Luk
Olo Hungkuno Wopɨngo loso Luk mtɨꞌmokumentisofoho.
Olo Hungkuno Sɨmoꞌmjofoho.
Olo iyoswo loso Jisas ahwomomneꞌno nto sɨmentiso sohonta Luk soswo teti (30) mofonepo nto uyakolofahonɨngki mtɨꞌmokumentisofoho. Luk sohwo Jisasɨye inomokomoyo hwoꞌmaho. Oꞌo, Luk sohwo aꞌamu uyohofaho syohoso wopɨngo imojo hweho. (Oso hiso Koulousi sohe engo 4 honɨngkano weꞌe 14. Osopo weho.) Luk olo iyoswo hiloso komoꞌno mtɨꞌmokumentisoꞌmaho. Oꞌo, kako hano neꞌno emoyonto aꞌamu Jisasɨmo uhwonɨmentohofoso mpoyo lutɨhwahonɨngkofi kako hungkuno fisoꞌnji uhuꞌmokonto mtɨꞌmokumentisofoho. Luk sohwo aꞌamu Juda hwoꞌmaho. Aꞌamufe Hwomu Jisas sohwo aꞌamu wonyo honɨngkanomo humentanɨngkujo somneꞌno notɨpemahwosi utɨmayoꞌne pmmentiso hweho. (Oso hiso Luk sohe engo 19 honɨngkano weꞌe 10. Osopo weho.)
Iyoswo hiloso Luk aꞌamu Ngkɨlik osomneꞌno mtɨꞌmokumentisofoho. Osoꞌno olo iyoswo Luk mtɨꞌmokumentiso hiloso nakumo huno nafohotofoꞌnefoho. Luk olo iyoswo hiloso ntɨpo humanto mtɨꞌmokumentisotɨkeno aꞌamu fisofe hunoso olenoho. Luk kako Sisaliya humanto mtɨꞌmokumentisofoho. Nakumo huno nafohotofo hwapɨngo neso olenoho. Jisas sohwo nakwo aꞌamu soꞌnwi yahino wonyo yontanɨngkuwhoni asomo netɨmayoꞌne pmmentiso hweho. Osoꞌno nakwo hungkuno homo lomo atofo lɨhwasi Jisasɨmo tɨfi unɨngkohwano.
1
Olo mpoyo loso Luk kako hwe engo Tiyoufilosɨmneꞌno mtɨꞌmokumentisofoho.
Nje hwe engo Tiyoufilos sohwosi, kɨko nje hungkuno upaꞌnyo. Kɨlais kako olo hwaho lopo humamojo sohonta yoꞌmayo imoꞌnɨmentiso somneꞌno aꞌamu piꞌnɨngo engo sohwa hofɨko nakwo ifalifaliyo womtɨꞌmokano lontɨfi yamofo imentohofofoho. Jisasɨye inomokomoyo sohwanji nomꞌne aꞌamu soꞌnji hofɨko yoꞌmayo Jisas imentiso sɨmoꞌmtaꞌango somo tɨmo uhwonontɨfi aꞌamu nomꞌne somo ulahonɨngkofi hofɨko mtɨꞌmokumentohofofoho. I, ngko huhwoꞌni Jisasɨye mpoyoso kikiyepono wolɨhwatɨmo lonji mtɨꞌmokalokweno. Sɨkuno piꞌnɨngo engo ngko syoho yokumpohnꞌnyo yonji hungkuno hisoꞌno itoꞌno yasiyoꞌne aꞌamu piꞌnɨngo engo somo yoꞌmayo sɨmoꞌmtaꞌango somneꞌno ulohononji hungkuno hwapɨngo neso tɨpemanji hungkuno itoꞌnohini kikineꞌno mtɨꞌmokalokweno. Oseso yoꞌmayo hungkuno nto lokitɨhwawoꞌnɨngkohofo somneꞌno nehopitɨkeno hwasyotɨkeno syafɨsyohojɨꞌmanji olo hungkuno kikineꞌno kumtɨꞌmokiyalokwe losomo atofo lohoji hungkuno neso wotɨpemaꞌmonnoho.
Aꞌamu ahwomomjoso kako Sekolaiya sohumo kakoe hwomu Joun iꞌmofapone soꞌno ulɨmentisofoho.
