COTEENU PABLO NAAJIONEE TESALÓNICA TIACAJINIA QUINIAA PUEYASO PUEYACUARA
1
Pablo saruhuatasacari Pueyaso pueya
Janiyari Pabloni. Janiyari nio naajiya Tesalónica tiacajinia quiniaa Pueyaso pueya maanuucuarani. Niaacuajaari pa Que Pueyaso rupuejaca, pa Jiyaniijia Jesucristo rupuejacanio. Canaari mariyata nia saruhuataani, Silvano, Timoteonio. Pueyaso cuaara maninia jiitiaara na cumaacata niajaniya, maninia nia quiniuria. Cuaara nioojia cajitiiriajuhuaj, juhuajaniya nia quiniuria.
Tesalónica pueyanaari Jesuucua tiuujiaca quiquiaari seetanujuanaa
Maninia nia quiniuucua, canaari pueyaracaanu Pueyaso sequequiaani, “paacarasho”. Canaa secojonuusacari, canaari pueyaracaanu niaacuara secojonuuquiaani. Pa Que Pueyaso canaa secojosacari, canaari pueyaracaanu niishiquiaa niajaniyani, taa pueyaracaanu nia poonijioquiaa Pueyasorani, Neyanuucua nia tiuuniuucua. Canaari niishiquiaajuhuaj taa nia paniniutia nia naacuquiaa niarta pueyani. Naajuhuaj, niaari maninia rejeretaquiaa taraatia nia miiniu, nia niishiniuucua pa Jiyaniijia Jesucristoori pocua niniutianiuhua. Pueyaso panishano pueyanaa, canaacuajaari niishiyani, nojuajaari nia saquiriojoquiaari na panishano muerasu nia quiniuria. Canaa jaara nia niquiara pohuataquiaari Pueyaso rupaa Jesucristojinijini, cunoori maja najuhuana pohuatasano quiquiaari. Canaa pohuatasanoori jiyanohua Pueyaso cumaacaraca quiquiaari. Pueyaso Sohuanuuri jiyanohua poonijioriquiaa nioojiacajinia. Naacuajitij, niaari niishiquiaari canaa pohuatasanoori seetanu rupaajanaa. Niaacuajaari niishiya taa quijiaca canaa quiquiaari canaa quishacari niaatani, maninia Pueyaso muerasu nia quiniuria.
Niaari canaacua jiaatiaquiaari, juhua canaa nia quiniuriajuhuaj, juhua pa Jiyaniijia Jesu nia quiniuriajuhuaj. Niaari seetanujuanaa naa miijiacara quiquiaari, Pueyaso tojijiaca nia quiniuriajuhuaj taa canaacuaani. Pueyaso rupaa nia tojishacari, niaari jiyanohua na timitiaquiaari. Cunora, niaari jiyanohua naquiya miishaaquiaari. Naajaa, Pueyaso Sohuanuuri nia cumaquiquiaari saaja, shuquiriaatia nia quiniuria. Naa shuquiriaatia Pueyaso tojijiaca nia quiniuucuatej, niaari niarta Pueyaso pueya shiniujiuquiaari, seetanujuanaa Pueyaso tojijiaca nojori quiniuriajuhuaj. Niaari naa shiniujiuquiaari puetunu niarta Pueyaso pueyajanaa Macedonia jiyajinia quiniaatej, Acaya jiyajinia quiniaanio. Pa Jiyaniijia rupaari niajaniyajiniji tucuacaanu paaquequiaari, maja saaja Macedonia jiyajinia, Acaya jiyajinianio. Cuno rupaari puetunu tiquiyocuajanaa poojotasaaquiaari. Naacuajitij, puetunu tiquiyocua quijiaca pueyajanaari tari niishiya taa Pueyasoocua tiuujiaca nia quiya seetanujuanaani. Naacuajitij, ¿canaatucua casaara niishitiojore Jesujiniji socuani, tee cuniqui pueya niishiya tari nojuajinijicuajani? Tee cuniqui canaa tiuquiquiaani, pueyari canaajiniji poojotanuya tari, taa Jesujiniji canaa pohuataquiaaricuaja niajaniyani. Nojoriiri niishiyajuhuaj taa canaa nia tiuquinitiaquiaari maninia nia tiacajiniaqueyani, canaa pohuatasano nia tojiniuria. Naajuhuaj, niaanaari pueya shipinijiosano nia jiyatesano nia pueyasora cartequiaari, pueyaracaanu rishijia seetanu Pueyasojuanaa tojitiajaca nia quiniuria. 10 Naajuhuaj, niaanaari Neyanu sashiya, jiyocuacaanuji na tiuquiniuhuara, teyano Pueyaso samiitianiquiaariuhua macujinijicuajani. Pueyari niajaniyajiniji niishiyajaacuhuaj, Jesuuri pocuaji Tacuna, maja mani quiquiojinia pa quejoosaanura, Pueyaso saniitiosacari na tojitiaashijiaca.