Ka Igkaruwa no Sulat ni Pablo ki
Timoteo
Tongod to Soini no Igkaruwa no Sulat kiTimoteo
Ka nigsulat si Pablo to soini igkaruwa no sulat din ki Timoteo, dio dod si Pablo to pirisuan no dio to lunsud to Ruma. Nataga si Pablo to kono bua no ogkalugoy ko ogkohimatayan sikandin su ligkat to pog-alap-alap din to nangnangonon tongod ki Hisu Kristu. Sikan ian to nigsulatan din man do si Timoteo.
No to soini no sulat ni Pablo, impohitaga rin man do ki Timoteo to dakol no goinawa rin kandin woy mohon-ing ka innangon din to oyow ogkataga si Timoteo ko ogmonuon din to oyow maroyow ka pog-alap din to mgo otow no ogtuu ki Hisu Kristu. Woy duon innangon din ki Timoteo to oyow kono ogkaalap sikandin to mgo nangnangonon no kono no tu-tuu woy ka waro pulus oyow kono ogpakasuwoy ka pogtuu rin ki Hisus. Woy duon impohitaga rin ki Timoteo oyow ogkataga to og-awoson ta no og-aguantoon ka mgo igkabaybayari ta oyow ogpakatood ki to og-alap-alap to Maroyow no Nangnangonon tongod ki Hisus.
Ka Ignangon to Soini no Sulat
Ka kabinunsuran to ignangonnangon ni Pablo ki Timoteo 1:1-2
Ka igsayo woy ka ig-udling ni Pablo 1:3 – 2:13
Ka igtambag woy ka igbohog ni Pablo 2:14 – 4:5
Tongod to Pog-ugpo ni Pablo 4:6-l8
Ka igtuguntugun ni Pablo 4:19-22
1
Ka soini no sulat, nigligkat kanak no si Pablo. Suguanon a ni Hisu Kristu su ian ka imboot to Magboboot. No pigsugu a rin oyow ogpannangonnangon a to sikan no insabut din kanta no kouyagan ta no ogligkat to ogkasagboka kinow on ki Kristu. Igpaalap ku koykow, Timoteo, ka soini no sulat ku. No indakoli ku sikoykow to goinawa ku su nounawa ka to tu-tuu ka ian no anak ku. Ogbuyu a to Magboboot no Amoy woy si Hisu Kristu no ian Lagboy no Igbuyag ta oyow ogbuligan ka woy ogkohoy-uan ka, woy to oyow ogbogayan ka ran to maawang no goinawa nu.
Ka Sayo woy Oson ni Pablo ki Timoteo
Ogsayoon ku ka Magboboot no nigpaag-agaran to mgo kaap-apuan ku woy songo ogpaag-agaran ku to maawang do ka goinawa ku kandin. No agad maallow woy ko marusilom no og-ampu a, ogpakasayo a kandin ko malasi ku oghinampoti sikoykow. No ko ogpakadoromdom a to nakasinogow ka no nigsusuwoy ki, ungod a ogkasampot koykow no ogkoiniat ad ian ko ogpakakita a koykow oyow lagboy no ogkarago a. Ogpakadoromdom a to sikan no tu-tuu ian no pogtuu nu ki Hisus no an-anayan duon to apu nu no si Loida woy to inoy nu no si Eunis. No kuntoon, nataga a to songo duon on to koykow no goinawa.
Sikan ian, ogparoromdomon ku sikoykow to oyow pamatbatuka nu ka goinawa nu to katouan nu no ingkabogoy to Magboboot koykow no nigtorongan ka to bolad ku no nig-ampuan ka nokani.* Dio to 1 Timoteo 4:14, ogkatagaan ta to duon duma ni Pablo ko nig-ampuan din si Timoteo. Ian su ka Gimukud to Magboboot no ingkabogoy rin kanta, kono ogbogoy kanta to goinawa ta no magaan ogkahallok, di ogbogayan ki rin to kabogbogan woy ka dakol no goinawa ta to duma ta woy to oyow ogkaponod ta ka goinawa ta.
Sikan ian, kono ka ogkasipod to og-anad to nangnangonon tongod to Lagboy no Igbuyag ta no si Hisus. Woy songo kono ka ogkasipod no ogtokod kanak to napirisu a su ligkat to pogtuu ku ki Hisus. Di atag, ligkat to kabogbogan no igbogoy to Magboboot kanta, songo aguantaa nu ro ka koykow no talad to soini no igkabaybayari ta no ogligkat to pog-alap-alap ta to soini no Maroyow no nangnangonon tongod ki Hisus. Ka Magboboot ka nigpangabang kanta woy nig-abin kinow rin oyow ogkohimu kinow on no sakup din no og-unug to tibo no goinawa rin. Di ka pog-abin din kanta, waro nigligkat to mgo hinimuan ta no maroyow, di nigligkat atag to kandin no tuud woy nigligkat dod to dakol no pogkohoy-u rin kanta. Dongan no waro pad nohimu ka soini no kalibutan, nigboot ka Magboboot to ogkohoy-uan kinow rin ligkat to ogkasagboka kinow on ki Hisu Kristu. 10 No kuntoon, pighitaga kinow rin to soini no ingkohoy-u rin kanta ko nootow si Hisu Kristu kai to soini no kalibutan no ian Talagpangabang kanta. No pigdoog ni Hisus ka pogboot to pogkamatoy ta. Woy nigpohitaga kinow rin, ligkat to sikan no maroyow no nangnangonon, to ogbogayan kinow on to kouyagan no waro katamanan dio to kandin. 11 Sikan ian to pig-abin a to Magboboot oyow oghimuon a rin no suguanon din to oyow ogpakanangonnangon a woy to oyow ogkohimu a no talag-anad to soini no Maroyow no Nangnangonon tongod ki Hisus. 12 Sikan ian to ogkabaybayaran a kuntoon. Di agad naan, waro a masipod to soini su natagaan kud on ian ka ogkasaligan ku, woy waro igduwaruwa ku to ogtantanuran din ka sikan no talabau no impatalipun din kanak taman to sikan no allow no oglibong si Hisus kai to soini no tano.
13 Timoteo, unug ka to in-anad ku su tu-tuu ian ka kagi ku. Hirosoni nu ka pogtuu nu ki Hisu Kristu woy ka dakol no goinawa nu to mgo otow no nigligkat to nasagboka kinow on kandin. 14 No ligkat to Gimukud to Magboboot no og-ugpo kai to kanta no nigtuu, tantanuri nu ka sikan no pogtuu ta no tu-tuu ian no impatalipun din koykow.
15 Timoteo, nataga ka to nig-iniugan ad to tibo no otow no nigtuu ki Hisu Kristu no duon to probinsia to Asia lagkos ki Pigilu woy si Hirmoginis. 16 Di ogbuyu a to Lagboy no Igbuyag ta to oyow ogkohoy-uan din atag ka lunggunan ni Unisipuru su malasi nigbulig to goinawa ku. Ian su waro atag masipod sikandin no ogpanumbaloy kai to kanak to napirisu ad. 17 Di to pogdatong din on kai to lunsud to Ruma, nigpoomot to nigpammitow a rin taman to nigkita a rin on. 18 Ka goinawa ku ko ogkohoy-uan to Lagboy no Igbuyag ta si Unisipuru to sikan no mohuri no allow ko ogbootan kinow to Magboboot. Agad sikoykow, nataga ka ian to sikan no pogbulig din kanak no dio a to lunsud to Episu.

*1:6 Dio to 1 Timoteo 4:14, ogkatagaan ta to duon duma ni Pablo ko nig-ampuan din si Timoteo.