Nje mpoyo lomayoso olenoho. Hwe engo Helout sohwo kako hwaho Jutiya mokosyohumamentiso sohonta hwe fihwo kakoe yofe Sekolaiya sohwo kako nohumanto kako tajo ango syohoꞌnjo hweho. Oso syoho imotofo huhwo sohwa hotitoꞌmentohofoso aꞌamu fehohnjoso Apaija mokosyohumamentisofoho. Sekolaiya hofɨkoꞌnji syoho imojo hweho. Sekolaiyafe ape hiye temtitofo huhwa oso syoho imotofofoho. Kako Mousesɨye kolaꞌwehwo Elounɨye imuyoho. Aꞌmu hisi yofe Elisapetɨyoho. Hisiyaꞌu siko Anɨtuye tɨmo sopo wonyohofiyo humamojiyeyaꞌuyoho. Siko Anɨtuye honɨngkano hungkuno itoꞌnohino somo inɨngkawenji honɨngkano wonyo ane humamojiyeyaꞌuyoho. Siko mehomi nɨhuꞌno ane yaswoho. Hwapɨngoso Elisapet kako hwonjo ape humanto siko aꞌmane imoꞌnɨmentisiyeyaꞌuyoho.
8-9 Sekolaiyafe aꞌamu hotitoꞌmentohofo sohwa hofɨkoe sɨkuno Anɨtuye ango engo somo syoho iyoꞌne iꞌmofopahonɨngki hofɨko aꞌamu uhwosope yahinoso yontɨfi Sekolaiya sohumo Anɨtuye sɨmano sopo lohofoꞌne uhwosopoꞌmentohofofoho. Oseso kako oso ango ajwo soꞌmo Anɨtuye angofoho lɨwoꞌnɨngkohofo sopo noswonto hwamno paꞌnyo akino wopɨngoꞌnjoso Anɨtumneꞌno tɨkayo usɨmokumentisofoho. 10 Sekolaiya kako oso tɨkayo usɨmokontanɨngki aꞌamu piꞌnɨngo engo sohwa hofɨko mempo hohntaꞌni nohumantɨfi Mpohumo jomo ulɨmentohofofoho. Hofɨkoe yahino ose imotofofoho. 11 Sekolaiya osopo nohumanto uhwonɨmentisoso Anɨtuye aꞌamu ahwomomjo sohwo kako oso epohumayo tɨkayo usɨmokiyo aho anga sohohntaꞌni lohofontanɨngki uhwononto 12 yomo engo yonto iyoho unɨmentisofoho. 13 I osoꞌno aꞌamu ahwomomjo sohwo kakimo ulɨmento, Sekolaiya, kɨko iyoho yohotoho. Anɨtu kako jɨje jomo ujo somo nto kupaꞌnɨmaho. Jɨje ape Elisapetɨsi kako hwomu womaꞌmontonoho. Notɨpemahosɨsi kɨko yofe ole muso Jounɨyoho. 14 Hwomu huhwo sohwo iꞌmofopahonɨngkuhwosi siko sɨmonyo engo uyanjiyoho. I aꞌamu piꞌnɨngo engo hiꞌnji sɨmonyo engo uyantɨfeho. 15 Hwomu huhwo sohumo Anɨtu kako yofe engo mulonefoho. Kako yoꞌmayo mijo yokumpohnꞌnyoso nonɨngkuhwoloho. Kako konaꞌwohiye sɨmeho moꞌmo mnawentanɨngkuhwoso sohonta Anɨtuye Towahuno Wopɨngo uhulaꞌofonefoho. 16 Kako Anɨtuye hungkuno aꞌamu Juta somo ulɨhwosoꞌno hofɨko hofɨkoe honɨngkano wonyo somneꞌno hohujo ikinjaofɨkuji hofɨko hofɨkoe Hwe Engo Anɨtu sohumo apaꞌno unɨngkowantɨfeho. 17 Kako oso aꞌamu sohumo Ilaija hohonta Anɨtu hungkuno uyahonɨngki lɨmojo sohwoe yokumpohnꞌnyo paꞌnyo sohwo nohumahwosi kako oso hwe Anɨtu nakwoe hwahopo uhwatɨmonteꞌno yoso sohumneꞌno aꞌamufe honɨngkano itoꞌno esyohumayoꞌne hweho. Kako Anɨtuye hungkuno ulɨhwosoꞌno hwe sohwa upaꞌnɨngkuji hofɨko hofɨkoe mehomi sɨmeho afa apaꞌno wepufisyantɨfeho. Aꞌamu sɨmeho afa minyoꞌnjoso Anɨtuye hungkunomo hwotoho fewoꞌnɨngkohofoso hofɨko aꞌamu honɨngkano wopɨngoꞌnjo sofe huno apaꞌno wotɨpemantɨfeho. Oseso kako Hwe Engo sohumneꞌno aꞌamu itoꞌno wesyohumamontonoho.
