2
Ẹchẹ ni o mhọli agbọ ali ushishi no pfuasẹ
A she riẹlẹ ẹ bia, irarighọ, khi kono onobe shi elemhi deba ọgbọ, khi ke lo ẹgbhọli, khi ke ngeli ingeli abamẹmhẹ, khi ke dọ ọgbọkhọghuo ọkọnyọ ali khi ke ngme ungmemhi yese ọgbọ-a. Ochoghọ, zẹ ni angeli oyẹ ẹ e li abi oyi emọfẹ. Okiamhi egbegbi amẹ inyeli eyi ayẹmhẹ ni o khi ungmemhi oyi Ẹshinẹgba, o ke gbe ẹ. Eni a kha da, o rẹẹ fu shi imiepfuese, mena ni a she mu Ọnọmhuẹ fẹ bino ni a mẹ ọli mẹ khi ọọ ti.* Li zẹ Iwolo 34.8
Abi a li bhale deba Ọnọmhuẹ ni ọ khi ẹchẹ nọ mhuẹ agbọ, ni ẹgbọ e kie, ama Ẹshinẹgba ọ zẹ ọli, ọ mu ọli ẹloe. Ighọ, ẹẹ abi echẹ ni e mhuẹ agbọ, a rọ tọ owa ayẹmhẹ, ni a khi ekpodalo-ugamhi eyi Ẹshinẹgba ni e pfuasẹ, ni a ke luasobo ena ayẹmhẹ eni e ghọle Ẹshinẹgba, rọte obọ oyi iJesu iKirisiti. Irari khi Ebe-no-pfuasẹ ọọ,
“A bino khi mhi ri
ẹchẹ gbe ekẹ shi iZayọ,
ẹchẹli ẹbẹ ni o mu owa mhuẹ,
ni mhi zẹ ni o mu ẹloe.
Ọni ọ da ri egbe da li ne,
ọa ya mẹ omama.” Li zẹ Aza 28.16
Irari khi ẹchẹ ona oni o mu ẹloe o khi na ẹẹ ni a mie ọli suọ. Ama eni ẹa mie ọli suọ, o khi,
“Ẹchẹ ni itsọna e kie,
ni o tigbe mele oni
o mu ẹloe nẹ nya-a.” Li zẹ Iwolo 118.22
“Onana o kie gbo khi
ẹchẹ ni ebubu ẹgbọ
e ya kholo awẹ shi
ukpokpomhi ẹchẹ
ni o ya pfi wẹ gbe.”
Itobọ khi ẹa ri ungmemhi oyi Ẹshinẹgba gbe akanya e rọ de. Abi o kha li wẹ o li eghọ.§ Li zẹ Aza 8.14-15
Ama eni Ẹshinẹgba ọ zẹ a khi, ni a khi ekhẹmhuẹ ni ẹẹ ga Ẹshinẹgba, ushishi na ipfuasẹ, ẹgbọ enayi Ẹshinẹgba, ni a rọ mẹ asha ri ikuẹghiẹ na ọni ọ rọte alo ebili lu ẹ lasele bhale ákpá ni o somhotse oyọli.* Li zẹ Okiali 19.5-6; Aza 43.20,21; iDẹut 4.20; 7.6; 14.2; iTatọ 2.14; Aza 9.2 10 Ẹghẹghẹ ni o dọsẹ aa kpẹ khi ẹgbọ eyi Ẹshinẹgba, ama memena, ẹgbọ eyi Ẹshinẹgba a ke khi, aa kpẹ mhọli ilẹlemhi na ẹ, ama memena Ẹshinẹgba ọ she mhọli ilẹlemhi na ẹ. Li zẹ Osia 2.23
Ighumha eyi Ẹshinẹgba
11 Emọle mhẹ, mhi lema ẹ, ẹẹ abi epfẹse ni a la elemhi agbọ ona, a lase ọghuẹmhẹ ni e khi eyi olamhẹ le, ni e mu okhọli ẹ vule shi isamhi eyẹ ẹ ọ. 12 A kie ke ngeli ingeli enete elemhi ifuabọ oyi ẹgbọ ni ẹa miesuọ. Ini e tseku ẹ zẹ ẹ unu, e kie ke mẹ ingeli enete ni a ngeli, ni e ke kuẹghiẹ Ẹshinẹgba, ogbẹlẹ ni ọ ya bhale deba awa.
