Ka Igkaruwa no Sulat ni
Pedro
Tongod to Soini no Igkaruwa no Sulat ni Pedro
Ka soini no sulat, nigligkat ki Pedro no impaalap din to mgo otow no nigtuu ki Hisus no dio to mgo lunsud to Malintok no Asia. No ian to nigsulat si Pedro su duon mgo otow no nig-anad to kono no tu-tuu, woy maroot ka mgo batasan no nigligkat to mgo anad dan. Sikan ian to duon insulat ni Pedro no ig-atu to sikan no mgo nangnangonon dan no kono no tu-tuu. Woy nigtalosonan ni Pedro ka mgo nigtuu oyow ogkohogot on ka pogtuu ran oyow kono ogkaayat woy kono ogkoubatan to sikan no ig-anad to sikan no maroot no mgo otow. Woy nigbohog si Pedro ka mgo nigtuu oyow kono dan ogligsoman ka iam no pogkootow ran no nigligkat ki Hisu Kristu oyow kono ogkatokow sikandan ko oglibong sikandin kai to tano oyow waro maroot no batasan dan no igkoogot din kandan.
Ka Ignangon to Soini no Sulat
Ka kabinunsuran to ignangonnangon ni Pedro 1:1-2
Ka litos no batasan ta su nig-abin kid no naskup to Magboboot 3:1-15
Ka igmalogot to tu-tuu ian no nangnangonon 3:16-21
Ka mgo talag-anad no ubaton 2:1-22
Ka poglibong ni Hisu Kristu kai to tano 3:1-18
1
Ka soini no sulat, ligkat kanak no si Simon Pedro.* Si Simonka ngaran din di in-angga ni Hisus kandin ki Pedro dio to Markos 3:16. Nohimu a no uripon woy suguanon ni Hisu Kristu. No ogsulatan ku sikaniu no nigtuu on kandin. Sikandin ka Magboboot ta woy Talagpangabang kanta. No nabogayan kow rin to pogtuu now no ogpokounawa to kanami no pogtuu su maroyow si Hisu Kristu no waro og-umalagon din.
Maroyow ko ungod kow ogkohoy-uan to Magboboot woy ogtimulan kow rin to maawang no goinawa no igbogoy rin ligkat to nakasabut kow kandin woy ki Hisus no Lagboy no Igbuyag ta.
Ka Pog-abin to Magboboot Kanta
Ligkat to kabogbogan to Magboboot, nabogayan kinow on to tibo no og-awoson ta oyow ogkoiam on ka pogkouyag ta no ogligkat kandin oyow ogkaayun on ka batasan ta to ogkoiniatan din. Ogkohimu ka sikan su ligkat to ingkapohitaga kanta tongod ki Hisu Kristu. No sikandin ka nig-abin kanta oyow ogkatalaran kinow to karoyawon woy to kabogbogan din. Ligkat to sikan, ogtumanon din ka tahan no innangon din no igbogoy rin kanta no dakol lagboy woy mahal. No ian to igbogoy rin to oyow ogpakaloko kid to mgo maroot no koibogan to soini no lawa ta no ogligkat to soini no kalibutan. No nigbogayan ki to goinawa ta no lagboy og-ayun to goinawa to Magboboot. Sikan ian to ogpoomotan ta ka poghimu ta to maroyow no iglagkos to pogtuu ta. No lagkos to poghimu ta to maroyow, ogtimulan ta ka pogkasabuti ta to koiniatan to Magboboot. No lagkos to pogkasabuti to ogkoiniatan din, og-awoson to ogkaponod ta ka kono no litos no ogkoiniatan ta. No lagkos to ogponoron ta ka kono no litos no ogkoiniatan ta, og-awoson to og-aguantoon ta ka mgo igkabaybayari ta. No lagkos to pog-aguanta ta to mgo igkabaybayari, og-awoson to og-unug ki to goinawa to Magboboot. No to pog-unug ta to goinawa to Magboboot, iglagkos ta to pogpaam-amanooy ta. Ka pogpaam-amanooy, sikan ka ogkounawa to goinawa ta to mgo patalahari woy ko patalasulod ta. No to sikan no pogpaam-amanooy, iglagkos ta ka igdakoli to goinawa ta to mgo