18 Aꞌamu ahwomomjo sohwo ose ulahonɨngki Sekolaiya ulɨmento, I, pipineto. Ngko aꞌmane moiꞌwonoho. Nje ape hi aꞌmane moiꞌwonoho. Jɨje hungkuno ne imoꞌnyoso ngko huno pipi wanimontolo. 19 Ose ulahonɨngki aꞌamu ahwomomjo sohwo ulɨmento, Ngko Ngkepɨliyel hwoꞌnyoho. Ngko Anɨtuye sɨmanopo lohofɨwoꞌnɨngkohe hwoꞌnyoho. Olo hungkuno wopɨngoꞌne kilohe losoꞌno Anɨtu kako lonɨhwatɨmasoꞌno pmmale hwoꞌni kuꞌmahono. 20 I, kɨko upaꞌnyo. Nje hungkuno hilo somo kɨko sɨmeho hiꞌntnnono mantape soꞌno jɨje mango pɨkuꞌnnyo imoꞌnɨngkohoji kɨko hungkuno majoꞌnjo uyɨmonnoho. Oso hopa nohumentanɨngkohoji yoꞌmayo kiloheso ne umoꞌnɨmontonoho. Yoꞌmayo nje hungkuno kiloheso kakoe sɨkuno somo ne imoꞌnɨngkuhwosoꞌno kɨko hungkuno apaꞌno walɨmonnoho.
21 Oso hungkuno hiso hnnontanɨngki aꞌamu mempo hohntaꞌni uhwontohumantɨfi huno piꞌnɨngo engo syafɨsyontɨfi ole hnnɨmentohofi, Peho uꞌmahonɨngki kiyalofoho. Sekolaiya kako Anɨtuꞌnjopo nohumanto kuntoꞌno moswapeꞌnjo yalofoho. Ose hnnɨmentohofofoho. 22 Hwangku kako noswaponto kako hungkuno hwe moyaꞌmi somo mujoꞌnjo imentisofoho. Oꞌo kako iloꞌnnyo hopa imoꞌnonto kako kakoe ahoꞌnjiꞌnohini itɨhwahonɨngki uhwonontɨfi ole syafɨhuꞌmentohofi, Sekolaiya kako Anɨtuye ango weꞌe soꞌmo nohumanto yoꞌmayo wonyoangkafoso uhwonɨngkiso hwolɨkeno. Ose syafɨhuꞌmentohofofoho. 23 Kakoe syoho iyo soꞌno sɨkuno moiꞌwo imoꞌnɨngkahonɨngki kako kakoe angopono asomo umentisofoho.
24 Tɨfi sohonta kakoe ape Elisapet sɨmeho ihnꞌnonto kako hiyasoꞌmo humentanɨngki hamno aho fehohnjo hopiꞌnono uyakoloꞌmentisofoho. Ilisapet kako sɨmehoꞌnjo honɨngkanonto ole hnnɨmento, 25 Nje Hwe Engo Anɨtu kako ngkimo wopɨngo ntohokwoho. Ngko mehomi mmoꞌnyo soꞌno wonɨmango nnontanjopo Anɨtu aꞌamufe tɨmopo oso tango hiso wae yanɨmokwoho. Ose hnnonto sɨmonyo imentisofoho.
Aꞌamu ahwomomjo sohwo kako Maliyamo Jisas imoꞌnone soꞌno ulɨmentisofoho.
