2
Kɨko Kɨlais Jisasɨye hungkunomnohini finɨngkayo.
Oseso nje hwomu sohwosi, nakwo Kɨlais Jisasɨmo ufohiꞌnɨngkahonɨngkuhwoni Anɨtu kakoe yokumpohnꞌnyo nejapɨwoꞌnɨngkisofoho. Osoꞌno kɨko Anɨtuye hungkuno ngko aꞌamu piꞌnɨngo engo somo ulɨwoꞌnɨngkahonɨngko kɨko upaꞌnɨmentohinofoho. Oso hungkuno hiso kɨko nomokosyohumahotoho. Oꞌo, nomꞌne aꞌamumo lutɨhwawoꞌnɨngkijoꞌno kako hungkuno homo somo nomahwosi nomꞌne somo wolutɨhwahwono.
Kɨko Kɨlais Jisasɨye syohoꞌnjo sohwosi olo syoho losomneꞌno tohino majoꞌmanji tohino mayosoꞌno iyoho kinyoꞌeno. Pahnnɨmo hungkuno hufaꞌu sɨhune wakilɨmo. Hungkuno sɨmoꞌmjoso olenoho. Aꞌamu nomihwoe syoho ulohofiyo sohwo kako nomꞌne hwafe syoho kengo kengo soꞌnji miyonehoho. Oꞌo, syoho kakwoꞌyohwoe sɨmeho wopɨngo umoꞌnoneꞌento kako sɨmeho angaꞌnohinoꞌnji kakoe syoho wopɨngo iwoꞌnɨngkiso hweho. Nomihwoe syoho miyɨwoꞌnɨngkiso hweho. Hungkuno nomꞌne ole, aꞌamu kako hano mjakeꞌwe hnnyo sohwo kako yoꞌmayo soꞌno hi umoꞌnɨwoꞌnɨngkiso soꞌno huno mosyafɨsiyoꞌnjo monje yasyonto sɨkuno huhwo huhwi kako mjakeꞌwe hnnyo yahinoso yamofo neꞌno iwoꞌnɨngkiso hweho. Ose miyoꞌmanji kako aꞌamu nomꞌne somo muyakolofonehoho. Oꞌo, kako mjakeꞌwe hnnyo somjo hamniyohoso momanehoho. Hungkuno nomꞌne ole, hwe fihwo kako syoho yokumpohnꞌnyo yonto wosopayo hulonto oso syoho homo somo neꞌno mokosyohumawoꞌnɨngkiso hweho. Wosopayo sɨmoꞌmjoso toyo yɨhwosoꞌno hwe huhwo sohwo kako wosopayo hiloso kakiꞌno womaꞌmontonoho. Oso hungkuno hufaꞌu sɨhune somneꞌno huno fɨsyafɨsyo. Nakwoe Hwe Engo sohwo jɨje hunomo ehohosakisyɨhwosoꞌno hungkuno hwapɨngo ne soꞌno huno itoꞌno wakiyɨmontonoho.
Olo hungkuno losoꞌno sɨkuno huhwo huhwi huno fɨsyafɨsyo. Jisas Kɨlais, Ntefitɨye imu sohwo kako tohino engo nomanto poyo imoꞌnonto apaꞌno nolɨkafonto nɨhuꞌnahone songo neꞌno humaho. Oso hungkuno wopɨngoso ngko lutɨhwawoꞌnɨngkohe hwoꞌnyoho. I oso hungkuno hiso lutɨhwawoꞌnɨngkohe soꞌno aꞌamu wonyo hwosoho ntontɨfi impoꞌangomo nɨhumojahonɨngkofi ngko tohino engo malokweno. I osoꞌno Anɨtuye hungkunoso impoꞌangomo mohumanehoho. Oꞌo, ifofo hopa angoꞌmeemo womanjaoꞌmtonoho. 10 I Anɨtu nje aꞌamu ne imoꞌnɨfitnneꞌento nto uhwosopoꞌmentiso somneꞌno oso hungkuno lutɨhwawoꞌnɨngkoheso upaꞌnɨfijoso Kɨlais Jisasɨmo sɨmeho hiꞌntnnono ufijoꞌmanji kako songo neꞌno humayo wonyoangkafoso uyɨmontonoho. Osoꞌno oso aꞌamu homo somo ufoꞌmayoꞌneꞌmanji yoꞌmayo tango nɨꞌmasoso wopɨngofoho. Ngko yokumpohnꞌnyo itoꞌnɨmeso sɨmeho wopɨngoꞌnji tohino womaꞌmo.
