2 Pita
Olo Iyoswo Tɨfinjo loso Saimoun Pita Mtɨꞌmokumentisofoho.
Olo Hungkuno Sɨmoꞌmjofoho.
Jisas ahwomomneꞌno nto sɨmentiso sohonta soswo teti-fouaꞌnji (34) teti-etꞌnji (38) nto uyakoloꞌmentiso ajwo sopolɨkeno olo iyoswo tɨfinjo loso Saimoun Pita mtɨꞌmokumentisofoho. Olo iyoswo loso aꞌamu sɨmeho hiꞌntnnono uyɨmentohofo somnefoho. Olo iyoswo tɨfinjo mtɨꞌmokinyo hwapɨngoso olenoho. Oso aꞌamu Jisasɨmo inɨngkunyo soku sekwo aꞌamu hwasyo hungkunoꞌnjo sohwamneꞌno iꞌwaho fiyɨmno. Pita kako ose ulɨmonto olo iyoswo loso mtɨꞌmokumentisofoho. Olo iyoswo loso ntɨpo humanto mtɨꞌmokumentiso soꞌno malinyofoho. Osoꞌno nakwo olo iyoswo homo lomo atofo lɨhwasi tɨfi unɨngkohwano.
1
Ngko Saimoun Pitaꞌnyoho. Ngko Jisas Kɨlaisɨye syoho ulohofiyo sohwoꞌni kakoꞌne hungkuno lɨkuꞌmofo (apousel) syohoꞌnjo hwoꞌnyoho. Jisas Kɨlais kako yahino wopɨngoꞌnjo sohwo nakwoe Anɨtuyoho. Kako nakwoe wonyo somjo tohino somtaꞌni isɨhutofonemayoꞌne hweho. Sekwo soku oso hisoꞌno upaꞌnontɨfi hungkuno homo somo sɨmeho hiꞌntnnono nakwo uyalokuhwone hopa uyontɨfi Anɨtuye hungkunomo aho yokumpohnꞌnyo kemokosyohumalofo. Olo hungkuno loso sekumneꞌno mtɨꞌmokalokweno. Sekwo Anɨtuꞌnji nakwoe Hwe Engo Jisasɨꞌntnneꞌno sekwo sɨkuno huhwo huhwi huno engo fɨtɨpemapmno. Huno engo tɨpemapijoso siko sekumo wopɨngo selohofohosɨsi sekwoe sɨmeho wopɨngo engo wasemoꞌnɨmontonoho.
Anɨtu kako nakwo kakimo ufohiꞌnyoꞌne nahwosopoꞌmentisofoho.
Anɨtuye yokumpohnꞌnyoso yoꞌmayo hopiꞌnono Anɨtuye yahino wopɨngo somo inɨngkayoꞌne nejapmmentisofoho. Nakwo Jisasɨmneꞌno huno engo tɨpemehwasi yoꞌmayo nejapmmentiso soꞌno huno wonayɨmontonoho. Jisas huhwo sohwo kakoe yofe engo soꞌnji kakoe yahino itoꞌnohino soꞌnji mayoꞌne joho nalɨmentisofoho. Kakoe yokumpohnꞌnyo engo soꞌnji Anɨtu kako yoꞌmayo wopɨngo wonyoangkafo engo nakwo kakoe honɨngkano itoꞌno inɨngkayoꞌne wosejapmmo nalɨmentisoso olohonta kako nakumo nto nejapmmentono. Osoꞌno olo hwaho lopo yoꞌmayo wonyo nakwoe sɨmeho nelɨkafoso nakumo wonyo wonamokumonto yonte somo nakwo Anɨtuye yokumpohnꞌnyoꞌnji hwotoho fehwasi nakwo Anɨtuye yahino wopɨngoso womantanoho.
