27
A rue iPọlu je iRomu
Abi e rọ lama shi ọ, anye lo ọkọ-okẹ oniẹmhi je Itili, e rue iPọlu ali ighumha ni e kpọle mhọli obọ oyi ọga ekhọli-okhuẹ ni a lu iJuliọsi, ni ọ khi ọghuo ọyi ekhọli-okhuẹ eyi Oghie iRomu nya, ni a zẹ ọda kẹ. Anye lo ọkọ-okẹ oniẹmhi rọte Adiramitiọmu, ikhi ọkọ-okẹ ni o ya kia migha ikpe eghuo ni ọkọ-okẹ ẹẹ migha, ni e la epfepfẹ okẹ ni e la ekẹ Esha. Arisitakusi ni ọ khi ọngi iMasidonia ọ nu anye kia.
Ogbeakọlọ anye migha iSidọni. IJuliọsi ọ mhọli isomhelemhi na iPọlu, ọ zẹ ọli obọ ya mẹ emọle ọli, ni e ri emini ọọ nono na li. Anye ke gbo rọte aghọ mu oni ọkọ nga, anye rọte odane ukiẹkiẹ ekẹ ni okẹ oniẹmhi o khi shi ni a lu iSapurọsi irari khi akpekpeli oo nasẹ anye. Abi anye rọ gua ọkọ ọ da je ọdada iSilisha ali iPafilia, anye migha ẹoli iMara na ekẹ iLisia. Aghọ ọni ọga ekhọli-okhuẹ ọ te mẹ ọkọ-okẹ oniẹmhi oyi ẹoli Alẹzadira ni oo je Itili, ọ ri anye lo ọ. Anye e kia fiẹ, ogbẹlẹ ebubu, anye mhọli ọmunu neni anye ramhi iKinidusi. Abi akpekpeli ọa rọ zẹ anye rọte ashini anye kha rọte, anye gua ọkọ-okẹ je ukiẹkiẹ ekẹ ni okẹ oniẹmhi o khi shi iKirẹti ni o sọ alo ghue ẹoli iSalimọ. Anye mhọli ọmunu rọte oni okẹ oniẹmhi. Ikpukhokho, anye bhale ashini ọkọ-okẹ ẹẹ migha ni a lui ọpfọmhẹgbe ni o ti mama ẹoli iLasia.
Ẹghẹghẹ o she pfu anye-a. Oni okiali o de shi ẹghẹghẹ ni a rọ lẹsẹ pfi azumhi se, ni o khi ẹghẹghẹ ni okhẹna o la la okiali na ukhomhi okẹ oniẹmhi. Ighọ iPọlu ọ tse agua ye wẹ, ọọ wẹ, 10 “Emọse, mhi she mẹ khi okiali oyawa o ya khi okhẹna ali khi o ya ri ukpokpomhi opfu ghi oni ọkọ ali itsua ni o tsua ali agbọ oyawa.” 11 Ama, ocho ni ọni ọga ekhọli-okhuẹ ọ kha rọ ri esọ shi emini iPọlu ọ ngme, ọ deba abi ọni ọ gua oni ọkọ ọ ngme ali emini ọni ọ mhọli oni ọkọ ọ ngme. 12 Aborọkhia khi ashini anye migha ọa ya ti egbe ẹghẹghẹ oruẹ; ebubu ẹgbọ e yemhẹ anye gua ke lẹ, e dabi khi anye ya ramhi ẹoli iFonisi, ni anye la aghọ ẹghẹghẹ oruẹ. Aghọ ọkọ okẹ eniẹmhi nya ẹẹ migha yẹmhẹ-a. Ekẹ ni okẹ oniẹmhi o khishi ni a lu iKirẹti ni ọ sọ alo ghue obini ovọ o te ẹ lo eko o khi.
