PABLO NAAJIONEE ROMA TIACAJINIA QUINIAA PUEYASO PUEYACUARA
1
Pablo saruhuatasacari Pueyaso pueya
Janiyari Pabloni, Jesucristo seru. Nojuajaari cua saquiriojoquiaari saa neraja cua poonijionura. Nojuajaari cua jiyatequiaari na jiyaramiquishano cua quiniuria, seetanu rupaajanaa cua pohuatanura pueya niquiara, Pueyaso pueyara nojori jatanishaanura. Janiyari cunora nio naajioteya niaacuarani.
Pueyasocuajaari tariucuacaanu na sequenu panishano caminiujiuniaa pueya niishitiquiaari, nojori naajiotanura Pueyaso Rupaa, pa niishiniuria taa Neyanu na miiniutianiya pocuarani. Pueyano na quiniuria mijiria, Neyanu Jesucristoori rasaaquiaari. Na supuetanaari quiquiaari Israel pueya jiyaniijia David. Jesu sohuanuuri saniniuujia pueyaracaanu Pueyaso Niyanujuhuanajaj. Paa cutaraari quiari naataja niishitishaaquiaarini, nojuajaari seetanujuanaa Pueyaso Niyanu. Paari quiarijia na niishiya seetanujuanaa cutarani, Pueyaso Sohuanu samiitianiniuucua nojuaja macujiniji. Nojuajaari tari jiyatesaaquiaari Jiyaniijiajanaa na quiniuria, puetunu cumaacajanaa na jiitianurajuhuaj. Nojuajaari pa Jiyaniijia Jesucristo.
Nocua canaa tiuuniuucua, Pueyasoori canaa jiyatequiaari na jiyaramiquishano pueya canaa quiniuria, Neyanujiniji canaa pohuatanura. Canaa cumaquiriiri puetunu jiyacajinijinio pueyajanaa canaa tiuutiniuria Neyanuucua, na tojitiajaca nojori quiniuria. Niajaniyajuhuaj, Roma tiacajinia quiniaa Pueyaso pueyanaa, Pueyasoori nia saquiriojoquiaari Jesucristo pueya nia quiniuriajuhuaj. Puetunu Pueyaso panishano pueyajanaa, canapue Pueyaso saquiriojoquiaari saa maniniaja nojori quiniuriacuajani, janiyari niaacuara naajioteyani. Pa Que Pueyaso, pa Jiyaniijia Jesucristojuhuaj, nojori cuaara cumaquiiria niajaniya, maninia na tojijiaca nia quiniuria. Naajuhuaj, nojori cuaara nioojiaca cajitiiria shuquiriaatia nia quiniuria pueyaracaanu.
Pablo naquerejosacari Roma tiacajiniara
Coteenu nia sequenu paniyanijia, janiyari nia timitiaquiaani, maninia niajaniyajiniji pueya pohuatanuucua puetunu jiyacajiniajanaa. Nojoriiri pohuataquiaa, niaanaari maninia tiuujiaca pa Jiyaniijia Jesucristoocua. Naa Jesucristo miiniuucua niajaniyatej, janiyari cua Pueyaso sequequiaani: “¡Paacarasho! Quiaari jiyanohua maninia”. Janiyari pueyaracaanu cua Pueyasora poonijioquiaani puetunu cua cumaacatajanaa, Neyanujiniji cua pohuatanura. Pueyasocuajaari niishiya, pueyaracaanu cua secojosacari nojuaja, janiyari niaacuara secojoquiaajuhuaj. 10 Naa cua secojosacari nojuajatej, janiyari na sequequiaani cuaara cua tiuquitiiria niaacua, rupaquijia cua quiniuria niaata, nojuaja jaara naa paniri. 11 Janiyari nia niquiniuucua jiaatiaani, cua cumaquiniuria socua niajaniya na Sohuanu cumaacata, socua jiyanohua Pueyasoocua tiuujiaca nia quiniuria. 12 Majaari cua cumaquiniu paniniu saa niajaniyaja. Janiyari paniyani nia cumaquiniuria janiyajuhuaj. Naacuajitij, mariyata pa tiuushacari Jesucristoocua, paari mariyata cumaquitioojonutaniyani.