Oseso nakwo Anɨtuye honɨngkano itoꞌnohino inɨngkayoꞌne nakwo Anɨtumo sɨmeho hiꞌntnnono uyoso ntoꞌnohinɨꞌmaho. Oꞌo, nakwo Anɨtumo sɨmeho hiꞌntnnono uyɨhwasi nakwo honɨngkano wopɨngo imoꞌnyoꞌne syoho yokumpohnꞌnyo uyano. Osoꞌnohinoso ntoꞌnohinɨꞌmaho. Oꞌo, osopo nakwo sɨkuno huhwo huhwi Anɨtuneꞌno huno engo tɨpemayoꞌne huno ntoꞌno syofɨsyɨhwasi Anɨtu kako yoꞌmayo hofɨko ifitnneꞌento imentiso soꞌno nakwo huno wonayono. Nakwo osoꞌno huno ntoꞌno naihwosoꞌno osopo nakwoe aꞌapaho wonyoꞌne syofɨsyasoso hwotoho wofeeno. Nakwo yoꞌmayo wonyoso hwotoho monje fesyɨhwasi yoꞌmayo tango neꞌmahwosoꞌno nakwo yokumpohnꞌnyo wolohofano. Nakwo yokumpohnꞌnyo lohofɨhwasoꞌno nakwo Anɨtuye yahino hopa uyano. Ose ihwasoꞌno ou osopo nakwo nomꞌne aꞌamu somo nakwoe aꞌamu kuyoho ulano. Ose ulɨhwasi hofiyo ufoꞌmano. Hofiyo ufoꞌmehwasi nakwo sɨmeho nehopi unano.
Oso yahino ngko seloheso neꞌno mjɨmɨhwasi nakwo nakwoe Hwe Engo Jisas Kɨlaisɨye yahinoso nakumo toyo enaofɨhwosoꞌno yoꞌmayo syoho nakwo kakineꞌno yasoso ne umoꞌnɨmontonoho. Anɨtuye aꞌamu ne fihwo kako oso yoꞌmayo yahino homo somo momasoꞌnjo yosoꞌmanji oso aꞌamu huhwo sohwo kako tɨmpiꞌnyo paꞌnyo hweho. Oso aꞌamu tɨmpiꞌnyo huhwo sohwo kako Anɨtu kakoe wonyo wae yɨmoꞌmentiso soꞌno kako huno muyofoho. Kako inɨngo mofalofoho. 10 Oseso nje aꞌamu soku sekwo oso hopa ikutoho. Anɨtu kako sekuneꞌno joho selonto kakoe aꞌamu ne imoꞌnyoꞌne sehwosopoꞌmentisofoho. Oso yahino ngko selohe somo mayoꞌne syoho yokumpohnꞌnyo yohoꞌnɨngkuji aꞌamu hofɨko nosehonɨngkuji ole woselantɨfeho. Sekwo Anɨtuye aꞌamu ne kuyoho. Sekwo ose ifijoso mopɨwahupitnnehofo. 11 Oꞌo, sekwo Anɨtuye yahino wopɨngoso nomafɨkujoꞌno oso honɨngkano Anɨtumo uꞌmayoꞌneso sekuneꞌno hwosompoꞌnaweho. Osopo nakwoe Hwe Engo Jisas Kɨlais kako nakwoe wonyomneꞌno poyo imoꞌnɨmentiso sohwoꞌnji sekwo engolopohamo neꞌno nohumafɨkuji kako sekumo hofiyo semokosyohumanefoho.
12 Oseso olo hungkuno loso ngko neꞌno selɨwoꞌnɨngkohefoho. Sekwo olo hilo soꞌno huno ko seyahonɨngki sekwo aho yokumpohnꞌnyo ko kemokosyohumalofoso ngko apaꞌno selalokweno. 13 I ngko olo soꞌno nɨmoꞌnɨngkohoho. Sɨkuno hopiꞌnonohino somo ngko olo hwaho lopo songo humahmꞌmo sekwo huno aku syafɨsyɨyoꞌne olo hungkuno hiloso ngko sekumo neꞌno waselɨmonneꞌno yohono. 14 Ngko olo soꞌno huno niyohoho. Weꞌenepi ngko olo hwaho lopo ulɨkoꞌmaꞌmonnoho. Nakwoe Hwe Engo Jisas Kɨlais kako olo hilo soꞌno ngkimo huno nto lanɨfohotoꞌmasofoho. 15 Oseso ngko apaꞌno syoho engo yonji sekuneꞌno olo hungkuno hiloso mtɨꞌmokosesyalokweno. Hwangku ngko poyo peꞌnɨme sohonta sekwo olo hungkuno homo losomo apaꞌno huno neꞌno syafɨhupitnneꞌenji mtɨꞌmokosesyalokweno.
