PABLO NAAJIONEE GÁLATA JIYAJINIA QUINIAA PUEYASO PUEYACUARA
1
Gálata pueyacuara naajionee
¿Niaate quiyajaa pueyanaa? Janiyari Pabloni, pa Que Pueyaso jiyaramiquishano. Janiyari maja nareja pueyano jiyaramiquishanoni. Mijiria quiniaa pueyari maja na jiyatenu quiquiaari janiya Pueyaso jiyaramiquishano cua quiniuria. Jesucristojuanaacuajaari cua jiyatequiaari na jiyaramiquishano cua quiniuria. Nojuacuajaari na Que samiitianishanohua macujiniji. Niya cuata quiniaa parta Pueyaso pueyatani, janiyari nio naajiyani. Nio cua naajioneeri puetunu Galacia jiyajinia quiniaa Pueyaso pueya maapuerajanaa. Pa Que Pueyaso, mariyata pa Jiyaniijia Jesucristoni, nojori cuaara cumaquiiria niajaniya, nioojia cajitishano nia quiniuriajuhuaj. Jesucristoori tama na cuaqueyajaaja panitiaquiaari pocuara na mosaanura. Naacuajitij, nojuajaari pa jeequequiaari puetunu sesa pa miishanojinijijianaa. Nojuajaari naa miiquiaari sesa miiniuucua jiaatianu pa cartenura. Nojuajaari naa cusoquiaari pocuaratej, taa pa Que Pueyaso paniquiaaricuajani, na muerasu pa quiniuria. Naaratej, pa Que Pueyaso cuaara maniniuhuaqueetasano quiiria. Cuaara naa quiiria pueyaracaanutej.
Maja tamonu maninia rupaa quiniu socua Jesucristo rupaajiniji
¿Taa nia miiquianuni pueyanaa? Quiarijiani, janiyari jiyanohua tacaya niaacuani. ¿Niaateeri ritia cartecanu Jesucristo rupaa, tamaatia niishitiojosano tojitiajaca nia quiniuria? Pueyasocuajaari Neyanutaja nia cojiritiaquiaari paniniu, Jesucristo miiniuucua maninia niaara, na panishano pueya nia quiniuria. Seetanujuanaa, majaari socua tamonu rupaa quiniu Pueyaso pueyara pa jatanishaanura. Noo juhuari nia cushitiojoquiaa saajatejaj, najuhuana tamaatia nia niishitiojonuuquiaatej. Nojoriiri Jesucristo rupaa cushitiojoquiaa niaara, nojori tacarojosacari najuhuanaj, mariyateyacato nojori quiniuucua. Cua tojiri pueyanaa, tamonu pueyano jaara pocuaji Tacuna rupaa niishitiojoriquia niajaniya tamaatia canaa niishitiojosanojiniji niajaniya, Pueyasoori na saniitionutaniya. Naajuhuaj, janiya jaara tamaatia pohuatare Jesucristojiniji niajaniyani, jiyocuacaanuji roseno Pueyaso serujuhuaj, Pueyasojuanaari canaa saniitionutaniya. Janiyacuajaari naa sequeja niajaniyani. Quiarijia socua pacuterohuacuara sequenu nia niishishocoriquiano. Cua tojiri pueyanaa. Niaa jaara tamaatia pohuatasaariquia Jesucristojiniji, maja naate taa tari cua pohuataquiaari niajaniyacuajani, Pueyaso cuaara saniitiooranoj.
10 ¿Niaateeri jiyaniya janiya pueya timitiasano quiniu paniyani? Maja. Janiya cutaraari Pueyaso timitiasano quiniu paniyani. Janiya jaara saaja pueya timitiasano quiniu paniriquiani, janiya maara pa Jiyaniijia Jesucristo seru quiyaquirini.
Taa Pablo jatanishaaquiaari Jesucristo jiyaramiquishano na quiniuriani
11 Cuarta Pueyaso pueyanaa, nia pohuatareera cante cua niishitiojoquiaari Jesucristo rupaani, cua pohuatasano niajaniyani. Pueyanaa, nio rupaa janiya na pohuataa niajaniyani, nioori maja mijiria quiniaa pueya niishitiojosano janiya. 12 Taa cua sequeya niajaniyacuajani, majaari nio rupaa cua niishiniu quiquiaari tamasaca pueyajiniji. Jesucristojuanaacuajaari na rupaa cua niishitiquiaari.
13 Niaa naasucuaari janiyajiniji tojiniuujiacuaja tarijia. Seetanujuanaa cuarta Judiocuaca miishano miijia cua quishacarijia, janiyari Pueyaso saquiriojosano pueya puecoonu panijia puetunujuanaani. Janiyari jiyanohua paracaajia nojorini. 14 Janiyari seetanujuanaa canaa supuetanaa niishitiojosano tojijia quijia cutarani, socua cuarta Judiocuaca mashiquiorijiniji. 15 Naajaa, jiyanohua panijia Pueyaso quiniuucua, cua supueyaquishacarijia, ¡nojuajaquiiri tari cua saquiriojoquiaari na pueyano cua quiniuria! 16 Naacuajitij, tama na panishacarijiaaja, nojuajanaari Neyanu cua niishitiquiaari, Neyanujiniji cua pohuatanura taucuaca. Neyanu na niishitiniu nuhuaji janiya, majaari quenaaja tamasaca nequesotanuucua cua quianu quiquiaari, cua niishiniuria seetanutejanaa na niishitishano janiya. Pueyasocuajaari maninia cua niishitiquiaari puetunujuanaa Neyanujiniji. 17 Naajuhuaj, majaari cua quianu quiquiaari Jerusalén tiacajinia, tii cua niquiniuria cuarta Jesu jiyaramiquishano pueya. Nojoriiri coteenujuanaa Jesu jiyaramiquishano pueya quijia. Jiyacaritij, majaari quenaaja cua tarishiniu quiquiaari Damasco tiacajinia. Janiyari ritia quiaquiaari pueya quiyaquishaqui Arabia jiyajiniani. Na nuhuaji, janiyari tacatequiaariuhua Damasco tiacajiniohuani.
18 Jiuujianaraca marijia cua shocotejonu nuhuaji Damasco tiacajinia, janiyari shusha jiyacari quiaquiaari Jerusalén tiacajiniani, Pedro cua niishiniuria shushajanaa. Nata cua quishacari, quince juucaari cua shocojoquiaari tiini. 19 Jiyacaritij, majaari socua Jesu saquiriojosano pueya cua niquiniu quiquiaari. Janiyari saaja Santiago niquiquiaari cutarani. Nojuacuajaari pa Jiyaniijia Jesu tarajanu. 20 Pueyanaa, Pueyasocuajaari niishiya, janiyari nio cua naajiojinia seetanujuanaa nia pohuataani.
21 Na nuhuaji, janiyari quiaquiaari Siria jiyajiniani, Cilicia jiyajinianio. 22 Saniniuujia, Judea jiyajinia Jesu tojitiajaca maapueeri juhuanojuaja maja na niishitiuniu quijia janiya. 23 Nojoriiri saaja naa poojotasaaquiaari janiyajinijitij: “Noo pueyano tarijia pa miitiaja naquiya Jesujiniji pa pohuatasacaritij, nojuajanaari quiarijia pa Jiyaniijiajiniji pohuataa pueya niquiarajuhuaj”. 24 Naa nojori tojiniuushacari janiyajinijitij, nojoriiri Pueyaso maniniuhuaqueetaquiaari nojori paraca na jataniniuucua Jesu rupaa pohuatana na quiniuria.