ROMAQ
Pê Chyáng Hun Kat é Laiká
(Romans)
1
Hkrisduq Yesuq é dui-nhâng zoshâng eq lagyo dut râ matú, Garai Gasâng èq ji yu é hui luî, chyoiyúng Chyúmdang pé má, Garai Gasang gi, hí hí mai Yhâng é myiqhtoî pé dông danggidiq byî to bê nghut é, Yhâng é Yuqzô é hkyô nghut é, Garai Gasâng é gabú danglu é matú hkyin to huî é sû, ngò Poluq gi, Romaq myuq má nyi é, Garai Gasâng èq chyitdap é hui luî, sân-yúng bang dut râ matú jî yu é bang banshoq lé, dang kyô kat lhê. Yhâng é Yuqzo haû gi, byù hkyam dông ga jáng, Dawiq é awut ashín nghut ri; Yhang gi, shi é mai dum dui toq é dông, Garai Gasâng é Yhangzo nghut é hkyô lé, chyoiyúng hkyo é Woi-nyí dông mai, hpungwup a-tsâm èq sé nhâng bê nghut ri. Yhang gi, nga-nhûng é Yhumsîng Yesuq Hkrisduq nghut ri. Yhang dông mai le, Yhâng myîng é matú le, ngamoq gi, byù myû chângjup mai byù ji yù mù, lumjíng hkyô lé châng nyì nhâng râ matú, jeju eq lagyo ayá lé wó hkam yù bê nghut lhê. Nungmoq le, Yesuq Hkrisduq eq séng râ matú ji yù huî é bang má lòm bekô nghut ri.
Nga-nhúng é Îwa Garai Gasang eq Yhumsîng Yesuq Hkrisduq chyáng mâ é jeju eq nguingón hkyô gi, nungmoq chyáng ru joq nyî sháng gaq ô!
Poluq, Romaq Myuq Má Ló Kum Nau É Hkyô
Nungmoq é lumjíng hkyô lé, mingkan gón má taî pyo ló bê nghut é yanmai, sâng-hi má, ngò gi, Yesuq Hkrisduq é myìng mai, nungmoq banshoq bâng é matú, ngá é Garai Gasang lé, jeju hkya-on lhê. Ngá é kyûdung dang pé má, ngò, nungmoq lé hkâ-nhám le bûn nyi é hkyô lé, Yhâng é Yuqzô é hkyô gabú danglù lé hko kyô nyi é má, ngá é myit nhiklhum banshoq èq dojaú é Garai Gasang gi, ngá é saksé nghut lhê; 10 Garai Gasang ô nau é nghut jáng, hkâ-í a myáng má, ngò, nungmoq chyáng wó jé lé râ hkyô htong byi râ matú, ahkuî, ngò kyûdûng lhê.
11 Ngò gi, nungmoq lé, woi-nyí hkyô eq sêng é chyunghuq wó gâm byi mù, nungmoq lé wum-o wó lhoq kíng byi râ matú, nungmoq lé gyai yhang myàng nau nyi ri. 12 Haû su nghu é gi, nga-nhúng rayuq eq rayuq é lumjíng hkyô dông mai, nungmoq eq ngò, myit wum byî é hui râ matú nghut lhê. 13 Gumang wuì ê, ngò gi, haû tûngbaù pê chyáng mai ashi wó yu é eq rajung za, nungmoq chyáng mai le ashi wó yû râ matú, nungmoq chyáng lé jé râ nghû adàm dàm dâ wú é nghut kôlhang, ahkuî jé shoq hkûm tang pyám huî é hkyô lé, nungmoq lé sé nhâng nau ri.
14 Ngò gi, Grik pé lé le, Grik a nghut bang lé le, hpaqchyî bò bang lé le, hpaqchyî a bò bang lé le, chyîn dap to sû nghut lhê. 15 Haû nghut é yanmai, ngò gi, Romaq myuq mâ é bang nungmoq lé le, haû gabú danglù gyai yhang hko kyo nau nyi é nghut lhê.
16 Haû gabú danglù hkyô má, ngò gi, a hoq é nghut lhê; hkâsu mù gâ le, haû gi, sâng-hi má Yudaq byu pé, hau htâng tûngbaù pé má, lumjíng é sû yuq hkangmó lé hkyi yu é wó hui nhâng râ nghut é, Garai Gasâng é hpungwup a-tsam nghut lhê. 17 Hkâsu mù gâ le, lumjíng myit mai wó yû luî, lumjíng myit má gîng nyi é, Garai Gasâng chyáng mâ é dingmán hkyô lé gi, gabú danglù haú má hpông shit bê nghut ri. Haû gi, "Haû dingmán sû gi, lumjíng myit mai asak duì râ nghut lhê." Hbk 2:4 ga kâ tô é eq rajung za nghut ri.
