3
Anɨtuye aꞌamu ne hnꞌnwi yahino wopɨngoꞌnohini uyɨhwano.
Taitas sohwosi, jɨje aꞌamu somo olo hungkuno soꞌno huno ufohotofo. Yoꞌmayo hwe engo sekwo enjwaꞌmo humalofo sohwa hwaho mokosyohumayo sohwa osohwafe hungkunomo haloho pekuji yoꞌmayo syoho sejapɨfijoso sekwo komoꞌno fiyɨmno. Ose ulohoji nomꞌne hungkuno ole ulohoho. Aꞌamu nomꞌne somneꞌno wonyo hungkuno nolɨkutoho. Ikujoho nofongkiꞌnɨngkutoho. Oꞌo, sɨmeho pompenjiyoꞌnji nohumafɨkuji aꞌamu hopiꞌnonohino somneꞌno hwahopo pawomno. Wopɨngoꞌnohini ulohopmno. Ose ulohoho.
Kɨko huno moiꞌwonoho. Hohonta nakwo hoꞌnwi huno aneꞌnwoho. Oseso nakwo hungkunomo hwotoho hmmotohwonefoho. Hwe wonyo Seten kako hwasyo hungkuno nalonto honɨngkano wonyomo ipenemotapmmentisofoho. Yoꞌmayo yahino wonyoso sɨmeho fefoyoꞌnji nakwoe hwe engo hopa imoꞌnɨngkahonɨngki nakwo tɨfi inɨngkowentani nakwoe aꞌapahomnohini hoꞌnomaꞌnɨmotohwono. Nakwo nomꞌne aꞌamu somneꞌno sɨmeho wonyo namoꞌnɨmɨweho. Hofɨkoe yoꞌmayo soꞌno hi namoꞌnɨmɨweho. Aꞌamu nakuneꞌno mangohwa imoꞌnalokwofo sohwanji nakwo hopiꞌnonohino mango hwonaꞌnyoho.
Ose nohumentanɨngkuhwoni Anɨtu asomo netɨmayoꞌne sohwo sɨmeho nejapeso utɨhwaꞌnyopo iꞌmofaponto honɨngkano wonyo somtaꞌni isɨhutofonemaꞌmentisofoho. Nakwoe yoꞌmayo honɨngkano wopɨngoꞌne poyo peꞌnɨmentisoꞌmaho. Oꞌo, Anɨtu nakumneꞌno hitoho ulofahonɨngki asomo netɨmayoꞌne kako poyo peꞌnɨmentiso hweho. Nakwoe wonyoso wae enaofahonɨngki kakoe Towahuno Wopɨngo sohwo mijo hopa kiyonemanto aꞌamu songo paꞌnyo namokumentisofoho. Songo namokonto huno wopɨngo songoso nejapmmentisofoho. Jisas Kɨlais nakumneꞌno poyo peꞌnonto apaꞌno songo lɨkaꞌmentiso soꞌno Anɨtu kakoe Towahuno nehulaꞌoꞌmentisofoho. Ose yonto yoꞌmayo Jisas Kɨlais nakumneꞌno nalohoꞌmentiso soꞌno Anɨtu nelalofi, Nje mehomi wopɨngo kuyoho. Ose nelalofoho. Osoꞌno nakwoꞌne ango songo neꞌno humayoꞌne soꞌnji yoꞌmayo wopɨngo soꞌnji wonejapmmonto yahonɨngki hontohumalohwono.
Oso hungkuno nehopeho. Olo hungkuno piꞌnɨngo kumtɨꞌmokiyalokwe loso kɨko aꞌamu somo yokumpohnꞌnyo filutɨhwahoho. Aꞌamu Anɨtumo sɨmeho hiꞌntnnono uyɨwoꞌnɨngkohofoso olo hungkuno losomo inɨngkakuji hofɨko syoho wopɨngo soꞌno sɨmeho umoꞌnono. Olo syoho wopɨngo loso aꞌamumo ufoꞌmayoneso neꞌnjofoho.
Taitas sohwosi aꞌamu siki yoka hnnɨwoꞌnɨngkohofo somneꞌno iꞌwaho fiyo. Aꞌamu hofiyakwosafe aꞌmane hungkuno somneꞌno huno syafɨsyɨwoꞌnɨngkohofo somneꞌno iꞌwaho fuyakolofo. Honɨngkano hungkuno somneꞌno ikujoho hungkuno hopa hnnontanɨngkujoso iꞌwaho fuyakolofo. Nakwo huno moiꞌwonoho. Oso hungkuno hiso monefoꞌmanehoho. Oꞌo, neꞌnjoꞌmaho. Ne anefoho.
10 Aꞌamu fihwo sekwoꞌnji nohumahwosi aꞌamu somo wahusiloꞌmo lɨhwosi hungkuno kengo ulososo oso aꞌamu sohumo hungkuno yokumpohnꞌnyo uso. Jɨje hungkuno sɨmoꞌmjo somo haloho makuposoꞌmanji apaꞌno uso. Apaꞌno haloho makuposoꞌmanji oso hwe sohumo hohujo fikinjɨmofo. 11 Oso aꞌamu oseso kɨko huno kiyohoho. Kako honɨngkano wopɨngo mtaꞌni nto sompeeꞌmaho. Kakoe yahino wonyo soꞌno huno ko uyahonɨngki kako kakoe yahino wonyo somo musɨkwajiyohofo.
Hungkuno aeꞌuyofoho.
12 Olo hungkuno loso nto mtitoꞌmaleno. Ifoyo hamno engo somo ngko ango Nikopoulis osomo wohumamonneꞌno yohono. Hwe hufaꞌu Atemasɨꞌnji Tikikosɨꞌnji ngkoꞌnji humalohwono. Osoꞌno hwangku hwe angaꞌnohino huhwo sohwo kikiyepono uhwatɨmonneꞌno yohono. Kuꞌmaso sohonta kɨko ango Nikopoulis sopo komoꞌno nɨꞌmaho. 13 Oso hwe Senas hungkuno mɨhwajiyo syohoꞌnjo sohwo oso hwoꞌnji Apoulousɨꞌnji siko hano iyo sohonta kɨko hofiyo ufoꞌmaho. Wosopayoꞌnji yoꞌmayo honɨngkanomneꞌno umofonyo iyosoꞌno yano uyo.
14 Kɨkoꞌnohinɨꞌmaho. Oꞌo, hwe moyaꞌmi hopiꞌnonohinoso ufoꞌmapɨfijoso hofɨko syoho wopɨngo soꞌno sɨmeho umoꞌnɨmontonoho. Aꞌamu umofonyo iyo sohwamo ufoꞌmapɨfe. Siki humayoso wopɨngoꞌmaho. Oꞌo, hofɨko humafijoso syoho neꞌnjo uyɨfe.
15 Olopo aꞌamu hopiꞌnonohini ngkoꞌnji humalofoso nakwoe aꞌamuhwe kilalokwofo. Aꞌamu Anɨtuye hungkunomo inɨngkowalokwofoso kɨkoꞌnji humalofoso hofɨko nakumo sɨmeho nejopalokwofo oso hwamo ole fonajiyo, Nakwoe aꞌamufo ulalokuhwono. Ose fonajiyo ntohofo.
Anɨtu kako hofiyo wosefoꞌmano. Olo hungkuno loso ngko Poulɨꞌni mtɨꞌmokohono. Hungkuno osohopeho.