Ka Igkaruwa no Sulat ni Pablo to mgo Taga
Kurintu
Tongod to Soini no Igkaruwa no Sulat dio to mgo Taga Kurintu
Soini ka igkaruwa no sulat ni Pablo to mgo otow no nigtuu ki Hisus no dio to lunsud to Kurintu. Songo tuid buwa ka nigligad ligkat to an-anayan no sulat din kandan. No to pogsulat din, dio pad sikandin to probinsia to Masidunia.
Kai to soini no sulat, nig-ulang ni Pablo ka igkarago din to duon mgo otow no nig-paagad-agad to nokani no innangon din. Woy innangon din to oyow ogpabuligan ka goinawa to sikan no otow no nokogsondit woy nig-ongkoran ka batasan din no maroot. Di duon dod imbohog din to sikan no mgo otow no kono ogpamminog to kagi rin oyow duon liwak dan to ogsondit woy ogbalowbalowan ka mgo batasan dan. Ian su ka tuud ni Pablo no ogpanumbaloy dio to kandan no ogkoiniatan din to oyow ko ogdatong on sikandin, warad on ka ig-ogot din poron kandan oyow konad on ogkalogparan.
Ka Ignangon to Soini no Sulat
Ka kabinunsuran to ignangonnangon 1:1-9
Si Pablo woy ka mgo nigtuu no mgo taga Kurintu 1:10 – 7:16
Ka igbogoy to mgo nigtuu no taga Kurintu no igpahatod dio to mgo nigtuu no taga Huddia 8:1 – 9:15
Ka igpangabang ni Pablo to katondanan din 10:1 – 13:10
Ka igtuguntugun ni Pablu 13:11-14
1
Sikanak no si Pablo, suguanon a ni Hisu Kristu su sikan ka imboot to Magboboot. Sikanak woy si Timoteo no sulod ta to pogtuu ka nigsulat kaniu no mgo nigtuu to Magboboot no dio to lunsud to Kurintu woy ka dio to probinsia to Girisia.* Woy ko Akaya no ian tahan no ngaran to Girisia. Ogbuyu koy to Magboboot oyow ogkohoy-uan kow woy oyow ogbogayan kow to maawang no goinawa no ogligkat to Magboboot no ian amoy ta woy ligkat dod to Lagboy no Igbuyag ta no si Hisu Kristu.
Ogpasalamatan ni Pablo ka Magboboot
Mgo sulod, ogsayoon ta ka Magboboot no ian Magboboot woy Amoy to Lagboy no Igbuyag ta no si Hisu Kristu. No sikandin dod ka amoy ta no mohoy-uon no ian ogligkatan to agad nokoy no igkohoy-u kanta woy to tibo no ogpakabulig to goinawa ta. Sikandin ka ogbulig to goinawa ta to tibo no ogkabayaan ta no igkabaybayari oyow songo ogpakabulig ki to goinawa to duma ta ko songo duon kandan no igkabaybayari. No ian ta igkabulig kandan ka sikan dod no imbulig din to kanta no goinawa. Ian su agad dakol ka ogkabayaan ta no igkabaybayari no ogligkat to nasagboka kinow on ki Hisu Kristu, di ligkat dod kandin, songo dakol ka igbulig to Magboboot to goinawa ta. Di ko ogkoumaan koy to igkabaybayari noy, songo ogpakabulig to kaniu no goinawa oyow ogkohogot ka pogtuu now. No ko ogkabuligan ka goinawa noy, ka tuud to sikan, oyow songo ogkabuligan ka goinawa now ko songo duon og-aguantoon now no mgo igkabaybayari no ogkounawa to kanami no igkabaybayari no nabayaan noy. Sikan ian to waro iglimanglimang to pog-iman-iman noy kaniu su nataga koy ko ogpakalagkos kow kanami to pog-aguanta to igkabaybayari noy, songo ogpakalagkos kow kanami to sikan no ogpakabulig to goinawa noy.
