رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلأُولَى إِلَى أَهْلِ كُورِنْتُوسَ
كورَنتوس مْدينة صْغيرة من المْدايَن المُهِمّين مْتاع اليونان، مْرَفّهة على جال الزوج مَرسات اللي عَندها. كان فيها عْبيد وڤْلالين بَزّاف وناسها كانو عايشين هَكداك بَرك، يْتَبّعو الفْكايَر اللي جاو وعَندهُم دِيانات من كُل نوع.
أَّسَّس بولَس كَنيسة كورَنتوس فالسْفَر مْتاعو التاني. اللي وَلاّو مَسيحِيّين، بْقاو حايرين في حاجات يْخَصّو المُجتَمَع والعَلاقات مع الدِيانات الأخرين (عْمال الرُسُل 18: 1‏-17). جاو خْبارهُم لبولَس وواجَب عليهُم في بْرِيّتو الأولى لكورَنتوس. •
فالفُصول من 1 ل 4، هْدَر بولَس على الدْواس اللي وَصَّل الكَنيسة حَتّى نْقَسمَت: كان كُل واحَد يْتَبَّع اللي بَشّرو وعَلّمو ويَوقَف ضَد الأُخرين. وقال باللي البْشارة هِيَ الصَح: "المَسيح اللي تْسَمَّر على الصْليب"، ومَرسولين الله ما هُم غير خَدّامين عَند الله يَخَّدمو كامَل لله. •
من الفَصل 5 للفَصل 11 الآية 16 يَهدَر على سيرة المومَن ويْفَسَّر "حُرِيّة المَسيحي": الواحَد ما يَتسَمّاش مَسيحي ويْدير الغْلاط، هاد الشي الكَنيسة ما لازَمش تَقَّبلو. ويْكَمّل يَهدَر على الزْواج، وكيفاش الواحَد يْقابَل عْوايَد الدِيانات الأخرين ويْقول باللي في كُل شي المومَن لازَم يَحتَرَم الأخرين ويْحَوَّس على فايدَتهُم. •
من الفَصل 11 الآية 17 للفَصل 14: يَهدَر بولَس على الحْياة فالكَنيسة، يْوَرّي الشي اللي يَقسَمها والشي اللي يْوَحَّدها: كُل واحَد فالكَنيسة عَندو قيمتو والمَسيحِيّين دات واحدة، كُل طَرف فيها يْفيد الباقي والمْحَبّة، نَشيد هاد البْرِيّة، هِيَ اللي تْسَيَّر الحْياة فالكَنيسة. •
الفَصل 15 يْفَكَّر باللي الله حْيا يَسوع من الموت ويْجي النْهار اللي يْنوضو فيه الموتى الأخرين. وَلاّ كانو المَسيحِيّين يامنو بهاد الشي، حْياتهُم وإيمانهُم يْكون عَندهُم مَعنى والفَصل 16 يْكَمَّل بخْبار وسْلام كيما البْراوات الأُخرين.
الكورَنتِيّين ما كانوش مَسيحِيّين كاملين، وهَكداك بولَس شْكَر الله على جالهُم. الكْنايَس كامَل فيهُم المَشاكَل والغَلطات، والله يَعطيهُم خيرو ويَهدي المومنين للوْفا والصْفا.
1
بولَس، المَدعو باش نْكون رَسول يَسوع المَسيح، بمُراد الله، والأَخ سوستانيس، لكَنيسة الله اللي في كورَنتوس، للّي تْقَدّسو فالمَسيح يَسوع، المَدعُوّين باش يْكونو قَدّيسين، ولكامَل اللي يَدُّكرو في كُل مْكان آسَم رَبّنا يَسوع المَسيح، رَبّهُم ورَبّنا. نَعمة وسْلام ليكُم من الله بابانا والرَب يَسوع المَسيح.
شُكر
نَحمَد إلَهي دايمًا عليكُم على جال نَعمة الله اللي نَعطاتَلكُم فالمَسيح يَسوع، خاطَر فيه نَغنيتو بكُل شي، بكُل كَلمة وكُل مَعرِفة، على حْساب اللي تَبتَت فيكُم شْهادة المَسيح، باش ما تْخَصّكُم حَتّى موهِبة، وأنتومَ تَستَنّاو رَبّنا يَسوع المَسيح يَنكشَف، هُوَ اللي يْتَبَّتكُم حَتّى الأخَّر، باش ما تْكونوش ناقصين في يوم رَبّنا يَسوع المَسيح، الله حْلالي اللي دْعاكُم للشَركة مع وْليدو يَسوع المَسيح رَبّنا.