Nakwo Anɨtuye pomponahoso Kɨlaisɨmo wentanɨngki uhwonɨmentɨhwonefoho.
16 Nakwoe Hwe Engo Jisas Kɨlais kakoe yokumpohnꞌnyo engo soꞌnji kako asomo pe-eꞌne soꞌntnneꞌno noselahonɨngkuhwoni sekwo nto upaꞌnɨmentohofofoho. Oso hungkuno nakwo Kɨlaisɨmneꞌno selɨmentɨhwone hwapɨngoso aꞌmane hungkunoꞌnji siki hungkuno osoꞌnjo mtaꞌangoꞌmaho. Oꞌo, nakwo Kɨlaisɨꞌnji nohumentani yoꞌmayo wonyoangkafo imentiso somo tɨmo uhwonɨmentɨhwonefoho. 17-18 Ou, oso hwofɨkiꞌnyo sopo nakwo nohumentanɨngkuhwoni kanɨngkwohwo Anɨtu kakoe hwomufe yofeso hoꞌnɨmahonɨngki Jisas kakoe aꞌapahoso pomponaho lahumentisofoho. Nakwo ahwomo mtaꞌni Anɨtu kakoe mampahoso kakoe hwomumo ulahonɨngki nakwo ole upaꞌnɨmentɨhwoni, Oloso nje hwomufoho. Ngko kakineꞌno wopɨngo nɨmoꞌnantohofoho. Nje sɨmehoso kakineꞌno wopɨngo nɨmoꞌnantofoho. Nakwo ose hoꞌnɨngkahonɨngki upaꞌnɨmentɨhwonefoho.
19 Oseso aꞌamu Anɨtu hungkuno uyahonɨngki lɨmotofo sohwa oso hungkuno hiso hofɨko mtɨꞌmokumentohofo somo nakwo nupoꞌnontani nehopi lɨmotofo lontani sɨmeho yokumpohnꞌnyo uyalokuhwono. I osoꞌno sekwo hoku hofɨkoe hungkuno homo somo aho yokumpohnꞌnyo fɨkesyohumamno. Hofɨkoe hungkuno hiso sɨkwoꞌmjoho soꞌmo tɨpomponaho hopa losyalofoho. Oso pomponaho hiso neꞌno nolosyontanɨngkuhwosi iyoho walongkonɨmo lɨhwosi iyohohweꞌnji iꞌmu sɨꞌmofapɨwoꞌnɨngkiso uhwonɨwoꞌnɨngkuhwone hopaso Jisas kako oso iꞌmu hopa imoꞌnɨngkuhwosi kako kakoe pomponahoso sekwoe sɨmeho moꞌmo lasesyonefoho. 20 Sekwo olo hilo soꞌno huno waseyono. Anɨtu kakoe aꞌamumo hungkuno uyahonɨngki lɨmotofo sohwa iyoswo mtɨꞌmokumentohofo somo nakwo atofo lontani aꞌamu fihwo nakwoꞌnjo mtaꞌango sohwo kako oso hungkuno homo somjo neso kakoe huno mtaꞌni syafɨsyɨhwosi yoloho molɨjwaofonehoho. Awonoho. 21 Hohonta hwe fihwo kako ole majofoho. Anɨtu kakoe hungkuno nomahmꞌmo aꞌamumo ulɨmneꞌno yohono. Kakoe huno mtaꞌni ose majofoho. Oꞌo, Anɨtuye Towahuno kakoꞌnohini hofɨkoe hunomo kakoe huno mtaꞌnnohini tɨpemanto uyahonɨngki aꞌamu huhwo sohwa hofɨko Anɨtuye hungkuno lɨmotofofoho. Huno ose waseyono.