Ka Sulat ni Pablo to mgo Taga
Kulusas
Tongod to Soini no Sulat dio to mgo TagaKulusas
Si Pablo, napirisu ka nigsulat to soini no impaalap din dio to mgo nigtuu to lunsud to Kulusas. No ka Kulusas, duon to probinsia to Malintok no Asia no dio to silaan to lunsud to Episu. Kono no si Pablo ka nig-alap kandan to sikan no Maroyow no Nangnangonon an-anayan, di indakoli rin sikandan to goinawa woy malasi rin ampui.
Ian to nigsulatan ni Pablo sikandan su duon mgo otow no nig-anad kandan to kono no litos no ogpakapasuwoy kandan ki Hisu Kristu no ian ka matul-id no dalan dio to Magboboot. Ian su waro dan nigtokod to si Hisu Kristu ka lagboy no Anak to Magboboot. Woy innangon dan og-awoson to mohon-ing ka ogtumanon ta no mgo udling woy mgo batasan woy ogkaawo on ka mgo salo ta. Woy nig-anad dan ka mgo otow to oyow ogsimboon dan poron ka mgo diwata.
Sikan ian to nigsulat ni Pablo ka soini oyow ogkataga to malogot ian to si Hisus ka Anak to Magboboot, woy nigsosokod lagboy to Amoy rin no dio to langit. Woy impamalogot ni Pablo to impohimu to Magboboot ki Hisus ka langit woy ka tano woy ka tibo no nakatagu.
Ka Ignangon to Soini no Sulat
Ka kabinusuran to ignangonnangon 1:1-2
Ka pog-ampu ni Pablo tongod to mgo nigtuu no dio to Kulusas 1:3-14
Ka poglabow ni Kristu woy ka nighimu rin 1:15-23
Ka katondanan ni Pablo to mgo nigtuu 1:24 – 2:5
Ka pogkasagboka to mgo otow no nigtuu ki Hisu Kristu 2:6-15
Ka pogtaloson ni Pablo oyow kono ki ogkatooran no ogkasuwayan to kono no tu-tuu no nangnangonon 2:16-23
Ka tahan no pogkootow ta woy ka iam no pogkootow 3:1 – 4:6
Ka igpanuguntugun ni Pablo 4:7-18
1
Sikanak no si Pablo, daruwa koy ki Timoteo no sulod ta ki Hisu Kristu, ogpangumusta koy kaniu. Sikanak, nohimu a no suguanon ni Hisu Kristu su pogboot to Magboboot.
Ka soini no sulat, igpaalap noy dio to lunsud to Kulusas dio to kaniu no mgo sulod noy to pogtuu woy masalig ka goinawa now ki Kristu.
Ogbuyuon noy ka Amoy ta no ka Magboboot oyow ogkohoy-uan kow woy to oyow ogkabogayan kow rin to maawang no pog-ugpo now.
Ka Pog-ampu woy ka Pogpasalamat ni Pablo
Ko og-ampuan noy sikaniu, ungod noy ogpasalamatan ka Magboboot no ian Amoy to Lagboy no Igbuyag ta no si Hisu Kristu. Ian su nanangonan koy to manokal ka pogtuu now ki Hisu Kristu woy to dakol ka goinawa now to tibo no mgo otow no nigtuu on kandin. Ian to manokal ka pogtuu now woy to dakol ka goinawa now to mgo otow no nigtuu su ogligkat to im-imanan now to sikan no impanagana to Magboboot no igbogoy rin kaniu uromo dio to langit. Nanangonan kow nokani to sikan no im-imanan ta no nigdinog now ka tu-tuu ian no nangnangonon. Soini ian ka maroyow no nangnangonon tongod ki Hisus no nokohondio to kaniu. Agad hondoi kai to ampow to soini no kalibutan no ogkaalap ka soini no nangnangonon, ogkatimtimulan on ka mgo otow no ogtuu ki Hisus woy ogmaroyow on ka mgo batasan dan. No ian ta ogkounawaan ka kayu no ogbogas on woy ogtulin. Ka soini, ogkounawa rod to nohimu kaniu ligkat to sikan no allow no an-anayan kow nigdinog woy makasabut to soini no tu-tuu ian no nangnangonon tongod to dakol ka igkohoy-u to Magboboot kanta. Si Ipaparas ka nig-anad kaniu to sikan no nangnangonon. Sikandin, sulod ta to pogtuu no suguanon dod ni Kristu no indakoli noy to goinawa. Ogkasaligan sikandin to ogtuman to sugu ni Kristu, no inliwan si Ipaparas kanami to ogbulig kaniu no waro koy maayun to ogbulig. Nanangonan koy ni Ipaparas to indakoli now to goinawa now ka mgo otow no songo ogtuu ki Hisus. No ka dakol no goinawa now, ogligkat to Gimukud to Magboboot.
