1 Tesolounika
Olo Iyoswo Sɨmoꞌmjo loso Poul Aꞌamu Tesolounika somneꞌno Mtɨꞌmokumentisofoho.
Olo Hungkuno Sɨmoꞌmjofoho.
Jisas ahwomomneꞌno nto sɨmentiso sohonta soswo sɨfeꞌnji ahoꞌnji hopiꞌnono nto uyakoloꞌmentisopolɨkeno Poul olo iyoswo sɨmoꞌmjo loso aꞌamu Tesolounika somneꞌno mtɨꞌmokumentisofoho. Poul hohonta Anɨtuye syoho yɨkuꞌmoꞌmojo sohonta kako Filipai ulɨkoꞌmanto Tesolounika iꞌmofamentisofoho. Oso hohosohonta aꞌamu Juta sofe tajo ango somo noswonto Anɨtuye hungkuno yano uyɨmentisofoho. Nuyahonɨngki aꞌamu Juta fehohnjo soꞌnji aꞌamu Ngkɨlik piꞌnɨngo engo soꞌnji Jisasɨmneꞌno sɨmeho hiꞌntnnono uyɨmentohofofoho. Oso hisoꞌno aꞌamu Juta fehohnjoso Poulɨmo impe untofantɨfi yahonɨngkofi sɨkwoꞌmiyomo hiyaso lɨꞌmofonto Atenɨs osopo ifawoꞌmentisofoho. Oso ango hopo sopo humanto aꞌamu Tesolounikajo Jisasɨmneꞌno sɨmeho hiꞌntnnono songo uyɨmentohofo somneꞌno huno piꞌnɨngo uyahonɨngki oso hopo sopo ntaꞌni Timoutimo ango Tesolounikaneꞌno lɨhwajɨmentisofoho. (Hungkuno hiso 1 Tesolounika sohe engo 3 honɨngkano weꞌe 2. Osopo weho.) Poul Timoutimo lɨhwojonto Sailasɨꞌnji siko ango Koulin iꞌmofamentisiyefoho. Oso hopo sopo Poul aꞌamumo Anɨtuye hungkuno ulontanɨngki Timouti umaꞌmentisofoho. Numanto Poulɨmo aꞌamu Tesolounika sofe humayo soꞌno ulahonɨngki Poul nupaꞌnonto olo iyoswo loso mtɨꞌmokumentisofoho. Hwapɨngo olo iyoswo mtɨꞌmokiyoso olenoho. Poul aꞌamu Tesolounikajo Jisasɨmo inɨngkunyo sofe sɨmeho hiꞌntnnonohino somo yokumpohnꞌnyo umokumonto mtɨꞌmokumentisofoho. Olo iyoswo hiloso Poul ango Koulin humanto mtɨꞌmokumentisofoho. Osoꞌno nakwo olo iyoswo homo lomo atofo lɨhwasi tɨfi unɨngkohwano.
1
Ngko Poulɨꞌni olo iyoswo loso sekwo aꞌamu ango Tesolounika sopo Anɨtuꞌnji Hwe Engo Jisas Kɨlaisɨꞌnjimneꞌno sɨmeho uyɨwoꞌnɨngkohofo sokuneꞌno mtɨꞌmokalokuhwono. Sailasɨꞌnji Timoutiꞌnji oso hwaꞌuꞌnji ngkoꞌnji humentani mtɨꞌmokalokuhwono. Sekwo Anɨtuꞌnji Hwe Engo Jisas Kɨlaisɨye mehomi soku, siko sekumo yoꞌmayo wopɨngo selohofohosɨsi sɨmeho pompenjiyo wosejopanjiyoho.
Aꞌamu Tesolounikaso Anɨtumo sɨmeho hiꞌntnnono yokumpohnꞌnyo uyontɨfi wopɨngo humamotofofoho.
