7
Jerusarẽ pona Extara ytotopõpyry poko
Moromeĩpo jeimamyry tuhke pixo taropose ahtao Arataxerexe a tuisame, Perexia esẽme ahtao, orutua toytose Papironia poe Jerusarẽ pona, esety Extara. Arão parỹpyryme kynexine ynororo. Arão kynexine Oturukety imehxo exikety. Extara kynexine Seraia mũkurume, Azaria paryme roropa, Azaria Hiukia mũkurume kynexine. Ynara roropa kynexine itamuru tomo: Sarũ te, Zatoke te, Aitupe te, Amaria te, Azaria te, Meraiote te, Zeraia te, Uzi te, Puki te, Apisua te, Pineia te, Ereaza, enara. Ereaza kynexine Arão, Oturukety imehxo, mũkuhpyryme, enara. 6-7 Amorepaneme Extara kynexine zae ehtoh poko. Moeze nymerohpyry waro kynexine ynororo, Ritonõpo, Izyraeu tõ Esẽ nekarohpyry. Extara toytose oturuse tuisa Arataxerexe maro. Mame Extara nekaropohpyry tokarose eya, emero porehme, takorehmase ynororo Ritonõpo a. Naeroro jeimamyry 7mã po tuisame Arataxerexe ahtao, toytose Extara Papironia poe Jerusarẽ pona imehnõ Izyraeu tõ maro: oturuketomo te, rewita tomo te, eremiaketomo te, Ritonõpo Tapyĩ apuru erase tomo, erohketõ roropa Ritonõpo Tapyĩ poko, enara. 8-9 Toytopitose toto Papironia poe ẽmepyry apitorymã po, nuno apitorymã po. Mame takorehmase toexirykõke Ritonõpo a toeporehkase toto Jerusarẽ pona ẽmepyry apitorymã po, nuno 5me aehtoh po. 10 Extara tõsekarose Ritonõpo a, aomiry poko atamorepatohme, Ritonõpo nyripohpyry omipona toehtohme te, imehnõ Izyraeu tõ amorepatohme roropa inyripohpyry poko porehme.
Arataxerexe nymerohpyry
11 Sero nase tuisa Arataxerexe nymerohpyry pape pokona, oturukety Extara neneryme, Ritonõpo omihpyry poko atamorepakety, tuarohxo exiketyme roropa kynexine emero inyripohpyry poko Izyraeu tomo a.
12 “Sero ynymerohpyry; ywy ase Arataxerexe, tuisa tõ tuisary, oneneryme sero aropõko ase, omoro Extara, oturukety, amorepatono Ritonõpo Kapu Esẽ omihpyry poko: Kure pãna mano? 13 Ynara tyripõko ase: ynonory poe emero toytory se exiketõ Jerusarẽ pona amaro, ytotoko, Izyraeu tomo te, oturuketomo te, rewita tomo, enara. 14 Ywy, tuisa, jakorehmananõ 7mãkõ maro aaropotorỹko ase Jerusarẽ pona, Juta tõ nonory pona, osenuhmatohme, Ritonõpo Oesẽkõ omihpyry, inekarohpyry oya xine, omipona morotõkõ exiry waro oehtohkõme. 15 Uuru tõkehko parata roropa, ynanekarory, ywy, jakorehmananõ maro, arota ekarotohme Ritonõpo a, Izyraeu tõ Esemy a, Tytapyĩke Exikety Jerusarẽ po. 16 Uuru arota roropa parata maro anapoihpyrykõ Papironia nonory po: Izyraeu tõ nekarory te, oturuketõ nekarory Ritonõpo Tapyĩ kyryryme Jerusarẽ po.
17 “Tomeseke sã osepekahko moro tineru ke: pui orutua kõ epekahko te, kaneru tomo te, kaneru poenomo te, tiriiku tõkehko te, apoto apõ pona tyritohme jahkatohme, uwa eukuru jehnahpyry kuãtohme roropa moro pona Ritonõpo Tapyĩ tao, Jerusarẽ po. 18 Tineru akoĩpyry ke ise oehtoh epekahko, amarokõ ise ehtoh roropa ise roropa Ritonõpo Oesẽkõ ahtao. 19 Erohtoh kyryry, ahno nekarotyã erohtohme Ritonõpo Tapyĩ poko, arota ekarotohme Ritonõpo a, Jerusarẽ pona. 20 Imepỹ kyryry se ro awahtao Ritonõpo Tapyĩ kyryryme epekahko tineru ke, tuisa tinerũ ke.
21 “Ywy ase tuisa Arataxerexe, ynara tyripõko ase oya xine kowenu tinerũ erase tomo a, Eupyrati-Oeste po, ekarotoko seromaroro oturukety Extara a, amorepane Ritonõpo Kapu Esẽ omihpyry poko, emero ise aehtoh ekaroporyhtao, 22 parata ahtao 3.400 kiru pona te, tiriiku ahtao 12.500 kiru pona te, uwa eukuru jehnahpyry ahtao 2 miu rituru pona te, azeite ahtao 2 miu rituru pona te, sautu ahtao ise ehtoh pona, ekaroko rokene. 23 Tomeseke ehtoko Ritonõpo Kapu Esẽ nyripohpyry omipona oehtohkõme Itapyĩ poko zuaro jehtohme jũme yzehno pyra exĩko Ritonõpo mana, ypoenõ zehno pyra roropa exĩko mana tuisame toehse toto ahtao ymyakãme. 24 Ynara tyripõko ase oya xine: kowenu tinerũme onepehmapopyra ehtoko oturuketomo a te, rewita tomo a te, eremiaketomo a te, tapyi omõtoh erase tomo a te, erohketomo a Ritonõpo Tapyĩ poko te, imehnomo a roropa sero Tapyi poko exiketomo.
25 “Omoro Extara, tuaro oexiryke Ritonõpo poe, ãkorehmananõ imenekako, juize tõ roropa Eupyrati-Oeste põkõ tuisaryme toto ehtohme, Ritonõpo Oesẽkõ omiry waro exiketomo, emero. Imehnõ amorepako Aomiry waro pyra exiketomo, zuaro toto ehtohme. 26 Ritonõpo Oesẽkõ omipona pyra exiketomo te, Perexia kowenu omipona pyra ahtao roropa tuãnohsẽme exĩko axiny: totapasẽme exĩko roropa te, taroposẽme exĩko inonory poe te, ãpuruhpyry taka tõmaposẽme exĩko te, imõkomory tõkehko tapoisẽme exĩko mana, enara.”
Ritonõpo eahmatopõpyry Extara a
27 Mame ynara tykase Extara:
— Kure mase, Ritonõpo, yna tamuru tõ Esemy. Oya tyrise tuisa kurohtaka, oeahmary se ehtopo te, kure rokẽ Atapyĩ riry se ehtoh roropa, sero saaro Jerusarẽ po. 28 Ymaro oehtoh waro jexiryke tyjamihtase ywy oturutohme tuisa konõto a, tuisa akorehmananõ maro te, ipoetory tõ tamuximehxo exiketõ roropa kowenu maro erohketomo. Tyjamihtanohse oya jexiryke, Ritonõpo, Izyraeu tõ tamuximãkõ tuhke toahmase ya toto ytotohme ropa ymaro tyekyrykõ maro, yna nonory pona ropa.