2
Nakwo poyo paꞌnyo nohumentanɨngkuhwoni Kɨlais yoꞌmayo wopɨngo nalohoꞌmentiso soꞌno Anɨtu nakumo songo nelɨkofalofoho.
Hohonta sekwo temtitofo kengo kengo soku honɨngkano wonyomo nohumantɨfi aꞌamu poyo peꞌnyoso yoꞌmayo hungkunoso mupaꞌnɨwoꞌnɨngkiyohofo hopa sekwo Anɨtuye hungkunomo haloho maposoꞌnjo imotofofoho. Osoꞌno Anɨtu tohino engo womapɨfe lɨmentisofoho. Oso hohosohonta sekwo hwahoponjo yahino wonyo somo inɨngkawentɨfi yoꞌmayo towahuno wonyo sofe hwe engo Seten oso hwoe hungkunomo haloho poꞌmotofofoho. Seten huhwo sohwo kako aꞌamu Anɨtuye hungkunomo hwotoho fewoꞌnɨngkohofo somo kako yokumpohnꞌnyo umokosyohumaho. Hohonta nakwo aꞌamu Juta hnꞌnwi aꞌamu temtitofo kengo kengo paꞌnyoso nakwo hopiꞌnonohino Setenɨye temtitofoꞌnwoho. Nohumentani yoꞌmayo yahino wonyo nakwoe sɨmeho umo nelahonɨngki imotohwonefoho. Nakwoe hunomnohini inɨngkamotohwonefoho. Nakwo ose humentanɨngkuhwoni Anɨtu nakwoe honɨngkano wonyo somneꞌno sɨmeho tohino umnɨngkahonɨngki Anɨtu kako aꞌamu hnꞌnɨmo tango engo uyɨmneꞌento lɨmentisofoho.
4-5 Nakwo honɨngkano wonyomo poyo paꞌnyo nohumentanɨngkuhwoni Anɨtu hitoho mɨkunɨmposo ulofahonɨngki Kɨlais yoꞌmayo wopɨngoso nalohoꞌmentisoso Anɨtu kako nakumo Kɨlaisɨꞌnji songo nelɨkaꞌmentisofoho. Anɨtu kakoe mehomi soꞌnneꞌno umoꞌnɨngkahonɨngki kako asomo netɨmaꞌmentisofoho. Nakwo Kɨlais Jisasɨmo humalohwone soꞌno Anɨtu kako Kɨlaisɨꞌnji nakwoꞌnjimo songo nelɨkafonto kakoe yofe engo nejopahonɨngki ahwomomo Kɨlaisɨꞌnji humalohwono. Ose nalohoꞌmentisoso kako hitoho mɨkunɨmposo nejapeso kako engolopohamo aꞌamu tɨfi imoꞌnone soꞌnji neꞌno netɨhwawoꞌnɨngkisofoho. Anɨtu kakoe huno mtaꞌni wopɨngo ulohoꞌmo lonto wopɨngo nalohofɨwoꞌnɨngkisofoho. Kɨlais nakwoe wonyomneꞌno poyo peꞌnɨmentiso soꞌno aꞌamu hopiꞌnonohino kakoe hitoho engo nejopahonjo somo uhwonalokwofo. Anɨtu kako wopɨngo ulohoꞌmo lɨmentiso soꞌno nakwo kakimo sɨmeho hiꞌntnnono uyɨmentɨhwone sohonta Anɨtu kakoe mehomi ne namokumentisofoho. Oso hitoho ulofo yahino uyalokuhwone hwapɨngoso nakwoꞌmaho. Oꞌo, Anɨtu huhwo kako hwapɨngo hweho. Kako siki nejapmmentisofoho. Olo hilo soꞌno nakwo nakwoe yofe mohoꞌnomoꞌnanehwono. Awonoho. I nakwo hilo soꞌno hwapɨngoꞌmaho. 10 Anɨtu kako nakumo namtɨꞌmokumentiso sohwo nakwoe hwapɨngo hweho. Nakwo yahino wopɨngomo inɨngkayoꞌne Anɨtu kako Kɨlais nejapmmentiso soꞌno Kɨlais Jisas nakumneꞌno yoꞌmayo wopɨngo nalohofoso nakwo aꞌamu songo namokumentisofoho. Anɨtu oso yahino wopɨngo somo hofɨko inɨngkafitnneꞌento nakumneꞌno ntoꞌno esyohumamentisofoho.
Aꞌamu Juta soꞌnji temtitofo kengo kengo soꞌnji Anɨtuꞌnji ufohiꞌnyoꞌne Jisas kako temtitofo angaꞌnohino umokumentisofoho.
11 Ngko sekwoe hunomo huno wasefohotoꞌmonneꞌno yohono. Hohonta sekwo Anɨtumneꞌno huno maseyofoho. I aꞌamu Jutaso aꞌapaho sɨhu koloꞌnnyo sohwa hofɨko sekumneꞌno ole lɨwoꞌnɨngkohofi, Sekwo temtitofo kengo mtaꞌango soku aꞌapaho sɨhu makoloꞌnyo soꞌno sekwo Anɨtumneꞌno huno maseyokuyoho, selɨwoꞌnɨngkohofofoho. 12 Oso hohosohonta sekwo Kɨlaisɨmneꞌno iꞌwaho yontɨfi Anɨtuye mehomi mmoꞌnyo kuyoho. Sɨmoꞌmo Anɨtu aꞌamu Juta somo uhwosopoꞌmentisoso kakoe hungkuno wopɨngo kakoꞌnji makotɨkuꞌnyoꞌneso sekumo mosejapmmentisofoho. Oꞌo, sekwo aꞌamu temtitofo kengoꞌmtaꞌango soku yolohoꞌmo humamotofokuyoho. Sekwo olo hwaho lopo nohumantɨfi tɨfi noꞌmo yoꞌmayo wonyoangkafo imoꞌnone soꞌno mohontohumayoꞌnjo kuyoho. Sekwo Anɨtu sohumneꞌno huno mosyafɨsiyoꞌnjo imotofokuyoho. 13 Sekwo Anɨtuneꞌno kengopo nohumentanɨngkofi Kɨlais Jisas kako poyo peꞌnonto sekumneꞌno kakoe honɨyo usɨhumaꞌmentiso soꞌno kako impoꞌnosetɨmaꞌmentisofoho. Osoꞌno sekwo kakoꞌnji ufohiꞌnɨmentohofo kuyoho.
