4
Angeli ni o mu pfi
Abi o rọ khia khi iKirisiti ọ she mẹ osoli idiegbe, a li mu egbe ni a li ya mhọli angeli oghọghọ, irari khi ọni ọ da lighọ mẹ osoli idiegbe ne, ọa ke gbo mhọli emini ọ ri olamhẹ ẹ riẹlẹ. Rọte memena je odalo elemhi agbọ oyẹ, khi gbo zẹ ni ọghuẹmhẹ idiegbe oyẹ o mhẹsẹ nẹ, ochoghọ, zẹ ni u ke ngeli abi Ẹshinẹgba ọ li nono ọli shi. A she kpe pfuse ukpokpomhi ẹghẹghẹ-a je ukhokho rọ ọ riẹlẹ emini eni ẹa miesuọ e riẹlẹ. A la agbọ itsẹbọ ilili, idọkọnyọ, idonyọ yesegbe-a, ali idobiẹ, ali ikia-ye-ukue ke da onyọ, ali ilitsa igaga. Ama memena, abọ e sha wẹ khi aa ke nu wẹ a riẹlẹ ikhiakhiamhi emini ẹẹ riẹlẹ, e ri itobọ ighọ ọ tsue ẹ. Ama khi e mema ya gueyẹ Ẹshinẹgba abi e li gbe, ọni ọ ya gue ẹgbọ ẹzọ, shi eni e laọ ali eni e ghua. Onana o zẹ ni a rọ tse abọ usomhi onete yẹ ẹgbọ ni e ghua, ni a rọ gue wẹ ẹzọ abi a li ya gue ẹgbọ na agbọ ẹzọ, ama eri e la elemhi ayẹmhẹ abi Ẹshinẹgba ọ la ọ.
Guẹ ri ukpẹloe ke khu isomhopfa eyi Ẹshinẹgba
Ẹghẹghẹ ni agbọ o rọ ya pfo o she ti ramhi ana. Irarighọ, a bino angeli bie ke ngeli ni a dobẹ toto obọ iromhi isọsọ. Oni o mema mu egbe nẹ nya khi, a nono ingme egbe ẹ egbegbọ, itobọ khi eri inono ọọ khukhu olamhẹ ebubu.* Li zẹ Ekpi 10.12 A ke mu egbe ẹ epfẹse, ni awọlọ ọa la. 10 Ọgbọgbọ ọ ri isomhopfa ni ọ mhuẹ ke kpaghiẹ ọnuzava ọyọli obọ, ọ ri igẹsikia ke ri ẹloe khu okhale oyi Ẹshinẹgba odẹkhodẹ. 11 Ini ọgbọkhọghuo ọ mhọli ungmemhi ya ngme, ọ ke ngme ungmemhi oyi Ẹshinẹgba. Ọnini ọ ya kpaghiẹ ọgbọ obọ, ọ ri itoto ni Ẹshinẹgba ọ rọ na li riẹlẹ ọli. Ni a rọ bhale ya ẹ khi a rọte obọ oyi iJesu iKirisiti ri ikuẹghiẹ na Ẹshinẹgba odẹkhodẹ. Lọli ọ mhọli ufumhi ali ekpabọ rọte agbọagbọ ya je agbọagbọ. Atsẹ.
Imẹ-osoli irari khi u miesuọ
12 Emọle mhẹ abọ e khi sha ẹ shi ọmufẹ ni o toto ni a mẹ, abinẹ khi emini aa kpẹ mẹ ghue a mẹ. 13 A ri ochoghọ ke ghẹlẹ khi a li nu iKirisiti mẹ osoli ni ọ mẹ. Ẹghẹghẹ aghọ ni a mhọli oghẹlẹ oniẹmhi, ini a ri ufumhi oyọli khasẹ. 14 Ini a ri itobọ eva oyi iKirisiti ẹẹ tsue ẹ, ikhivọsẹ o khi nẹ, irari khi Ayẹmhẹ oyi ufumhi ali oyi Ẹshinẹgba o nu ẹ la. 15 Ini u mẹ osoli, khi zẹ ni a bhale ya ẹ khi itobọ khi u gbe ugbeli ali itobọ khi u do ighiatọ, wẹkhi angeli ikpamhika ali itashingme u rọ mẹ osoli. 16 Ama ini u wa mẹ osoli abi ọni ọ miesuọ, khi zẹ ni omama o mu ẹ, ama ke kuẹghiẹ Ẹshinẹgba irari khi u wa yemhẹ eva oyọli. 17 Irari khi ẹghẹghẹ o she ramhi ni iguẹzọ o rọ ya rọte Owa oyi Ẹshinẹgba ya gbaekẹle. Ini o te awa egbe gbaekẹle, sẹ o ke bẹshi ya li eni ẹa mie usomhi onete oyi Ẹshinẹgba suọ egbe? 18 Abi Ebe-no-pfuasẹ o ngme ọ li khi,
“Ini o ya munu ni a rọ tsumhi
ọgbọ ni ọ guẹ ẹ ngeli,
sẹ o ke bie ya li
ẹgbọ ọkhọlọ ni ẹa mhọli
Ẹshinẹgba egbe?” Li zẹ Ekpi 11.31
19 Irarighọ, eni ẹẹ mẹ osoli, abi o li ghọle Ẹshinẹgba shi, e ri egbe wẹ mhọli Ẹshinẹgba ni ọ ma wẹ ni ọ zẹ ri egbe ẹ nga obọ. E kie ke gbe ikanya enete.

*4:8 Li zẹ Ekpi 10.12

4:18 Li zẹ Ekpi 11.31