Ka Sulat ni Pablo to mgo Taga
Pilipus
Tongod to Soini no Sulat dio to mgo Taga Pilipus
Ka lunsud to Pilipi, duon to probinsia to Masidunia no nasakup to gobirnu no dio to dakol no lunsud to Ruma. Ka mgo otow, Girigu woy Ginirigu ka kinagian dan.
Ka an-anayan no pogsolod ni Pablo dio to Masidunia, dio pad nig-anad to lunsud to Pilipus no mohon-ing ka mgo otow no nigtuu on ki Hisus. No ko waro pad mapirisu si Pablu, malasi rin liblibongi ka mgo nigtuu no dio to Pilipus no nohirosonan on ka pogtuu ran ki Hisus woy nigpadakdakoloy ka goinawa ran ki Pablo. Di ko kalugoy no natagaan dan on to napirisu on si Pablo, duon otow no si Ipaproditu no nigsugu dan dio ki Pablo oyow ogpakabulig kandin. Woy duon impaalap dan no salapi no igbulig dan to pog-ugpo ni Pablo no dio to solod to pirisuan.
No to soini no sulat din to mgo otow no nigtuu ki Hisus no dio to Pilipus, nig-ulang si Pablu to igkarago din to pogtuu ran, woy nig-os-osonon din sikandan oyow ungod dan igkarago ka pogkasagboka ran ki Hisus, woy to oyow kono ogkaalap sikandan to agad hondoi no kono no tu-tuu no nangnangonon.
Ka Ignangon to So-ini no Sulat
Kabinunsuran to ignangonnangon 1:1-11
Ka pog-ugpo ni Pablo 2:12-26
Ka litos no pog-ugpo ta ko nasagboka kinow ki Hisus 1:27 – 2:18
Ka tuud ni Pablu ki Timoteo woy ki Ipaproditu 2:19-30
Ka innangon ni Pablo tongod to mgo igkabaybayari ta woy tongod to mgo otow no og-atu kandan 3:1 – 4:9
Tongod ki Pablo woy ka mgo nigt no taga Pilipus 4:10-20
Katamanan to ignangonnangon din 4:21-23
1
Sikanak no si Pablo woy si Timoteo no mgo suguanon ni Hisu Kristu, ogsusulat koy kaniu no mgo otow no nigtuu kandin no dio to lunsud to Pilipus. Woy iglagkos noy to ogsulat ka mgo igbuyag now to pog-alap to pogtuu now woy ka mgo talabulig dan.
Ogkoiniatan noy to oyow ka Magboboot no Amoy tanow woy ka Lagboy no Igbuyag tanow no si Hisu Kristu, ogbogoy kaniu to maawang no goinawa now woy ka dakol no pogkohoy-u ran.
Ka Pog-ampu ni Pablo Tongod to Taga Pilipus no Nigtuu
Agad kon-u ku ogkaroromdom sikaniu, ungod ku ogsayoon ka Magboboot. No ko og-ampuan ku sikaniu tibo, ogkarago a lagboy su ogkaroromdom ku ka pogbulig now kanak no nig-anad a to mgo otow to Maroyow no Nangnangonon tongod ki Hisu Kristu ligkat to kabinunsuran to pogtuu now kandin taman kuntoon. Woy natagaan kud on ian to, ka maroyow no nigbunsuran din duon to goinawa now, ungod din oghimuon taman to ogkapongaan din on uromo ko oglibong on si Hisu Kristu kai to kalibutan. Litos ian to soini ka ogkaroromdom ku kaniu, su agad napirisu a woy ko waro a mapirisu, ko igpamalogot ku to Maroyow no Nangnangonon woy ogtabakan ku ka mgo otow no kono ogkoiniat to kinagian to Magboboot, duon kow ungod to taliwaro to goinawa ku su nalagkosan kow tibo to pogkohoy-u rin kanak. Ogpakamalogot ka Magboboot to ogkasampot a lagboy kaniu su nigdalong a to dakol no goinawa ni Hisu Kristu kaniu.
Og-ampu a to Magboboot to oyow ungod kow ogpadakdakoloy to goinawa woy to oyow songo ogkatimulan ka katagaanan now to tu-tuu ian woy ka pogkasabuti now 10 ko nokoy ka madmaroyow no oghimuon now. Ko ogkatuman ka sikan, ogkohimu no waro igkoogot kaniu woy to maroyow kow on ian to tangkaan to Magboboot to poglibong uromo ni Kristu kai to tano. 11 No ka mgo batasan now, songo ogkohimu on no olin-olin no maroyow no ogligkat to igpohimu ni Hisu Kristu to goinawa now su oyow ogkatahud woy ogkasayo ka Magboboot.
