6
Aꞌamu hamniyoho momasoꞌnjo siki syoho ulohofɨwoꞌnɨngkohofo sohwafe hungkunofoho.
Timouti kɨko aꞌamu Anɨtumo sɨmeho hiꞌntnnono uyɨwoꞌnɨngkohofo hamniyoho momasoꞌnjo siki syoho ulohofiyo somo ole uso. Sekwo huno ole fɨsyafɨhupmno. Sekwoe hwe engo sohwamo enjwaꞌmo fohumamno. Hofɨkoe yofeso monje ulohofɨkutoho. Oꞌo, hofɨkoe hungkunomo haloho pekuji hofɨkoe syohoso yokumpohnꞌnyo ulohofiyɨmno. Ose ikujoꞌno aꞌamu nomꞌneso hofɨko Anɨtuye aꞌamu ne somneꞌno syoho ulohofiyo wonyo hwafoho maselɨfitnnehofo. Hofɨko sekwoe syoho somneꞌno Anɨtuye yofe soꞌnji kakoe hungkuno lutɨhwawoꞌnɨngkuhwone soꞌntnneꞌno sitofo mulɨfitnnehofo.
I sekwoe hwe engo huhwanji hofɨko Anɨtumo sɨmeho hiꞌntnnono unyohwaꞌmanji sekwo huno ole nosyafɨsyɨkutoho. Nje hwe engo sohwo kako nje tatohweho. Osoꞌno ngko kakoe mangomo hwotoho wahmmonnoho. Sekwo huno ose syafɨsyɨkutoho. Oꞌo sekwo huno ole fɨsyafɨhupmno. Nje hwe engo sohwo kako Anɨtuye aꞌamu ne hweho. Osoꞌno ngko kakineꞌno sɨmeho uyɨmo. Ngko kakineꞌno syoho ulohofiꞌmo ngko Anɨtuye aꞌamu ne sohumo ufoꞌmalokweno. Huno ose syafɨsyɨkuji syoho wopɨngoꞌnohini ulohofiyɨmno. Oso hungkuno hiso kɨko oso aꞌamu homo somo uso.
Aꞌamu hwasyo hungkuno lutɨhwayo sohwa hofɨko huno ane hwafoho.
Engolopohamo kɨko hwe moyaꞌmi hopiꞌnonohino somo olo hungkunolo lutɨhwahoji hofɨko tɨfi inɨngkayoꞌne huno ufohotofo. Nakwoe Hwe Engo Jisas Kɨlaisɨye hungkunoso Anɨtuye yahino wopɨngo soꞌno lonetɨhwawoꞌnɨngkisofoho. Hwe fihwo kako oso hungkuno homo somo nulɨkoꞌmanto nomꞌne hungkuno kengo lutɨhwasoꞌmanji kako huno ne soꞌno hunoꞌmaso hweho. Kako oso huno hwasyo somo hoꞌnomoꞌnalofoho. Kako yoꞌmayo sikinjo soꞌno ole lɨwoꞌnɨngkohoho, Nakwo hungkuno hnnyoso kengko kengkoꞌnohini wohnnano lɨwoꞌnɨngkohoho. Hofɨko ose hnnɨngkahonɨngkofi olo yahino loso imoꞌnɨwoꞌnɨngkisofoho. Nomꞌne aꞌamu somneꞌno sɨmano hntotohino, sɨmeho wonyo, ikujoho, sitofo, nomꞌne aꞌamu somneꞌno huno wonyo syafɨsiyo, hofɨko yoka hungkuno hnnɨwoꞌnɨngkohofofoho. Oso aꞌamu hiso hofɨko hofɨkoe hunoso hwayo hohnjofoho. Oso aꞌamu ose sohwa hofɨko Anɨtuye hungkuno ne somo hofɨko aho yokumpohnꞌnyo mokemokosyohumunyofoho. Hofɨko olo hwasyo hungkuno lomo syafɨsyɨwoꞌnɨngkohofofoho. Nakwo Anɨtuye honɨngkanomo inɨngkowasoꞌmanji hoꞌyango womantanoho.
Hoꞌyango engo mayoꞌne hungkunofoho.
