2
Poul kako Kɨlaisɨye iyo hwojiyafɨjiyo soꞌno hungkuno ulɨmentisofoho.
Oseso nje aꞌamu soku, hohonta ngko sekumo noseꞌmanji ngko Anɨtu kakoe hungkuno hiyasoꞌmo woꞌmojoso selɨmote sohonta sekwo huno ole syafɨhupitnneꞌenji maselɨmmentohono, Kɨko yofe engoꞌnjo hwosoho. Huno hwapɨngoꞌnjo hwosoho. Ose ntɨfitnneꞌenji maselɨmmentohono. Oꞌo, ngko nje sɨmeho somneꞌno ole nto hnnɨmentoho, Ngko sekwoꞌnji nohumahmꞌmo yoꞌmayo kengo kengo soꞌno ngko hungkuno maselɨmnehono. Oꞌo, awonoho. Ngko Jisas Kɨlais kako iyo hwojiyafɨkuꞌnnyo sopo nakwoe wonyomneꞌno poyo peꞌnɨmentiso sohuneꞌno ngko huno nihwosoꞌno osoꞌnohini wolosetɨhwamneꞌno yohono. Hohonta ngko sekwoꞌnji humamentohe sohonta ngko yokumpohnꞌnyo ane nohumanji iyoho nnɨmentisofoho. 4-5 Sekwo nje huno somo tɨfi nnɨngkapɨfitnneꞌenji hungkuno selɨmoteꞌmaho. Oꞌo, sekwo Anɨtuye yokumpohnꞌnyo somo tɨfi inɨngkafitnneꞌenji hungkuno selɨmentohefoho. Osoꞌno ngko Anɨtuye hungkuno losetɨhwamentohe sohonta aꞌamu hunoꞌnjoso hofɨko nomꞌne aꞌamufe hunomo uwoloꞌmokantɨfi hungkuno ntoꞌno esyohumawoꞌnɨngkohofo paꞌnyoso selɨmentoheꞌmaho. Oꞌo, ngko Anɨtuye hungkuno selahonɨngko Anɨtu kakoe Towahuno Wopɨngofe yokumpohnꞌnyoso sekwo utɨhwaꞌnyopo nuhwonontɨfi sekwo huno ole syafɨhuꞌmentohofi, Olo hungkuno loso neꞌnjofoho. Huno ose syafɨhuꞌmentohofofoho.
Anɨtuye Towahuno sohwo kako nakumo huno wopɨngo nejopalofoho.
Anɨtu kako huno engo nejapmmentisoso nakwo aꞌamu Anɨtuye hungkunomo aho yokumpohnꞌnyo kemokosyohumalofo somo lutɨhwawoꞌnɨngkuhwonefoho. Oso huno engo hiso olo hwaho lopontaꞌangoꞌmaho. U, aꞌamu olo hwaho lopo nakumo yokumpohnꞌnyo ne mokosyohumawoꞌnɨngkohofo sohwa mtaꞌangoꞌmaho. Oꞌo, hofɨkoe yokumpohnꞌnyoso moiꞌwo umoꞌnɨmontonoho. Nakwoe Anɨtu mtaꞌango huno engoso lutɨhwawoꞌnɨngkuhwonefoho. Oso huno engo hiso hiyasoꞌmo woꞌmojofoho. Anɨtu kako nakwoe hwaho mamtɨꞌmokiyo sohonta Anɨtu kako nakumo kakoe aꞌamu ne namokuhwosi nakwo kakoꞌnji kakoe ango wonyoangkafo sopo humaneꞌento hungkuno mtitoꞌmentisofoho. Aꞌamu olo hwaho lopo mokosyohumawoꞌnɨngkohofo sohwa hofɨko oso huno hwapɨngo somo huno ntoꞌno mosyafɨsiyoꞌnjo hwafoho. I osoꞌno hofɨko nakwoe Hwe Engo Anɨtu pomponaho hwapɨngo sohwoe hwomu sohuneꞌno huno ntoꞌno syafɨsyontɨfijontentesi hofɨko kakimo iyo hwojiyafɨkuꞌnnyo somo mofonjintoꞌofasyɨkutnnesohilo. Ngko olo hungkuno selalokwe losoꞌno aꞌamu Anɨtuye hungkuno nɨhuꞌno hohonta mtɨꞌmokumentohofo sohwa ole mtɨꞌmokumentohofi,
Nakwo aꞌamu hwahoponjo hnꞌnwi yoꞌmayo wonyoangkafo somo muhwonyoso
yoꞌmayo wonyoangkafo soꞌno haloho mupaꞌnyo soꞌnji yoꞌmayo wonyoangkafoso aꞌamufe hunomo mufohotofoꞌnjo
oso yoꞌmayo hiso Anɨtu kako kakoe aꞌamu sɨmeho uyɨwoꞌnɨngkohofo somneꞌno ntoꞌno esyohumaho.
