PABLO NAAJIONEE FILIPO TIACAJINIA QUINIAA PUEYASO PUEYACUARA
1
Pablo saruhuatasacari Pueyaso pueya
Janiyari Pabloni. Janiyari Timoteota nia saruhuataani, Filipo tiacajinia quiniaa Pueyaso pueyanaa. Canaari Jesucristo poonitijiosano pueyajuhuaj. Canaari nio naajiyani puetunu Pueyaso jatanishano pueyacuarajanaa, nojori tiuuniuucua Neyanu Jesuucua. Canaari cuniqui nia jiitianaa pueyacuara naajiyajuhuaj, nia cumaquiniaa pueyacuaranio. ¿Niaate maninia quiyajaa pueyanaa? Pa Que Pueyaso, pa Jiyaniijia Jesucristonio, nojori cuaara cumaquiiria niajaniya na Sohuanuta. Nojori cuaara cajitiiria nioojiajuhuaj.
Pablo secojosano, Filipo tiacajinia quiniaa Pueyaso pueyacuara
Pueyaracaanu cua niishiriojosacari niajaniya, janiyari pa Pueyaso sequequiaani “paacarasho”, maninia na muerasu nia quiniuucua. Cua secojosacari, janiyari pueyaracaanu puetunu niaacuarajanaa cua shuquiriniutia masequiaa Pueyasoni. Niaa jaara shushajanaa Jesucristoocua tiuuquiaari, niaari jiyacari coteequiaari cua naacunura, Jesucristojiniji cua poojotanura tamaquiicua. Quiarijiani, niaari naa cua naacuyajaaquij. Janiyari cunora nia timitiaani. Majaari cua taacanuunu niaacuaji. Naatej, taa Pueyaso coteequiaari maninia na miiniuria nioojiajiniacuaani, nojuajaari naa nia jeenucuanu tucuatanutaniya, Jesucristota pa naacuneetoosacariuhua. Majaari cua jiyajenenu naa cua taacanuyaquishacari niaacuaji. Janiyacuajaari tari naa niishiyani, jiyanohua cua paniniuucua niajaniya. Naajuhuaj, niaari cua cojiritiasaaquiaa cumaaca niquitiosaanujuhuaj. Naacuajiti cua naata Jesucristojiniji pohuatanu niya nio nujuatejojuajinia, naajuhuaj, janiya jaara jiyaniijianucua tacoji nequesoreesaareni. Naa Pueyaso cumaquishacari janiyatej, cua naata Pueyaso Rupaacuaji tacunu na cuaracashitijiaca. Pueyaso Rupaacuajiiri naa tacusano maatia, nojori niishiniuria, Jesucristoocua nojori tiuushacari, Pueyasoori na naata nojori jiyanooniujiuhuaj. Naa nioojia rupuesacari coojiatej, cunoori jiyanohua cua shiniujiuquiaa Jesucristojiniji cua pohuatanura. Pueyasocuajaari niishiya taa cua paniya jiyanohua niajaniyani, Jesucristo paniniu cua jiitiasacari coojiajinia. Janiyari niaacuara secojoquiaa Pueyasoni, socua niishijiaca nia quiniuria, socua Pueyaso niishitiaja nia jiitianurajuhuaj, seetanujuanaa maninia panitioojuaca nia quiniuria. 10 Naacuajitij, niaari niishiniutianiya teyano casaate seetanujuanaa maninia niaarani, saniniuujia, teyano casaate sesani. Naacuajitij, pa Jiyaniijia Cristo jaara tiuquiriohua, niaari seetanujuanaa maninia miijiaca quiniutianiya, tojetaarucuajanaa sesa miyashijiaca. 11 Naacuajitij, puetunu maninia nia miishanojuanaa Jesucristo cumaquishacari niajaniyani, cunoori juhua queraatia nia senoosano quiniutianiya, Pueyaso shuquiritiasaanura. Naacuajitij, maninia nia miiniuucua, pueyari Pueyaso timitianutaniya.
Pabloori saaja Jesucristora quiniu panijia
12 Cuarta Pueyaso pueyanaa, majaari cucua nia taraajenu nujuatejojuajinia taraatia cua miishacari. Nio nia niishiri cutara: nujuatejojuajinia nujuatesocoriquiano cua quiasaanuucua, naquiya cua miishacarijiuhuaj, cunoori seetanujuanaa pueya naacuya Jesucristojiniji tojishaanura socua. 13 Naacuajitij, puetunu jiyaniijia César tiajinia quiniaa soldadohuajanaari niishiya, janiyari cumayocua casaata morotasano quiya niyani, Jesucristojiniji cua pohuatanuucua. Majaari saaja soldadohua niishiniu cuno, mariyata puetunu pueyajanaari na niishiyajuhuaj. 14 Parta Pueyaso pueyari namitia niishiyajuhuaj, janiyari cumayocua casaata morotasaarucuaani. Naacuajitij, cunoori quera puetunu nojorijianaa shiniujiuriucuaa Jesucristojiniji nojori pohuatanura na puereyaquiniutia, pa Jiyaniijiaacua nojori tiuushacari socua.
