Ka An-anayan no Sulat ni Pablo to mgo Taga
Tisalunika
Tongod to Soini no An-anayan no Sulat dio to mgo Taga Tisalunika
Ka Tisalunika, ian ka mabogbog no lunsud dio to probinsia to Masidunia no nasakup to gobirnu to Ruma. Duon mgo Hudiu no nig-ugpo to Tisalunika, di ian mohon-ing ka mgo Girigu, no Ginirigu ka kinagian dan.
To waro pad nigsulat si Pablo, nakatood sikandin no nigpanumbaloy woy nig-anad pad dio to Tisalunika no mohon-ing ka nigtuu on ki Hisu Kristu. Duon mgo Hudiu no nigtuu, di ian mohon-ing ka mgo otow no kono no Hudiu no nigtuu on. Di duon mgo Hudiu no waro nigtuu no nabolu su waro noiniat to og-anaron ni Pablo ka mgo otow no kono no Hudiu. Sikan ian to nakaawo on si Pablo to Tisalunika no nighondio to loin no ugpaan.
Pogkalugoy no diad on si Pablo to dakol no lunsud to Kurintu, duon mgo otow no nokouma no nignangonnangon kandin tongod to mgo otow no nigtuu no dio to Tisalunika. Narago lagboy si Pablu su nigdinog to ogkohirosonan dan ka pogtuu ran ki Hisus. Di duon dod ka waro dan pad amana masabuti. Sikan ian to nigpaalapan ni Pablo sikandan to soini no sulat no igpasabut din kandan ka batasan no oglitos to pogtuu ta ki Hisus. Woy innangon din ka dakol no im-imanan ta ko oglibong on si Hisu Kristu kai to tano.
Ka Ignangon to Soini no Sulat
Ka kabinunsuran to ignangonnangon ni Pablo 1:1
Ka igsayo ni Pablo 1:2 – 3:13
Ka batasan no oglitos to otow no ogtuu 4:1-12
Ka poglibong ni Hisu Kristu kai to tano 4:13 – 5:11
Ka mohuri no ig-udling ni Pablo 5:12-22
Ka katamanan 5:23-28
1
Ka soini no sulat, ogligkat kanami no si Pablo, woy si Silas* Si Silas, woy ko si Silbanu, no ian dangob no ngaran din. woy si Timoteo no igpaalap noy kaniu no taga Tisalunika no nohimu on no sakup to Magboboot no ian Amoy ta woy sakup dod ni Hisu Kristu no Lagboy no Igbuyag ta. Ogbuyu koy to oyow ogkohoy-uan kow to Magboboot woy si Hisu Kristu no ian Lagboy no Igbuyag ta woy ogbuyu a to oyow ogbogayan kow ran to maawang no goinawa now.
Ka Igsayo ni Pablo to mgo Taga Tisalunika
Ungod noy ogsayoon ka Magboboot tongod kaniu tibo woy ungod noy oghingarani sikaniu ko og-ampu koy to Magboboot no ian Amoy ta, su kono noy ogkalingawan to oghingaranan ka maroyow no oghimuon now no ogligkat to pogtuu now ki Hisu Kristu. Woy ognangon koy ka ogpoomotan now ka sikan no oghimuon now su ligkat to dakol so goinawa now kandin. Iglagkos, ignangon noy to og-aguantoon now ka igkabaybayari now su dakol ka pog-iman-iman now kandin no ian Lagboy no Igbuyag ta no si Hisu Kristu.
Mgo sulod noy no indakoli to goinawa to Magboboot, tibo sikan ka igkasayo noy su nataga koy to pig-alam kow rin oyow ogkohimu kow on no sakup din. No ian to nataga koy su ka innangon noy kaniu to sikan no Maroyow no Nangnangonon, waro nigligkat to kanami ro no kagi di nigligkat to kabogbogan to Gimukud to Magboboot no immalogot to kagi noy. Woy nigkita kow to ian do batasan noy no nig-ugpo koy dio to kaniu to oyow ogpakabulig koy kaniu. Sikan ian no nig-unug kow to batasan noy woy ka batasan dod to Lagboy no Igbuyag ta no si Hisu Kristu. Ian su, agad dakol ka igkabaybayari now, intagu now on ka kinagian to Magboboot dio to goinawa now no narago kow on ian to sikan no igkarago no igbogoy to Gimukud din. Sikan ian no nohimu kow on no ogpanag-ilingan to tibo no otow no nigtuu ki Hisus no taga Masidonia woy ka mgo taga Girisia, Ka taga Girisia, songo ogkohingaranan no taga Akaya, no ian tahan no ngaran to Girisia. su ka ignangonnangon now tongod to Lagboy no Igbuyag ta, nokouma dio to agad hondoi no ugpaan, kono do no dio do to Masidonia woy ko dio do to Girisia. Sikan ian, kono og-awoson ko sikanami ka ognangonnangon tongod to pogtuu now to Magboboot su tahan do no nandinog on sikandan tongod to pogtuu now. No ko ogpanumbaloy koy kandan, sikandan ka oghun-a ognangonnangon kanami tongod to pogpamminog now kanami. Woy ignangon dan to kono kow on og-ampu to mgo nig-ampuan now nokani no kono no magboboot, no ian su oyow ogpaagad-agaran now kun on ka tu-tuu ian no Magboboot no waro kamatayon din. 10 Woy og-imanan now kun ka poghondii to Anak din no ogligkat to Langit. Ian si Hisus no nouyag din on nokani to kamatayon din. No sikandin ka ogpangabang kanta uromo oyow kono kinow ogpakalagkos to logpad to Magboboot.

*1:1 Si Silas, woy ko si Silbanu, no ian dangob no ngaran din.

1:7 Ka taga Girisia, songo ogkohingaranan no taga Akaya, no ian tahan no ngaran to Girisia.