26 Elisapet sɨmehoꞌnjosi humentanɨngki hamno aho fehohnjo hopiꞌnono nomꞌne mtaꞌni angaꞌnohinoso uyokolofahonɨngki Anɨtu kako kakoe aꞌamu ahwomomjo Ngkepɨliyel sohumo hwaho Ngkalili ango weꞌe Nasalet soponeꞌno lɨhwatɨmentisofoho. 27 Oseso kako ape sijo siyepono umentisofoho. Oso aꞌmu hisimo kakoe hwehuneꞌno uhwojano lontɨfi hwosopeehiniyoho. Oso hwe huhwo sohwo kakoe yofeso Jousepɨyoho. Hofiyakwosa hwe engo Ntefitɨye temtitofo mtaꞌango hweho. Oso aꞌmu siye yofeso Maliyafoho. 28 Ngkepɨliyel kako oso hisiꞌnjo sopo iꞌmofawento ulɨmento, Nje mupe mofehiꞌnyoꞌnjoho. Anɨtu kako wopɨngo kilohofalofoho. Kako kɨkoꞌnji humaho. 29 Maliya oso hungkunoso nupaꞌnonto kako huno piꞌnɨngo engo syafɨhuꞌmentisofoho. Oso hungkuno njiso hiso hwapɨngo neso pipineto. 30 Ose syofɨsyahonɨngki aꞌamu ahwomomjo sohwo ulɨmento, Maliya, kɨko huno piꞌnɨngo syafɨsyohotoho. Iyoho kinyoꞌeno. Anɨtu kako kikineꞌno sɨmeho wopɨngo umoꞌnalofoho. 31 Upaꞌnyo. Kɨko sɨmeho ihnꞌnɨngkiji hwomu aswo womaꞌmonnoho. Hwomu huhwo sohumo kakoe yofeso Jisasɨyo muso.
32 Kako hwe engo umoꞌnɨmontonoho.
Aꞌamu kakineꞌno ole wolantɨfeho.
Olo hwe lohwo yoꞌmayo hopiꞌnonohino somo hwofiloꞌnnyo Anɨtuye Hwomu hweho.
Ose wolantɨfeho.
Olo hwe lohumo kakoe ajuyohwo Ntefit yofe engoꞌnjo hwaho mokosyohumamojo hopo sopo Anɨtu uhumatɨmontonoho.
33 Kako aꞌamu Juta somo neꞌno mokosyohumantɨhwone hweho.
Kakoe sɨkuno mokosyohumayoꞌneso moiꞌwo mmoꞌnonehoho.
Engolopohamo wawoꞌmtonoho.
34 Ose ulahonɨngki Maliya ulɨmento, Oso hiso pipi umoꞌnɨmontolo. Ngko hwehwo manɨmahnꞌnyoho.
35 Ose ulahonɨngki aꞌamu ahwomomjo sohwo ulɨmento,
Hwangku Anɨtuye Towahuno Wopɨngo kikiyepono pɨhwosi Anɨtu yoꞌmayo somo hwofiloꞌnnyo sohwoe yokumpohnꞌnyoso ufehuꞌmokakohumontonoho.
Oseso hwangku oso hwomu aswo majo huhwo sohuneꞌno aꞌamu ole wolantɨfeho.
Hwomu wopɨngo sohwo Anɨtuye Hwomu Ne hweho wolantɨfeho.
36 Ose ulɨkwato lohofonto ole ulɨmento, Upaꞌnyo. Jɨje aꞌamu Elisapet aꞌmanesi kako sɨmehoꞌnjoho. Aꞌamu kakineꞌno hwonjo apefoho lɨmotofosi kako sɨmeho ihnꞌnɨngkahonɨngki hamno aho fehohnjo hopiꞌnono nomꞌni mtaꞌni angaꞌnohinoso uyakoloꞌmasofoho. 37 Yoꞌmayo hopiꞌnono aꞌamu miyɨwoꞌnɨngkiyohofoso Anɨtu kako yoꞌmayo hwapɨngo sohwo yososo ne umoꞌnɨmontonoho. 38 Ose ulahonɨngki Maliya ulɨmento, Ihwoni, ngko Anɨtuye syoho ulohofiꞌnyoho. Kɨko ngkimo hungkuno ntohinoso nolohino hopaso Anɨtu kako ngkimo wantohofono. Ose ulahonɨngki aꞌamu ahwomomjo sohwo kako Maliyamo ulɨkoꞌmaꞌmentisofoho.
Maliya Elisapetɨmo uhwonamentisofoho.
