4
Pueyaracaanu pa Jiyaniijia pa shuquiritiare
Cunora, cua panishano cuarta Pueyaso pueyanaa, pueyaracaanu pa Jiyaniijia tojijiaca nia quiri. Janiyari jiyanohua nia niquiniuucua jiaatiaani. Nia niquiara cua pohuatanuucua Pueyaso rupaa, niaaquiiri seetanujuanaa na tojijiaca quiquiaari. Naa jiyanohua maninia Pueyaso muerasu nia quiniuucuatej, cunoori jiyanohua cua timitiquiaa.
Janiyari Evodia sequeya cutarani, narta maaji Síntiquenio, nojori cuaara jiyanootioora juhua seetanujuanaa Pueyasoocua tiuujiaca maajipohua. Quiajaniya saniniuujia Sicigonaa, quiaacuajaari cuata poonijiojua jaarajaaja. Cunora, janiyari quia sequenu paniyani, cuno maajipohua quia jiyanootiooterohua, nojori rupuetoonuhuara. Cuno maajipohuacuajaari jaarajaaja cuata poonijionuuquiaari, Clementejuhuaj, pa Jiyaniijiajiniji cua pohuatasacari. Naa cuata poonijionuuquiaarijiaariuhua tamasaca, canapuete cuata quiquiaaricuajani. Nojori sesacacuajaari tari naajiotasano quiya Pueyaso nequesoreetuneejinia, tee cuniqui pueyaracaanu rishijiacarano sesaca naajiotasano quiyacuajani.
Cua panishano pueyanaa, pueyaracaanu pa Jiyaniijia nia timitiare. Nia sequerohuacuaraj, pueyaracaanu nia timiri. Puetunu pueyajanaa cuaara niishiiria niaari seetanujuanaa maninia pueya, maja juaajiaca. Pa Jiyaniijiacuajaari quera tiuquiuhua.
Majaari quenaaja nia tacaaniu. Saniniuujia, nia tacaashacari, Pueyaso nia pohuatare puetunujuanaa, nia secojosacari nojuaja. Nia secojosacari, nojuaja nia masere nia panishano. Jiyacaritij, nojuaja nia sequerejuhuaj “paacarasho”. Naa nia miishacaritij, Pueyasoori nioojia cajitiniutianiya. Naa Pueyaso cajitiniuucua nioojiatej, majaari socua nioojiaca tacaaniu quiniutianiya, nia niishitiajanio. Naacuajitij, niocua juhuajaniya panaatia quiri Jesucristo cojishano nia quiniuucua. Naa Pueyaso miishano pajaniyani, cunoori jiyanohua jiyajeneta. Nocuaji jiuujiatesano.
Saaja maninia casaacua niishiriojojuaca nia quiriquia
Naajuhua cuarta Pueyaso pueyanaa, nio tojijiaca nia quirijiuhuaj. Pueyaracaanu saaja seetanujuanaa rupaacua niishiriojojuaca nia quiriquia. Naajuhuaj, saaja rerequeteyaquishoo casaacua nia niishiriojore. Saaja maninia casaacua niishiriojonuujuaca nia quiri, maja cararaatia casaacua. Naajuhuaj, saaja Pueyaso shuquiritiasano casaacua nia niishiriojore, maja Pueyaso sesacasano casaacua. Naacuajitij, puetunu maninia casaacuajanaa nia niishiriojore, casaajinijiti pueya naata Pueyaso shuquiritianuni.
Maninia nia miiriquia pueyaracaanu, taa cua niishitiojoquiaari niajaniyacuajani. Niaacuajaari cua rootasano tojiquiaari. Naajuhuaj, niaacuajaari cua niquijia taa miijia cua quiquiaarini. Niaa jaara naa miijiaca quirijiuhuaj, poojia cajitinia Pueyasoori niaata quiniutianiyajuhuaj.
