Ikanya
Eyi Ighiusomhi eyi iKirisiti
1
A rue IJesu nga idane
Elemhi ebe oni ododẹ ni mhi kpẹ kẹkẹ ghi yẹyẹ iTiofilọsi,* Li zẹ iLuk 1.1-4 mhi kẹkẹ ikanya ni IJesu ọọ gbe ali emini ọ sẹsẹ rọte igbaekẹle, ya ramhi ogbẹlẹ ni a rọ rue ọli nga idane. Neni a rue ọli nga idane, ọ rọte Ayẹmhẹ-nọ-pfuasẹ ri omhẹsẹ na ighiusomhi na kẹẹ ni ọ zẹ. Abi ọ rọ ghu-a se, ogbẹlẹ egbhuẹva ọ la elemhi agbọ ọ ri egbọli kia khasẹ ighiusomhi eyọli, ni o rọkhasẹ gboo khi akhọkhọmhẹ ọa la ọ khi ọ la agbọ. E mẹ ọli, ọọ gue ungmemhi oyi Eghiele oyi Ẹshinẹgba yẹ wẹ. Ẹlẹghuo khi e legba asheghuo, khi ọ nu wẹ ẹ le eminale, ọ ri omhẹsẹ ona na wẹ, ọọ wẹ, “A khi rọte iJerusalẹmu vu, a migha khẹ isomhopfa ni mhi gueyẹ ẹ, ikhi isomhopfa ni itamhẹ ọ shobọ. Li zẹ iLuk 24.49 Amẹ iJọni ọ rọ ọ batazi ẹgbọ, ama ọa ke ya tẹsẹ neni a ri Ayẹmhẹ-nọ-pfuasẹ ya batazi ẹ.” Li zẹ iMat 3.11; iMak 1.8; iLuk 3.16; iJọn 1.33
A rue iJesu nga iloghie
(iMak 16.19-20; iLuk 24.50-53)
Abi ighiusomhi e rọ nu iJesu legba kugbe, e mhila li, ẹẹ ọli, “Ọnọmhuẹ, u ya la ẹghẹghẹ ona rue eghiele oyi ẹgbọ iZirẹni nyenẹ gbo na wẹ?”
Ọọ wẹ: “Aa khi eni ẹ lẹsẹ oni ẹghẹghẹ ali oni ogbẹlẹ ni Ita ọ ri afu eyọli mhẹsẹ. Ama ini Ayẹmhẹ-nọ-pfuasẹ ọ bhale ẹ idiegbe, a ya mhọli ekpabọ, a ya ke pfi ọtsẹlẹ na mhẹ elemhi ekẹ iJerusalẹmu, ali ekẹ iJudia, ali iSameria ali elemhi ekẹ agbọ ona nya.”§ Li zẹ iMat 28.19; iMak 16.15; iLuk 24.47-48
Abi ọ rọ ngme eni ingmemhi enana se, a rue ọli nga idane abi e kie li ghọ fẹli ọli. Otughunu o khukhu ọli-a, o rue ọli odalo oyẹwẹ le.* Li zẹ iMak 16.19; iLuk 24.50-51
10 E bino idane chii abi ọ li vu, utoghuokpe emọse aava ni e sọ ide epfopfo e migha wẹ iteva. 11 Ẹẹ wẹ, “Ẹgbọ iGalili, elọ o zẹ ni a rọ migha a fẹli idane chii? Ọni iJesu ọna ni a rue odalo oyẹẹ vu nga idane, abi a li rue ọli vu, ighọ ọ li ya gbo nyenẹ egbe bhale.”
A zẹ iMatayasi to ẹloli iJudasi
(iMat 27.3-10)
12 Ighọ, eni ighiusomhi na kẹẹ e rọte oni ukhomhi Ute Ẹẹra Olivu ni e migha vu je iJerusalẹmu, aghọ ọa lolo nuẹ shi iJerusalẹmu, okiali imali oghuo lọ, ni Ishi eyi iMosisi o lama shi ọgbọ ke kia ogbẹlẹ iyẹmhẹa. 13 Abi e rọ ramhi iJerusalẹmu, e nga ukhomhi atọnga, e lo elemhi owa ni ee legba. Eni e la akaghọ khi iPita, iJọni, iJemhisi ali Aduru, iFilipu ali iTọmọsi, iBatolomiu ali iMatiu, iJemhisi ọlese ni ọ khi omi Afeusi, iSamioni ni ọ la otu iZilọti ali iJudasi omi iJemhisi. Li zẹ iMat 10.2-4; iMak 3.16-19; iLuk 6.14-16 14 Wẹwẹ nya e lona a kugbe ẹghẹghẹ kpa a sọ iromhi. Ghe eni ikpotso ali, iMeli inyọ iJesu, ali inyọghuo iJesu.