14 Sɨmoꞌmo nakwo aꞌamu Juta hnꞌnnonji sekwo temtitofo kengo sɨkunonji mango hwonaꞌni imoꞌnontani humamotohwonefoho. Mangohwa imoꞌnɨmentɨhwoneso nakwoe honɨngkanomo tojo hopa pɨjwahinɨmentɨhwonefoho. I Kɨlais nakumneꞌno poyo peꞌnɨmentiso soꞌno tojo homo somo wae yaoꞌmentisofoho. Oso hiso wae yaofonto nakwo sɨmeho pompenjiyoꞌnji nohumentanɨngkuhwoni temtitofo angaꞌnohino namokumentisofoho. Oso sɨmeho pompenjiyo hwapɨngoso Kɨlaisɨyoho. 15 Jisas nakwoe wonyomneꞌno poyo peꞌnɨmentiso soꞌno aꞌamu Jutafe honɨngkano hungkuno hopiꞌnonohinoso aꞌapaho sɨhu koloꞌnyo yahinoso aꞌamufe yahino wonyomneꞌno yahu fonjokisasiyoso yoꞌmayoso ne ane imoꞌnɨmentisofoho. Osoꞌno Jisas kako aꞌamu Jutafe honɨngkano hungkunomo wae yaofonto nakwo aꞌamu Juta hnꞌnnonji sekwo temtitofo kengo kengo sokunonji nakwo hnꞌnɨmo Jisas kakoꞌnji nakumo monakojɨjwonto temtitofo angaꞌnohino songo namokumentisofoho. Osoꞌno nakwo sɨmeho afa inɨmentɨhwoneꞌnwoho. 16 Kɨlais kako iyo hwojiyafɨkuꞌnnyo somo poyo peꞌnɨmentiso sohonta nakwoe sɨmeho tohino yahino soꞌnji mangohwa imoꞌnyo yahino soꞌnji Kɨlais kako poyo imokumentisofoho. Poyo imokumentiso sohonta nakwo aꞌamu Juta hnꞌnnonji sekwo temtitofo kengo kengo hnꞌnɨmo temtitofo angaꞌnohino namokonto nakwo Anɨtuꞌnji sɨmeho afa inɨmentɨhwonefoho. 17 Kɨlais kako noponto aꞌamu Juta Anɨtuꞌnji mofonepo humamotofo soꞌnji sekwo temtitofo kengo kengoꞌmo Anɨtuneꞌno humamotofo soku nonjimo olo hungkuno wopɨngo loso nalɨmento, Sekwo sɨmeho afaꞌnjo hmmoꞌnɨmno. 18 Ose nalɨmentiso soꞌno Kɨlais kako nakwo aꞌamu Juta hnꞌnnonji sekwo aꞌamu temtitofo kengo sɨkunontnneꞌno yoꞌmayo wopɨngo nalohoꞌmentiso soꞌno Anɨtuye Towahuno Wopɨngo angaꞌnohino sohwo kako honɨngkano namohmmentiso soꞌno nakwo hinjohoꞌnwi Anɨtumo uꞌmalokuhwono.
Nakwo aꞌamu Anɨtumo inɨngkawoꞌnɨngkuhwone soꞌnwi nakwo ango neꞌnwoho.
19 Oseso sekwo aꞌamu temtitofo kengo mtaꞌango soku olohonta sekwo yolohoꞌmo mohumu ilofo. Oꞌo, sekwo Anɨtuye aꞌamu ne soꞌnji ufohiꞌnontɨfi Anɨtuꞌnji sekwoꞌmontohwasi humalofo. 20 Sekwo soku Anɨtu ango molalokunjo paꞌnyo kuyoho. Nakwo Anɨtuye hungkuno uyohojɨkuꞌmofo (apousel) syohoꞌnjo sohwonaꞌnnonji aꞌamu Anɨtuye hungkuno uyahonɨngki lɨmotofo sohwonaꞌnnonji kako nakumo hwosoku hwosaho paꞌnyo nawonjɨmentiso hwonaꞌnyoho. Kɨlais Jisas sohwo kako engkwosaho ne paꞌnyo hweho. Sekwo soku ango yokino kuyoho. 21 Ango yokino hopiꞌnonohino soku Kɨlais engkwosaho ne sohwoꞌnji ufohiꞌnɨmentohofofoho. Olo ango hiloso Anɨtu kako hwapɨngo hweho. Ango hiloso Anɨtu nomolɨhwosi engo imokuhwosi kako oso ango wonyo ane wopɨngoꞌnohino sopo wohumamontonoho. 22 Sekwo sokunonji nomꞌne aꞌamu Anɨtumo inɨngkawoꞌnɨngkuhwone hnꞌnnonji nakwo Kɨlaisɨmo ufohiꞌnontani Anɨtuye Towahuno Wopɨngo sohwo nakwoe sɨmeho moꞌmo humawoꞌnɨngkiso soꞌno nakwo Anɨtuye ango ne nto imoꞌnɨmalohwono.