Ebe ni iPọlu ọ kẹkẹ ghi ẹgbọ
Ẹfisha
Eni e miesuọ
1
IPọlu ọ tsẹ eni e mie iJesu suọ ne la Efesọsi
Mhẹmhẹ iPọlu, aghiusomhi na kẹẹ ọyi iJesu iKirisiti ni Ẹshinẹgba ọ zẹ mhi khi.* Li zẹ Ika 18.19-21; 19.1
Ẹgbọ eyi Ẹshinẹgba ni e la ekẹ Efesọsi, eni e regbenga iJesu iKirisiti mhi kẹkẹ ebe ona a ghi. Mhi lema Ẹshinẹgba ita awa ali iJesu iKirisiti Ọnọmhuẹ, e ka mhuẹ isomhelemhi na ẹ, e gbo ri opfọmhẹ na ẹ.
Ẹshinẹgba ọ she te obọ oyi iKirisiti riẹlẹ eminete na awa
Awa kuẹghiẹ Ẹshinẹgba. Lọli ọ khi Ẹshinẹgba ali ita iJesu iKirisiti Ọnọmhuẹ ọyi awa. Lọli ọ ri ikhivọsẹ ni o te iloghie bhale na awa, ikhivọsẹ oni ọ kpaghiẹ ayẹmhẹ oyi awa obọ. Ikugbe ni ọ ku awa ali iKirisiti gbe ọ rọ riẹlẹ ona. Neni Ẹshinẹgba ọ ma agbọ, ọ she kpẹ zẹ awa eni ẹ khi ẹgbọ eyọli, rọte obọ oyi iJesu iKirisiti, ini awa khi eni e pfuasẹ ni ẹa mhuẹ umha-guẹkia shi odalo oyi Ẹshinẹgba. Itobọ khi ọọ nono ingme oyawa ọ rọ lighọ riẹlẹ ọli. Neni Ẹshinẹgba ọ ma agbọ, ọ she te ekẹ gba li khi lọli ya ri awa mele imi ọli-a, itobọ emini iJesu iKirisiti ọ riẹlẹ, ni o de shi ọ abi o ghọle Ẹshinẹgba. Eri ọ lina riẹlẹ ọli ini awa kuẹghiẹ ọli shi okhale oniẹmhi ni ọ mhuẹ na awa, itobọ emini omi ọli ọtuọghuo kpe ni ọ nono ingme oyọli, ọ riẹlẹ.
Obọ oyi iKirisiti awa te mhọli ipfashekẹ, itobọ ọlia eyọli ni ọ ku shi ekẹ abi ọ rọ ghu-a na awa. Ona a te ri olamhẹ topfa awa. Itobọ ẹpfue oyi okhale oyi Ẹshinẹgba ni o gbeku ọ, ọ rọ riẹlẹ ona. Li zẹ iKolo 1.14 Oni okhale ona ọ tutu ku awa, rọte ilẹsingme ali ẹgbhẹ ọ te riẹlẹ ọli. Ẹshinẹgba Ọ́ khueghie osheli emini ọ gba shi ekẹ-a khasẹ awa, ikhi emini ọ rọte obọ oyi iJesu iKirisiti rọ tse, abi o ghọle ọli. 10 Emini Ẹshinẹgba ọ gba khi lọli ya pfuse riẹlẹ khi, ini o ramhi oni ẹghẹghẹ te, ọ ya ku emhi na agbọ ali ena iloghie gbe khi oghuo, ọ̀ ya ri iKirisiti le oghie wẹwẹ nya. 11 Itobọ khi Ẹshinẹgba ọ ku anye ali Ikirisiti gbe, anye she mie ugu obọ oyi Ẹshinẹgba. Irari khi ọ she kpẹ te ekẹ gba li khi lọli lighọ ya riẹlẹ ọli, ọ rọ lighọ riẹlẹ ọli. Ọ ri emhikpa tsẹ shi abi o ghọle ọli shi. 12 Isheghọ ni anye iJu ni e khi ẹgbọ eni ododẹ ni e kpẹ regbenga iKirisiti, e kuẹghiẹ Ẹshinẹgba shi ufumhi oyọli. 