15 Ogbẹlẹ ni a ngme ena, iPita ọ vule migha iteva oyi igbaa oyi eni e mie iJesu iKirisiti suọ. Ẹgbọ egbhuẹsesa e la aghọ (120) 16 Ighọ ọọ, “Inyọghuo, a mema ya ri emini ebe-no-pfuasẹ o ngme tsẹ, ni Ayẹmhẹ-nọ-pfuasẹ ọ rọte unu oyi iDefidi ngme shi ekẹ shi iJudasi egbe, lọli ọni iJudasi ni ọ ri odẹ khasẹ ẹgbọ ni e mu iJesu. 17 Ọtuọghuo elemhi awa ọ khi ni ọ nu awa gbe akanya abi aghiusomhi.”
18 IJudasi ọ wolọ ikpaghọ ni ọ mie shi ikanya ọkhọlọ ni ọ gbe ya dẹ ekẹ. Aghọ ọ de tu ukhomhi ekẹ ku itọ-a shi. 19 Ọgbọkpa ni ọ la iJerusalẹmu ọ suọ ona, e ri irarighọ ri unu ẹoli oyẹwẹ lu akaghọ Akẹdama, ni o migha shi Ekẹ Ọlia. Li zẹ iMat 27.3-8
20 IPita ọọ, “Irari khi, a kẹkẹ ọli shi ebe Iwolo khi,
“ ‘A tsua owa oyọli pfia.
A khi mẹ ọgbọkhọghuo
ni ọ gbo la oni owa,’
“A gbo li kẹkẹ ọli:
“ ‘Ọgbọẹse ọ rue asha omhẹsẹ oyọli.’§ Li zẹ Iwolo 69.25; 109.8
21 “Itobọ onana, o ti ni awa zẹ ọgbọ ọghuo ni ọ to ẹlolo iJudasi, ọni ọgbọ ọ mema ya khi ọgbọ ni ọ nu awa la ọ rọte ẹghẹghẹ ni iJesu ọ rọ la iteva oyi awa, 22 rọte ẹghẹghẹ ni iJọni ọ rọ batazi ẹgbọ ya ramhi ogbẹlẹ ni Ẹshinẹgba ọ rọ rue iJesu lasele elemhi iteva oyi awa nga idane. Ọgbọ ni awa ya zẹ ọ mema ya nu awa gbe akanya aguele irọte eghuli guale oyi iJesu.”
23 Ighọ e khọkhọ emọse aava. Ọmọse ọghuo ni a lu iJosẹfu ni a lu iBasabasi, ni a gbolo ẹ lu iJọsitọsi, ali ọmọse ọlese ni a lu iMatayasi. 24 Ighọ e lema, ẹ li, “Ọnọmhuẹ, u lẹsẹ udu oyi ọgbọkpa, kpẹkpẹ rọte elemhi ẹgbọ etuava ena zẹ 25 ọni ọ ya rue ikanya aghiusomhi na kẹẹ ni iJudasi ọ zẹ obọ je obini o khili oyọli.” 26 Ighọ e bọ shi ọ, obọ o mu iMatayasi, Ighọ e li ya rue ọli ma ighiusomhi na kẹẹ ogbaghuo ni iJesu ọ zẹ.

*1:1 Li zẹ iLuk 1.1-4

1:4 Li zẹ iLuk 24.49

1:5 Li zẹ iMat 3.11; iMak 1.8; iLuk 3.16; iJọn 1.33

§1:8 Li zẹ iMat 28.19; iMak 16.15; iLuk 24.47-48

*1:9 Li zẹ iMak 16.19; iLuk 24.50-51

1:13 Li zẹ iMat 10.2-4; iMak 3.16-19; iLuk 6.14-16

1:19 Li zẹ iMat 27.3-8

§1:20 Li zẹ Iwolo 69.25; 109.8