Akpekpeli oniẹmhi
13 Abi akpekpeli okẹ o rọ ri ọfiẹ rọte ukiẹkiẹ ọgobọ ọ pfiolo, eni emọse e dabi khi okiali o ya zẹ wẹ kia ke je odalo, ighọ e leli uli ali akhuli ni a rọ gba ọkọ ọọ zu. Ee kia esesọ oni okẹ oniẹmhi na iKirẹti. 14 Ama o li dẹnẹ, akpekpeli oniẹmhi, o li rọte ukiẹkiẹ obita ini a sọ alo ghue obini ovọ o te ẹ tiemhi eko pfiolo rọte oni ekẹ ni o la iteva okẹ oniẹmhi i dọsẹ. 15 Oni akpekpeli o tsua rughu ọkọ-okẹ oyanye, ọa dobẹ ke kia je obini akpekpeli o te pfiolo o bhale. O lọsẹ anye. Anye bie zẹ ọli obọ na akpekpeli lọlighuo oo tsua. 16 Anye kia rọte ukiẹkiẹ ukuku ekẹ ni o la iteva okẹ oniẹmhi ni a lu iKauda, ikhi ukiẹkiẹ obini oni akpekpeli ọa ri egbe ramhi. Irọshẹka anye rọ dobẹ tialọ ọkọ onikeke ni a rọ ọ tsumhi ẹgbọ lo elemhi oni ọkọ-okẹ oniẹmhi. 17 Abi eni emọse e rọ tialọ li lo se, e ri ili gẹ oni ọkọ-okẹ oniẹmhi gasẹ, ini eni ili e dobẹ mu ọli mhuẹ toto. Irari khi ee na ulishi ini oni ọkọ o ya gbe aye shi ugbe ekẹ, ni o la egele ekẹ iLibiya, ni o sọ alo ghue wẹ. Ighọ e gbaghiẹ ode na kpishi oyi oni ọkọ-a, irari khi ẹa bie ke mhuẹ abi e ya li ọ. Isheghọ ni oni akpekpeli o bie tsua wẹ ke le. 18 Oni akpekpeli o kie ri itoto tsua oni ọkọ-okẹ ramhi ogbeakọlọ, ramhi ni, eni emọse e rọ tino itsua ni e tsua shi oni ọkọ ọ pfino kulo oni okẹ. 19 Ogbeakọlọ e pfino ikhuli ni oni ọkọ o rọ ọ gbe akanya kulo oni okẹ. 20 Aborọkhia khi ogbẹlẹ ebubu ni e dọsẹ khi anye a ri ẹloe ti ovọ wẹkhi ukpẹtata, ni oni akpekpeli o kiele rọ ri itoto o pfiolo, anye a ke ri udu shi ọ khi anye mẹ odẹ ni anye te ya pfue ọ.
21 Abi eni emọse ẹa rọ le eminale ogbẹlẹ ebubu, iPọlu ọ vule, ọ wẹ, “Emọse a kha suọ ude ni mhi ye ẹ lọ, a kha migha iKirẹti, Ẹghẹghẹ aghọ, a kha tsumhi egbe ẹ oyese onana ali opfu. 22 Ama mena mhi gueyẹ ẹ a mhọli udu, itobọ khi ọngẹẹ ọkhọghuo ọa ya pfua sẹ ni oni ọkọ. 23 Ooyọsẹ agẹni ọyi Ẹshinẹgba ni ọ mhọli mhẹ ali ni mhi a ga ọ migha mama mhẹ, 24 ọọ mhẹ, ‘Khi zẹ ni ulishi o muẹ, iPọlu. U mema ya migha ẹzọ odalo oyi iSiza ali khi Ẹshinẹgba ọ she rọte ilẹlemhi ri agbọ oyi eni a ga kia mhọli ẹ obọ.’ 25 Irarighọ, a mu igbedu oyẹ mhọli, emọse, irari khi mhi mhuẹ irudunga khi Ẹshinẹgba ọ ya riẹlẹ ọli abi ọ gueyẹ mhẹ. 26 Ama ọkọ oyawa o mema ya gbe aye shi ugbe ekẹ okhọghuo ni o la iteva okẹ oniẹmhi, o tigbe migha.”
Oni ọkọ o de ya khẹrẹ-a
27 Ẹliyọsẹ ẹlẹnuzi-igbẹne, akpekpeli o kie tsua anye e kiakia okẹ oniẹmhi Adiriatiki. Itsotso ogbiẹ, o li eni ẹẹ gbe akanya oni ọkọ ẹloe abinẹ khi e she ti ẹ mama ekẹ. 28 E mhẹsẹ oni okẹ bino, e mẹ khi ilimhi oyọli o khi ẹtẹ-awẹ egbhuẹsesa. O gbo li dẹnẹ, e gbo mhẹsẹ ọli, o ke khi ẹtẹ-awẹ egbhuẹne ali igbe. 29 Ulishi o mu wẹ khi oni ọkọ o ya gbe aye shi echẹ, e rọte ukhokho pfi ikhuli ene ni a rọ a mu ọkọ ọ gbashi lo oni okẹ oniẹmhi, ee sọ iromhi ogbe o gbe a.