13 Eri a li ku ẹ ma iKirisiti abi a rọ suọ oni ungmemhi igẹsikia, oni o khi usomhi onete oyi Ẹshinẹgba, abi ọ mie ẹ pfuese. Abi a rọ mie iKirisiti suọ, Ẹshinẹgba ọ rọ shi ọlẹlẹ shi ẹ egbe. Ayẹmhẹ-nọ-pfuasẹ ni Ọ kie kpẹ rọ nga na awa o khi oni ọlẹlẹ. 14 Itobọ Ayẹmhẹ-nọ-pfuasẹ ni Ẹshinẹgba ọ kpẹ rọ na awa, awa rọ mhọli ọ shi udu khi Ẹshinẹgba ọ ya ri emini ọ rọ nga na ẹgbọ eyọli gbo na awa. Ẹghẹghẹ ni Ẹshinẹgba ọ́ rọ pfa awa ẹgbọ eyọli shi ekẹ nya, awa rọ mhọli eni emhi ena. Ona o ya ri ẹgbọ eyọli kuẹghiẹ oli shi ufumhi oyọli.
IPọlu ọ lema na eni e mie iJesu suọ ni e la Efesọsi
15 Itobọ emhi ena nya ni Ẹshinẹgba ọ riẹlẹ, ali abi mhi te suọ abi a mie iJesu iKirisiti Ọnọmhuẹ suọ ni a gbo mhọli inono shi ẹgbọ eyi Ẹshinẹgba nya ọ, 16 mhia tigbe yẹmhẹ ikphẹmhi-a, ni mhi ri itobọ oyẹ ẹ kphẹmhi na Ẹshinẹgba, ini mhi da lema na ẹ. 17 Eri mhia lema Ẹshinẹgba ọyi iJesu iKirisiti Ọnọmhuẹ ọyawa, ọni ọ khi ita awa ni ọ mhọli ufumhi oniẹmhi, ọ rẹ ẹ mhọli ayẹmhẹ ilẹsingme. Ọ gbo ri egbe ọli khasẹ ẹ ni a lolo lẹsẹ ọli egbegbọ. 18 Mhi gbo lema Ẹshinẹgba ọ khueghie ẹ udu-a ini a lẹsẹ oni igẹsikia oyọli, ini a gbo lẹsẹ irudushi ni a regbenga, ni Ẹshinẹgba ọ lu ẹ shi. Ni a gbo mẹ ẹpfue oyi ugu oniẹmhi oyọli ni eni e mie ọli suọ e mhọli. 19 Mhi gbo lema li ọ zẹ ni a lẹsẹ ekpabọ ni e funẹ eyọli, ni ẹa mhuẹ irọkhọkhọ, ni a rọ na awa eni e miesuọ. 20 Eni ekpabọ ena ọ rọ gbe akanya abi ọ rọ guise iKirisiti eghuli le abi ọ rọ ghua. Wẹwẹ ọ rọ ri iKirisiti shitọ obọ ita oyọli obini iloghie. Li zẹ Iwolo 110.1 21 Oobọ iJesu iKirisiti ọ la mhẹsẹ na ekpabọ, ali itoto ali igẹni, ghe enete ghe eni ẹa ti, ghe eni a mẹ agbọ ona ne, ghe ena agbọ ni aa mẹ ne. 22 Emhi nya Ẹshinẹgba ọ rọ shi ufuẹgẹ oyọli ni ọ mhẹsẹ shi. Lọli ọ zẹ iJesu ọzukhomhi emhi nya ni o pfọmhẹ igbaa oyi eni e mie iJesu iKirisiti suọ eyọli egbe. 23 Ẹgbọ ni e mie iJesu suọ e khi idiegbe oyi iJesu, iJesu ọ khi ukhomhi. Ekpabọ ali agbọ oyi iJesu iKirisiti o vọsẹ agbọ eyi eni e mie ọli suọ. Ufumhi oyọli o gasẹ agbọ ali emhikpa odẹkhodẹ nya.§ Li zẹ Iwolo 8.6; iKolo 1.18

*1:1 Li zẹ Ika 18.19-21; 19.1

1:7 Li zẹ iKolo 1.14

1:20 Li zẹ Iwolo 110.1

§1:23 Li zẹ Iwolo 8.6; iKolo 1.18