Xângzo Byu Pê Htoq Má Garai Nhikmo-yô É Hkyô
18 Haû tengmán hkyô lé, yhumsing é agè ashop hkyo èq zik hkûm pyâm é byu pê é agè ashop hkyô eq garai a bo é hkyô pé banshoq htoq má, mauhkûng mai Garai Gasâng é nhikmo-yo hkyô lé hpông shit bê nghut ri. 19 Haî mù gâ le, Garai Gasang gi, Yhang eq sêng é hkyô, yhangmoq lé san za tûn shit bê nghut é yanmai, Garai Gasang lé sé âng é hkyô gi, yhangmoq chyáng san za dut bê nghut ri. 20 Hkâsu mù gâ le, mau htoq xâng hkun mai, hpan tô é zè pé lé wú jáng, Yhâng é a byu-myang é isâm nghut é, ahtum abyuq é hpungwup a-tsam eq Garaî é myit sâmlai lé gi, san za wó myâng, wó sê gyô é nghut lhê. Haû mù luî, byu pé gi, mara mai wó he lut râ hkyô a joq lo nghut ri.
21 Haî mù gâ le, yhangmoq gi, Garai Gasang lé sê to kôlhang, Yhang lé Garai dông a shigyaú kô é eq, jeju a hkya-on kó nghut ri; yhangmoq myit é hkyô pé gi, akôm dut byuq é eq, nhik a gyîng é yhangmoq é myit nhiklhum gi, chut byuq bê nghut ri. 22 Yhangmoq gi, hpaqchyî bò bang nghut lhê ga kôlhang, a-ngok é bang dut byuq bekô nghut ri. 23 Haû mù, htên byoq a sê é Garai Gasâng é hpungwup shingkang lé, htên byoq sê é byù zòng, nghoq lhô, dusak lhô eq yê jung dusak lhô pê èq, htaî lhik pyám bekô nghut ri.
24 Hau é yanmai, Garai Gasang gi, yhangmoq é gungdu lé rayuq eq rayuq hpau a tap lhum kó râ matú, a sansêng é gungsho zùm-yap hkyô kut râ nghut é, yhangmoq é yut yut ô nau é i-myit má, yhangmoq lé ap pyám bê nghut ri. 25 Yhangmoq gi, haû Garai Gasâng é tengmán hkyô lé, mhaû é hkyo èq htaî lhik pyám kômù, hpân Sû lé noqkuq dojaú râ malaî, mhaú hkyô nghut é hpan tô é zè pé lé noqkuq mù, dojaú akô nghut ri. Hpân Sû haû gi, ahtum abyuq hkya-on hui sû nghut ri. Amen.
26 Haû nghut é yanmai, Garai Gasang gi, yhangmoq lé, ahoq ahî é yut yut ô naù hkyô má ap pyám bê nghut ri. Yhangmoq é myiwe wuì lháng gi, htûng akying lé tô pyám kômù, haû eq shai é dông htaî lhik pyâm nyi akô nghut ri. 27 Haû eq rajung za, yuqgè wuì le, myiwe wuì eq zum é htûng akying lé tô pyám kômù, rayuq eq rayuq, myi su nyé shoq yut yut ô nau lhum kômù, yuqgè yhangchang rayuq eq rayuq agot a-û hkyô kut shut lhum kôluî, yhangmoq kut shut é eq gingdán é yubak dam lé, yhumsing gùng yhumsîng hkam yù nyì bekô nghut ri.
28 Hau htoq agó, haû Garai Gasang lé sê é hkyô gi, akyû bo é a nghut ga yhangmoq myit yù kô é yanmai, a kut âng é hkyô kut nhâng râ matú, Garai Gasang gi, yhangmoq lé, htên byoq sê é myit má ap pyâm é nghut lhê. 29 Yhangmoq gi, agè agaú hkyô ajung jung, agè ashop hkyô, myoqnoq hkyô eq a jú lhûm é hkyô pé byíng jup tô é bang dut bekô nghut ri; manon é, byù sat é, mabyoq jishûm htoq é, mhaú zô é eq myit goí bo é pé le byíng bum ri. 30 Yhangmoq gi, lumu é bang, gansang é bang, Garai lé a jú é bang, byù rhoi é bang, nghutbûn é bang, gyáng é bang, agè ashop kut râ hkyô lhoq htoq é bang, mó wui é jìno a gyô é bang nghut akô. 31 Yhangmoq gi, a gying a hâng é bang, gidiq a zung é bang, chyit myit a bo é bang, shogyo nhikmyin a sê é bang nghut akô. 32 Haú pé lé kut é bang gi, shî gíng lhê gâ é, Garai Gasâng é dingmán tarâ joq é lé, yhangmoq sê to kôlhang, haú pé lé, yhangmoq xoq kut nyì kô é htoq agó, haú hkyô lé kut é bang lé le, hkya-on waq toq akô nghut ri.

1:17 Hbk 2:4