نَقسَمتو
10 نْسَّجعكُم يا الخاوة بآسَم رَبّنا يَسوع المَسيح باش تْكون هَدرَتكُم واحدة وما تَنقَسموش. كونو مَتوَحّدين، بعْقَل واحد وتَخمام واحَد، 11 خاطَر يا خاوتي، راني سْمَعت عليكُم من ناس دار خُلوي باللي كايَن الدْواس ما بيناتكُم، 12 يَعني نْقول هاد الشي، خاطَر كُل واحَد فيكُم يْقول "أنا من بولَس"، "أنا من أبُلّوس"، "أنا من صَفا"، "أنا من المَسيح"، 13 المَسيح نَقسَم؟ بولَس نَصلَب على جالكُم وَلاّ بآسَم بولَس اللي تْعَمَّدتو؟ 14 نَحمَد الله اللي ما عَمَّدت حَتّى واحَد فيكُم من غير كِريسبوس وغايوس، 15 باش واحَد ما يْقول باللي تْعَمَّدتو بآسمي. 16 عَمَّدت تاني عايلة أستِفاناس، ومن غيرهُم ما نَدكُرش اللي عَمَّدت كاش واحَد. 17 خاطَر المَسيح ما بْعَتنيش باش نْعَمَّد، بْعَتني باش نْبَشَّر، وماشي بالعْقَل اللي فالكْلام باش صْليب المَسيح ما يْكونش باطَل.
المَسيح حِكمة الله وقَوّتو
18 إيه، مَنطَق الصْليب ما عَندو حَتّى مَعنى للي رايحين في طْريق الهْلاك، بَصَّح لينا حْنا اللي ماشيين في طْريق السْلاك، هُوَ قُدرة الله، 19 خاطَر مَكتوب: "نَمحي عْقَل الحُكما ونَرمي فْهامة الفاهمين"، 20 وين راه الفاهَم؟ وين راه الكاتَب؟ وين راه اللي يْناقَش في هاد الزْمان؟ عْلاش؟ الله ما رَدش عْقَل هاد الدَنيا جْياحة؟ 21 كي الدَنيا بالعْقَل مْتاعها ما عَرفَتش الله بحِكمة الله، حَب الله يْسَلَّك المومنين بهْبال البْشارة، 22 اليْهود يَطَّلبو مارات، واليونانِيّين يْحَوّسو على الحِكمة، 23 حْنا نْبَرّحو بالمَسيح المَصلوب، عَترة لليْهود وهْبال عَند الكُفّار، 24 بَصَّح للمَدعُوّين، يْهود وَلاّ يونانِيّين، المَسيح هُوَ قُدرة الله وحِكمة الله، 25 خاطَر هْبال الله عاقَل على بْني آدَم وضَعف الله قْوي على بْني آدَم.
26 شوفو روحكُم يا الخاوة، أنتومَ اللي دْعاكُم الله، ما كانش فيكُم بَزّاف الحُكما بحِكمة بْني آدَم، وما كانش بَزّاف اللي عَندهُم القُوّة وما كانش بَزّاف اللي من العايلات الكْبار، 27 بالعَكس، الله خَيَّر الجْياحة فالدَنيا باش يْحَشَّم الحُكَما والضْعاف فالدَنيا باش يْحَشَّم اللي عَندهُم القُوّة، 28 وخَيَّر الصْغير والمَحڤور واللي ما عَندوش قيمة فالدَنيا، باش يْكَسَّر اللي عاطيَتلو الدَنيا قيمة، 29 باش حَتّى مَخلوق ما يَحسَب روحو قُدّام الله. 30 بيه اللي راكُم فالمَسيح يَسوع، اللي وَلاّ حِكمة لينا من عَند الله، وصْلاح وقَداسة وفْدا. 31 هِمّالا، كيما يْقول الكْتاب: "اللي يَتباها، يَتباها فالرَب."