6
IPọlu ọ ye eniyẹ ali eni e bia wẹ ude
Eniyẹ, a ri ungmemhi oyi eni e bia ẹ ke gbe akanya, itobọ khi lọli o ti ni eni e mie Ọnọmhuẹ suọ e ke riẹlẹ.* Li zẹ iKolo 3.20 “Mu ekpẹ na ita ẹ ali inyẹ ẹ.” Ona o khi ushi oni ododẹ ni Ẹshinẹgba ọ shi ni ọ ri ishiobọ ma. “Ini u mu ekpẹ na eni e bia ẹ, agbọ oyẹ o ya ke je odalo egbegbọ, u ya gbo li agbọ tẹsẹ agbọ ona.” Li zẹ Okiali 20.12; iDẹut 5.16 Ẹẹ ita eniyẹ, a khi riẹlẹ emini o ri elemhi ẹ ke bi imiẹ, a ri ochoghọ ke ri ukpẹloe khu wẹ, a ke sẹsẹ wẹ odẹ oni o ghọle Ọnọmhuẹ. Li zẹ iKolo 3.21
IPọlu ọ ye ighumha ali eni e mhọli wẹ ude
Ẹẹ ighumha, a ri ungmemhi oyi ọni ọ mhọli ẹ ni ọ la agbọ ona ke gbe akanya. A rọte ekelemhi udu ke mu ekpẹ na wẹ. A ri ukpẹloe oni o fu ke bino wẹ abi a kha li ri ungmemhi oyi iKirisiti gbe akanya. A ke ri ingme oyi ẹwẹ gbe akanya ẹghẹghẹ kpa, ọa khi ini ẹ bino ẹ tsẹ a rọ ri ingme oyẹwẹ ke gbe akanya ini e ba ke kuẹghiẹ ẹ. Ama a ke li abi ighumha eyi iKirisiti e li mu ekpẹ ẹ na li, ikhi eni e rọte ekelemhi-udu oyẹwẹ ẹ riẹlẹ emini Ẹshinẹgba ọọ a ke riẹlẹ. Rọte elemhi udu oyẹ ke gbe akanya abinẹ khi Ọnọmhuẹ wa ga, itobọ ọ́ a khi ẹgbọ tsẹ awa ga. Rọli shi udu khi Ọnọmhuẹ ọ̀ ya somhi ọgbọgbọ opfa shi ikanya enete ni ọ gbe, shi oghumha o, shi ọni ọ́ a khi oghumha.§ Li zẹ iKolo 3.22-25 Ẹẹ eni e mhọli ighumha, a li guẹ ke ngeli deba ighumha eyi ẹẹ, A khi sọ wẹ ulishi khi a ya nasẹ wẹ. A lẹsẹ khi ọni ọ mhọli ẹ, mhọli ighumha eyi ẹẹ, ọ la iloghie. Lọli ọ khi ọni ọa mhuẹ khi ọna ọ kpe mhẹ dọsẹ ọghọ.* Li zẹ iDẹut 10.17; iKolo 3.25; 4.1
Abi eni e miesuọ e li nu ọkphaghiẹ ẹ khọli
10 Ni mhi rọ gbe oni ungmemhi oyẹmhẹ ukhomhi, a rọte obọ oyi Ọnọmhuẹ mie itoto eniẹmhi. Rọte ekpabọ eniẹmhi eyọli mie itoto. 11 Rue itsua okhọli nya ni Ẹshinẹgba ọ rọ nẹ sọ, ni u dobẹ nu (ekpabọ ali odẹ ebubu ni ọkphaghiẹ ọ rọte ẹ lasele shi ọgbọ ọ) khẹ abọ pfuse a. 12 Itobọ khi ọa khi ẹgbọ nabi awa, awa nu ẹ khọli, ama itoto ali ekpabọ ali ighie eyẹwẹ ni ẹ mhẹsẹ agbọ ona alo ebili, ali ayẹmhẹ ebe eyi ọkphaghiẹ ena irarogbe ni awa a ya mẹ. 13 Itobọ ighọ ri itsua okhọli eni Ẹshinẹgba ọ rọ nẹ nya sọ, ini u dobẹ khọli ẹlẹ ni ekpabọ ebe e mu okhọli ẹ vule shi ẹ ọ. Ini u khọli se nya, gbe lighi.