30 Eni e la oni ọkọ ọ gbe akanya e dua abi e li mẹ asha a na kua. Ee tiese ukuku ọkọ ni e tialọ lole eghọ nga okẹ oniẹmhi, abinẹ khi eri e nono ni e rọte odalo ya pfi ikhuli lo okẹ oniẹmhi. 31 Ama iPọlu ọọ ọni ọga ekhọli-okhuẹ ali eni ekhọli-okhuẹ, “Ini emọse enana ẹa li la elemhi oni ọkọ, ọngẹẹ, ọa ya pfue ọ.” 32 Ighọ eni ekhọli-okhuẹ e pfa uli ni o mu oni ọkọ onikeke mhuẹ-a. E zẹ ọli de tiemhi elemhi okẹ.
33 Neni ogbe o maghiẹ-a, iPọlu ọ lema wẹ nya e le eminale. Ọọ wẹ, “O she ramhi ogbẹlẹ igbẹne ni udu ọa ke te sheshe ẹ, ni a le eminale kpẹ. 34 Mena mhia lema ẹ, a le eminale. A lemhi ini a nono ni a kie dobẹ la agbọ, A lemhi khi emhikhọghuo ọa ya li ọngẹẹ.” 35 Abi ọ rọ ngme na se, ọ rue ibulẹdi lasele, o kphẹmhi na Ẹshinẹgba ukpẹloe wẹ nya, ọ khi ọli-a, ọọ le. 36 Wẹwẹ nya e mhọli udu, e le eminale. 37 Anye nya ni anye la oni ọkọ, ẹgbọ egbhuẹgbẹsẹ ali ogbasasa 276 anye khi. 38 Abi e rọ ga le eminale se abi e nono, e tino ikpulu ikpamhi emhi ni e tsua kulo okẹ oniẹmhi, ini oni ọkọ o kpẹ li fuẹ.
Oni ọkọ okẹ oniẹmhi ọ kuluẹ
39 Abi ogbe o rọ gbe-a se, eni ẹẹ gua oni ọkọ ẹa ke lẹsẹ egele okẹ oniẹmhi bie, ama e mẹ ashini ekhashẹ e kpi gbili shi. Aghọ e ke bie rọli shi udu khi wẹwẹ e ya gua oni ọkọ ya migha ini o zẹ wẹ ẹ riẹlẹ. 40 Ighọ e pfanọ eni ili ni e mu ukpokpomhi akhuli ni o mu ọkọ-okẹ oniẹmhi ẹ gbashi kulo udi okẹ oniẹmhi. Ẹghẹghẹ aghọ e taghiẹ uli ni a rọ mu emini a rọ mu oni ọkọ ukhomhi ẹ nyenẹ-a. E taghiẹ ugbakpi oyi oni ọkọ-a nga idane, ni e dobẹ ramhi ashini e nono. 41 Ama oni ọkọ-okẹ o ya tọ aye sọ ugbe ekẹ ni o la elemhi okẹ oniẹmhi, o migha, akpekpeli o kie ri itoto o li, o tsẹkẹ udi oni ọkọ-a.
42 Eni ekhọli-okhuẹ ee gba abi e li ya gbolo eni ighumha nya a, ini e ya gua okẹ ramhi egele ni e na vu. 43 Ama ọni ọga ekhọli-okhuẹ, ọọ nono abi lọli li ya tsumhi iPọlu, ọa zẹ wẹ riẹlẹ emini e gba. Ochoghọ ọ gueyẹ eni e guẹ ẹ gua okẹ e kpẹ danọ kulo okẹ ni e ramhi egele. 44 Eni e kpọle nya e mu ikiẹkiẹ ẹẹra mhuẹ okekhi izaga oyi oni ọkọ-okẹ. Ighọ wẹwẹ nya e ramhi ekẹkhẹ emhikhọghuo ọa li wẹ.