U nehopi aꞌamu fihwo kako Anɨtuye yahinomo inɨngkawe sohwoꞌmanji oso aꞌamu sohwo kako Anɨtu mtaꞌni yoꞌmayo wopɨngoso womaꞌmontonoho. I osoꞌno kako yoꞌmayo mayosoꞌno huno mosyafɨsiyoꞌnjo yosoꞌmanji ole wasyofɨsyono, Ngko yoꞌmayo mokosyohumameso hoponoho. Kako huno ose syafɨsyɨhwosi kako sɨmeho wopɨngoꞌnji wohumamontonoho. Nakwo huno nayohoho. Nenaꞌwohija olo hwaho lopo aswo nemaꞌmentohofo sohonta yoꞌmayo ahomo mokahoꞌnnyo monemaꞌmmentohofo. Oꞌo, awonoho. I oso paꞌnyoso hwangku nakwo olo hwaho lopo poyo peꞌnɨngkuhwasi Anɨtumo uꞌmano lɨhwasi oso apaꞌno uꞌmanefoho. U nakwo wosopayoꞌnji hwapɨfeꞌnjɨꞌnɨꞌmanji u nakwo ole wolano, Oloso ngkoꞌne hoponoho. Ose wolano. Aꞌamu fehohnjoso hofɨko hoꞌyango engo mayoꞌne syofɨsyalokwofoso hofɨko oso hoꞌyangoꞌno hunoso hofoyo hopa lisyoswofohinalokwofo. Oseso hofɨkoe sɨmehoso yoꞌmayo hopiꞌnonohino somneꞌno nulɨkafɨhwosi yoꞌmayo hoꞌyango engo maneꞌeno lɨkuji yoꞌmayo yahino wonyoso uyantɨfeho. Oso hohosohonta hofɨko nɨhuꞌnahone tɨkanomo ufitnnefoho. 10 Yoꞌmayo yahino wonyo hwapɨngoso olenoho. Hamniyoho engo mayoꞌne yahino somo kako aho yokumpohnꞌnyo kemokosyohumaho. Aꞌamu fehohnjoso hofɨko hamniyoho engo mayo soꞌno sɨmeho umoꞌnɨngkahonɨngki hofɨko Anɨtuye yahino wopɨngo somneꞌno hohujo nɨhuꞌnahone ikinjaofontɨfi hofɨkimo yoꞌmayo tango engoso uꞌmalofoho.
Poul kako Timoutimo kɨko songo neꞌno humayo yahino somo aho yokumpohnꞌnyo fɨkesyohumaho ulɨmentisofoho.
11 Timouti sohwosi, kɨko Anɨtuye syoho ulohofiyo ne sohwosi oso yoꞌmayo yahino wonyoso iyoꞌeno. Oꞌo, kɨko honɨngkano wopɨngo umo lohoji nano yokumpohnꞌnyo mtitofo. Kɨko Anɨtuye yahino wopɨngo somo tɨfi finɨngkayo. Kɨko Anɨtumo sɨmeho hiꞌntnnono uyohoji kɨko nomꞌne aꞌamu somo ufoꞌmahoji yoꞌmayo tango kuꞌmayo soꞌno kɨko yokumpohnꞌnyo filohofo. Kɨko aꞌamu hopiꞌnonohino somo sɨmeho pompengo umofohoji wopɨngoꞌnohini ulohofo. 12 Aꞌamu kako Kɨlaisɨmo sɨmeho hiꞌntnnono uyɨwoꞌnɨngkiso sohwo mjakeꞌwe hnnyo yahino iwoꞌnɨngkiso hweho. Kako yoꞌmayo yahino wonyo somo nuyakolofɨhwosi kako usijoꞌno humayo hohwafo somo iꞌmofapɨhwosi hoꞌyango songo neꞌno humayoꞌneso aho yokumpohnꞌnyo womakumontonoho. Oso paꞌnyoso kɨko syoho yokumpohnꞌnyo yohoji engolopohamo songo neꞌno humayoꞌne somo kɨko aho yokumpohnꞌnyo fɨkemokosyohumaho. Anɨtu kako kikimo hohonta oso hisoꞌno kuhwosopoꞌmentisofoho. Kɨko Kɨlaisɨmo sɨmeho hiꞌntnnono uyɨwoꞌnɨngkino soꞌno aꞌamu piꞌnɨngo engo somo yoloho nto lɨjwaofɨwoꞌnɨngkino hwosoho. 13 Anɨtu kako yoꞌmayo songo humayoꞌne hoꞌnahumentiso sohwoꞌnji Kɨlais Jisas kako hwe engo Pountiyas Pailot sohumo kakoe hwapɨngo soꞌno yoloho lijɨmoꞌmentiso sohwoꞌnji sikoꞌmontaꞌi siko nekumo ehonontanɨngki ngko olo hungkuno yokumpohnꞌnyo loso kijopalokweno. 