11 Olo hungkuno aꞌamu Kɨlais Jisasɨmneꞌno lɨwoꞌnɨngkohofo loso nehopeho.
Nakwo kakoꞌnji poyo sapeꞌnɨmentɨhwone hnꞌnwi nakwo kakoꞌnji songo nohumentɨhwanefoho.
12 Yoꞌmayo tango kakoe syohomneꞌno nakumo neꞌmahonɨngkuhwosi yokumpohnꞌnyo lohofasoꞌmanji nakwo kakoꞌnji yofe engo masoso aꞌamu somo nomokosyohumentɨhwanefoho.
Nakwo kakimo hohujo ikinjɨmofasoso u kako nakumo hohujo ukinjonaoꞌmontonoho.
13 Nakwo hungkuno neꞌnji hwasyoꞌnji lɨwoꞌnɨngkuhwonefoho.
I Anɨtu oseꞌnjo hwoꞌmaho.
Kako hwasyo hungkunoso ane hweho.
Kako hungkuno neꞌnjo lɨwoꞌnɨngkiso hweho.
Kakoe hungkuno neꞌno nowentɨhwonefoho.
Yoꞌmayo soꞌno nakumo nalonteso ne imoꞌnɨwoꞌnɨngkohoho.
Aꞌamu Anɨtuye syoho hofiyo yalokunjo sohumo Anɨtu kako yofe engo uyalofoho.
14 Jɨje aꞌamufe hunomo olo hungkuno losoꞌno yokumpohnꞌnyo ufohotofɨwoꞌnyo. Ole uso. Anɨtuye yokumpohnꞌnyoꞌnji hungkuno waselɨmonneꞌno yohono. Hungkuno angaꞌno angaꞌno ajwoꞌmtaꞌango soꞌno yoka hnnɨngkutoho. Ose uso. Aꞌamu fehohnjoso yoka hungkuno nupaꞌnɨngkuji hofɨkoe huno somo wonyo umokumontonoho. Oso yokaso ne anefoho. Aꞌamu homo somo mufoꞌmanehoho.
15 Kɨko Anɨtuye syoho yokumpohnꞌnyo neꞌno fiyo. Ose isoꞌmanji jɨje syoho somneꞌno kɨko wonɨmango makinonehoho. Syoho hofiyo isoso Anɨtu wakilɨmontonoho. Nje syoho ntohofiyo wopɨngo hwosoho. Ose wakilɨmontonoho. Kɨko Anɨtuye hungkuno nehopi hwapɨngo neso itoꞌno filutɨhwaho. 16 Aꞌamu yoꞌmayo hwahoponjo hwasyo hungkuno hnnɨwoꞌnɨngkohofo somneꞌno iꞌwaho fiyɨmno. Aꞌamu hofɨko hwasyo hungkuno ose hnnɨwoꞌnɨngkohofoso aꞌamu nomꞌnemo hwasyo honɨngkanomo ikinjaofoꞌne wolɨpemotowantɨfeho. Anɨtumneꞌno hohujo ikinjɨmoꞌmalofofoho. 17 Hofɨkoe hwasyo hungkunoso malofoyo paꞌnyofoho. Sɨmoꞌmo meyo kiyɨhwosoꞌno osopo aꞌapaho hopiꞌnonohinomo ifehuꞌmokasyonto uyo engo imoꞌnɨwoꞌnɨngkohoho. Hwe hufaꞌu Himeneyosɨꞌnji Filetos oso hwaꞌu siko oso yahino yɨwoꞌnɨngkisiyo hwaꞌuyoho. 18 Aꞌamu ose sohwa hungkuno neꞌnjo somo hwosopisyafɨwoꞌnɨngkohofofoho. Ole lutɨhwalokwofo, Jisasɨye songo neꞌno humayoso nto maꞌmalohwonefoho. Tɨfi noꞌmo apaꞌno molɨkafeꞌnjo yanefoho. Osoꞌno aꞌamu Jisasɨmo sɨmeho hiꞌntnnono uyɨwoꞌnɨngkohofo fehohnjoso hofɨkoe hunomo wonyo imokalokwofo.
19 Anɨtuye aꞌamu neso hofɨko mnangkwosaho yokumpohnꞌnyo wonjɨwoꞌnɨngkuhwone paꞌnyofoho. Nangkumehoso masyuyofoho. Fompokumo mmoꞌnyofoho. Oso aꞌamu homo somneꞌno Anɨtuye hungkuno ole nalohi, Anɨtu Hwe Engo sohwo kakoe aꞌamu ne somneꞌno huno uyohoho. Aꞌamu mangoꞌnohino soꞌntnneꞌno huno uyohoho. I nomꞌne hungkuno ole nalohi, Aꞌamu fihwo ngko Anɨtu Hwe Engo sohwoe aꞌamu ne hwoꞌnyoho loso sohwo kako honɨngkano wonyo nɨhuꞌnahone miyonehoho. Nɨhuꞌnahone honɨngkano wonyo somo hohujo ukinjamofono.