Ose mtɨꞌmokumentohofofoho. 10 Oso yoꞌmayo soꞌno hungkuno hiyasoꞌmo woꞌmojoso Anɨtu kakoe Towahuno wopɨngo sohwo netɨhwamentisofoho. Anɨtuye Towahuno Wopɨngo huhwo sohwo kako yoꞌmayoso nakwo hiyasoꞌmo yalokuhwone somo utɨhwaꞌnyopo nahononto yoꞌmayo wopɨngo Anɨtuye hunomjo osoꞌnji kakoe yahino soꞌno kako huno uyohoho.
11 Aꞌamu tɨhwolo, nomꞌne aꞌamu sohwoe huno somo uhwonyosofo. Oꞌo, awonoho. Oso hwe sohwo kakoꞌnohini kakoe hunoso huno uyohoho. Oso paꞌnyoso aꞌamu fihwo kako Anɨtuye huno somo kako huno muyo hweho. Anɨtu kakoe Towahuno sohwoꞌnohini kako Anɨtuye huno soꞌnji yahino soꞌnji huno uyohoho. 12 I osoꞌno nakwo Anɨtuye aꞌamu ne hnꞌnwi nakwo olo hwaho loponjo yahino wonyoso momasoꞌnwoho. Oꞌo, Anɨtu kako nakumo kakoe Towahuno nejapmmentiso oso hiso yoꞌmayo wopɨngo Anɨtu kako siki nejapɨwoꞌnɨngkiso soꞌno nakwoe hunoso ntoꞌno nto ehohosonasyohoho. 13 Yoꞌmayo wopɨngo Anɨtu kako nakumo siki nejapɨwoꞌnɨngkiso soꞌno selalokuhwoneso nakwo nomꞌne aꞌamufe huno mtaꞌni mentani moselalokuyɨhwono. Oꞌo, olo hungkuno loso Anɨtu kakoe Towahuno Wopɨngo nakumo lonetɨhwahonɨngki selalokuhwono. Oso hungkuno hiso nakwo aꞌamu Anɨtuye Towahuno Wopɨngo hiꞌnjo somneꞌno lutɨhwalokuhwono.
14 U, aꞌamu Anɨtuye Towahuno Wopɨngo ane sohwo oso aꞌamu huhwo sohwo kako Anɨtuye Towahunofe hungkunoso huno ntoꞌno muyo hweho. U, oso hiso pehoꞌneto. Oso aꞌamu huhwo sohwo kako oso hungkuno hiso nupaꞌnonto huno ole syofɨsyalofoho. Olo hungkuno loso hwayo hohnjo hungkunofoho. Ose syofɨsyalofoho. Nakwo aꞌamu Anɨtuye Towahuno hiꞌnjo hnꞌnwi nakwo Towahuno Wopɨngofe hungkuno hilo soꞌno huno ntoꞌno nayohoho. I aꞌamu Anɨtuye Towahuno Wopɨngo aneso kako olo hungkuno hwapɨngo ne hilo soꞌno huno muyonehoho. Osoꞌno Anɨtuye Towahuno Wopɨngo sohwo kakoe wopɨngoso oso aꞌamu hisomo muyonehoho. 15-16 Oso hisoꞌno aꞌamu Anɨtuye hungkuno mtɨꞌmokumentohofo sohwa ole mtɨꞌmokumentohofi,
Nakwoe Hwe Engo Anɨtu sohwoe huno somneꞌno huno tɨhwo uyohoho.
Anɨtu sohumo tɨhwo wolutɨhwamontolo. Oꞌo, nɨhuꞌno awonoho.
Ose mtɨꞌmokumentohofofoho. I osoꞌno nakwo Anɨtuye Towahuno Wopɨngo hiꞌnjo hnꞌnɨmo Kɨlais kakoe huno fehohnjoso nejapmmentisofoho. Oseso aꞌamu Anɨtuye Towahuno Wopɨngo hiꞌnjo sohwo kako yoꞌmayo yoꞌmayo somo uhwonɨngkuhwosi kako yamofo ulohoꞌmontonoho. Oloso wopɨngofoho. Oso wonyofoho. Huno ose uyohoho. U, aꞌamu kako Anɨtuye Towahuno Wopɨngo aneso kako Anɨtuye aꞌamu ne somo yamofo mulohofonehoho. Oꞌo, Anɨtuye Towahuno Wopɨngonjo sohumo yahino wopɨngo utɨhwamontonoho.