2 Korintio
Pablo ñi epu puwchi karta tati pu Korintochengealu
Apostol Pablo wirifi tüfachi karta fey ti trokiñ feyentulechi pu chengealu mülelu Korinto, fey tüfachi karta mew nor duami ñi rakiduam ta Pablo tüfeychi waria mew mülechi trokiñ feyentulelu mew. Pablo yefaltukuy kangelu karta Tito mew, tüfeychi pu korintochengealu (2 Korinto 2.3-4). Fey tüfeychi karta ñi yefaltukuel mew rume ayüwürkey Pablo, kimlu tüfeychi pu che ñi wiñorakiduamtun, welu ka mülerkey kakelu wesake dungu Korinto mew, fey Pablo wirifi tüfachi karta tañi küme eltuafiel ti katrülkan dungu.
Korinto mew mülerkey kiñeke che wesa dunguyefilu ta apostol Pablo, fey engün püntülkakefuy ti pu trokiñ feyentulechi che. Feymew Pablo wirifi tüfachi karta tañi katrütudunguafiel tati pu che ñi wesa dunguyeetew ka ingkañpewi ñi apostolngen. Ka femngechi Pablo yafültukufi tati feyentulelu ñi nieael kiñe nor mongen chumngechi feley ñi femael ti pu feyentulelu ka ñi trawülael engün pülata tati pu pofrengealu.
1
Chalin dungu
Iñche Pablo, Jesucristo ñi apostol Ngünechen ñi ayüel mew, kiñentrür tañi peñi Timotew iñchiw chaliwpeyiñ tüfachi karta mew ta Ngünechen ñi feyentulechi trokiñche tati mülelu Korinto waria mew ka Ngünechen ñi trokiñche mülelu Akaya trokiñ mapu mew.* Akaya: tati trokiñ mapu chew ñi mülen ta Korinto. Fey iñchiñ taiñ Chaw Ngünechen ka Ñidol Jesucristo füreneaeymünmew kisu ñi piwkeyechen mew ka eluaeymünmew ñi küme tüngün eymün tamün mongen mew.
Pablo ñi kutrankawün
Püramyekefiyiñ ta Ngünechen taiñ Ñidol Jesucristo ñi Chaw, taiñ rumel kutranpiwkeyenieetew ka taiñ yafülkeetew. Kisu ta yafülkeeiñmew kom taiñ kutrankawün mew, fey chumngechi Chaw Ngünechen yafülkeeiñmew ta iñchiñ, ka femngechi pepi yafültukuafiyiñ kakelu che kutrankawkülelu. Fey chumngechi fente kutrankawiyiñ iñchiñ Cristo ñi duam, ka femngechi fente yafültukueiñmew ta Cristo. 6-7 Fey iñchiñ ta kutrankawküleiñ eymün tamün yafültukuwafiel fey femngechi tamün kimeleluwafiel Ngünechen ñi montulchen. Taiñ fütra kutrankawün mew Ngünechen yafültukueiñmew eymün tamün kümelkangen reke. Fey famngechi tamün kimael chumngechi ñi yafülcheken ta Ngünechen müleyüm ta kutrankawün dungu, fey ka femngechi kisu tamün eluaetew newen, nielmün kutrankawün.
Pu peñi ka lamngen, ayünieiñ tamün kimael iñchiñ taiñ rupaelchi fentren wesake dungu mew ta Asia trokiñ mapu mew. Rume fütra kutrankawün mew rupaiñ, fey doy kimwelaiñ reke taiñ chumael, ka dew layalu trokiwiyiñ kütu rupalelu iñchiñ tüfachi dungu mew. Dew felelu ñi langümngeael trokiwiyiñ, welu fey tüfachi dungu mew rupaiñ femngechi taiñ re kisutu maneluwkülenoael, welu may taiñ rüf maneluwael Ngünechen mew, tati wiñomongeltukefilu tati pu la. 10 Fey Ngünechen ta montuleiñmew ka amuleay taiñ montulnieaetew tati fütra kuñiwünngechi dungu mew. Fey maneluwküleiñ taiñ amul montulnieaetew 11 eymün kelluniemuliyiñ tamün ngillatuñmaniemuafiel ta iñchiñ. Fey rume fentren che ngillatuñmanieeliyiñmew ta iñchiñ, ka femngechi fentren che mañumtuay Ngünechen mew llowle engün tañi ngillatuel iñchiñ taiñ fürenengeael. Kiñeke kuyfi wirin ta feypiley: “ngillatuñmanieelmünmew ta eymün”.
