KA MGO HINIMUAN
to mgo Suguanon ni Hisus
Tongod to Soini no Mgo Hinimuan
Duktur ka nigsulat to soini no mgo Hinimuan, no si Lukas ka ngaran din. No ka soini no ingkasulat din, sumpul to sikan no an-anayan no insulat din tongod to mgo hinimuan woy ka pogkamatoy woy pogko-uyag ni Hisus ligkat to kamatayon din.
To soini noMgo Hinimuan, ogkabasa ta ka pogbatun ki Hisus dio to langit woy ka pogdatong to Gimukud to Magboboot dio to mgo nigtuu ki Hisus, woy ka imbulig din kandan oyow kono og-ulung-ulung sikandan to ognangonnangon to kinagian to Magboboot dio to agad hondoi. Woy ogkabasa ta ka mgo hinimuan to mgo suguanon ni Hisus ka impohimu to Magboboot kandan no igmalogot to soini no Maroyow no Nangnangonon tongod ki Hisus dio to agad hondoi no mgo ugpaan. Woy innangonnangon ni Lukas ka mohon-ing no ingkabayo to songo otow no si Saulo no nig-atu to pogtuu ki Hisus, di pogkalugoy nigtuu on woy nohimu on no suguanon din woy nighingaranan on ki Pablo. Taman to napirisu on si Pablo, nigdumaruma si Lukas kandin to ogpanagpitsagpit dio to agad hondoi no ugpaan, no waro din ongkori.
Ka Ignangon to Soini no Sulat
Ka pogpanagana to mgo suguanon ni Hisus woy ogpamalogot to in-anad din 1:1-26
Ka impamalogot dan ki Hisus dio to Hirusalim 2:1 – 8:3
Ka impamalogot dan ki Hisus dio to Hudia woy dio to Samaria 8:4 – 12:25
Ka impamalogot dan ki Hisus dio to mohon-ing no mgo ugpaan 13:1 – 28:31
a. Ka an-anayan no poghipanow woy ki Pablo 13:1 – 14:28
b. Ka poglimudlimud to mgo pogbuyagon to mgo nigtuu 15:1-35
c. Ka igkaruwa no poghipanow woy ki Pablo 15:36 – 18:22
d. Ka igkatolu no poghipanow ni Pablo 18:23 – 21:16
e. Ka pogkapirisu ni Pablo dio to Hirusalim, woy dio to Sisaria, woy ka dio to Ruma 21:17 – 28:31
1
1-2 Tiopilu, soini ka igkaruwa no sulat ku koykow. Ka an–anayan no sulat ku, dio ku bunsura to pognangonnangon to mgo hinimuan ni Hisus woy ka mgo pog–anad din. No dio a mataman to sikan no allow no pogbatun on si Hisus dio to Langit. Di to waro pad batuna, duon pad insugu din to sikan no naalam no mgo suguanon din. No ka mgo sugu din kandan, nigligkat to Gimukud to Magboboot.
Pogkaponga to pogkamatoy ni Hisus woy to pogkouyag din, duon kohop–atan no allow no malasi niglibuwas si Hisus dio to mgo suguanon din. Woy mohon–ing ka hinimuan din no igmalogot to nouyag on ian ka lawa rin ligkat to kamatayon din. Woy malasi innangonnangon ni Hisus kandan ka ogtumanon to Magboboot to pandatuan din.
Nò, to songo poglimud man do ni Hisus woy to mgo suguanon din, pignangonan din sikandan to, “Kono kow pad og–awo to soini no lunsud to Hirusalim. Di tagad kow pa to ogkabogayan kow on to Gimukud to Magboboot su sikan ian ka innangon ku kaniu nokani no impasabut to Amoy ku no dio to Langit kaniu.* Basa ka to Lukas 24:49. Nokani, nigbautismuan kow ni Huan dio to woig. Di kono no malugoy no ogbogayan kow on to Gimukud to Magboboot.”
Ka Pogbatun ni Hisus dio to Langit
No to poglimud man do si Hisus woy to mgo suguanon din, nig–inso sikandan ki Hisus to, “Og–inso koy ko kuntoon nu ro ogpoulia dini to kanta ka katondanan ta no naagow?” Ka katondanan to mgo Hudiu, nagongonan pad to taga Ruma. Kagi ni Hisus no intabak to mgo suguanon din to, “Ka Magboboot no ian Amoy ku dio to Langit, kono kow rin oghitagoon ko kon–u rin on ogtumanon woy ko songo monu kalugoy ka pogtuman din to mgo hinimuan din, su katondanan din do to pogboot. Dokad di ko ogdatongan kow on to Gimukud to Magboboot, ogbogayan kow on to kabogbogan, no oghimuon kow on no mgo talagmalogot to igpaanad ku kai to soini no lunsud to Hirusalim, woy dio to tibo to sikan no probinsia to Hudia woy dio to Samaria, woy dio to katamanan to soini kalibutan.” Pogkaponga ni Hisus to sikan no innangon din kandan, nabatun on sikandin dio to Langit no nigbantoy ka mgo suguanon din taman to naatangan on to salagapun.
10 Nò, poglonghag pad to mgo suguanon din dio to langit su ogpitow ki Hisus no nabatun, natokow sikandan to duon on daruwa no otow no nakapanabinit to manggad no mapoti no duon nigsasindog to longod dan. 11 No kagi to sikan no daruwa kuwo kandan to, “Sikaniu no mgo taga Galilia, manio to ungod kow oglonghag dio to langit to oglibong dod man si Hisus dini to tano? Ogkounawa ro ka pogbatun din no pigkita now ka lawa rin. No ko oglibong si Hisus kai to tano, songo sikan dod ka lawa rin no nigkita now.”