39 Oso hohosohonta Maliya kako yoꞌmayoso itoꞌno esyohumanto nolɨkafonto kako hwofɨkiꞌnyo poneꞌno komoꞌno sɨmentisofoho. Oso hwaho Jutiya ango weꞌe sopo sɨꞌmofapmmentisofoho. 40 Sɨꞌmofaponto Sekolaiya sohwoe angomo noswonto Elisapetɨmo nje aꞌamuyo ulonto hinjoho huꞌnɨmentisofoho. 41 Elisapet Maliyafe mampaho upaꞌnonto kakoe mehomi sɨmeho moꞌmo mnawoꞌnnyo sohwo kako yomo imentisofoho. Oso hohosohonta Anɨtuye Towahuno Wopɨngo Elisapetɨmo uhulaꞌmoꞌmentisoso 42 Elisapet kako mango engo ole ulɨmento, Anɨtu kako moyaꞌmi hopiꞌnonohino sofamo wopɨngo ulohofɨwoꞌnɨngkiso somo kako kikimo wopɨngo kilohofoso yakoloꞌnnyo kiyoho. Oso mehomi jɨje sɨmeho moꞌmo mnawojo sohumo Anɨtu kako wopɨngo ulohoꞌnnyo hweho. 43 Nje Hwe Engofe naꞌu siki ngkiyepono pehoꞌno pohino. Ngko yoꞌmɨngiꞌnɨꞌmaho. Anɨtu kako wonyoangkafo ntohofantofoho. 44 Upaꞌnyo. Ngko jɨje mampaho ngkineꞌno ntohinoso upaꞌnonji nje sɨmehomjo mehomi mnawojo sohwo nolɨkafonto sɨmonyo yohoho. 45 Oso hungkuno Anɨtu kilɨmaso somo kɨko sɨmeho hiꞌntnnono uyɨmahnno soꞌno sɨmonyo fiyo. Oseso Hwe Engo sohwo nokilɨmaso hopaso wakilohoꞌmontonoho. Elisapet ose ulɨmentisofoho.
Maliya kako Anɨtuye yofe hoꞌnomayoꞌne ta lɨmentisofoho.
46 Maliya ulɨmento,
Nje mampahoso Anɨtuye yofe hoꞌnomalokweno.
47 Nje huyoꞌmango Anɨtu nefoꞌmawoꞌnɨngkiso sohuneꞌno sɨmonyo yalokwemo.
48 Ngko Anɨtuye syoho ulohofiyohnꞌni yoꞌmɨngiꞌnɨꞌmaho.
I osoꞌno kako ngkimo wonyoangkafo ntohofantofoho.
Olohonta nɨhu hwangku noꞌmo nɨhu aꞌamu Anɨtu kako ngkimo sɨmeho wonyoangkafo ntape soꞌno wolantɨfeho.
49 Anɨtu kako Yokumpohnꞌnyo Hwofiloꞌnnyo sohwo kako ngkimo wopɨngo ntohofo soꞌno ngko kakoe yofe wopɨngoꞌnohinoso wohoꞌnɨmaꞌmo.
50 Anɨtu kako aꞌamumneꞌno hitoho ulofahonɨngki aꞌamu kakoe hungkunomo enjwaꞌmo humawoꞌnɨngkohofoso hofɨko Anɨtu kakoe hitohomo humalofo.
Hofɨkoꞌnohinɨꞌmaho. Oꞌo, hofɨkoe imu hwanji neꞌno imu hwanjimo neꞌnohini wentɨhwonefoho.
51 Anɨtuye yokumpohnꞌnyo itɨhwahonɨngki aꞌamu kakineꞌno yokumpohnꞌnyo imoꞌnɨwoꞌnɨngkohofo somo Anɨtu kakoe aho yokumpohnꞌnyo engo soꞌnji ilojaofososo hofɨko kengoꞌmo humpopitnnefoho.
52 Anɨtu kako hwe yofe engo hwaho mokosyohumamotofo sohwamo monje yasyɨhwosi aꞌamu yofe engo ane somo hoꞌnomawoꞌnɨngkisofoho.
53 Aꞌamu mijoho unyo somo Anɨtu kako yoꞌmayo wopɨngo wonyoangkafo uyɨmontonoho.
Aꞌamu yoꞌmayo hoꞌyango piꞌnɨngoꞌnjo somo kako nomꞌne wopɨngoso muyonehoho.
