Kolosense
Pablo ñi karta tati pu Kolosachengealu
Pablo wirilelfi tüfachi karta fey ti feyentulechi pu che mülelu Kolosa waria mew. Kolosa müley Efeso waria ñi tripawe antü püle. Pablo ñi kompañ, Epafra pingelu, wewpirkey ti werken dungu Kolosa waria mew, feymew kiñeke che mülelu Kolosa mew feyentuy engün Ñidol Jesus mew. Welu ti pu che feyentulu Jesus mew eluwi ñi feyentuafiel ti kake tripanche ñi kimeltun, feymew Pablo wirilelfi tüfachi karta tañi ngülamafiel femngechi ñi wiñotuael engün ti rüfngechi dungu mew ñi dew kimelelngeel.
Pablo wirifi tüfachi karta ayülelu am feyti feyentulechi pu kolosache ñi küme kimael Cristo ñi doy fütra püramyengen kom tati dewmael mew, feymew ti pu kolosache ñi newentuleael ñi mupiltun ta Cristo mew ka ñi llownoael kangelu kimeltun ka feyti ka tripanche ñi wimtun no rume.
1
Chalin dungu
Iñche Pablo, Jesucristo tañi apostol Ngünechen ñi piel mew, kiñentrür tañi peñi Timotew iñchiw, wirileluwpeyiñ tüfachi karta eymün pu peñi ka pu lamngen mülelu Kolosa waria mew tati rüf piwke mew inaniefilu ta Cristo ka koneltulelu Ngünechen ñi trokiñ pu che mew. Fey Ngünechen taiñ Chaw ka taiñ Ñidol Jesucristo* Kiñeke kuyfi wirin mew ngelay: “ka taiñ ñidol Jesucristo”. kelluaeymünmew ka kisu ñi küme tüngün nieaymün tamün mongen mew.
Pablo ñi ngillatuñmaniefiel tati pu feyentulelu
Fey femngechi ngillatuyüm kom eymün mew, mañumkefiyiñ ta Ngünechen eymün mew, Ñidol Jesucristo tañi Chaw. Fey iñchiñ ta nütramelngeiñ eymün tamün rume küme feyentulen ta Cristo Jesus mew ka tamün piwkeyefiel itrokom tati koneltulelu Ngünechen ñi trokiñche mew. Fey ta famngechi femkeymün maneluwkülelu am eymün tüfeychi dungu mew tamün nielngeel ta wenu mapu. Eymün kimpaymün tüfachi maneluwün, allküfilu tati rüfngechi werken dungu, tati we kimelün montuluwün dungu. Tüfachi werken dungu tamün wewpilelngeel fey tüfa ta amuley ñi llowngen kom mapu mew ka ti llowlu nietuy küme mongen, ka chumngechi femimün ta eymün feychi nütramelngelu eymün Ngünechen ñi piwkeyechen, fey rüf mew ngüneduamimün tamün mongen mew Ngünechen tamün piwkeyeetew. Fey tüfachi dungu ta kimeltueymünmew taiñ sakin peñi Epafra. Kisu iñchiñ kiñentrür küdawkeiñ, fey iñchiñ mew Kiñeke kuyfi wirin mew feypiley: “eymün mew”. Epafra ta rüf piwke mew poyekefi ta Cristo. Kisu ta nütramelpatueiñmew tamün piwkeyechelen tati Lif Küme Püllü ñi kellun mew.
Feymew feychi antü müten kimlu ta iñchiñ tüfeychi dungu, femkünulaiñ tamün ngillatuñmaniewafiel ta eymün, fey ngillatukefiyiñ ta Ngünechen femngechi kelluaeymünmew tamün fente küme kimafiel ta Ngünechen ñi ayükeelchi dungu fey ka kimelelaeymünmew itrofill kümeke kimün ka longkontukuafimün ta Ngünechen ñi dungu. 10 Fey ta famngechi femaymün ta kümeke dungu chumngechi feley ñi femael tüfey engün ta Ñidol mew feyentulelu, fey ka femngechi rumel tamün femael tüfeychi dungu kisu tañi tutekeetew, tamün inanieael itrofill kümeke dungu ka tamün doy küme kimafiel ta Ngünechen. 11 Ngillatukefiyiñ ta Ñidol, fey ñi fütra pepiluwün mew, tamün yafültukunieaetew. Fey ta famngechi mülele chem dungu rume eymün yafüngeaymün ka nieaymün ngenoafeluwün. Fey ayüwkülen 12 mañumafimün ta Chaw Ngünechen, tamün dullietew Kiñeke kuyfi wirin mew feypiley: “taiñ dullietew”. femngechi tamün llowael kisu ñi wülaelchi fütra küme felen, tüfa tañi eluafiel ti pu che koneltulelu kisu ñi trokiñche mew.