Nakwo Mpohumo jomo ulontane sohonta sekumneꞌno isamoyoka ulɨwoꞌnɨngkuhwonefoho. Nakwo sekumneꞌno Anɨtumo jomo ujosoꞌno pisoꞌmoꞌnyo miyalokuyɨhwono. Sekwo Anɨtuye hungkunomo upaꞌnontɨfi hungkunoso aho yokumpohnꞌnyo kesyohumawoꞌnɨngkohofofoho. Osoꞌno sekwo siki mohumulofo. Oꞌo, sekwo Anɨtumneꞌno syoho yokumpohnꞌnyo yontɨfi aꞌamu nomꞌne somneꞌno sɨmeho hiꞌntnnono uyontɨfi wopɨngo ulohofɨwoꞌnɨngkohofo kuyoho. Yoꞌmayo tango ko seꞌmayoso sekwo nakwoe Hwe Engo Jisas Kɨlais asomo pesoꞌno hofiyo uhwontohumalofo. Osoꞌno sosyefɨsyontani Mpohumo isamoyoka ulalokuhwono. Nakwoe aꞌamu soku, olo soꞌno huno nayohoho. Anɨtu sekuneꞌno hitoho engo sejapɨwoꞌnɨngkiso sokumo kakoe mehomi imoꞌnyoꞌne nto sehwosopoꞌmentiso kuyoho.
Nakwo Anɨtuye hungkuno selɨmentɨhwone sohonta sekwo ole majofoho. Olo siki hungkunofoho. Ose majofoho. Oꞌo, hungkuno hiloso upaꞌnɨngkahonɨngkofi Anɨtuye Towahuno Wopɨngo sohwo sekwoe sɨmeho moꞌmo syoho yokumpohnꞌnyo yahonɨngki sekwo huno ole syafɨhuꞌmentohofi, Hungkuno neꞌnjofoho. Osoꞌnji sekwo nakwoe yahino humayo somo nahonontɨfi huno seimentisofoho. Honɨngkanoso wopɨngofoho. Nonefoꞌmawoꞌnɨngkohofɨhwafoho. Ou, hungkuno neꞌnjo hwafoho lɨmentohofofoho.
Nakwoe humayo somo sekwo nahonontɨfi nakwo paꞌnyo sekwo imentohofofoho. Osoꞌno nakwoe Hwe Engo Jisasɨye honɨngkanomo inɨngkamentohofofoho. Inɨngkowentanɨngkofi aꞌamu nomꞌneso nosehonontɨfi nakwolaho lontɨfi tango sejapmmentohofofoho. I osoꞌno Anɨtuye Towahuno sohwo sɨmeho wopɨngo sejopahonɨngki nakwoe hungkunoso sekwo maꞌmentohofofoho. Osoꞌno aꞌamu Anɨtumo sɨmeho hiꞌntnnono uyoso hwaho Masetouniyantaꞌango soꞌnji hwaho Ngkɨlikntaꞌango soꞌnji hofɨko sekwoe yahino wopɨngomo sehonontɨfi yahino homo somo senɨngkamentohofofoho. Aꞌamu Masetouniya soꞌnji Ngkɨlik soꞌnji hofɨkoꞌnohinoꞌmaho. Oꞌo, sekwo Anɨtuye hungkuno aꞌamu somo lutɨhwahonɨngkofi angoꞌmeemo hoꞌnɨngkahonɨngki aꞌamu hopiꞌnonohinoso sekwoe sɨmeho hiꞌntnnono Anɨtumo uyosoꞌno upaꞌnɨmentohofofoho. Nakwo hano angoꞌmeemo emoyontani sekuneꞌno nelahonɨngkofi nakwo oso hisoꞌno hungkuno nomꞌne mujoꞌnjo yɨwoꞌnɨngkuhwonefoho. Ose nelalokwofo. Nakwo sekumo seꞌmahonɨngkuhwoni nakwoe hungkuno upaꞌnontɨfi sekwoe hwahoponjo hwasyo anɨtu somo hoꞌnaofontɨfi sekwo Anɨtu songo neꞌno humayo ne sohwoe syoho ulohofiyo imoꞌnɨmentohofo soꞌno nelalokwofo. 10 Nomꞌne hungkuno ole nelalokwofo. Olohonta sekwo Anɨtuye Hwomu ahwomo mtaꞌango sohwo asomo pesoꞌno hontohumalofo. Ose nelalokwofo. Oso hwomu sohwo Jisasɨyoho. Kako poyo peꞌnɨngkahonɨngki Anɨtu ulɨkaꞌmentisofoho. Osoꞌno hwangku Anɨtu kako aꞌamufe wonyo honɨngkano soꞌno tohino engo uyoso sohonta nakwo Jisasɨmo sɨmeho uyɨwoꞌnɨngkuhwone hnꞌnwiye tohinoso Jisas nto maꞌmentisofoho.