COTEENU PEDRO NAAJIONEE
1
Pedro saruhuatasacari narta Pueyaso pueya
¿Niaate quiyajaa cuarta Pueyaso pueyanaa? Janiyari Pedroni, Jesucristo jiyaramiquishano na rupaa pohuatana cua quiniuria. Janiyari nio naajiya niaacuarani, noo pojoriicuara canapuete tiquiyocua niyaquecojoquiaaricuajani: Ponto jiyajinia, Galacia jiyajinia, Capadocia jiyajinia, Asia jiyajinia, Bitinia jiyajinianio. Tariucuacaanu, pa Que Pueyasocuajaari nia saquiriojoquiaari na pueyarano nia quiniuria. Naaratej, nojuajaari na Sohuanu jiyaroquiaari nioojiajinia na poonijionura, Jesucristoocua nia tiuuniuria. Naacuajitij, Jesucristo shootenuucua na nanaca, Pueyasoori nia jiyanooquiaa, juhua tojetaarucuajanaa jeequesano nioojia quiniuria. Na Sohuanuuri nia jataniquiaa tojetaarucuajanaa maninia miijiaca nia quiniuria, seetanujuanaa Jesucristo tojijiaca nia quiniuriajuhuaj. Naa Pueyaso panishano pueya nia quiniuucua, nojuaja cuaara cumaquiiria jiyanohua niajaniya. Cuaara nioojia cajitiiria pueyaracaanujuhuaj.
Pa niishiri, paari jiyanohua maninia miishaariquianoni
Pa Jiyaniijia Jesucristo Que Pueyaso pa maniniuhuaqueetare, jiyanohua maninia na miiniuucua pajaniya. Jiyanohua na taraajenuucua pocua, na pueya pa quiniuucuajuhuaj, nojuajaari pa niishitiquiaari paari juhua quiariniora samiitianijiosaanutaniuhuani. Paari naa samiitianijiosaanutaniuhuani, naatej, taa Jesucristo samiitiaquiaariuhuacuaani. Naa pa niishishacari taa pa miishaanutaniyani, paari shitimia sashiquiaani pa miishaanura taa Pueyaso miiniu paniya pajaniyacuajani. Naacuajitij, niaari niishiya niaari seetanujuanaa masenutaniya puetunujuanaa niaarano Pueyaso jiitiasano jiyocuacaanu. Cuno, Pueyaso racatasano niaaranoni, cunoori maja na naata shaajasaanu. Majaari na naata sesosaanu. Maja na naata tariucuashiniujiuhuaj. Pueyasoocua nia tiuuniuucua, nojuajaari na cumaacata nia cojuaquiaa. Pueyaracaanu nia cojuanutaniyari nojuaja cuaara nia rijiorejaatijia mijiria taraatia nia quiniujiniji, tojetaarucuajanaa jatanishano quijiaca nia quiniuria. Jiyanohua maninia Pueyaso miiniu panishano na pueyaranoni, shusha jiyacari niquishaanutaniyari.
Cunora niaari shuquiriaatia quiya. Saniniuujia, niaa naasucuaari taraajeya rupaquijia nia miijiosacari naquiya mijiria. Naajaa, niaa jaara naquiya miishaare, cunoori maja najuhuanaj. Naquiya pa miiniuni, cunoori pa saniniujiushaanura paate seetanujuanaa Pueyasoocua tiuujiacani. Niaacuajaari niishiya, pueyari jiyanohua oro panijiaca. Saniniuujia, Pueyasoocua pa tiuuniuni, cunoori jiyanohua socua panishano orojiniji. Niaacuajaari niishiya, pueyari oro catijiaja, na sanishaanura maninia oro seetanutejanaa. Naajaa, seetanujuanaa maninia oroori shaajejajuhuaj. Saniniuujia, paa jaara mijiria naquiya pa miiniu rejeretajaca quirini, Pueyasoocua tiuujiaca pa quiniuucua, cunoori socua jiyanohua maninia cuno shaajeja orojiniji. Pueyasoocua nia tiuuniu jaara saniniujiushaare juhua orojuhuaj, jaara seetanujuanaa maninia quiri, Pueyasoori nia timitianutaniya. Naacuajitij, Jesucristo muetasacari pocua, Pueyasoori jiyanohua maninia miiniutianiya niajaniya. Jiyaniijianucuara nia jiyatenutaniyari.
