Ka Igkaruwa no Sulat ni Pablo to mgo Taga
Tisalunika
Tongod to Soini no Igkaruwa no Sulat dio to mgo Taga Tisalunika
Soini ka igkaruwa no sulat ni Pablo no impaalap din dio to mgo otow no nigtuu ki Hisus no dio to lunsud to Tisalunika. No ian to nigsulat si Pablo kandan su duon ingkatalap dan su duon mgo otow no nignangon kandan to duon on man do si Hisus kai to kalibutan su naan dan no niglibong sikandin no waro dan matagoi. Sikan ian to nigsulat si Pablo nighutuk to oyow ogkatul-id on ka pogkasabuti ran tongod to poglibong ni Hisus kai to tano.
Ka dangob no tuud ni Pablo to ogsulat kandan su oyow ogpohitagoon din sikandan tongod to duon allow uromo no duon ogkakitaan on no maroot no otow no ogpaampow-ampow to katondanan ni Hisus. Dokad di to ogkaroog on ka sikan no maroot no otow. Igpanoy ignangon ni Pablo kandan to sikan oyow kono ogkatokow sikandan woy to oyow kono ogkawoil ka pogtuu ran ki Hisus. Ka dangob no ignangon din kandan to og-awoson dan to kono ogkapogul to ogtalabao su oyow duon ogkapurut dan no ogkakoon dan.
Ka Ignangon to Soini no Sulat
Ka kabinunsuran to ignangonnangon ni Pablo 1:1-2
Ka igkarago woy igsayo ni Pablo 1:3-12
Ka allow to poglibong ni Hisus woy ka litos no batasan ta 2:1-17
Ka imbuyu ni Pablo to ampu dan woy ka ig-oson din to mgo nigtuu 3:1-5
Ka awoson ta to ogtalabao woy to oghimu to maroyow 3:6-15
Ka igpanuguntugun ni Pablo 3:16-18
1
Ka soini no sulat, ogligkat kanami no si Pablo, woy si Silas* Silas, woy ko Silbanu, no ian dangob no ngaran din. woy si Timoteo no igpaalap noy kaniu no taga Tisalunika no nohimu on no sakup to Magboboot no ian Amoy ta woy sakup dod ni Hisu Kristu no Lagboy no Igbuyag ta. Ogbuyu koy to oyow ogkohoy-uan kow to Magboboot no ian Amoy tanow woy to oyow songo ogkohoy-uan kow ni Hisu Kristu no Lagboy no Igbuyag ta. Maroyow ko ogbogayan kow ran to maawang no goinawa now.
Ogsayoon ni Pablo ka Magboboot
Mgo sulod, og-awoson to ungod noy ogsayoon ka Magboboot tongod kaniu. Litos ian sikan su ogdakol on ka pogtuu now woy ogparakdakoloy kow to goinawa now to duma now no nigtuu. Sikan ian, agad hondoi noy ogpanlogoblogobon ka mgo otow no nigtuu to Magboboot, ogkasayo noy sikaniu su og-aguantoon now ka igkabaybayari now. Woy sayoon noy sikaniu su, agad nokoy ka ogkabayaan now no igkasasow now woy ko igkabaybayari, ogparagason now ka pogtuu now.
Maroyow ka Pogboot to Magboboot
Sikan ka igmalogot to maroyow ka pogboot to Magboboot no ogkohimu kinow on no litos to ogpakalagkos kinow to pogsugu din su ian to ogkabaybayaran kinow To kinagian to Minonobo, ka otow no ogkagi, iglagkos din ka kandin no lawa, di to Ginirigu, ogkakagi to “kow” agad ko ogpakalagkos poron ka kandin no lawa. su maroyow tibo ka oghimu to Magboboot no ogsuli sikandin no ogbaybayaran din ka mgo otow no ogbayadbayad kaniu. Di ko ogdatong on si Hisus no ian Lagboy no Igbuyag ta no ogligkat to Langit, og-awoon din on ka igkabaybayari now lagkos to igkabaybayari noy. No mohon-ing ka mabogbog no suguanon din no diwata no ogduma kandin, lagkos to duon hapuy no oglogdog no ogpakaruma kandin. No oglogparan din on ka mgo otow no waro mogtokod to Magboboot, woy ka mgo otow no kono ogpaagad-agad to Maroyow no Nangnangon tongod to Lagboy no Igbuyag ta no si Hisus. Waro katamanan to sikan no poglogpad din kandan no konad on ogpakaamut sikandan to Lagboy no Igbuyag ta no ogkaatangan on sikandan to karoyawon no ogligkat to kabogbogan din. 10 Ogkatuman ka sikan ko allow to poglibong ni Hisus. No ian to oyow ogkasayo sikandin to mgo sakup din. Sikan ian no ogkabantug sikandin to tibo no mgo otow no nigtuu kandin lagkos to sikaniu su nigtuu kow to inmalogot noy kaniu tongod ki Hisus.
11 Sikan ian ka ungod koy og-ampu to Magboboot to oyow ka oghimuon now, ogkaayun on to pogtuu now su naabin kow on nikandin. Woy og-ampu koy to oyow, ligkat to kabogbogan din, igpatuman din kaniu ka tibo no maroyow no ogtuuron now no ogligkat to pogtuu now kandin. 12 Woy og-ampu koy to oyow, ligkat kaniu, ogkasayo ka ngaran ni Hisus no ian Lagboy no Igbuyag ta, woy to oyow songo ogkasayo kow rin. No ka sikan, ogligkat to pogkohoy-u to Magboboot no ian Magboboot tanow, woy ligkat dod ki Hisu no ian Lagboy no Igbuyag ta.

*1:1 Silas, woy ko Silbanu, no ian dangob no ngaran din.

1:5 To kinagian to Minonobo, ka otow no ogkagi, iglagkos din ka kandin no lawa, di to Ginirigu, ogkakagi to “kow” agad ko ogpakalagkos poron ka kandin no lawa.