Sikan ian, ligkat to allow no nanangonan koy tongod kaniu, ungod noy ampui sikaniu. Ogbuyu koy to Gimukud to Magboboot oyow ogkabogayan kow rin to dakol no katouanan now woy ka pogkasabuti now oyow ogkatagaan now lagboy ka tibo no ogkoiniatan din no igpohimu rin kaniu. 10 Ko sikan ian, ogkaayun kow to og-unug to mgo batasan no oglitos to nigpasakup kow to Lagboy no Igbuyag ta no si Hisus oyow dakol ka igkarago din kaniu. Ian su ungod kow oghimu to agad nokoy no maroyow woy ungod ogkatimtimulan on ka pogsabut now to sikan no mgo ogkoiniatan to Magboboot. 11 Woy og-ampuan noy sikaniu oyow ogmanokal ka goinawa now no ogligkat to ogkabogayan kow to sikan no kabogbogan no ogligkat to dakol no kabogbogan to Magboboot. Ka tuud to sikan, oyow ogkaaguanta now ro ka tibo no mgo igkohirapi now no warad ogkaroromdom now no maroot. Di ogkarago kow nasi. 12 Woy ogpasalamatan noy ka Amoy ta no dio to Langit su ian nigmaroyow kanta dio to tangkaan din. No ian to oyow uromo, oglitos on to ogkatalaran kid to karoyawan no igbogoy rin to mgo otow no nigpasakup kandin woy nabat-awan on ka doromdom dan. 13 Nigpangabangan kinow rin no nig-awo ki rin to katondanan ni Satanas no duon to karusiloman. No nighalin ki rin dio to katondanan to Anak din no si Hisus no indakoli rin to goinawa. 14 Sikandin ka nigbalukas kantanow woy nigpasaylu kid on nikandin ka makasasalo.* Ka balukas, ian ogkounawaan ka igbayad no igpalipuas to otow no narakop woy ko nouripon. No langosa no inlipuwas kanta, ian impanag-ilingan to sikan no iglipuwas to nouripon.
Ka Pogsosokod ni Hisus to Amoy rin woy ka Nighimu ni Hisus Kanta
15 Kono ogkitoon ka Magboboot, di si Hisus ka igpohitaga kanta ko nokoy ka Magboboot su ogkounawa lagboy si Hisus kandin. Si Hisus ka ogpakalabow to tibo to agad nokoy no kalaglagan no nohimu. 16 Ian su inhimu to Magboboot ki Hisus ka tibo no nohimu no dio to Langit woy ka dini to tano. Nighimu rin ka tibo no kalaglagan no ogkakitaan to mgo otow woy ka kono ogkakitaan, lagkos to mgo diwata woy ka tibo no og-alap to kabogbogan no duon katondanan to ogsugu. Tibo inhimu to Magboboot ki Hisus no ian tuud din to nighimu, su oyow ogkasayo sikandin. 17 Si Hisu Kristu dod ka ogpakalabow to tibo su tahan on no duon sikandin no waro pad ka agad nokoy no kalaglagan no nohimu, woy su sikandin ka ogtanudtanud to tibo no nohimu on oyow ogkatapid on. 18 Woy si Hisus dod ka ogpakalabow kanta tibo no nigtuu no ian ogkohingaranan to lawa rin. Sikandin ka ogligkatan to iam no pogkouyag ta woy sikandin dod ka an-anayan no ligkat to lobong no nouyag on to waro katamanan. No ian ian su oyow sikandin ka ogpakalabow to tibo. 19 Ian su noiniatan to Amoy rin no ka Magboboot to, ko nokoy ka duon to Amoy, sikan dod lagboy ka duon to Anak din no si Hisus. 20 Woy boot dod to Amoy rin oyow, ligkat to nighimu ni Hisus no nigtulu ka langosa rin to pogkamatoy rin to krus, ogkohimu no igpalibong on dio to Amoy ka tibo no kai to soini no kalibutan woy ka dio to langit. No ian oyow tibo ogmaroyow on to goinawa to Magboboot.