Iregbe-tiemhie na Enighie ali Ega eyawa
13 A ri itobọ Ọnọmhuẹ ke ri egbe ẹ tiemhie na eni ẹẹ mhẹsẹ nya ni a mu vule shi iteva ẹgbọ. Okekhi oghie ni ọ funẹ, 14 okekhi igọvunọ ni ọni oghie ọọ ghie ọ ke nasẹ eni e pfidọ, ali e ke kuẹghiẹ eni e riẹlẹ onete. 15 Irari khi eri Ẹshinẹgba ọọ nono ni a pfi ẹgbọ ọkhọlọ okpẹ unu, rọte angeli enete ni a ya ke ngeli. 16 A ke ngeli abi ẹgbọ ni ẹa mhọli ọzuodẹ, ama a khi zudigba umha mhọli ọzuodẹ oyẹẹ ke ngeli ingeli ebe. A ke ngeli abi eni ẹẹ ga Ẹshinẹgba. 17 A ke ri ekpẹ na ọgbọkpa. A nono ingme oyi ẹgbọ ni a ga rọ khi ena irudunga. A ke na ulishi oyi Ẹshinẹgba. A gbo mu ekpẹ ẹ na oghie.
18 Ẹẹ ni a khi eni ẹẹ ga, a ri egbe ẹ tiemhi ekẹ na eni e khi ega eyẹ ẹ. Ọa khi ega ni eri opfọmhẹ ngeli deba ẹ tsẹ ama li shi eni ẹ ngeli angeli ni o ze deba ẹ. 19 Ẹshinẹgba ọ ya khivọsẹ nẹ ini u ri egbe mie osoli anasẹmhẹ ni u wa kha mẹ, itobọ khi u lẹsẹ ọghuẹmhẹ oyi Ẹshinẹgba. 20 Eleli onoghuo o la ọ ini ọgbọ ọ mẹ osoli shi umha-suesọ ni ọ riẹlẹ? Ama ini u wa mẹ osoli shi onete ni u riẹlẹ, ni u rọ ri egbe mie ọli, Ẹshinẹgba ọ ya khi vọsẹ nẹ shi ọ. 21 Irari onana Ẹshinẹgba ọ rọ lu ẹ, abi iJesu ọ rọ mẹ osoli na ẹ rọ ri angeli irọkhọkhọ shi ekẹ na ẹ ni a ke deba. A rọshẹka ke deba oni angeli. 22 Ọa lamhẹ olamhẹ okhọghuo, wẹkhi eri a mẹ khi ọ ngme ungmemhi ẹgbhọli. Li zẹ Aza 53.9 23 Abi ẹgbọ e rọ tseku u tsue ọli, ọa tsue wẹ shi ọ. Abi ọ rọ tseku mẹ osoli ọa tsekha wẹ. Ama eri ọ ri egbọli mhọli Ẹshinẹgba obọ, ọni ọ guẹ sọ ẹzọ shi odẹ igẹsikia.§ Li zẹ Aza 53.7 24 IKirisiti lọlighuo ọ tsua olamhẹ eyawa shi egbe je apfida, ini awa khi ghu eghuli olamhẹ, ama ni awa la agbọ iguẹ-ngeli elemhi ipfuasẹ. Utse ni a kuale ọli o ri awa ze.* Li zẹ Aza 53.5 25 Eri a kpẹ la agbọ abi osumha ni ọ waa, ama a she mu pfi deba Ọni Ọrisumha-kia ni ọ khi ọni ọ khekhẹ ayẹmhẹ o yẹ. Li zẹ Aza 53.6

*2:3 Li zẹ Iwolo 34.8

2:6 Li zẹ Aza 28.16

2:7 Li zẹ Iwolo 118.22

§2:8 Li zẹ Aza 8.14-15

*2:9 Li zẹ Okiali 19.5-6; Aza 43.20,21; iDẹut 4.20; 7.6; 14.2; iTatọ 2.14; Aza 9.2

2:10 Li zẹ Osia 2.23

2:22 Li zẹ Aza 53.9

§2:23 Li zẹ Aza 53.7

*2:24 Li zẹ Aza 53.5

2:25 Li zẹ Aza 53.6