6
Ngamoq gi, Garai Gasâng é mû zui byinzùm wuì nghut nyi é eq rajung za, Garai Gasâng jeju lé akyû a bo é dông hkâhap yù kó nghû, nungmoq lé wum taî tsuq kat lhê. Hkâsu mù gâ le,
"Ngò ô nau é ahkyíng má, nang lé ngò gyo byi bê nghut mù, hkyi yù hui râ buinyì má, nang lé ngò garúm bê nghut lhê." Esai 49:8
ga luî, Yhang taî ri. Ngò, nungmoq lé taî kyo kôlé, ahkuî gi, Garai Gasang ô nau é ahkyíng, ahkuî gi, hkyi yu é buinyì nghut ri.
Poluq É Wuîhke Hkyô Pé
Ngamoq é hpungmû gi, taî hpoî pyâm é a hui sháng gaq nghû, ngamoq gi, ó yuq é hkyô má le, leqbat jung a to byî é nghut lhê. Haû kut râ malaî, ngamoq gi, Garai Gasâng é dui-nhâng zoshâng wuì nghut é hkyô lé, hkyô hkangmó má yhumsing gùng yhumsîng shit nyi lhê. Gyai hkam jân é hkyô má le, jamjau hkyô pé má le, wuîhke hkyô pé má le, myit myo uhkyí hkyô pé má le shit nyi lhê. Nhuq bat huî é pé má le, htóng lhúng huî é eq toq gabyông é má htîm é huî é má le, mû zui shikut é má le, a myang yhup é myín pé má le, zòmut huî é má le, shit nyi lhê. Sân-yúng é má le, sê gyô é hkyô má le, myit hing é eq myit ge é má le, Chyoiyúng Woi-nyí eq chyitdap myit akying má le, tengmán é mungdang hko é má le, Garai Gasâng é a-tsam má le, loqyò loqpai má dingmán hkyô nghû é laknak pé dông le, shit nyi lhê. Hpungwup shingkang byî é hui kô é dông eq a hkunggâ é hui kô é dông nghut kôle, a ge é luhkyang eq ge é luhkyang taí kôle, shit nyi lhê. Ngamoq gi, tengmán kôlhang, mhaú zo bang dông sôn yu akô nghut ri. Ngamoq lé sé kôlhang, a sê é dông kut akô nghut ri; shi ló nyî kôlhang, rû dui nyi é bang nghut lhê; nhuq bat é hui kôlhang, sat pyâm é a hui shî é bang nghut lhê. 10 Yón hkyô byíng nhâng kôlhang, hkâ-nhám le gabú nyi lhê; myùng kôlhang, byù myo myo lé wó sùt nhang nyi lhê; haî le a wó kôlhang, jung hkangmó lé sing é dông nghut lhê.
11 Korinhtuq bang ê, ngamoq gi, nungmoq lé san za taí bê nghut luî, ngamoq é myit nhiklhum lé, nungmoq é matú làm shoq hpông to byi bê nghut lhê. 12 Ngamoq gi, ngamoq é chyitdap myit lé, nungmoq chyáng mai lâng taû yu nyi é a nghut, nungmoq sheq, ngamoq chyáng mai lâng taû yu nyì kô é ru nghut lhê. 13 Nungmoq le, myit nhiklhum lé làm shoq dum taû hpóng keq nghû, ngò gi, ngá zô pé lé dông taî lhê.
A Lumjíng Bang Eq A Nhunghkut Râ Hkyô
14 A lumjíng bang eq rahá kandang hkâwaq kó. Hkâsu mù gâ le, dingmán é hkyô eq agè ashop é hkyô gi, haî sêng lhum lhê lhú? Maubó eq mauchut gi, hkâsu wó zùm yap kó râ lhú? 15 Hkrisduq eq Beliala* Beliala gâ é gi, Tsadán é myìng rajà nghut lhê. gi, hkâsu kut myit wó huî lhum kó râ lhú? Lumjíng sû rayuq eq a lumjíng sû gi, hkâsu wó pung lhum kó râ lhú? 16 Garai Gasâng é noqkuq yhûm eq hparà lhô pé gi, hkâsu wó húm râ lhú? Hkâsu mù gâ le, nga-nhúng gi, rû dui nyi é Garai Gasâng é noqkuq yhûm nghut lhê. Haû gi, "Ngò gi, yhangmoq eq rahá nyì mù, yhangmoq chyáng sô nyì râ nghut luî, Ngò gi, yhangmoq é Garai Gasang dut mù, yhangmoq gi, Ngá é byu pé dut kó râ nghut lhê." Nhong 26:12; Yer 32:38; Ezk 37:27 ga Garai Gasang taî tô é eq rajung za nghut ri.
17 "Haû mù luî, yhangmoq chyáng mai htoq lô mù, gotû san za nyì keq. A sansêng é zè lé hkâzáng kó, haú hkûn, Ngò, nungmoq lé lhom hap yù râ nghut lhê." Esai 52:11; Ezk 20:34,41
ga haû Yhumsîng taî ri.
18 "Ngò gi, nungmoq é Îwa dut mù, nungmoq gi, Ngá é byizo yuqzô pé dut kó râ nghut lhê." 2 Sam 7:14
ga haû wum-o a-tsam dik shoq bò Sû Yhumsîng taî ri.

6:2 Esai 49:8

*6:15 Beliala gâ é gi, Tsadán é myìng rajà nghut lhê.

6:16 Nhong 26:12; Yer 32:38; Ezk 37:27

6:17 Esai 52:11; Ezk 20:34,41

6:18 2 Sam 7:14