54 Kako kakoe aꞌamu Juta hnꞌnɨmo hofiyo nefoꞌmawoꞌnɨngkiso hweho.
Oso hungkuno wopɨngo Anɨtu hitoho ulofoꞌne hofɨkimo uyɨmentiso soꞌno kako inɨngo momofalofiyoho.
55 Kako neyakwosamo Apɨloham sohwoꞌnji kakoe imu sohwatnneꞌno hitoho ulofahonɨngki oso hitoho hiso engolopohamo neꞌno nowentɨhwonefoho.
Maliya ose lɨmentisofoho.
56 Maliya kako Elisapetɨꞌnji nohumentanɨngki hamno hufaꞌu sɨhune memjaofahonɨngki kakoe angopo neꞌno asomo umentisofoho.
Elisapet kako Jounɨmo aswo maꞌmentisofoho.
57 Elisapet kakoe sɨkuno moiꞌwo imoꞌnɨngkahonɨngki kako hwomu aswo maꞌmentisofoho. 58 Anɨtu kako oso wopɨngo hiso Elisapetɨmo ulohoꞌmentiso soꞌno hoꞌnɨngkahonɨngki aꞌamu ango afaponjo soꞌnji Elisapetɨye temtitofo soꞌnji hofɨko Elisapetɨꞌnji sɨmonyo imentohofofoho.
59 Sɨkuno aho fehohnjo hopiꞌnono fehohntaꞌni hufaꞌu sɨhune memjaofahonɨngki aꞌamu huhwo sohwa hofɨko hwomu sohwoe aꞌapahomo sɨhu kolofoꞌneꞌentɨfi uhuꞌmokumentohofofoho. Hofɨko kanɨngkwohwoe yofe Sekolaiyafeso womelompulano lontɨfi imentohofofoho. 60 Ose yahonɨngkofi konaꞌwohi ulɨmento, Oꞌo, awonoho. Nakwo kakoe yofeso ole womulano. Jounɨyoho. 61 Ose ulahonɨngki hofɨko ulɨmentohofi, I, sikoe aꞌamu sohwa oso yofe Jounɨyo eso hiꞌnjo hwaꞌmaho. Nɨhuꞌno awonoho. 62 Ose ulontɨfi hofɨko kanɨngkwohumo hungkuno mujoꞌnjo mehomife yofeꞌno ahoꞌnohini upiyoꞌmentohofofoho. 63 Upiyofahonɨngkofi Sekolaiya kako iyo feejo soꞌno ipiyofahonɨngki umentohofoso kako ole mtɨꞌmokumento, Kakoe yofeso Jounɨyoho. Aꞌamuso ose uhwonontɨfi hofɨko yomo yontɨfi huno piꞌnɨngo engo syafɨhuꞌmentohofofoho. 64 Oso hohosohonta Sekolaiyafe mango hwosampo lohofonto melanyo itoꞌno imoꞌnɨngkahonɨngki kako hungkuno lonto kako Anɨtuye yofe hoꞌnomaꞌmentisofoho. 65 Oso aꞌamu ango afaponjoso hofɨko yoꞌmayo homo somo uhwonontɨfi yomo yontɨfi iyoho unɨngkahonɨngki pisopisaho lɨmentohofofoho. Oso yoꞌmayo imoꞌnɨmentiso hisoꞌno oso hwaho Jutiya hwofɨkiꞌnyoꞌmeemjo ango somo hoꞌnomɨmentisofoho. 66 Aꞌamu hopiꞌnonohino oso hungkuno homo somo upaꞌnontɨfi huno piꞌnɨngo engo syafɨsyontɨfi hofɨkoe sɨmeho moꞌmo ole hnnɨmentohofi, Oso hwomu huhwo sohwo kako hwangku pipi wehumamontehwolo. Ose hnnontɨfi huno ole umento, Anɨtuye yokumpohnꞌnyoso kakimo umokosyohumaho. Huno ose umentisofoho.
Sekolaiya kako Anɨtuye yofe hoꞌnomayoꞌne ta lɨmentisofoho.