Majaari juhuanojuaja Jesucristo nia niquiniu. Naajaa, niaacuajaari na panijiaca. Nia niquishoo na quishacarijia, naajaa, niaari nocua tiuuquiaa. Niaari na timitiaquiaa jiyanohua. Tojetaarucuajanaa jiyanohua nia timiniu quiniuucua nioojiajinia, majaari nia naata na pohuatanu nia rupaata. Niaari naa timiquiaa, tariucua jatanishano nioojia quiniuucua, Jesucristoocua nia tiuushacari.
10 Tariucuacaanu, pueyara Pueyaso sequesano caminiujiuniaa pueyari poojotaquiaari taa Pueyaso jiyanooniutianiya nio pa quishacari pueyani, na pueya nojori quiniuria. Nojoriiri tama nojori naajiotasanojuaaja suraatia serojojuaca quiquiaari, Pueyaso Sohuanu niishitishano nojori naajiotasanoni. Nojoriiri jiyanohua niishiniu paniquiaari taa Pueyaso jiyanooniutianiya pueyani. 11 Jesucristo Sohuanucuajaari juhuacarijia nojori niishitiquiaari taa Pueyaso jiyarosocoriquiano Pueyano miishaanutaniya naquiya coteenuni. Nojori niishitiquiaarijiaariuhuaj, naquiya na miiniu nuhuaji saniniuujia, nojuajaari Jiyaniijiarajanaa jiyatesaanutaniya, shacantuuca quijia na quiniuria. Naaratej, nojoriiri maninia na niishiniuria saniniujiuquiaari juucua, cantejaara cuno quiniutianiyani, Pueyaso Jiyarosocoriquianoni, naajuhuaj, taacari na muetanutaniyani. 12 Pueyasoori saaja nojori niishitiquiaari, na Sohuanu poojotanishano nojorini, cunoori maja tama nojoririajaaja na quiniu quiquiaari. Cuarta Pueyaso pueyanaa, ¡cunoori niaarano quiquiaari seetanujuanaa! ¡Tariucuacaanu poojotasano Pueyaso Jiyarosocoriquianojinijiiri tari tohuateequiaari! Jiyocuacaanuji jiyarosano Pueyaso Sohuanuuri Pueyaso rupaa pohuatanaa cumaquiquiaa, taa na cumaquiquiaari Pueyaso Jiyarosocoriquianojiniji pohuatanaacuaani. Naacuajitij, quiari naataja nia tojishano Jesucristojinijini, cunoori supuetanaa pohuatasano quiquiaaricuaja. Pueyaso seyajanaacuajaari pueyarano Pueyaso miishocoriquianoocua maatia niishiniuucua jiaatiaajuhuaj.
Pueyasoori paniya saaja maninia miijiaca pa quiniuria
13 Cunora, cuarta Pueyaso pueyanaa, jeenucuasano nia quiriquia. Jesucristo muetasacari pocua, Pueyasoori jiyanohua maninia miiniutianiya pajaniya. Cunora, saaja naa nia miiniu panishaanuucua jiaatiajaca nia quiri. Majaari nioojia niquijiotejaca nia quiniu. Maninia niishiriojojuaca nia quiriquia. 14 Tarijia, niaari tama nia cuaqueya panishanojuaaja miijiaca quiquiaari, Pueyaso niishiyashijiaca nia quishacarijia. Quiarijia saniniuujia, niaari na tojijiaca cutara. Naaratej, na muerasu nia quiniuucua, majaari naa quijiaca nia quiniu socua. 15 Saniniuujia, saa maninia miijiacaja nia quiriquia. Pueyasocuajaari nia saquiriojoquiaari naa tojetaarucuajanaa maninia miijiaca nia quiniuria, juhua nojuajuhuaj. 16 Tariucuacaanu Pueyaso sequesanoori naa naajiotasano quiyajuhuaj:
“Tojetaarucuajanaa sesa miyashijiaca nia quiri, taa janiyacuaani”.