20 Aꞌamu Anɨtumneꞌno uhuꞌmokuwoꞌnɨngkohofo somneꞌno pahnnɨmo hungkuno upaꞌnyo. Ango engo somo noswano, hwontoho, ikuꞌyo yoꞌmayoso piꞌnɨngo weho. Fehohnjoso hamniyoho engoꞌnji mpe imentohofofoho. Fehohnjoso hwahoꞌnji mtɨꞌmokumentohofofoho. Fehohnjoso iyoswoꞌnohinofoho. Noswanyo wopɨngo sopo wosopayo nopolofasyɨkuji aꞌamu yofe engoꞌnjo somo uyantɨfeho. Ikuꞌyo wonyoso jopaho hiꞌnji wohoꞌnaofantɨfeho. 21 Aꞌamu fihwo yoꞌmayo honɨngkano wonyo, huno wonyo, oso nɨhuꞌnahone hoꞌnaofɨhwosi kiho ane nohumentanɨngkuhwosi kako noswanyo hamniyoho engoꞌnji mpe imentohofo paꞌnyo hweho. Kakoe Hwe Engo sohumneꞌno sɨmeho angaꞌnohinoꞌnji Anɨtuye syohoꞌno hi umoꞌnyo sohwo Anɨtu osohumo yoꞌmayo syoho wopɨngo uyɨmtonoho.
22 Mu songo hwomu songo hofɨkoe hunomo huno wonyo sɨmeho fefoyo yoꞌmayoso uꞌmawoꞌnɨngkohoho. Oso hisoꞌno kɨko iꞌwaho neꞌno yohoji hohujo fikinjamofo. Aꞌamu nomꞌne sohwo Hwe Engo Anɨtu sohumneꞌno jomo ulɨwoꞌnɨngkohofo soꞌnji sekwo sɨmeho angaꞌnohinoꞌnji honɨngkano wopɨngomo hano fiyɨmno. Kɨlais Jisasɨmo sɨmeho hiꞌntnnono uyɨmno. Aꞌamu hopiꞌnonohino somo sɨmeho hiꞌntnnono uyɨmno. Sɨmeho pompenjiyoꞌnji fosyohumamno. 23 Kɨko olo soꞌno huno kiyohoho. Aꞌamu Anɨtumneꞌno huno muyoꞌnjoso hofɨkoe siki hungkunomneꞌno yoka hnnɨwoꞌnɨngkohofofoho. Hofɨkoe hungkunomneꞌno kilohonɨngkujoꞌnoꞌmanji kɨko hohujo fikinjaofo. Hofɨkoꞌnji yoka hungkuno nohnnɨngkutoho. 24 Nakwoe Hwe Engo Kɨlais Jisasɨye syoho ulohofiyo sohwo kako nomꞌne aꞌamuꞌnji ikujoho mofongkiꞌnanehoho. Oꞌo, kako aꞌamu hopiꞌnonohino somo hitoho ulofɨhwosoꞌno wopɨngo ulohofono. Kako Anɨtuye yahino wopɨngoso hofiyo wolutɨhwano. Nomꞌnehwa kakimo wonyo ulohopijo soꞌno kako sɨmeho wopɨngoꞌnji wohumano. 25 Oso aꞌamu Anɨtumneꞌno hohujo nto ikinjɨmoꞌmalofo sohwamo Hwe Engo sohwoe syoho ulohofiyo sohwo kako hungkuno pompenjiyo ulɨhwosi Anɨtuye honɨngkanomo apaꞌno uꞌmayoꞌne ufoꞌmano. Anɨtu aꞌamu homo somo huno songo uyo soꞌmanji hofɨkoe huno kokatoꞌnnyo somo nɨhuꞌnahone nohoꞌnamofɨkuji Anɨtuye hungkuno neꞌnjo somo unɨngkowantɨfitɨkeno. 26 Seten hofɨkoꞌne hofoyo lisyoswofahumentiso somtaꞌni poꞌmentisofoho. Hofɨko Setenɨye hunomo inɨngkowalokwofo. I Anɨtuye hungkuno neꞌnjo upaꞌnɨfijoso huno ehohosasyɨhwosoꞌno Setenɨye hofoyo mtaꞌni wohumpeentɨfeho. Anɨtuye hunomo unɨngkowantɨfeho.