5
Socua rootasano Pueyaso pueyara
Quiarijia saniniuujia cuarta Pueyaso pueyanaa, janiyari nia jiitianaa nacasuyani. Niajaniya, Pueyaso pueya maapue jiitianaanaa, cua tojitiare. Janiyacuajaari Pueyaso pueya maanu jiitianajuhuaj, juhua niajaniyajuhuaj. Janiyacuajaari pa Jiyaniijiajanaa niquiniani, nojuaja jaara naquiya miijioquiaari mijiria na quishacarijia canaata. Naajuhuaj, nojuajiniji cua pohuatanuucua, janiyari naquiya miishaaquiaajaaniuhuaj. Naacuajitij, pa Jiyaniijia muetasacariuhua na shacantuuca cumaacajinia, janiyari jaarajaaja niaata cojiritiasaanutaniya jatanishaanuni, juhua nojuaja pa quiniuria mariyata. Cunora Pueyaso pueya jiitianaanaa, shamaatia nia cojuare Pueyaso pueyaniyojua, teyano jiitianaara Pueyaso jiyatequiaari niajaniyacuajani. Maninia nia cojuariquia nojori, seetanujuanaa nojori nia paniniutia, taa Pueyaso paniya nojori nia cojuanuracuajani. Majaari nojori nia jiitianu nia taajenuta saaja nojori jiitianaa nia quiniuucua. Naajuhuaj, majaari nojori jiitianaa nia quiniu saaja cumaneecaacua nia jiaatianuta. Saniniuujia, seetanujuanaa nojori nia paniniutia nia jiitiariquia niarta Pueyaso pueya. Majaari niarta Pueyaso pueya nia jiitianu juhua tama nia seyajaaja. Niajaniya saniya cuaara maninia miijiaca quiiria nojori niquiara, nojori niishiniuria naa quijiacate Pueyaso pueya, naa nojori miiniuriajuhuaj. Naacuajitij, pa Jiitianajanaa tiuquishacariuhua jiyocuacaanuji, niaari shacantuuca quijiacara jatanishaanutaniya, pueyaracaanu rishijiaca nia quiniuriajuhuaj.
Niajaniya mashiquioriniaa, Pueyaso pueya jiitianaa tojijiaca nia quiriquiajuhuaj. Puetunu niajaniyajanaa Pueyaso pueyanaa, tama nia cuaqueyajaaja nia jiyatere niarta Pueyaso pueyano cumaquiniaa nia quiniuria jaarajaaja. Tariucuacaanu Pueyaso Rupaajiniacuajaari naa naajiotasano quiya:
“Pueyasoori na juaaniutia niquijia narta pueya shocoteja. Saniniuujia, narta pueyano shocoteyashijia naacujua cutaraari”.
Naarate pueyanaa, puetunu niarta Pueyaso pueyajanaa nia jiyateriquia tojishano pueya nojori quiniuria niaara. Majaari quenaaja nojori nia rerequetenu. Naa juhuajaniya niarta Pueyaso pueya tojijiaca nia quishacaritij, pa Jiyaniijia Jesucristo jaara tiuquiriohua, Pueyasoori na cumaacata nia jiyatenutaniya jiyaniijianucua nia quiniuriajuhuaj. Pueyanaa, puetunu nia tacaaniujianaa nia niquitiore Pueyaso. Nojuacuajaari niaacua taraajequiaa.
Pueyanaa, nia Paraca sequeeri nia shanacujuquiaa, juhua sare, taa sare shanacujiya na sanura casaacuaani. Cunora, soquejaca nia quiriquia pueyaracaanu. Juhua sutejaca nia quiriquia, pueyaracaanu nia secojonura, Sesaaca mariqui juhua sare nia sareeri. Cumaatia nia nujuatariquia nojuaja, seetanujuanaa Pueyasoocua tiuujiaca nia quishacari. Majaari Pueyaso Rupaacuaji nia taacanuunu. Naa nia miiriquiatej, nia niishishacari niarta Pueyaso pueyari puetunu tiquiyocuajanaa naa naquiya miiquioyajuhuaj. 10 Niaa jaara rupaquijia naquiya miishaariquia mijiria, Pueyasoori na nuhuaji nia jataniniutianiya tojetaarucuajanaa maninia pueya nia quiniuria. Tojetaarucuajanaa pa jiyanoojia na quiniuucua, nojuacuajaari nia saquiriojoquiaari nata nia quiniuria shacantuuca na cumaacajinia, Neyanu Jesuucua nia tiuuniuucua. Naaratej, nojuacuajaari nia jiyatenutaniya seetanujuanaa nioojia niquijioteyashijiaca nia quiniuria, socua jiyanohua na cumaaca jiitiajaca nia quiniuria, maja quenaaja Sesaaca pootionura niajaniya. 11 ¡Jiyanohua maniniaari pa Que Pueyaso! Nojuacuajaari puetunu cumaacaracajanaa pueyaracaanura. ¡Cuaara naa quiiriatej!
Pedro sequesano quera na naajio na tucuatasacari
12 Cuarta Pueyaso pueyanaa, janiyari parta Pueyaso pueyano Silvano naajioteree nio posunee naajioneeni. Nojuajaari shamaatia poonijiojua pa Jiyaniijiara. Janiyari niaacuara naajiotereeni, cua nacasunura niajaniya, cua shiniujiuniuria niajaniyajuhuaj maja nia pishiniuria Pueyasoocuaji. Seetanujuanaa jiyanoojia na quiniuucua, naarate nojuajaari nia jiitiaa maninia, naquiya na miitishacari niajaniyajuhuaj. Cunora, nocua nia tiuuriquia, pueyaracaanu na cumaquiniuria niajaniya.
13 Babilonia tiacajinia quiniaa parta Pueyaso pueyari nia saruhuataa. Nojoriiri Pueyaso saquiriojosano na pueyaranojuhuaj, taa na saquiriojosanotucuaa niajaniyani. Marcoori nia saruhuataajuhuaj. Nojuajaari juhua quiyanu. 14 Nia saruhuatasacari niarta Pueyaso pueya, seetanujuanaa nia paniniutia nia nujuutoore.
Pueyaso cuaara nioojia cajitiiria, canapuete Jesucristoocua tiuujiacacuajani.