12 Pogkaponga, namang–awo on ka mgo suguanon ni Hisus to sikan bubungan no oghingaranan to Olibu no marani to lunsud to Hirusalim. Tigbal do no songo kilumitru ro ka igkariu. 13 No pog–uli dan dio to lunsud to Hirusalim, namanoik on dio to nig–ugpaan dan no baloy woy nigsolod on to songo sinabong duon to ampow to sikan no baloy. Ka nigsolod no mgo otow si Pedro, si Huan, si Santiago, si Andris, si Pilipi, si Tomas, si Bartolomi, si Matiu, woy ka sangoy ni Santiago no anak ni Alpiu. Duon pad si Simon no oghingaranan dan to Siloti. Ka Siloti, ian ngaran dan to songo sampangan to mgo otow no og-atu to gobirnu to Ruma. Woy duon dod si Hudas no anak to dangob no Santiago. 14 Nanlimudlimud ka tibo, no sagboka ro ka goinawa ran to og–ungod ogman–ampu to tangkaan to Magboboot. Duon mgo boi no nan–amut kandan to pog–ampu, woy nigduma ka inoy ni Hisus woy ka mgo hari rin no lukos.
15 Waro do malugoy no nalimud man do nighutuk ka mgo otow no nigtuu ki Hisus. Duon buwa songo gatus woy kawaan no mgo otow no nan–amut. No nigsasindog on si Pedro. 16 Kagi rin to, “Mgo sulod, kono ogkohimu no kono ogkatuman ka Tahan no Kasulatan no kagi to Magboboot. Ian su si Dabid no talagnangon dongan to kagi to Magboboot, nigbobootan on to Gimukud din no duon impanoy rin innangon tongod ki Hudas, no ian ka nigbulig to mgo otow no nigdakop ki Hisus. 17 Di duma ta rod nokani si Hudas no songo nig–amut to katondanan ta no mgo suguanon ni Hisus. Ian su agad nokoy no imbogoy ni Hisus kanta no mgo hinimuan, songo ingkasalig din dod ki Hudas,” kagi ni Pedro.
18 Pogkalugoy, duon songo luti no tano no naboli to salapi no imbogoy to mgo otow ki Hudas, ka imbayad to maroot no nohimu rin no impanabod din si Hisus. Di nighondio si Hudas to matikang no dalama no nig–ogot to lawa rin. Nabalbalintuad sikandin no naladlaran on ka gotok din no nanlopow on ka bituka rin no namatoy on. 19 Ka tibo no mgo taga Hirusalim, nakarinog on to noomonu si Hudas. Sikan ian no ka tano no naboli to salapi din, nighingaranan on to Akildama. Ian lituk to kinagian dan, Tano no Nalangosaan.§ Tano no Nalangosaan, su tano no naboli to salapi no imbayad to langosa to otow. Basa ka to Matiu 27:3. 20 Ian su duon ingkasulat ni Dabid dongan tongod ki Hudas to,
‘Balagad ko ogkoongkoran on ka ugpaan din oyow waro otow no ogpokougpo duon,’
Woy kagi rin to, ‘Balagad ko songo otow on ka ogpurut to katondanan din.’ ”* Ogkabasa to Salmo 69:25 woy 109:8.
Pogkaponga, kagi ni Pedro to, 21-22 “Sikan ian to og–awoson to duon sagboka no otow no og–alamon ta no igtimul kanta no suguanon ni Hisus su oyow sikandin on ka ogbulig kanta to ogmalogot to pogkouyag ni Hisus ligkat to kamatayon din. No ian ta ro og–alamon ka otow no songo nigdumaruma kanta no nigluyudluyud to Lagboy no Igbuyag ta no si Hisus ligkat to pogbautismu ni Huan taman to allow no pogbatun ni Hisus.” Sikan do ka kagi ni Pedro kuwo to mgo duma rin.
23 Sikan ian no nig–alam pad to daruwa no otow. Ka ngaran to sagboka, si Husi Hustu no ian angga din, si Barsabas. Nò ka ngaran to dangob si Matias. 24 No nig–ampu pad sikandan. Kagi ran to, “Buyag noy no dio to Langit, natagaan nu ka goinawa to tibo no otow kai to tano. Kuntoon, ipapitow nu kanami ko hondoi to soini no daruwa ka pig–alam nu 25 no igliwan to katondanan woy mgo hinimuan ni Hudas. Ian su suguanon din dod porom ni Hisu Kristu sikandin di pig–ongkoran din ka katondanan din no nakaparagas no oghondio to ugpaan no ogpakalogpad kandin.” 26 No pogkaponga ran on to pog–ampu, duon intagu dan to taguanan no og-indanan to ngaran to otow no ka ogkapurut no ngaran, ian ka ogkaalam. Si Matias no ngaran ka napurut no sikan ian ka naalam no suguanon no igliwan ki Hudas. Nò, nakaamut on si Matias to tahan no sampulu woy sagboka no suguanon ni Hisus.

*1:4 Basa ka to Lukas 24:49.

1:6 Ka katondanan to mgo Hudiu, nagongonan pad to taga Ruma.

1:13 Ka Siloti, ian ngaran dan to songo sampangan to mgo otow no og-atu to gobirnu to Ruma.

§1:19 Tano no Nalangosaan, su tano no naboli to salapi no imbayad to langosa to otow. Basa ka to Matiu 27:3.

*1:20 Ogkabasa to Salmo 69:25 woy 109:8.