17 Nia secojosacari, niaari Pueyaso sequequiaa, “cua Quenaa”. Cunoori maniniacuaja. Naajaa, majaari nia niyajetanu cutara, nojuajaari puetunu pueyajanaa nequesoreenutaniya sesa pa miishanojiniji, maninia pa miishanojinijinio. Majaari rimiajata na saniitionu quiniutianiya. Cunora, mijiria nia quishacarijia, nia puerenuta tama nia cuaqueyajaaja nia cojuare, niaa mariqui na tojiyashijiacara quiriohuari. 18 Pa supuetanaa quiniuucua sesa miijiaca, paari naa miijiacara quiquiaarijiuhuaj. Pueyaso cutaraari naa sesa pa quiniujiniji pa jataniquiaari maninia na muerasu pa quiniuria. Niaacuajaari niishiya, majaari Pueyaso masenu quiquiaari pajaniya orota, platatanio, shaajeja casaata. 19 Nojuajaari pa masequiaari tama Neyanuniyojua nanacatajaaja. Jesucristoori tama na cuaqueyajaaja tarinitiaquiaari pocuara na mosaanura, na nanaca shoonuucua pa jiyanooshaanura. Tariucuacaanu, borrego jaara Pueyaso niquiara mosaaquiaari na camaru niti, cuno borregoori tojetaarucuajanaa borrego maniniu quiquiaari. Naajuhuaj, Jesucristoori tojetaarucuajanaa maninia miijia quiquiaari. Naacuajitij, nojuajaari tojetaarucuajanaa maninia pueyano quiquiaari pa niti na mosaanura. 20 Jiya shipiniyaquishacarijia, Jesucristoori tariucua pueya niti mosocoriquiano sequesaaquiaari, sesa miijiaca jiyanooshaanura. Saniniuujia quiari naataja, nojuajaari shusha mijiria muetaquiaari pocuara na mosaanura, taa Pueyaso miiniu paniquiaari pajaniyaracuajani. 21 Naa Jesucristo miiniuucua pocuaratej, niaari Pueyasoocua tiuuquiaa. Pueyasocuajaari Neyanu samiitianiquiaariuhua. Na jiyatequiaariiri Jiyaniijiajanaa na quiniuria, shacantuuca cumaacaraca quijia na quiniuria. Naacuajitij, niaari quiarijia Pueyasoocua tiuya, na samiitianiniuria niajaniyajuhuaj. Naaratej, niaari juhuajaniya sashiya, shacantuuca quijiacara nia jatanishaanurajuhuaj.
22 Seetanu rupaajanaa tojitiajaca nia quiniuucua, nioojiaari tari jeequejosaaquiaari, niarta Pueyaso pueya panijiaca nia quiniuria seetanujuanaa. Naaratej, seetanujuanaa panitioojuaca nia quiriquia puetunu nioojiatajanaa, maja sesa nia niishiriojonuta quenaaja. 23 Naa panijiaca nia quiri, jatanishano pueya nia quiniuucua. Pueyaso rupaacua nia tiuushacari, niaari juhua roosaaquiaariuhua, pueyaracaanu quijiaca nia quiniuria seetanujuanaa. Pueyaso Rupaacuajaari pueyano samiitianijia, saminio na quiniuucuacuaa. Naacuajitij, niaari shaajeyashijiacara jatanishaaquiaari pueyaracaanu Quijia rupaacua nia tiuuniuucua. 24 Tariucuacaanu Pueyaso Rupaajinia naajiotasanocuajaari naa sequeya:
“Puetunu pueyajanaari rishiyashijiaca juhua jiyasocua. Na cumaaca, puetunu na jiitiasanojuanaajuhuaj, cunoori soreja, juhua naana shuu. Jiyasocuaari soreja. Naana shuuri tijia. 25 Saniniuujia, Pueyaso Rupaa cutaraari pueyaracaanu quijia”.
Cuno rupaacuajaari nia niquiara pohuatasaaquiaari pueyaracaanu quijiacara na jataniniuria niajaniya.