Si Hisus ka Kouyagan ta
12 Mgo sulod, ogkoiniatan ku to oyow ogkatagaan now to, ka soini no igkabaybayari ku, nakabulig to pogkatangkap to soini no Maroyow no Nangnangonon 13 su ligkat to pogkapirisu ku, ka tibo no mgo sundalu no ian talagbantoy to baloy to lagboy no igbuyag dio to ugpaanan to Ruma, lagkos to tibo no duma no mgo otow kai, nataga to ian ligkatan to pogkapirisu ku su suguanon a ni Kristu. 14 Woy ligkat dod to pogkapirisu ku, mohon-ing ka sulod ta to pogtuu no, nigdakol ka pogsalig dan to Lagboy no Igbuyag ta no konad on ogkahallok sikandan no ognangonnangon to kinagian to Magboboot.
15-17 Di duon mgo otow no ognangonnangon tongod ki Kristu su ligkat to ogkoima kanak woy su ogkoiniatan dan to oglabow kanak. Ko ognangonnangon sikandan tongod kandin, kono ogligkat to goinawa ran, di ogligkat atag to ogparakoldakol poron to ngaran dan woy ogkoiniatan dan to ogkatimulan do duon ka igkabaybayari ku kai to pirisuan. Di duon duma no mgo otow no ognangonnangon tongod ki Kristu su ligkat to ogkoiniatan dan lagboy ka sikan no nangnangonon. Woy songo ognangonnangon sikandan su duon goinawa ran kanak woy su nataga ran to, ka Magboboot, ian ka nigbogoy kanak to soini no katondanan ku to pogtabak to mgo otow no kono ogkoiniat to sikan no Maroyow no Nangnangonon tongod ki Hisu Kristu.
18 Di ka sikan, kono ku igmasakit to goinawa ku. Di agad ko ogligkat to maroyow no goinawa ran woy ko ogligkat to kono no maroyow ka tuud dan, ogtukow a lagboy to igkanangonnangon on si Kristu. 19 Ungod a ogkarago su natagaan kud to duon dod allow no ogpakalibuwas a to soini no pirisuan su ligkat to pog-ampu now kanak woy su ligkat to ogbuligan ad to Gimukud to Magboboot no ogligkat ki Hisu Kristu.* Ka Gimukud ni Hisus, sikan dod ka Gimukud to Magboboot. 20 Ogkoiniatan ku lagboy woy og-iman-iman a to kono ku ogtalison ka igpatuman to Magboboot kanak to oyow waro igkasipod ku woy to oyow agad kon-u, kono ad ogkahallok to ognangonnangon to kagi rin oyow ligkat to agad nokoy ka ogkabayaan ku, agad ko ogkamatoy a woy ko ogkabui a rod, ogkasayo si Kristu. 21 Su ian tuud ku to duon dod goinawa ku ko ogkasayo si Kristu, di dakoldakol pad ka pulus ku ko ogkamatoy a. 22-24 Di ko ogkaalam ku pa, kono a ogpakabatuk ko hondoi ka litos ku. Ogkoiniatan ku poron no ogkalius ad on no dio ad on og-ugpo ki Kristu. Ian poron ka madmaroyow kanak. Dokad di ko duon pad goinawa ku, ogparagas ku pad ka oghimuon ku no ian dakoldakol no pulus now. 25 No su nataga a to sikan, songo nataga a to kono a pad ogkamatoy di ogpokougpo a pad kai to tano oyow ogkaanad ku pad sikaniu oyow ogdakol pad ka pogtuu now ki Hisu Kristu oyow ogkatimulan pad ka igkarago now no ogligkat to pogtuu now. 26 No ko kono a pad ogkamatoy, ogpakalibong a dio to kaniu no ogkasayo now on ian si Hisu Kristu.
27 Kuntoon, mgo sulod, agad nokoy ka ogkabayaan ku, og-awoson to og-unugon now ka sikan no ingkaanad ku kaniu no nigligkat to Maroyow no Nangnangon tongod ki Kristu. Ko sikan ian ka oghimuon now, agad ko kono ad ogpokohondio to kaniu, ogdinogon ku to manokal ka pogtuu now su nasagboka ro ka goinawa now woy ka tuud now to pogpoomot to ogpabubuligoy kow oyow mohon-ing pad ka ogtuu to Maroyow no Nangnangonon tongod ki Hisu Kristu. 28 Woy songo ogdinogon ku to kono kow ogkahallok to mgo usig now. No ligkat to sikan, ka mgo usig now, ogkoindanan naan to sikandan ka ogkalogparan to Magboboot to waro katamanan, di songo ogkatagaan dan to sikaniu ka ogkabogayan to kouyagan no waro katamanan su ka Magboboot ka ogpasabut kandan to sikan. 29 Ian su tongod ki Kristu, pigbogayan kow to kohoy-u no kono ogligkat do to pogtuu now di songo ogligkat to ogkabogayan kow to mgo igkabaybayari tongod to pogtuu now kandin. 30 No kuntoon, nohimu kow on no duma ku to pog-aguanta to igkabaybayari ku no nigkita now dii to kanak nokani woy songo ogdinogon now no ogkaaguanta ku kuntoon.

*1:19 Ka Gimukud ni Hisus, sikan dod ka Gimukud to Magboboot.