13 Cuarta Pueyaso muerasunaa, janiyari nia sequenu paniyani nia niishiniuria, janiyari sequeyarucua niaacua naquerejoquiaa juucuani. Majaari juhuanojuaja cua naata quianu niaacua. Janiyari Jesucristojiniji pohuatanu paniya tii Roma tiacajiniani, tee nia quiyacuajani, cuno taucuaca tiuuniuria Jesuucuajuhuaj. Tamonu jiyacajinia taucuacaari tari Jesucristoocua tiuujiaca quiyacuaa, cua pohuatanuucua Jesucristojiniji nojori niquiara. Janiyari naa miiniu paniya nia tajiniajuhuaj. 14 Cua Jiyaniijiaari cua jiyatequiaari na rupaa pohuatanara. Janiyari cunora na rupaa pohuataquiaani. Majaari na tojiyashijia cua quiniu paniniu. Naaratej, janiya cuaara pohuataara na rupaa puereetuuca tiacajinia pueya niquiara, mariyata tiquiyocua quijiaca pueya niquiarajuhuaj. Janiya cuaara na rupaa pohuataara niishijiaca pueya, niishiyashijiaca pueyanio. 15 Janiyari cunora quianu paniya Roma tiacajiniani, cua pohuatanura Jesucristojiniji niajaniya.
Pueyaso Rupaari cumaacaraca na jataniniuria pajaniya
16 Maja cutaraari cua caririquiniu Jesucristojiniji cua pohuatanura. Jesucristo rupaacuajaari Pueyaso cumaacaraca, pueya na jataniniuria Pueyaso muerasu nojori quiniuria, nocua nojori tiuushacari. Puetunu Jesuucua tiuuniaa pueyapuejanaari Pueyaso pueyara jatanishaanutaniya, taa Judiocuaca jatanishaaquiaa Pueyaso pueyaracuaani. 17 Jesucristo pohuatasanojiniji paari niishiyani, Pueyasoori pa jiyanooquiaa sesa pa miishanojiniji, saaja Jesucristoocua pa tiuushacari. Saaja nocua pa tiuuniuucua, paari Pueyaso pueyara jatanishaaquiaani. Cunora, naa naajiotasano quiyacuajaari tariucuacaanu Pueyaso Rupaajinia:
“Pueyaso jiyanooshano pueyanoori pueyaracaanu shuquiriaatia quijia quiniutianiya, saaja Pueyasoocua na tiuushacari”.
Pueyasora, puetunu pueyajanaari sesa miijiaca
18 Pueyasoori jiyocuacaanuji na tojiyashijiaca pueya saniitioquiaa. Naa nojori na saniitiosacaritij, Pueyasoori nojori numootequiaa, nojuajaari puetunu na tojiyashijiaca pueyajanaa saniitionutaniya jiyanohua na juaaniutia. Naa saniitiosaanutaniyajaariuhuaj, puetunu sesa miijiaca pueyajanaa. Naa sesa miijiaca pueya quishacaritij, nojoriiri Pueyasojiniji niishishano ruuretaquiaa saaja. 19 Nojori jaara Pueyaso niishiniuucua jiaatiariquia, nojori maara na niishirij. Pueyasocuajaari tari nojori niishitiquiaari taamuecate nojuajani. Nojoricuajaari tari maninia nojuajiniji niishiya. 20 Majaari pa naata Pueyaso niquiniu pa namijiata, pa niishiniuria taamuecate nojuajani. Naajaa, Pueyaso shipininiuucua jiya, maatia niishishiyacuajaari nojuajaari Pueyaso, pa niquishacari puetunu na shipinishanojuanaa. Na shipinishanojiniji niishishiyajaariuhuaj, majaari na cumaaca puequenu quiniutianiya. Pueyaracaanu quiriquianoori. Naacuajitij, Pueyaso saniitionu panishacari na tojiyashijiaca pueya, nojoriiri maja na naata sequenu quiniutianiya Pueyaso: “Maja canaa niishiniu quijia quiajaniyajiniji”. 21 Nojoricuajaari Pueyaso niishijia najuhuanaj. Na niishijiaca nojori quishacari, nojoriiri saaja na rerequeteja. Nojoriiri na tojitiaaquiquiaajuhuaj. Pueyaso miiniuucua maninia pueyaracaanu nojori, nojoriiri maja quenaaja na sequetunu quijia: “Paacarasho Pueyasonaa”. Tama nojorijiaarijia jiyanohua cushitiiquiaa sesa nojori niishiriojonuusacari najuhuanaj. Naa mosanucua nojori quishacaritij, nojori jiuujiaari juhua ninishiquiria quiquiaa. 22 Nojori jiyanishacari nojori cutaraari seetanujuanaa niishijiaca, naacuajitij nojoriiri socua niishiyashijiacara quiquiaa. 23 Nojoriiri Pueyaso shuquiritiaaquiquiaa tama nojori shipinishano casaajaaja nojori shuquiritianura. Pa shipininia Pueyaso cutaraari jiyanohua cumaacaraca, pueyaracaanu quijiajuhuanajaj. Nojoriiri Pueyaso niti shuquiritiaquiaa tama nojori shipinijiosanojuaaja. Cuno, nojori shipinijiosano Pueyaso niti na shuquiritiasocoriquianoni, cunoori quiquiaa juhua shaajeja pueya niquishano, juhua jaacuatujuaca niquishanojuhuaj, juhua nacujiniaaco canujuucuatujuaca niquishanojuhuaj, juhua roshiyocuatujuaca niquishanonio.