67 Jounɨye kanɨngkwohwo Sekolaiya sohumo Anɨtuye Towahuno Wopɨngo ehuhnnaofahonɨngki Sekolaiya kako hungkuno Anɨtu uyɨmentisoso ulɨmentisofoho. 68 Ole ulɨmento,
Nakwo aꞌamu Isɨlael hnꞌnwiye Hwe Engo Anɨtu sohwoe yofe wohoꞌnomano.
Kako kakoe aꞌamu hnꞌnwiyepono nefoꞌmayoꞌne neꞌmanto kako honɨngkano wonyo somtaꞌni isɨhutofonemalofoho.
69 Kako kakoe syoho ulohofiyo Ntefitɨye temtitofo mtaꞌango hwe yokumpohnꞌnyo engo nefoꞌmayoꞌne nejapohoho.
70 Olo hilo soꞌno Anɨtu hohonta kakoe aꞌamumo hungkuno uyahonɨngki lɨmotofo sohwa nakumo nalɨmotofofoho.
71 Ole nalɨmentohofi, Hwangku kako nakwoe mango sohwafe aho mtaꞌni wonetɨmaꞌmontonoho.
Aꞌamu nakumneꞌno sɨmeho wonyo umoꞌnɨwoꞌnɨngkiso sofe aho mtaꞌni wonetɨmaꞌmontonoho.
72 Ose nalonto nomꞌnepo ole nalɨmento,
Kako neyakwosamneꞌno hitoho engo neꞌno ulofɨwoꞌnalofoho.
Oso hungkuno yokumpohnꞌnyo hohonta neyakwosamo uyɨmentiso somneꞌno kako huno akweꞌno syafɨsyɨwoꞌnɨngkiso hweho.
73 Anɨtu neyakwo Apɨloham sohumo ulɨmento, Ngko hungkuno nehopiꞌnohini yokintahoponeꞌno wakilɨmonneꞌno yohono.
74 Ngko sekwoe mango sohwafe aho somtaꞌni nosetɨmahmꞌmo sekwo iyoho masenyoꞌnjo nje syoho wontohofiyantɨfeho
75 Sekwo sɨkuno huhwo huhwi songo nohumafɨkuji sekwo nje tɨmopo sekwo honɨngkano wonyo aneꞌnjo wopɨngoꞌnohini fohumantokuno. Ose ulɨmentisofoho.
76 Nje hwomu sohwosi, aꞌamuso ole kilɨfitnnefoho.
Kɨko Anɨtu yokumpohnꞌnyo hwofiloꞌnnyo sohwoe hungkuno lutɨhwayoꞌne hwosoho.
Oso hwe Anɨtu nakuyepono uhwatɨmonteꞌno yalokuso sohumneꞌno kɨko aꞌamu somo itoꞌno wesyohumamonnoho.
77 Kɨko Anɨtuye hungkuno aꞌamu somo ulohojoꞌno hofɨko huno ole uyɨmtonoho.
Anɨtu kako nakwoe wonyo wae enaofɨhwosi asomo wonetɨmaꞌmonteꞌne yohoho. Huno ose uyɨmontonoho.
78 Anɨtu nakumneꞌno hitoho engo ulofɨwoꞌnɨngkiso sohwo sɨmeho neꞌnjo nejapɨwoꞌnɨngkiso soꞌno pomponaho ahwomo mtaꞌni iyoho longkonɨwoꞌnɨngkiso hopaso nejapososo nakumo wonalongkonɨmontonoho.
79 Oso pomponaho hiso kako aꞌamu sɨkwoꞌmjohoꞌmo humalofo soꞌnji aꞌamu hofɨko poyo peꞌnyo soꞌno iyoho unyo somo wolahumontonoho.
Oso pomponaho hiso honɨngkano wopɨngoꞌnohini itoꞌno humayoꞌne somo womikinjonehwatɨmontonoho.
Sekolaiya ose ulɨmentisofoho.
80 Oso hwomu Joun huhwo sohwo kako engo wento Anɨtumneꞌno sɨmeho uyonto kako hwaho aꞌamu mohumunyo sopo neꞌno humamojoso kako aꞌamu Isɨlael somneꞌno Anɨtuye hungkuno lutɨhwamneꞌento Anɨtuye syoho wemaꞌmo lonto hofɨkoꞌnjopo utɨhwaꞌnyopo iꞌmofapmmentisofoho.