TANEE PABLO NAAJIONEE TESALÓNICA TIACAJINIA QUINIAA PUEYASO PUEYACUARA
1
Pablo saruhuatasacari Jesucristoocua tiuujiaca
Janiyari Pabloni. Silvano, Timoteonio, canaari nio naajiya niaacuarani, puetunu Tesalónica tiacajinia quiniaa parta Pueyaso pueyarajanaa. Nio naajioneeri niaara, canapuete pa Que Pueyaso rupuejacacuajani, pa Jiyaniijia Jesucristo rupuejacanio. Pa Que Pueyaso, pa Jiyaniijia Jesucristojuhuaj, nojori cuaara nioojia cumaquiiria. Cuaara nia jiyateera juhuajaniya quijiacarajuhuaj.
Pueyasoori na tojitianu paniyashijiaca saniitioriquiano Jesucristo tiuquishacariuhua
Cuarta Pueyaso pueyanaa, canaari jiyanohua nia timitiaani jiyanohua Pueyasoocua tiuujiaca nia quiniuucua socua, panitioojuaca nia quiniuucua socuajuhuaj. Cunora, canaa secojosacari Pueyaso, canaari pueyaracaanu na sequequiaani, “paacarasho”. Naa maninia nia quiniuucuatej, canaari shuquiriaatia poojotaquiaa niajaniyajiniji Pueyaso pueya maapue niquiara tamaquiicua canaa rucuanejosacarini. Canaari nojori poojotaquiaani taa nia rejeretaquiaa juhuajaniya naquiya nia miiniuni, taraatia nia miiniujiuhuaj, Pueyasoocua tiuujiaca nia quiniuucua. Pueyaso saquiriojonuucua niajaniya pueyaracaanu shuquiriaatia quijiaca nia quiniuria na shuriucua, cunoori maja najuhuana quiquiaari. Niaacuajaari seetanujuanaa na pueya. Cunoori maatia niishishiyacuaja juhuajaniya nia rejeretasacari naquiya nia miiniu, Pueyasoocua nia tiuuniuucua. Pueyaso niishiyashijiaca pueyari naa naquiya miiquiaa niajaniyatej, Jesucristoocua tiuujiaca nia quiniuucua.
Naajaa, Pueyasocuajaari tojetaarucuajanaa sesa miyashijia. Nojuajaari niaacua naminiutianiya noo pojori, naquiya miitiajaca niajaniyatej. Niajaniya saniniuujia, naquiya miijiosaaquiaarini, niaari canaata samaraatasaanutaniyajuhuaj, Jesucristo tiuquishacariuhua pocua. Jiyacaritij, nojuajaari niquishaanutaniya mani rimianuqueyano tiuquitiohuano, jiyanohua cumaacaraca na seyata jiyocuacaanuji. Tiuquiniutianiuhuari na saniitionura noo pojori, canapuete Pueyaso niishiniu paniyaquiquiaani, noo pojorijiuhuaj, pa Jiyaniijia Jesu rupaa ruuretajacatej. Puetunu cuno pojorijianaari pueyaracaanu saniitiosocoriquiano jiyatesaanutaniya. Nojoriiri tucuacaanura quejoosaanutaniya pa Jiyaniijia shuriucuaji. Naacuajitij, majaari nojori niquiniu quiniutianiya na jiquioco, shacantuuca na cumaacanio, nojuaja jaara mijiria tiuquiriohua pa shuquiritianura nojuaja. 10 Jiyacaritij, puetunu na jeenucuasano pueyajanaari jiyanohua na timitianutaniya. Puetunu nocua tiuujiaca pueyajanaari jiyanohua jiuujiateconutaniya, pa Jiyaniijia na shootiatusacari. Niaari na niquiniutianiyajuhuaj, nojuajiniji canaa pohuatasanoocua nia tiuuniuucua.
11 Canaari cunora pueyaracaanu niaacuara secojoquiaa Pueyasoni, maninia na pueya nia quiniuria, maja nojuaja caririquiniuria na saquiriojonuucua niajaniya. Canaari niaacuara secojoquiaajaaniuhuaj, Pueyaso cuaara nia tucuataniiria na cumaacata puetunu maninia casaa nia miiniu panishanojuanaa. Cuaara nia tucuataniiriajuhua puetunu nia miishanojuanaa, cuno, Pueyasoocua nia tiuuniutia nia poonijiosanoni. 12 Naacuajitij, pa Jiyaniijia Jesuuri socua timitiasaanutaniya naa nia miiniuucua maniniatej. Naajuhuaj, nojuajaari nia timitianutaniyajuhuaj. Naa maninia quiniutianiyari pa Pueyaso pa Jiyaniijia Jesucristota na cumaquishacari niajaniya.