Chumngelu amulay Pablo ta Korinto
12 Fey iñchiñ ta tüngduamküleiñ ka fente küme kimnieiñ taiñ nieken ta nor rakiduam ka kiñe lif küme mongen eymün mew müngell. Fey tüfachi dungu femlaiñ ta iñchiñ kisuke taiñ kimün mew, welu may ta Ngünechen, kisu tañi küme piwketuchen mew, kellueiñmew taiñ nieael tüfachi mongen. 13-14 Iñche tañi karta mew wirileluwlayiñ ta chem kalechi dungu no rume, femngechi tamün küme chillkatuafiel ka tamün longkontukuael müten. Fey tunte petu küme kimniemulafun rume, ayülen eymün tamün küme kimmuafiel. Fey tamün fente küme ayüwael iñchiñ taiñ duam, chumngechi ta iñchiñ rume ayüwayiñ ta eymün tamün duam, feychi ta wiñometule wüla taiñ Ñidol Jesucristo.
15-16 Iñche am kimnielu eymün tamün rume ayüwken iñche mew, rakiduamfun tamün pewmeafiel ta eymün wünelu mew petu tañi amunon ta Masedonia trokiñ mapu, fey ta famngechi tañi witranngemeael eymün mew. Rakiduamfun tañi ka wiñome witranngerpatuael eymün mew, fey ta famngechi epu rupa ñi witranngemeael eymün mew femngechi tamün ayüwael. Fey eymün kellumuafun tañi inayael ñi rüpü ka femngechi tañi amuael kay ta Judea trokiñ mapu mew. 17 Feychi amuan pilu iñche ñi witranngemeael eymün mew, ¿wüne rakiduampelan may? ¿Eymün may rakiduampeaymün iñche ñi adkünuken ñi dungun epuduamkechi “may” tañi piken, ka “pilan” tañi piken kiñe dungu müten reke?
18 Koyladungukenochi Ngünechen ta küme kimniey iñchiñ taiñ koyladungukenon, “may” piyüm ka müchay müten “no” pitukelaiñ. 19 Timotew, Silfano ka iñche nütrameleluwkeyiñ ta Jesucristo, Ngünechen tañi Fotüm, fey Cristo ta “feman tüfachi dungu” pile, müchay müten “femlayan” piketulay. Cristo llemay ta Ngünechen tañi “feleay” pikünuel. 20 Fey Cristo mew ta Ngünechen mupituy kom ñi tukulpakünuelchi dungu. Fey femngechi Cristo Jesus mew püramyekefiyiñ ta Ngünechen ka “felepe may” pikeiñ. 21 Fey Ngünechen müten ta yafülkeeiñmew ta iñchiñ ka eymün ta Cristo mew, ka dullieiñmew taiñ wewpituafiel Cristo tañi küme dungu. 22 Ka femngechi markakünueiñmew reke kisu ñi ngenngelen ta iñchiñ mew, fey elkünuy iñchiñ taiñ piwke mew kisu ñi Lif Küme Püllü kiñe pürenda reke femngechi taiñ rüf feleael tañi montulaetew.
23 Welu petu tañi amunon mew ta Korinto, chumngechi tañi rakiduamfel, Ngünechen küme kimnieenew tañi koylatukenon. Fey rüf dungu mew ta feypipen amulan tañi witranngemeael eymün mew. Ayülan tamün wiñome weñangküluwafiel. 24 Eymün ta dew newenküleymün tamün mupiltun mew, fey ayükelaiñ tamün aporia feypiwafiel tamün feyentuael kom iñchiñ taiñ feypikeel müten, welu may ayükeiñ tamün kelluwafiel ta eymün, fey femngechi tamün doy nieael ayüwün.

*1:1 Akaya: tati trokiñ mapu chew ñi mülen ta Korinto.

1:11 Kiñeke kuyfi wirin ta feypiley: “ngillatuñmanieelmünmew ta eymün”.