Pablo pohuatasano, Filipo tiacajinia quiniaa Pueyaso pueya jiyaronuucua cumaneeca nera
10 Janiyari jiyanohua cua Jiyaniijia timitiaani juhua shusha nia niishiniuuquiohua janiya, cucua nia jiyaronuucua nia reratesano cumaneeca. Naa cua sequesacari niajaniyatej, majaari nia jiyaniniu janiya nia sequeyani niaari cua niyajetacanu. Maja. Janiyacuajaari niishiyani, majaari tarijia nia naata cua naacunu quijia nia cumaneecata, nia juuretasacari niaatucua canta cucua na jiyaroriquiani. 11 Majaari naa cua sequenu niajaniyatej cua panishano cua jiitiaaquiniuucua. Maja. Janiyacuajaari tari jiyartuunoni, juhuajaniya cua quiniuria cua jiitiasanoniyojuata. 12 Naajuhuaj, janiyari niishiyani juhuajaniya cua quiniuria cua panishano cua jiitiaaquishacari. Naajuhuaj, janiyari niishiyani taa quishanote puetunu cua panishanojuanaa cua jiitiasacari. Janiyari tariucua saniniujiushanoni puetunu casaajanaa cua rejeretanura. Juhuajaniya quiniu niishiyanijia miaajaaraca cua quishacari, miaajeeju cua quishacarijiuhuaj. Cua naata juhuajaniya quiniu casamiijiu cua quishacarijiuhuaj, maja saaja casamiriaca cua quishacari. 13 Cua naata rejeretanu puetunujuanaa, Cristo cumaquishacari janiya. 14 Naajaa, niaari maninia miiriucuaa nia cumaneeca nia jiyarosacari cucua, naquiya cua miishacari niya. Niaari niarta pueyanoocua taraajeja cutara.
15 Naajuhuaj, Macedonia jiyajiniji cua quiasacari nia shuriucuaji Filipo tiacajiniji, tamonu jiyacajinia cua pohuatanura Pueyaso rupaa, saaja niajaniya cutaraari cucua jiyanooquiaari. Cunoori quiquiaari shushajanaa Jesucristoocua tiuujiaca nia quishacari. Jiyacaritij, niaari nia reratesano cumaneeca jiyaroquiaari cucua, shuquiriaatia nia quishacari cua pohuatanuucua nia niquiara Jesucristojiniji. 16 Juhuanojuaja nia Macedonia jiyajinia cua quishacarijia, Tesalónica tiacajinia, niaari cucua pacutejoquiaari jiyaronu nia cumaneeca, cua panishano cua masetajara. 17 Majaari saaja cua paniniu pueyaracaanu nia niquitiojonura nia cumaneecajiniji janiya. Janiya cutaraari nia panitiaani capora pueya nia quiniuria. Naacuajitij, Pueyasoori saniniuujia socua queraatia nia niquitionutaniyacujua. 18 Epafroditocuajaari puetunu nia jiyarosano cumaneecajanaa cucua tiuquitiaseecuaa. Janiyari cunota puetunu cua panishanojuanaa maserucuaa tarini. Cureyajaari nia jiyarosano cumaneecajiniji. Cuno cumaneeca cucua nia jiyarosanoni, cunoori juhua Pueyasora niquitiosano casaa. Nera, cunoori juhua shanohua jaanutaja catijiasano nocuara. Na shuquiritiriiri. 19 Naaratej, cua Jiyaniijia Pueyasoori puetunu nia jiitiaaquishoo casaajanaa nia niquitionutaniya. ¿Pueyasoteeri casamiijiu? ¡Maja! Nia rupuesacari Neyanu Jesucristo, puetunu na jiitiasanojuanaari niaaranojuhuaj. 20 ¡Pa Que Pueyasoori jiyanohua maninia! Saaja nojuaja pa shuquiritiare pueyaracaanu. Cuaara naa quiiriatej.
Nata quiniaata Pablo saruhuatasacari narta Pueyaso pueya
21 Quiria nia saruhuatare puetunu Jesucristo jiyanooshano pueyajanaa. Niya cuata quiniaa Pueyaso pueyari nia saruhuataajuhuaj. 22 Naajuhuaj, Jesucristoocua tiuujiaca jiyaniijia Césarra poonijionaa pueyari nia saruhuataajaacuhuaj, puetunu niya Jesucristoocua tiuujiacajanaanio.
23 Pa Jiyaniijia Jesucristo cuaara cumaquiiria puetunu nioojiajanaa. Tariucuaja pueyanaa.