Nò, mgo sulod ku, ogkoiniatan noy to ogkatagaan now ka sikan no igkabaybayari noy no dio koy pad to probinsia to Asia. Ian su nigmabogat lagboy so goinawa noy ligkat to sikan no igkasasow noy taman to nohunus on ian lagboy so goinawa noy su nakasumansuman koy ko ogkamatoy koy buwa to sikan no pigbayaan noy no igkabaybayari. Ian su to goinawa noy, noiling to nabobootan koy on to kamatayon noy. Di ian to nohimu ka sikan su oyow ogkaanad koy to oyow kono koy ogsalig to kanami ro no doromdom, di og-awoson to ian noy ro ogsaligan ka Magboboot no ian ogpokouyag to mgo nammatoy. 10 Sikandin ka nigpangabang kanami to sikan no mohirap no igkamatoy noy poron. No ogpokoiman-iman koy rod to ogkohutukhutuk koy rin no ogkapangabangan to ogkoumaan noy no igkabaybayari. 11 Di songo og-awoson to ogpabulig koy kaniu to mgo pog-ampu now oyow, mohon-ing ka ogpakapasalamat to sikan no igkohoy-u to Magboboot kanami no ogligkat to mohon-ing ka og-ampu kanami.
Ka Poghalin to Tuud ni Pablo
12 Mgo sulod, duon soini no igkarago noy su ogpakamalogot ka goinawa noy to matuwarong ka mgo batasan noy dio to agad hontow di lagboy dio to kaniu. Ian su nigbulig ka Magboboot kanami oyow tolok no maroyow ka tuud noy woy matuwarong ka tibo no oghimuon noy. No ka sikan, waro nigligkat to katouanan to mgo otow to soini no kalibutan di nigligkat atag to pogkohoy-u to Magboboot kanami. 13-14 Nò, ian noy ro igsulat kaniu ka ogkabasa now woy ka ogkasabutan now. No ogkoiniatan ku ko lagboy now ogkasabutan ka waro now pad amana masabuti tongod to mgo oghimuon noy. Ian su oyow ko ogpokouma on ka allow to poglibong to Lagboy no Igbuyag ta no si Hisu Kristu dii to tano, ogkohimu no ogkarago kow kanami unawa to songo ogkarago koy kaniu.
15 Nò, su waro igduwaruwa to goinawa ku to maroyow ka goinawa now kanami, sikan ian to noiniatan ku no oghun-a a no ogpanumbaloy dio to kaniu oyow ogkabogayan ku sikaniu to daruwa no igkarago to goinawa now. 16 Nokani no nighondio a to Masidonia, duon poron goinawa ku no ogsagpit a pad duon to kaniu woy songo ogsagpit a poron oghutuk ko oglibong a no dio ad on ogligkat to Masidonia. Ian su oyow ogpakabulig kow poron kanak ko ogparagas ad on dio to ugpaan to Hudia. 17 Nahan now buwa ko niglimanglimang ka goinawa ku to nigboot ad nokani to oghondio a poron to kaniu di waro a makatood. Kono man su ogkasaligan dod man ka kagi ku. Kono a ogkoiling to mgo otow no waro nigtuu no oglimanglimang ka kandan no ignangon. 18 Di unawa to ogkasaligan ta ka kinagian to Magboboot, songo tu-tuu ian ka ignangon noy kaniu. 19 Ian su si Silas, Ko si Silbanu no dangob no ngaran ni Silas. si Timoteo woy sikanak, ian noy innangonnangon kaniu tongod ki Hisu Kristu, to sikandin ka Anak to Magboboot. No si Hisus, kono oghalinhalin ka ignangon din. 20 Ian su si Hisus ka ogpakatuman to tibo no innangon to Magboboot kanta. Sikan ian to ogpakamalogot ki to tu-tuu ian ka innangon din woy ogpakakagi ki to “Hoo.” No ligkat to sikan, ogkasayo sikandin.
21 Di mgo sulod, ka Magboboot ka oghogot to pogtuu ta ki Kristu. No ka Magboboot dod ka nig-abin kanta 22 woy imbogoy rin kanta ka Gimukud din no igmaganangon to ogtumanon din ka tibo no innangon din kanta.
23 Nò, ka Magboboot dod ka ogpakamalogot to tu-tuu ian ka ignangon ku, to waro a makatood to oghondio to kaniu dio to Kurintu su noiniatan ku to waro igkabogoy ku kaniu to igmasakit to goinawa now. 24 Kono no tuud noy to ogboot to pogtuu now su nataga koy to nohogot on ka pogtuu now. Di ian goinawa noy atag ko ogpakabulig koy kaniu oyow ogkarago kow.

*1:1 Woy ko Akaya no ian tahan no ngaran to Girisia.

1:19 Ko si Silbanu no dangob no ngaran ni Silas.