3
Rüf dungu mew falilu
Fey fewla, iñche ñi pu peñi ka lamngen, ayüwkülemün ta Ñidol mew. Iñche chem mew rume afeluwkülelan tañi ka wiñome feypiael tamün dew wirileluwkefielchi dungu, fey eymünngealu ta rume kümeay.
Kuñiwtulemün ta tüfeychi illamtufalchi pu che mew, tüfey engün tati femkelu wesake dungu, tüfey engün tati aporiakefilu ta che tañi sirkunsidangeael, iñchiñ am tati rüf sirkunsidalechi pu che, taiñ püramyekefiel ngillatun mew ta Ngünechen kisu tañi Lif Küme Püllü taiñ kellukeetew mew, ka ayüwkeiñ taiñ koneltulen ta Cristo Jesus mew, ka nielaiñ maneluwün re che tañi femkeelchi wimtun dungu mew.
Tunte iñche ta niefun ta rüf dungu mew tañi maneluwael ta ka femngechi maputuwün dungu mew. Iney rume ta doy nielafuy ta iñche mew tati rüfngechi dungu tañi maneluwael ta tüfeychi dungu mew: pura antü dew choyüngelu ta iñche sirkunsidangen israelche tuwünngen ta iñche, Benjamin tañi tribu mew koneltulen, iñche ebrew wentru ñi fotüm, feymew rüf ebrewngen. Fey chumngechi ñi kimeltuken ta ley dungu tati pu judiu, koneltukefun tati pu farisew* farisew: kiñe trokiñ judiuche müngeltuniekefilu Moyse tañi ley dungu, ka femngechi tati kakelu wimtun. ñi trokiñ mew, rume fütra kimkawünngefun, fey inantukuyawülkefuiñ ñi kayñetufiel ta pu che feyentulelu ta Cristo mew. Fey tañi mupitunieafiel tati ley dungu, iney no rume ta peñmalayafenew chem wesa dungu no rume tañi feypintukuafetew.
Welu kom tüfachi dungu, kuyfi mew iñche ta rume falintukefuiñ, welu fewla, Cristo tañi duam, kiñe chem falinochi chemkün reke trokinietufiñ. Doyelchi may, chem rume falintunielafiñ trürümfili tañi kimfiel mew ta Cristo Jesus iñche ñi Ñidol. Cristo tañi duam kom tüfachi dungu niewetulafiñ ka itrokom kiñe falinochi dungu reke trokinietufiñ fey tañi kimtufiel mew ta Cristo ka tañi kiñewkületun ta iñche Cristo mew. Rakiduamkelan tañi dew lifrelewetun ta yafkan mew tañi müngeltuniefiel tati ley dungu no, welu may tañi feyentulen ta Cristo mew. Ngünechen may ta liftuaenew kom yafkan mew tañi mupiltulen ta Cristo mew. 10 Tañi ayünieelchi dungu ta iñche fey tañi kimafiel ta Cristo, ñi nieael ta iñche ñi mongen mew Ngünechen ñi pepiluwün tati wiñomongeltufilu ta Cristo, ka ñi kutrankawael ka tañi layael rume kisu ñi duam. 11 Chem dungu mew rume rupali, ayülen tañi wiñomongetuael kay puwle ñi wiñomongetuael ti pu la.
Amulen fentren maneluwün mew
12 Feypipelan tañi dew wewniewiyen itrokom dungu, ka tañi dew nien küme lif mongen no rume, welu amulen fentren maneluwün mew tañi nieael ta lif mongen, fey tüfachi dungu Cristo Jesus tañi ayünieel. 13 Pu peñi ka lamngen, feypipelan iñche tañi dew wewniewiyen tüfeychi dungu, welu fey tüfa may ta femken, dew ngüyünentufiñ tati rupayechi dungu femngechi tañi yafüluwael tañi puwael tañi rakiduamyenieelchi dungu, 14 femngechi tañi tripapuael tati tripalwe mew femngechi ñi llowael ti montun dungu Ngünechen taiñ eluaetew taiñ dullietew mew ta Cristo Jesus mew. 15 Kom iñchiñ, rüf mew mupiltulelu Cristo mew, feley taiñ famngechi rakiduamael. Welu kiñeke dungu mew kangelu rakiduam nielmün, fey Ngünechen ta kimeleltuaeymünmew chumngechi tamün rakiduamküleael. 16 Welu feley taiñ müngeltuael taiñ mongen mew ti rüfngechi dungu taiñ dew adümel.
17 Pu peñi ka lamngen, inayentumuchi iñche ñi chumngechi chengen ka ngüneduamfimün ti kakelu pu che nielu ñi mongen chumngechi mongen nieiñ ta iñchiñ. 18 Dew feypiwkeyiñ rume fentre rupachi, fey tüfa ka wiñome feypiwayiñ ngümalen reke, ñi mülen ta fentren kakelu che fey ñi mongen mew kayñetuniefi reke ta Cristo ñi kimeltun. 19 Welu puway ñi apümngetuael engün, kisu engün tañi iyael ta ngünechen reke niefi. Ñi femkeelchi dungu ñi yewentukuafel, mallmawkülekey engün. Tüfachi mapu mew mülechi dungu mew müten rakiduamkülekey engün. 20 Welu iñchiñ taiñ mülewe wenu mapu müley, ka üngümküleiñ ñi küpayael tati wenu mapu mülechi Montulchefe, fey taiñ Ñidol Jesucristo lle. 21 Kisu niey pepiluwün tañi ngünenieafiel itrokom dungu, feymew elutuaeiñmew kangelu we kuerpu ka famentutuafi taiñ afachi kuerpu. Chumngey Cristo ñi kuerpu, iñchiñ taiñ kuerpu ka femngetuay.

*3:5 farisew: kiñe trokiñ judiuche müngeltuniekefilu Moyse tañi ley dungu, ka femngechi tati kakelu wimtun.