2
Jesus ñi femel afmatufal dungu kiñe mafün mew
Fey küla antüalu, mülerkey kiñe mafün ta Kana waria mew, Galilea trokiñ mapu mew. Jesus ñi ñuke mülerkey tüye mew. Fey Jesus ka ñi pu disipulu mangelngelu am engün ti mafün mew, feymew ka mülepuy engün tüfey mew.
Fey ti longkokünungelu mafün mew afürkey ñi pulku, fey Jesus, ñi ñuke feypieyew:
—Niewelay ta pulku engün.
Jesus ta llowdungufi ñi ñuke:
—¿Chumngelu anta femngechi feypien? Petu puwlafuy tañi femael afmanngechi dungu.
Fey Maria, Jesus tañi ñuke, feypifi tati pu che poyechepelu:
—Femaymün kom tañi piel ta Jesus.
Tiye mew mülerkey kayu fütrake kura meñkuwe, nieam ta ko ñi pünekeel ti pu judiu ñi liftuwtuam. Ti kake kiñeke fütrake kura meñkuwe mew konkerkey kechu mari kam kayu mari litru ko. Jesus feypifi tati pu poyechepelu:
—Apolfimün ko mew tüfachi pu kura meñkuwe.
Fey fente küme apolfingün.
Fey Jesus feypi:
—Fey wiñome nentutumün pichin ko, fey yelelfimün tati longkokünungelu mafün mew.
Fey femngechi femingün.
Fey ti longkokünungelu mafün mew wüne pütokofi ti ko pulkuwkületulu, fey ñi kimnon rume chew ñi nentungen. Fey ti pu poyechepelu müten kimnieyngün, kisu engün am nentufilu ti ko kura meñkuwe mew. Feymew ti longkokünungelu mafün mew mütrümfi ti nofio, 10 fey feypifi:
—Kom che ta wüne wülkey tati doy küme pulku, feymew dew aseleweyüm wüla ti pu mangel, wülngekey ti kangelu newe kümenochi pulku. Welu eymi ta ellka nieperkeymi ti doy küme pulku inangechi putuael wüla.
11 Fey tüfachi dungu femi ta Jesus Kana waria mew, Galilea trokiñ mapu mew. Tüfa ñi wüne femelchi afmatufal dungu, tañi kimngeael ta Jesus ka ñi nien fütra pepiluwün. Fey ñi pu disipulu feyentuy engün kisu mew.
12 Fey dew rupalu tüfachi dungu, amutuy ta Kapernaum waria mew. Kompañeyew tañi ñuke, ñi pu peñi ka ñi pu disipulu, fey tüye mew mülewepuy engün kiñe mufün antü.
Jesus wemünentufi ngillatuwe ruka mew ti fendemekelu
(Matew 21.12-13; Marku 11.15-18; Luka 19.45-46)
13 Feymew Jesus ka amuy ta Jerusalen petu fülpalu am dewma tati pu judiu ñi Paskua pingechi kawiñ antü.* Paskua: tati pu judiu ñi kawiñ antü tañi tukulpangekemum chumngechi ñi montulngen püresukonalelu tati pu judiu Egipto mapu mew. 14 Fey Jesus puwlu, pepufi ti ngillatuwe ruka mew ti fendemekelu mansun, ufisa ka palluma ka ti anüleyechi pu che trafkintupülatamekelu. ti fendemekelu: femngechi tati pu che kake mapu küpalu ñi küpalnoael kisu ñi kulliñ engün; trafkintupülatamekelu: feytichi pu che küpalu kake trokiñ mapu mew ñi küpalnieelchi pülata mew pepi kullikelafuy impuestu ka pepi ngillakelafuy kulliñ no rume ñi langümngeael. Feymew ti pu che felefuy ñi trafkintuael ñi pülata ñi llowngekeelchi pülata ngillatuwe ruka mew. 15 Fey Jesus pefilu ti pu che, nüy kiñeke katrün def, fey dewmay kiñe refengke, fey wemünentufi itrokom che ti ngillatuwe ruka mew kiñentrür ñi pu ufisa ka ñi mansun engün. Ka ti trafkintupülatamekelu widpünagümüñmafi ñi pülata ka ütrüfrulpañmafi ñi mesa. 16 Fey Jesus feypifi ti pu fendekelu palluma:
—¡Tüfa nentutufimün faw! ¡Kiñe merkaw reke nielayafimün iñche ñi Chaw ñi ruka!
17 Feymew kisu ñi pu disipulu tukulpay engün ti Wirin Chillka mew feypilechi dungu: “Apümkaenew tañi fente lladken tami ruka ñi duam.” Salmo 69.9.
18 Feyti longkolechi pu judiu ramtueyew:
—¿Chem kimfal dungu anta pengelelmuaiñ fey tami nien ta awtoridad tami femael ta tüfachi dungu?
19 Jesus llowdungufi ti pu judiu:
—Teyfükafimün tüfachi ngillatuwe ruka, fey iñche küla antü mew wiñome dewmatuafiñ ―pirkey.
20 Fey ti longkolechi pu judiu feypieyew:
—Meli mari kayu tripantu küdawtungey ñi dewmangeael tüfachi ngillatuwe ruka. ¿Fey eymi küla antü mew müten dewmatuafimi?
21 Welu ti ngillatuwe ruka Jesus tañi feypiel, kisu ñi kuerpu ürke tañi feypifiel. 22 Feymew, wiñomongetulu ta Jesus kisu ñi pu disipulu tukulpayngün tüfey tañi feypiel ta Jesus, fey feyentuy engün tati Wirin Chillka ñi feypiel mew ka femngechi Jesus ñi dungun mew.
Jesus kimnieñmafi ñi rakiduam ta che
23 Jesus petu mülelu ta Jerusalen tati Paskua kawiñ mew, rume fentren che feyentuy kisu mew, pefilu engün am ti afmatufal dungu ñi femel ta Jesus. 24 Welu Jesus newe duamkünulafi tüfeychi pu che, fey kimnieñmafilu am ñi rakiduam ta itrokom che. 25 Ka femngechi duamtunielay chem dungu no rume ñi feypingeael, fey kisu am kimnieñmafilu ñi rakiduam tati pu che.

*2:13 Paskua: tati pu judiu ñi kawiñ antü tañi tukulpangekemum chumngechi ñi montulngen püresukonalelu tati pu judiu Egipto mapu mew.

2:14 ti fendemekelu: femngechi tati pu che kake mapu küpalu ñi küpalnoael kisu ñi kulliñ engün; trafkintupülatamekelu: feytichi pu che küpalu kake trokiñ mapu mew ñi küpalnieelchi pülata mew pepi kullikelafuy impuestu ka pepi ngillakelafuy kulliñ no rume ñi langümngeael. Feymew ti pu che felefuy ñi trafkintuael ñi pülata ñi llowngekeelchi pülata ngillatuwe ruka mew.

2:17 Salmo 69.9.