Quiarinio pueyaso rupaa pa jiyaniijia Jesucristojiniji pueyano rupaajinia

2 Carta a Timoteo