24 Naaratej, Pueyasoori nojori tarinitiaquiaa sacuaraatia casaa nojori miiniuria tama na cuaqueyatajaaja, taa nojori miiniu paniquiaacuajani. Nojoriiri socua jiyacatequiaa sesa miiniuria. Naacuajitij, pueyari tama na cuaqueyajaaja miiquiaa sesa, cararaatia nojori miitioosacari narta pueyanota. 25 Naa sesa miijiaca nojori quishacaritij, pueyari seetanu casaajanaa Pueyasojiniji niishishano ruuretaquiaa, sapojonuunu nojori tojiniuria saniniuujia. Naaratej, pueyari Pueyaso shipinijiosano casami shuquiritiaquiaa, saniya na Shipininia niti. Nojuajaari pa Pueyasojuanaa cutara. Nojuaja cuaara shuquiritiasaaria pueyaracaanu cutara.
26 Pueya jaara Pueyaso cartequiaa, Pueyasoori nojori tarinitiaquiaajuhuaj, cararaatia casaa nojori miiniuria, taa nojori jiaatiaquiaa miiniuriacuajani. Naacuajitij, maajipohuari maja na caminiu paniniu quiquiaa. Saaja narta maajipohuata cararaatia casaa miiquiaari juhua canuu. 27 Naajuhuaj, canuuri maajitia quiniu paniyaquiquiaa, sacuaraatia na jiaatiasacari narta canuucua. Canuuri jiyanohua cararaatia miitiooquiaa. Naa nojori miiniuucuatej, nojoriiri tama na cuaqueyajaaja miitiaquiaa naquiya na miishaanura.
28 Nojori niishiniu paniyaquiniuucua Pueyaso, Pueyasoori nojori tarinitiaquiaa nojori miiniuria tama nojori niishiriojosano sesajaaja. Nojoricuajaari niishiya, nojori miishanoori sesa. Naajaa, nojoriiri saaja na miijiaca quiquiaa, cararaatia miiniu niishiriojonuujuaca nojori quiniuucua. 29 Naacuajitij, nojoriiri puetunu tamaatia sesa miishanojuanaa miiniu niishijiaca. Jaara sesa miiri, timiquioyari. Nojoriiri nio miijiaca: puera casamiriaca quiniuucua jiaatiajaca. Sesa miiquiaari na panishano nojori jiitianura. Nojoriiri tamasaca pueya jiitiasano casamiicua jiaatiajaca. Nojoriiri pueya puecoojuaca. Nojoriiri pueya ruutaqueja. Nojoriiri na panishano casami nohuasenuujuaca jiyasohua. Nojoriiri narta pueya miitianu panijiaca. Rimiaacatujurijiaariuhuaj. 30 Nojoriiri sacuaraatia sequejojua narta pueya. Nojoriiri Pueyaso niquiniu paniyashijiaca. Nojoriiri tamasaca soojeaca. Nojoriiri tama na cuaqueyajaaja jiyatequiaa juhua socua maninia pueyara tamasacajiniji. Nojoriiri najuhuana sequeja: “Janiya maninia miijiani”. Nojoriiri jiyanohua niishijiaca, niishishoo sesa casaa na miiniuria. Nojoriiri na queya tojiyashijiaca. 31 Nojoriiri seetanujuanaa mosanucua Pueyaso na tojitiaaquiniuucua. Nojoriiri saaja tama na rupaajaaja jataja. Majaari na sequesano na miiniu. Nojoriiri narta pueya paniyashijiaca. Majaari nojori niishiniu jiyanooniu. Majaari nojori niishiniu taraajenu narta pueyacua. 32 Nojoricuajaari tariucuacaanu naa Pueyaso sequesano niishiya: “Cante naa sesa miijiacani, cuaara puecoosaaria”. Naajaa, nojoriiri saaja sesa miiquiaa juhuajaniya. Majaari nojori quiniu shuquiriaatia saaja tama nojori miishacarijiaaja sesa, nojoriiri shuquiriquiaajuhuaj tamasaca jaara sesa miiri juhua nojori.