21 Sikaniu nokani, nigmaroot kow dio to tangkaan to Magboboot. No nohimu kow no usig din su ligkat to mgo maroot no doromdom now woy maroot no mgo hinimuan now. 22 Di kuntoon, nigpoul-ulioy kow on to goinawa now dio to Magboboot su ka pogkamatoy ni Hisus ka inhusoy to Magboboot kaniu. No sikan ian no nigmaawang on ka goinawa now kandin su oyow uromo no og-alapon kow ni Hisus dio to tangkaan to Magboboot, ogpakasasindog kow dio to tangkaan din to waro salo now woy to waro igkoogot din kaniu. 23 Di og-awoson now to oghogoton now on ian ka pogtuu now to tu-tuu ian no nangnangonon, no ogsagbokoon now ro ka goinawa now dio ki Hisus. Ian su oyow kono ogkawoil ka pog-iman-iman now to tibo no nokani no ingkanangon kaniu no nigdinog now ka soini no Maroyow no Nangnangonon tongod ki Hisu Kristu. Sikan ian no nangnangonon ka naalap-alap on woy nanangnangonan on dio to agad hondoi no otawa kai to ampow to soini no kalibutan. No sikanak no si Pablo, nigsugu a to oyow ognangonnangon a to soini no Maroyow no Nangnangonon.
Ka Pogtuman ni Pablo to Katondanan din
24 Kuntoon, tongod to soini no lawa ku, balagad ko duon mgo igkabaybayari ku no og-awoson to og-aguantoon ku. Ian su ka pog-aguanta ku no igkabaybayari, ogpakabulig kaniu. Sikan ian to dakol ka igkarago ku su ogkapongaan kud ka kanak no igkabaybayari no igpatuman ni Hisus kanak su oyow ogkabuligan ka mgo otow no ogtuu ki Hisu Kristu no ian ta oghingaranan to lawa rin. 25 No sikanak, nighimu a to Magboboot no suguanon din oyow ogpakabulig a to mgo otow no nigtuu ki Hisus. No ian to nig-alam a rin su oyow ogpakabulig a kaniu woy su oyow ka soini no kinagian to Magboboot, ogkaay-ayaran ku ignangonnangon dio to agad hontow otawa. 26-27 No ka sikan no ignangonnangon ku, waro pad dongan impohitaga to mgo otow. Di nigboot ka Magboboot to oyow igpohitaga rin on to mgo otow no ogtuu on kandin, lagkos to mgo otow no kono no Hudiu. Ka mgo Hudiu, ian ka mgo pinanganak ni Hakob no songo pinanganak dod ni Abraham. Di ian mohon-ing ka kono no Hudiu no nan-ugpo dio to agad hondoi no ugpaan kai to tano. Ian to oyow ogkataga kid on ko songo monu karakol ka karoyawi no igkabogoy dio to agad hontow otawa. No soini ian ka nokoholos dongan no igpohitaga rin on, to og-ugpo si Kristu kai to taliwaro ta. No sikandin ka ogligkatan to sikan no im-imanan ta no karoyawi no igkabogoy kanta uromo. 28 Sikan ian to si Kristu ka ignangonnangon noy dio to agad hontow otawa. No ligkat to tibo no katouanan noy, igbohog noy woy ig-anad noy to kandan. Ian su oyow uromo, ogkaalap noy sikandan dio to tangkaan to Magboboot no ogkakitaan on to natibulus on ka tag sagboka no goinawa ran dio ki Kristu. 29 Sikan ian to ogpoomotan ku ka igpohimu rin kanak su ligkat to dayagang no imbogoy rin kanak no ogligkat to dakol no kabogbogan din.

*1:14 Ka balukas, ian ogkounawaan ka igbayad no igpalipuas to otow no narakop woy ko nouripon. No langosa no inlipuwas kanta, ian impanag-ilingan to sikan no iglipuwas to nouripon.

1:26-27 Ka mgo Hudiu, ian ka mgo pinanganak ni Hakob no songo pinanganak dod ni Abraham. Di ian mohon-ing ka kono no Hudiu no nan-ugpo dio to agad hondoi no ugpaan kai to tano.