9
Jesus ka femngechi feypi:
—Rüf dungu feypiwayiñ kiñeke tati müleyelu fey tüfa mew lalayay engün pefile wüla ta Ngünechen tañi longko ülmenngen ñi pewfaluwael fentren pepiluwün mew.
Jesus kangerumetuy ñi felen
(Matew 17.1-13; Luka 9.28-36)
Fey rupalu kayu antü, Jesus amuy ta kiñe alü pürachi fütra wingkul mew. “Amuiñ” pifi ta Pedro, Santiaw, ka Juan müten. Tiye mew kisu engün tañi adkiñ mew, kangewerumetuy ñi felen ta Jesus. Tañi takuwün ta wilüfütuy ka doy fülangtuy iney rume ta fente lingarkünulayafuy tunte küme küchakayafuy rume. Fey ti küla disipulu pefi engün ta Elia ka Moyse, nütramkamekelu ta Jesus engün. Feymew Pedro feypifi ta Jesus:
—Kimeltufe, ¡müna kümey taiñ mülepan! Dewmayaiñ ta küla pichike ruka: kiñe eymingealu, Moysengealu ka kiñe Eliangealu.
Tati pu disipulu rume llükalelu engün am, fey Pedro kimlay tañi chem piael.
Feychi lelen mew, kiñe tromü nagpay fey munulpaeyew kiñe llawfeñ reke. Feytichi pu tromü mew allküngey kiñe dungun, feypilu: “¡Fey tüfa ta iñche ñi sakin Fotüm: allkütuñmafimün ta kisu müten ñi dungun!”
Feychi lelen mew müten, adkintulu engün ta wall püle, Elia Moyse engu pengewetulay. Jesus kisulewetuy.
Fey nagkülepatulu engün tati wingkul mew, Jesus feypifi ñi küla disipulu ñi nütramelnoafiel iney no rume tañi peel engün, wiñomongetule wüla ti Wentrukünuwpalu. 10 Feymew kisu engün müten piwkentukuniefi tüfachi dungu, tunte welukonke ramtuwkefuyngün rume ñi chem pifel tati wiñomongetun dungu.
11 Ramtufi engün ta Jesus:
—¿Chem mew am feypikey tati pu kimeltukelu ta Moyse ñi ley dungu Elia tañi wüne küpayael?
12 Fey Jesus ta llowdungueyew:
—Rüfngey ta Elia ñi wüne küpayael, ka kisu ñi küme eltuael kom dungu. ¿Fey chem mew am feypiley tati Wirin Chillka ñi kutrankawael tati Wentrukünuwpalu ka tañi illamngeael? 13 Welu iñche ta feypiwayiñ Elia ta dew küpay, fey ti pu judiu fill wesa femfi engün kom tañi ayüel chumngechi ñi feypilen ta Wirin Chillka Elia ñi rupan tüfeychi wesake dungu mew.
Jesus tremolfi ta kiñe pichiwentru konweküfülelu
(Matew 17.14-20; Luka 9.37-43a)
14 Fey wiñotulu engün chew tañi mülemum ti kakelu pu disipulu, peputufi engün ñi rangiñmanieetew ta fentren pu che, ka kiñekentu tati pu kimeltukelu Moyse ñi ley dungu ñi notukadungumekeetew engün. 15 Pengelu ta Jesus, kom lef amuy engün tañi chalimeafiel rume afmatulen mew.
16 Fey Jesus ramtufi ti pu che:
—¿Chem dungu mew anta notukadunguwmekewimün ta tüfachi pu wentru eymün?
17 Kiñe tati mülelu feymew llowdungueyew:
—Kimeltufe, tüfa ta küpalelpeeyu iñche tañi fotüm, kontunieeyew ta kiñe weküfü fey ta ketrolnieeyew. 18 Chuchi mew rume müleyüm, nükeeyew tati weküfü. Trananagümkeeyew ta pülli mew ka trorfan entupakey kowün tañi wün mew. Kütrürülkey ñi foro, fey mütrengkülewekey. Tami pu disipulu feypipefuiñ engün tañi wemünentulelafiel tati weküfü, welu pepi wemünentulafi engün.
