4
Garai Gasâng É Matú Asak Duì Râ Hkyô
Haû mù luî, Hkrisduq gi, Yhâng é gungdu má hpuzo bê nghut é yanmai, nungmoq le, Yhang i-myit sâmlai hau èq yhumsing gùng má gyehking dông wut to keq, haî mù gâ le, yhâng é gungdu má hpuzo bê sû gi, mara eq gang bê nghut ri. Haû nghut é yanmai, yhang gi, yhang nyi tûm tô é mingkan asak duì hkyô má, agè ashop é xângzo byù ô nau é dông a nghut é za, Garai Gasang ô nau é dông asak dui é ru nghut lhê. Hkâsu mù gâ le, nungmoq gi, laî lò bê ahkyíng má, a lumjíng shî é byu pé hkyin kut nau é hkyô nghut é, shut é dông nyì zô lhúm nau é i-myit, agè ashop é yut yut ô nau é hkyô, î shuq wut é hkyô, zo yê shuq yê mù achaq achyut kut é hkyô, ye lhai râ wut jung zoshuq lé yut yut ô nau é hkyô, achaq achyut é hparà noq hkyô pé má, ahkyíng luq shoq nyi laî lò bê bang nghut akô. Nungmoq gi, ladu lai shoq achaq achyut kut é hkyô má, yhangmoq eq rahá a bo châng kut wún lo kô é nghut mù, yhangmoq gi, maú byuq luî, nungmoq lé lumù gansang pyâm akô nghut ri. Nghut kôlhang, yhangmoq gi, dui nyi é bang eq shî bê bang lé tarâ jéyáng râ rì rì nghut to Sû lé jihpán shit kyo ra kó râ nghut lhê. Hau é yanmai, ahkuî shi byuq bê bang lé lháng gabú danglù hko kyô é hui bekô nghut lhê; haû gi, gungdu eq séng luî ga jang, yhangmoq gi, byù dông mai tarâ jéyáng é hui râ eq, woi-nyí eq séng luî ga jang, Garai Gasang dông mai asak wó duî râ matú nghut lhê.
Lhunglháng htum râ ahkyíng gi, chyáng bê nghut ri. Haû mù luî, nungmoq kyû wó dung kó sháng gaq, bûn gying luî, yhumsing gùng yhumsîng hkang nyì keq. Banshoq htoq má ahkyak é gi, rayuq eq rayuq gyai yhang chyitdap lhûm é hkyô nghut lhê, haî mù gâ le, chyitdap myit gi, yubak mara myo myo lé wó nghop pyâm é nghut lhê. Rayuq eq rayuq, taî nyung nyâng é hkyô a bo é za, rago hkulum lhum keq. 10 Yuq hkangmó gi, yhumsîng wó hkam yù bê chyunghuq eq rajung za, góbang lé dojaú râ lhê; Garai Gasâng jeju chyunghuq ajung jung lé, lhumzui é èq rago chung jaì râ lhê. 11 Rayuq yuq taî é nghut jáng, Garai Gasâng é mungdang haû eq yhang rajung za taí ra râ nghut lhê. Garai Gasang gi, lhunglháng má Yesuq Hkrisduq é yanmai hkya-ôn é hui sháng gaq, rayuq yuq dojaú é nghut jáng, Garai Gasang byî é wum-ô èq dojaú ra râ nghut lhê. Haû hpungwup shingkang eq a-tsam gi, Yesuq Hkrisduq chyáng pyat dedu ahtum abyuq joq nyì sháng gaq ô. Amen.
Hkristan Dut É Yanmai Jamjau Huî É Hkyô
12 Chyitdap é luzúm wuî ê, wuîhke hkyô dông chyam é lé nungmoq hkâm zô nyi é hkûn, nungmoq chyáng maú nhô zâ é hkyô dut htoq bê dông, hkâgyuq dàn kó. 13 Hkrisduq é jamjau hkyô pé lé bo hui zô é yanmai kúm gi, nungmoq gabú keq, haú hkûn sheq, Yhang é hpungwup shingkang eq rahá Yhang htoq shit é hkûn, nungmoq gi, gabú dik é hui kó râ nghut lhê. 14 Hkrisduq é myìng yanmai, nungmoq gi, rhoi é hui zô é nghut jáng, hkungsô wó nyi ri; hkâsu mù gâ le, hpungwup shingkang bo é Woi-nyí nghu é, Garai Gasâng é Woi-nyí gi, nungmoq chyáng nyi nyi ri. 15 Nungmoq mâ é rayuq yuq jamjau huî é nghut le gi, byù sat sû, hkau sû, gotû agè ashop kut sû, góbâng é mû má cháng gunjang sû dông jamjau huî é a dut sháng gaq. 16 Nghut kôlhang, Hkristan rayuq dông nungmoq jamjau huî é nghut le gi, hkâhoq nyî kó, Garai Gasang lé kúm gi, myìng hau é yanmai hkya-ôn nyì keq. 17 Hkâsu mù gâ le, tarâ jéyáng râ ahkyíng gi, jé bê nghut luî, Garai Gasâng é ikun byu pé mai hî râ nghut lhê; haû gi, nga-nhúng mai hi é nghut jáng, Garai Gasâng é gabú danglù lé a châng é bang gi, hkâsu wá dut lò râ nghut lhê lhú?
18 "Haû dingmán sû, hkyi yù hui râ wuî é nghut le gi, tarâ a hkunggâ é eq yubak dap é sû gi, hkâsu wá dut râ nghut lhê lhú?" Sânghkyang 11:31
gâ tô ri.
19 Haû nghut mù luî, Garai Gasang ô nau é dông jamjau huî é bang gi, yhumsing gùng lé, lhumzuî é Hpân Su chyáng ap byi mù, ge é lé xoq kut nyi ra râ nghut lhê.

4:18 Sânghkyang 11:31