǫ́. 21 Nṉee daanohłíni, nohwichągháshé doo bił daadohtehgo bídaagoyołchįį da, ágádaanoht’eeyúgo dánko hayaa ádaat’ee daaleeh. 22 Nada’ohsiidíí, ni’gosdzáń biká’ bánada’ohsiidíí da’ánohwiłṉiiyú ádaanoht’ee le’; doo bánada’ohsiidíí binadzahgee zhą́ ádaanoht’ee da, doo nṉee biłdaagonołshǫ́ǫ́híí zhą́ bighą da; áídá’ nohwijíí da’at’éhé bee, Bik’ehgo’ihi’ṉań daadinołsįhíí bighą ádaanoht’ee: 23 Dant’éhé baa nahkai shįhíí dahot’éhé bee baa nahkai le’, nohweBik’ehń bá ashłe’ daanohsįgo, doo nṉee zhą́ bá ashłe’ daanohsįgo da; 24 Nada’ohsiidhíí bighą nohwíyéé doleełíí nohweBik’ehń nohwaidoné’ doleełgo bídaagonołsį: Christ nohweBik’ehń bá nada’ohsiidhíí bighą. 25 Áídá’ hadíń doo bik’ehyú át’éé dahíí binchǫ’íí zhą́ bich’į’ nanáhi’ṉiił: Bik’ehgo’ihi’ṉań nṉee doo ił’anigo yaa natsekees da.