19 Fey Jesus ta llowdunguy:
—¡Mupiltunngenochi pu che! ¿Tunteñma anta mülerkean ta iñche eymün mew? ¿Tuntepu mew wüla anta tüngkülewerkean ta iñche? Küpalfimün faw püle tati pichiwentru.
20 Feymew yengey tati pichiwentru Jesus mew. Welu tati weküfü, pefilu ta Jesus, lalatulfi ti pichiwentru, fey ka tranapuwi pülli mew. Imülkawi, ka trorfan entupay kowün tañi wün mew.
21 Fey Jesus ramtufi tati ngen fotüm:
—¿Tunteñma am dewma tañi femken tüfa famngechi?
Fey ti ngen fotüm llowdungueyew:
—Pichichengelu ñi femrumen. 22 Fentren rupachi ta feychi weküfü tranapuwülkeeyew ta kütral mew ka ko mew tañi langümaetew. Feymew, pepilfulmi eymi, kutranduamyemuiñ ta iñchiñ ka kellumuiñ.
23 Fey Jesus ta feypifi ti ngen fotüm:
—¿Chumngechi am pepilfulmi pimi? ¡Kom pepilfali tati feyentulu mew!
24 Feymew tati pichiwentru ñi chaw wirari:
—Iñche ta feyentun. ¡Kelluen tañi doy feyentuael!
25 Fey Jesus ngüneduamlu tañi trawüluwmeken ta rume fentren pu che, wemünentufi tati weküfü, feypilen mew:
—Ketrongechi weküfü ka pilungelu, iñche ta werküaeyu tami tripatuael ta tüfachi pichiwentru mew ka tami wiñokonmeketunoael ta kisu mew.
26 Feymew ti weküfü wirari, ka kiñe rupachi lalatulfi tati pichiwentru. Feymew müten tripatuy ta kisu mew. La reke femkünufi, fey rume fentren che ta feypiyey “dew lay tati” pi engün.
27 Welu ta Jesus, nükünufi ta kuwü mew, witrañpüramfi, fey tati pichiwentru witrapüratuy.
28 Feymew müten ta Jesus konpuy ta kiñe ruka mew, fey tañi pu disipulu wichu kafkü dungun mew ramtueyew:
—¿Chem mew anta iñchiñ pepi wemünentulafiyiñ ta tüfeychi weküfü?
29 Fey Jesus ta llowdungufi ñi pu disipulu:
—Fey tüfa famngechi weküfü pepi wemünentungeafuy re ngillatun ka ayuno* Kiñeke kuyfi wirin mew ngelay: “ka ayuno”. mew müten.
Jesus kimeli epu rupachi dewma ñi langümngeael
(Matew 17.22-23; Luka 9.43b-45)
30 Fey tripatulu tiye mew, rumerpuy engün ta Galilea, welu Jesus pilay iney no rume tañi kimael, 31 kimeltumekefilu am tañi pu disipulu. Ka feypimekefi: “Tati Wentrukünuwpalu chalintukungeay tüfachi mapu mew mülechi pu che mew ka langümngeay. Welu küla antüalu mew wiñomongetuay.”
32 Kisu engün kimürkelay chem dungu ñi feypimeken ta kisu, ka llükalerkey engün tañi ramtuafiel.
¿Iney am tati wünenkülealu?
(Matew 18.1-5; Luka 9.46-48)
33 Fey puwi engün ta Kapernaum waria mew. Dew mülepulu ta ruka mew engün, Jesus ta ramtufi tañi pu disipulu:
—¿Chem dungu mew am notukawkülen küpalepeymün ta rüpü mew?
34 Welu chem pilay rume engün, kisu engün am notukawlu ta rüpü mew iney müngell tañi longkoleael kisu engün mew. 35 Feymew ta Jesus anükünuwi, mütrümfi tati mari epu disipulu, fey feypifi:
—Iney rume ayüle tañi longkoleael, feley tañi doy ñom piwkengeael kom kakelu mew, ka ñi eluwküleael ñi poyeafiel ta itrokom che.