15 Seetanujuanaa, noojiaqueya nojorijinijinioori Cristojiniji pohuatanuuquiaa socua tojishano pueya nojori quiniuria janiyajiniji, nojori shocotanura janiya. Janiyara, naajaa. Tamasaca saniniuujia, nojori cutaraari seetanujuanaa Cristojiniji pohuatanuuquiaa nojori shuquiritiniuria Pueyaso. 16 Nojoriiri naa pohuatanuuquiaaquij, Jesucristo panijiaca nojori quiniuucua. Nojoricuajaari niishiya, Pueyasojuanaacuajaari niya cua niacanu, cua tacunura Jesucristo rupaacuaji. 17 Tamasacaari saniniuujia Jesucristojiniji pohuatanuuquiaacujua nojori shocotanu paniniutia janiya. Naa nojori miishacaritij, nojoriiri socua cua tacaatiniu paniya juucua. Majaari nojori pohuatanuunu quiquiaa seetanujuanaa nojori paniniutia pa Jiyaniijia Jesucristo. 18 Naa nojori pohuatanuusacari seetanujuanaa nojori paniyaquiniutia pa Jiyaniijiatej, naajaa. Nojoricuajaari Jesucristojiniji pohuatanuuquiaa. Janiyari cunora shuquiriaatia quiyani.
19 Socua shuquiriniutianiyanijia cua niishishacari Pueyasoori puetunu cuno pojori miishanojuanaa jataniniutianiya quiria saa maniniaraja. Naa miiniutianiyari nia secojonuunuucua cucuara, naajuhuaj, Jesucristo Sohuanu cumaquiniuucua janiya. 20 Naacuajitij, janiyacuajaari Pueyasoocua tiuyani, nojuajaari cua cojuanutaniya maja cua cararoyaquishaanura janiya jaara nequesoreesaareni. Janiyari Pueyasoocua tiuyajaaniuhua na cumaquiniuria janiya, cua puereyaquiniutia cua pohuatanura Jesucristojiniji puetunu pueya niquiarajanaa, taa cua miiquiaacuajani. Janiya jaara rishiriquiani, janiya jaara mosaariquiajuhuaj, naajaa, janiyari jiyanohua paniyani cua Jiyaniijia Jesucristo timitiasaanura. 21 Mijiria cua quishacarijia, janiyari saaja Jesucristora quiyani. Saniniuujia, janiya jaara mosaareni, cunoori socua maninia janiyara, na shuriucua cua quianura, nata cua quiniuria shuquiriaatia. 22 Naajaa, janiya jaara mijiria rishiriquiajani, cua naata socua poonijionu cua Jiyaniijiara. Naacuajitij, quiarijia, majaari cua naata saquiriojonu; rishiniu, shaajenu soj. 23 Naaratej, janiyari coojia niquijioteyajaani. Majaari cua niishiniu teyano cua saquiriojonutaniyani. Janiyara maara socua maninia quiri janiya jaara cusoqueeni, Cristo shuriucua cua quianura nata cua quiniuria. 24 Saniniuujia, socua maniniaruhua mijiria cua rishiniuriaja, pa Jiyaniijiaacua cua shiniujiuniuria socua niajaniya. 25 Naa cua niishiriojosacaritij, janiyacuajaari tari seetanujuanaa niishiyani, janiyari juhuanojuaja mijiria niaata rishiniutianiyani. Naacuajitij, cua naata socua nia naacunu, socua pa Jiyaniijiaacua nia tiuuniuria. Cua naata nia naacunujuhuaj, socua shuquiriaatia quijiaca nia quiniuria nocua nia tiuushacari. 26 Naa cua rishishacari mijiriatej, janiyari niaacua quianutaniyani cua niquiniuria niajaniya. Naa cua quishacariuhua niaatatej, niaari Jesucristo timitianutaniya maninia na miiniuucua janiya.
27 Pueyaso pueyanaa, nio nia sequenu paniyanijia, seetanujuanaa maninia miijiaca nia quiri taa Jesucristo rootaacuajani. Janiya jaara niaacua quiaareni, janiya jaara quiaaquiyarejuhuaj, naajaa. Saaja niajaniyajiniji pohuatasaariquiani, taa jiyanohua Jesucristo tojijiaca nia quiyajaani, jiyanohua panitioojuacajuhuaj. Naajuhuaj, jatiqui Jesucristora nia poonijioteriquiani, na rupaa nia pohuatanuucua. 28 Naajuhuaj, Jesucristo Rupaa paraa puereyashijiacara nia jiyateriquiani. Nojori piriyojosacari niajaniya, majaari nojori puerenu quenaaja. Niaa jaara naa nojori puereyashijiaca quiritij, nojoriiri cunojiniji niishiniutianiya, nojoriiri seetanujuanaa saniitiosocoriquiano taa nia pohuatanuuquiaa nojori niquiaracuajani. Saniniuujia, Pueyaso cajitishacari nioojia, nojori miananajosacari puecoonu niajaniya, niaari cunojiniji niishiniutianiya, niaaqui Pueyaso rijiosocoriquiano cutara. Pueyasocuajaari naa cumaquijia na pueyatej, puereyashijianucua nojori quiniuria. 29 Pueyasocuajaari nia tiuutiquiaari Neyanuucua, na muerasu nia quiniuria. Naajuhuaj, Neyanu rupuejaca nia quishacari quiarijia, Pueyasoori nia jiyatequiaari Neyanuucuara naquiya nia miitishaanurajuhuaj, taa Neyanu miiquiaari naquiya pocuaracuaani. 30 Nia niishiri, janiya, niajaniyajuhuaj, paari mariyata naquiya miiniu rejeretaquiaani, pa Jiyaniijiara pa poonijiosacari. Niaacuajaari tari niquiquiaari naquiya cua miiniu. Majaari cua tarinitianu quiquiaari Jesucristojiniji pohuatanu. Quiarijiani, niaari janiyajiniji tojiniutianiyajuhuaj, taa cua tarinitiaaquiya Jesucristojiniji pohuatanuni, naajaa naquiya cua miishacari.