otow. Ko duon on ka soini tibo woy ungod ogkatimtimulan, ogkohimu on no dakol ka pulus to pogtuu ta to Lagboy no Igbuyag ta no si Hisu Kristu. Woy songo ogkatimulan ka pogsabut ta no ogligkat kandin. Di ko duon otow no ogtuu di kono din ogtumanon ka sikan, ogkounawa sikandin to nabutud woy ogkoiling dod to otow no kono ogpakamologmolog to mariu. Ian su nalingawan din to naawo on ka tahan no mgo salo din. 10 Sikan ian, mgo sulod, og-awoson no ogpoomot ki no ogtuman to igpohimu to Magboboot kanta no igmalogot to naabin kinow rin no sakup din. Ko sikan ian ka ogtumanon ta, kono ki ogpakasuwoy to malogot no dalan. 11 No uromo dakol ka igkarago din to ogpasoloron ki rin dio to sikan no pogpangatondanan ni Hisu Kristu no ian Lagboy no Igbuyag ta woy Talagpangabang kanta. No waro katamanan to pogboot din.
12 Sikan ian, agad to nataga kow on woy nohogot ka pogtuu now to tibo soini no ingkaanad ku kaniu no tu-tuu ian no nangnangonon, di malasi ku ro iparoromdom kaniu. 13 Ian su, tagood to kai a pad to soini no kalibutan, maroyow no igparinog ku kaniu ka sikan oyow kono now ogkalingawan. 14 Ian su si Hisu Kristu no ian Lagboy no Igbuyag ta, nigpohitaga kanak to malopot naan doka pog-ugpo ku kai to ampow to soini no tano. 15 No sikan ian to ungod ku igparoromdom kaniu ka sikan no in-anad ku oyow ko waro a kai to longod now, kono now ogkalingawan.
Ka Igmalogot to Tu-tuu ian no Nangnangonon
16 Ka sikan no ingkaanad noy kaniu tongod to kabogbogan woy ka poglibong to Lagboy no Igbuyag ta no si Hisu Kristu kai to tano, kono no ubat-ubat do no nangnangonon no nighimu ro duon to doromdom to mgo otow. Ian su nigkita koy lagboy to kabogbogan din no nigligkat to Magboboot. 17-18 Ian su nakaruma koy kandin dio to sikan no bubungan no nigdanian koy to Amoy rin no ka Magboboot no ian mabogbog woy malayag. Duon koy ian no impayag din kanami ka kabogbogan ni Hisus woy ka karoyawan din. Woy nigdinog koy to kagi to Magboboot no nigligkat to Langit, no kagi rin to, “Soini ka Anak ku no indakoli ku to goinawa. Narago a lagboy kandin.” Ogkabasa to Matiu 17:1, Markos 9:2, woy Lukas 9:28.
19 Sikan ian to nohogot on ian ka pogtuu noy to kagi no innangon dongan to mgo talagnangon to kagi to Magboboot tongod ki Hisus, no og-awoson to og-ay-ayaran ta no ogpamminogan. Ian su ka in-anad dan, ogkounawa to ilawan no ogpakabat-ow kanta ko marusilom taman to ogsilo on ka Buntatalo ko ogkapawo on. Ian su ogkabat-awan on ka goinawa ta tagood to oglibong si Hisu Kristu kai to tano.
20 Di og-awoson lagboy no ogkataga kinow to waro otow no ogpakasabut to sikan no Tahan no Kasulatan no kinagian to Magboboot ko kono ogligkat to Gimukud to Magboboot no ogpasabut kandin. 21 Ian su ka innangon to sikan no mgo talagnangon to kagi to Magboboot, waro nigligkat to doromdom to mgo otow di nigligkat atag to Gimukud to Magboboot ko nokoy ka igpanangon to Magboboot.

*1:1 Si Simonka ngaran din di in-angga ni Hisus kandin ki Pedro dio to Markos 3:16.

1:7 Ka pogpaam-amanooy, sikan ka ogkounawa to goinawa ta to mgo patalahari woy ko patalasulod ta.

1:17-18 Ogkabasa to Matiu 17:1, Markos 9:2, woy Lukas 9:28.