14 Kɨko nakwoe Hwe Engo Jisas Kɨlais kako utɨhwaꞌnyopo asomo pesoꞌno hontohumahoji kɨko Anɨtuye hungkuno somo ntoꞌno mokosyohumahoji kɨko tɨfi ntoꞌno finɨngkayo. Osomo inɨngkahuji kɨko nomꞌne hungkunoꞌnji nomujoꞌmokohotoho. Oꞌo, jɨje wopɨngo humayo soꞌno aꞌamu hofɨko nokohonɨngkuji hofɨko Anɨtuye hungkuno somneꞌno sitofo malɨfitnnehofo. 15 Oso sɨkuno Anɨtu hoꞌnahumentiso ntoꞌnohino somo Anɨtu kako nakwoe hwaho utɨhwaꞌnyo lopo nakwoe Hwe Engo Kɨlais Jisasɨmo uhwatɨmontonoho. Anɨtu kakoꞌnohini yokumpohnꞌnyo huhwo sohwo kako yoꞌmayo soꞌno sɨmonyo iyoso hwapɨngo hweho. Kako aꞌamu hwaho mokosyohumawoꞌnɨngkohofo sohwanji hwe engo hopiꞌnonohino sohwanjiye Hwe Engo hweho. 16 Oso Anɨtu angaꞌnohino huhwo sohwo kako kakoꞌnohini poyo mapeꞌnɨwoꞌnɨngkiso hweho. Anɨtu kako kakoe pomponaho engo sopo humaho. Oso kakoe pomponaho engo hopo sopo humaso soꞌno nakwo kakoꞌnjo tɨfonepo muꞌmanehwono. Nakwo aꞌamu hopiꞌnonohino hnꞌnwi humentani nakwoꞌnjo mtaꞌnɨngo aꞌamu angaꞌnohinohwo kako nolɨkafonto Anɨtumo muhwonyofoho. Oso paꞌnyoso olohonta hwangku hohonta nakwo Anɨtumo muhwonanehwono. Nakwo kakoe engo soꞌno kakoe yofe engo soꞌnji yokumpohnꞌnyo soꞌntnneꞌno engolopohamo neꞌnohini wohoꞌnomehwano. Nehopeho.
Aꞌamu hoꞌyango engoꞌnjo sohwafe hungkunofoho.
17 Aꞌamu hoꞌyango engo olo hwaho lopo mokosyohumawoꞌnɨngkohofo somo ole uso, Sekwo yokumpohnꞌnyo imoꞌnɨngkutoho. Sekwo olo hwaho loponjo yoꞌmayo mokosyohumalofo moiꞌwo imoꞌnɨwoꞌnɨngkiso osomo sɨmeho uyɨkutoho. Oꞌo, sekwo Anɨtumo sɨmeho nehopi uyɨmno. Kako nakumo yoꞌmayo nakwo sɨmonyo iyoꞌne yoꞌmayoso nejapɨwoꞌnɨngkisoso kako hwapɨngo hweho. 18 Oso hungkunoso ulohoji hungkuno nomꞌne oloꞌnji yokumpohnꞌnyo uso. Sekwo yoꞌmayo syoho wopɨngoꞌnohini fiyɨmno. Oso syoho engo hiso ikuji hofɨkoe sɨmeho wopɨngo umoꞌnɨmontonoho. Sekumo yoꞌmayo Anɨtu sejaponteso sekwo nomꞌne aꞌamu umofonyo yalokwofo somo ufoꞌmapmno. 19 Hofɨko ose ifijoꞌmanji tɨfi noꞌmo yoꞌmayo wopɨngo hofɨkimo ufoꞌmayoꞌne huꞌmesyalokwofo. Osohonta hofɨko songo neꞌno humayoꞌneso womantɨfeho. Ose uso.
Timouti sohwosi kɨko jɨje syohoso ntoꞌno mokosyohumaho.
20 U kɨko Timouti sohwosi, olo syoho Anɨtu kijapmmentiso lomo ntoꞌno mokosyohumaho. Aꞌamu olo hwaho loponjo sohwa hofɨko olo hwaho loponjo huno loso nefoho lɨwoꞌnɨngkohofo soꞌnji yoꞌmayo hungkuno sikinjo soꞌnji mokosyohumantɨfi Anɨtuye yofe mohoꞌnomayo iyo soꞌntnneꞌno kɨko hohujo fikinjaofo. Oso hungkuno hiso Anɨtuye hungkuno somo mangohwo imoꞌnɨmentisofoho. 21 Aꞌamu fehohnjoso ole lɨwoꞌnɨngkohofi, Nakwo huno hiꞌnjɨꞌnwoho, hwasyo ose lontɨfi hofɨko Anɨtuye hungkuno ne somo uhwosopeelokwofo.
Anɨtuye hitoho engoso sekumo ufehuꞌmokasesyono.
Nje hungkuno osohopeho.