13 Ngünechen ta montuleiñmew weküfü ñi ngüneluwün mew, fey taiñ kiñewkületuael kisu ñi sakin Fotüm iñchiñ. 14 Fey Cristo ta kutrankawi iñchiñ taiñ kutrankawafel, fey Cristo ñi wütrulelchi mollfüñ mew§ Kiñeke kuyfi wirin mew ngelay: “Cristo ñi wütrulelchi mollfüñ mew”. montuleiñmew ka wiñoduamatueiñmew taiñ yafkan mew.
Kümelkawtuiñ ta Ngünechen iñchiñ Cristo ñi lan mew
15 Ngünechen ta pengekelay, welu Cristo mew pengey ñi chumngen ta Ngünechen, fey kisu ñi Fotüm ta wünenngey, wüne mülekelu am kom tati dewmael mew. 16 Kisu mew ta Ngünechen dewmay itrokom tati mülelu wenu mapu ka nag mapu mew, tati pengekelu ka femngechi tati pengekenolu, ka femngechi fill weküfü fey ti nieyelu ngüneluwün, awtoridad ka pepiluwün. Itrokom dewmangey Cristo mew ka kisu ñi ngünenieafiel. 17 Cristo wünenküley itrofill tati mülelu mew ka Cristo mew küme ngüneniengey kom dungu, 18 ka femngechi ta Cristo longkoley kisu tañi trokiñche mew. Cristo mew llituy kom dungu, ka wünenngey kom tati wiñomongetulu mew tañi rumel mongeleael, fey ta famngechi Cristo wünenküley itrokom dungu mew. 19 Fey Ngünechen ayürkelu am ñi müleael ta Cristo mew kom ñi chumngen ta Ngünechen. 20 Ka femngechi Ngünechen ayürkey Cristo mew ñi müleael ta kümelkawtun itrokom ti mülelu tati dewmael ta mapu mew, ka wenu mapu mülelu, ka femngechi adkünuy ñi mületuael kümelkawtun ta Ngünechen mew Cristo ñi wütruelchi mollfüñ ñi duam ta kürus mew.
21 Ka femngechi ta kuyfi mew eymün ka tripanche reke felekefuymün, tüfeychi wesake dungu tamün femkefel mew, kayñetukefuymün ta Ngünechen tamün piwke mew, 22 welu fewla elungeymün tamün kümelkawtuael ta Ngünechen eymün, Cristo tañi kutrankawün ka ñi lan mew. Fey tüfa famngechi femi tamün müleael ta eymün kisu mew, tamün lif mongenngeael ta kisu mew, ka tamün nienoael wesake mongen ka yafkan no rume, 23 welu fey tüfachi dungu mew feley tamün küme newentuleael ka yafüluwküleael ta mupiltun mew, tamün püntütripanoael tamün nieelchi maneluwün mew, tati werken montuluwün dungu tamün allküel mew. Fey tüfachi werken dungu tati dew kimelngelu itrofill püle ka kom mapu mew, fey iñche Pablo kelluken tañi wewpingeael tüfachi dungu.
Pablo werküngey tañi poyeafiel tati trokiñ feyentulelu
24 Fey tüfa iñche ayüwken tüfeychi dungu mew tañi kutrankawkeel ta eymün mew, fey ta famngechi petu amuley ñi kutrankawkülen ta iñche ñi kuerpu mew iñche felelu am ñi kutrankawael Cristo tañi trokiñche ñi duam, fey eymün am ta Cristo ñi kuerpu reke felelu. 25 Ngünechen ta elkünuenew ñi poyeafiel tati trokiñ feyentulelu, fey ti yefaldungu ñi eluetew ta kisu, eymün tamün kümelkangeael, femngechi ta fente küme itrokom che kimelngeael ti werken dungu. 26 Tüfa feypin ürke: tati kimngekenofelchi dungu ta fütra kuyfi mew tati rupayechi tripantu mew Ngünechen tañi femngechi kimngekenofelchi dungu, welu fewla kimelngetuy tati feyentulelu Cristo mew. 27 Fey Ngünechen ayürkey ñi kimelelngeael tati pu judiu tuwünngenolu tati kimngekenofelchi dungu ñi fütra pepiluwünngen. Tati kimngekenofelchi dungu fey ta Cristo ürke, tati mülelu eymün mew, tamün maneluwkülemum tamün llowael fütra küme felen. 28 Iñchiñ wewpikefiyiñ ta Cristo, ngülamtuniekefiyiñ ka kimeltuniekefiyiñ itrokom che kom küme kimün mew, femngechi taiñ puwülafiel ta Cristo mew ñi lif mongenngen engün. 29 Fey tüfachi dungu mew ta küdawken kom tañi yafüluwün mew ka ti pepiluwün mew tañi eluetew ta Cristo.

*1:2 Kiñeke kuyfi wirin mew ngelay: “ka taiñ ñidol Jesucristo”.

1:7 Kiñeke kuyfi wirin mew feypiley: “eymün mew”.

1:12 Kiñeke kuyfi wirin mew feypiley: “taiñ dullietew”.

§1:14 Kiñeke kuyfi wirin mew ngelay: “Cristo ñi wütrulelchi mollfüñ mew”.