36 Feymew müten witrakünufi kiñe pichiwentru kisu engün ñi rangiñ mew, fey nükünufi ñi kuwü mew ka feypi:
37 —Iney rume llowfile kiñe pichiche tüfa reke iñche tañi üy mew, iñche ta llowaenew. Ka tati llowetew ta iñche, iñche müten ta llowlayaenew, welu may ka femngechi llowafi iñche tañi werküetew.
Taiñ üyawtunienoetew, fey ta iñchiñ taiñ ingkanieetew
(Luka 9.49-50)
38 Juan ta feypieyew:
—Kimeltufe, pefiyiñ ta kiñe che wemünentuweküfükelu eymi tami üy mew, fey miyawkenolu am iñchiñ mew, feymew katrütufiyiñ.
39 Feymew Jesus ta llowdungufi ñi pu disipulu:
—Katrütukefilmün. Iney rume pengel-le kiñe afmatufal pepiluwün iñche tañi üy mew, wesa dunguyetulayafenew. 40 Taiñ kayñetukenoetew ta iñchiñ, fey ta ingkanieeiñmew. 41 Iney rume eluelmünmew ta eymün kiñe fasu kongeafuy rume tamün inaniefiel mew ta Cristo, rüf dungu feypiwayiñ fey tüfa füreneaeyew ta Ngünechen.
Ñi kuñiwünngen konael yafkan mew
(Matew 18.6-9; Luka 17.1-2)
42 “Ka femngechi iney rume yafkangen tukufile kiñeke tüfachi we feyentulelu ta iñche mew, doy kümeafuy trapeltukukünulelngele ñi pel mew kiñe fütra kura, fey tañi ütrüftukungeael ta lafken mew.
43 “Tami kuwü ta yafkan mew tukukeelmew, katrünentufinge. Doy kümeay tami nieael kiñe kuwü müten tami konpuael ta rumel mongen mew, welu fey tami nien epu kuwü, mi amuael ta kütral mapu mew, chew chongkelay tati kütral, 44 chew ñi lakenomum ta piru ka ñi chongkenomum ta kütral. Kiñeke kuyfi wirin mew ngelay ta versu 44.
45 “Fey tami namun yafkan mew yekeelmew, katrünentufinge. Doy kümeay tami nieael kiñe namun müten tami konpuael ta rumel mongen mew, welu fey tami nien epu namun tami ütrüftukungeael ta kütral mapu mew. 46 Chew ñi lakenomum ta piru ka ñi chongkenomum ta kütral. Kiñeke kuyfi wirin mew ngelay ta versu 46.
47 “Fey tami nge yafkan mew tukukeelmew, entufinge eymi mew. Doy kümeay tami nien kiñe nge müten tami konpuael Ngünechen tañi ülmen mülewe mew, welu fey tami nien epu nge mi ütrüftukungeael ta kütral mapu mew
48 ‘chew ñi lakenomum ta piru
ka ñi chongkenomum ta kütral.’
49 Kom ta alimkangealu am ta kütral mew. Ka kom chalintukuelchi ilo chadiñmangeay.§ Kiñeke kuyfi wirin mew feypiley: “Ka kom chalintukuelchi ilo chadiñmangeay”.
50 “Chadi ta kümey, welu kotrüwetunole, ¿chumngechi am pepi wiñome kotrütuafuy ta chadi? Eymün chadi reke felemün ka tüng mongen niemün welukonkechi eymün mew.”

*9:29 Kiñeke kuyfi wirin mew ngelay: “ka ayuno”.

9:44 Kiñeke kuyfi wirin mew ngelay ta versu 44.

9:46 Kiñeke kuyfi wirin mew ngelay ta versu 46.

§9:49 Kiñeke kuyfi wirin mew feypiley: “Ka kom chalintukuelchi ilo chadiñmangeay”.