HTESALONI
Pê Chyáng Htang Dàm Hun Kat é Laiká
(2 Thessalonians)
1
Ngò Poluq eq Sila, Timohti pé gi, nga-nhûng é Îwa Garai Gasang eq Yhumsîng Yesuq Hkrisduq má nghut nyî bê bang, haû Htesaloni wà mó byu pê é noqkuq hpúng lé dang kyô kat lhê.
Haû Îwa Garai Gasang eq Yhumsîng Yesuq Hkrisduq chyáng mâ é jeju eq nguingón hkyô gi, nungmoq chyáng ru joq nyî sháng gaq ô!
Jeju Hkya-on É Eq Kyûdûng É Hkyô
Gumang wuì ê, ngamoq gi, hkâ-nhám le, nungmoq é matú Garai Gasang lé jeju hkya-on râ dut ri; haû gi, gíng lhê; hkâsu mù gâ le, nungmoq é lumjíng myit gi, je je kô jat lo nyì luî, nungmoq yuq hkangmó é chyitdap myit le, rayuq eq rayuq é ahtoq má je myô jat lo nyi é yanmai nghut lhê. Haû mù luî, ngamoq gi, nungmoq zing-ri huî é hkyô pé eq wuîhke jamjau huî é hkyô pé banshoq lé, nungmoq wó jân nyì kô é yanmai, nungmoq é hkam jan hkyô eq lumjíng hkyô lé, Garai Gasâng é noqkuq hpúng pê é hí má gumrong nyi lhê.
Shí hkyô banshoq gi, haû Garai Gasang dingmán é dông jéyáng é hkyô lé saksé tûn shit é nghut lhê; haû mù luî, nungmoq gi, Garai Gasâng é mingdán é matú wuîhke jamjau hui zo bekô nghut é yanmai, mingdán haû eq gingdán é bang gâ é hui kó râ nghut lhê; Garai Gasang gi, tengmán Sû nghut lhê; haû mù, nungmoq lé jamjau byî é bang lé, Yhang mai jamjau byi râ eq, jamjau huî nyi é bang nungmoq lé le, ngamoq lé le lhoq lhut byi râ nghut lhê. Shí hkyô gi, haû Garai Gasang lé a sê é bang eq nga-nhûng é Yhumsîng Yesuq eq sêng é gabú danglù lé a gyo a châng é bang lé, jéyáng râ matú, haû Yhumsîng Yesuq, wum-o a-tsam byíng é Yhâng é maumang lagyô pé eq rahá, myishâm eq mauhkûng mai htoq shit é hkûn, dut râ nghut lhê. Yesuq jé lé lô mù, Yhâng é chyoiyúng bang má hpungwup shingkang wó yu é eq lumjíng bang banshoq mai mauhong é huî é buinyì má, yhangmoq gi, htên byoq hkyô lé ahtum abyuq jéyáng é hui zo kó râ nghut lhê. 10 Hau htoq agó, haû Yhumsing é hí mai le, Yhâng é a-tsam kô làm é mai le, lhoq kâng pyâm é hui kó râ nghut lhê. Ngamoq é saksé dang lé nungmoq lumjíng bekô nghut é yanmai, haû lumjíng bang má nungmoq le lòm bekô nghut lhê.
11 Haû mù luî, nga-nhûng é Garai Gasang gi, nungmoq lé, Yhang ji yu é hkyô eq gingdán ri ga râ le, haû Yhang é wum-o a-tsam mai, nungmoq myit tô é ge é hkyô hkangmó eq nungmoq é lumjíng myit eq sêng é muzó lhumjup lé, lhoq dik byi sháng gaq nghû le, nungmoq é matú, hkâ-nhám le, ngamoq kyûdung byî nyi lhê. 12 Ngamoq haû su dung byî nyi é hkyô gi, nga-nhûng é Garai Gasang eq Yhumsîng Yesuq Hkrisduq é jeju yanmai, haû nga-nhûng é Yhumsîng Yesuq é myìng gi, nungmoq má hkya-on waq toq é wó hui mù, nungmoq gi, Yhang má hkya-on waq toq é wó hui kó râ matú nghut lhê.