14 Mu egbe ni u rọ khọli okhọli elemhi ayẹmhẹ. Ẹghẹghẹ kpa, mie emini e khi igẹsikia suọ. Eri ona o li abi ọgbẹnẹ ni ọkhọli-okhuẹ ọ rọ mu oku. Ke ngeli ingeli eni e migha shi ipfuasẹ odalo oyi Ẹshinẹgba. Ona o migha shi awulu akhuli ni a rọ mu aye ini a ya khọli. Li zẹ Aza 11.5; 59.17 15 Ke mu egbe ẹghẹghẹ kpa ni u rọ gue usomhi onete oyi Ẹshinẹgba oyi opfọmhẹ le, onana o li abi ẹkuẹ ni ọkhọli-okhuẹ ọọ sọ shi awẹ. Li zẹ Aza 52.7 16 Ke regbenga Ẹshinẹgba, ona o ya khukhu ẹ obọ oyi ikuatse ni ọkphaghiẹ ọọ nono ni lọli kuali ẹ, eri ona o li abi ofiasẹ ni ọkhọli-okhuẹ ọ rọ mhọli obọ rọ ke fiase ote-osuẹ erali kua. 17 Yelele khi Ẹshinẹgba ọ mie ẹ pfuese. Onana o li abi arula akhuli ni ọkhọli-okhuẹ ọ rọ rughu ẹ ye okhọli. Rue ungmemhi oyi Ẹshinẹgba ni Ayẹmhẹ-nọ-pfuasẹ ọ rọ nẹ mhuẹ obọ ke khọli, eri o li abi ọgbhọrọ ni a rọ khọli okhọli.§ Li zẹ Aza 59.17 18 Rọ te elemhi Ayẹmhẹ no pfuasẹ ke lema ẹghẹghẹ kpa. U kha lema, ke sọ iromhi ọdọda. Ke liẹ Ẹshinẹgba ọ kpaghiẹ ẹ obọ. Abi u liẹ lema, ke tọkpẹ. Ke lema na ẹgbọ eyi Ẹshinẹgba ẹghẹghẹ kpa. 19 A gbo li ke lema na mhẹ ni Ẹshinẹgba ọ ri ungmemhi shi mhẹ unu ẹghẹghẹ kpa ini mhi ya khueghie unu a ngme, ni mhi dobẹ khueghie osheli ni o la usomhi onete oyi Ẹshinẹgba-a khasẹ ẹgbọ, ini mhi khaa ngme, ni ulishi o khi mu mhẹ. 20 Ọni ọ to-ẹoli iKirisiti ẹ tse abọ usomhi onete oyi Ẹshinẹgba ona mhi khi. Ona o zẹ ni mhi rọ la owa ighumha. Itobọ ighọ, a ke lema na mhẹ ni Ẹshinẹgba ọ ri udu na mhẹ ke tse abọ usomhi onete oyọli abi mhi kha li tse ọli.
IPọlu ọ lema Ẹshinẹgba ọ khivọsẹ na eni e miesuọ
21 Inyọghuo awa ni awa nono ingme oyọli, ni ọ gbe akanya oyi Ọnọmhuẹ te odẹ igẹsikia, iTakikọsi ọ khi. Ọ ya gue ingme eyẹmhẹ nya yẹ ẹ, ni a rọ gbo lẹsẹ abi o li mhẹ egbe ali emini mhia riẹlẹ.* Li zẹ Ika 20.4; 2 iTimo 4.12 22 Itobọ ighọ mhi rọ ghie ọli ghi ẹ, ni a rọ lẹsẹ abi anye li la ọ shi, ni ọ gbo ri udu shi ẹ ọ. Li zẹ iKolo 4.7-8 23 Ẹshinẹgba ita awa ali iJesu iKirisiti Ọnọmhuẹ, e ri opfọmhẹ na ẹ ni a miesuọ. E ka rẹ ẹ nono ingme egbe ẹ, ali ni a kie ke mie iJesu suọ 24 Ẹshinẹgba ọ ka li okhale na ẹgbọ nya ni e nono ingme oyi iJesu iKirisiti Ọnọmhuẹ ọyi awa, ikhi inono ni ọa ya pfo ghue.

*6:1 Li zẹ iKolo 3.20

6:3 Li zẹ Okiali 20.12; iDẹut 5.16

6:4 Li zẹ iKolo 3.21

§6:8 Li zẹ iKolo 3.22-25

*6:9 Li zẹ iDẹut 10.17; iKolo 3.25; 4.1

6:14 Li zẹ Aza 11.5; 59.17

6:15 Li zẹ Aza 52.7

§6:17 Li zẹ Aza 59.17

*6:21 Li zẹ Ika 20.4; 2 iTimo 4.12

6:22 Li zẹ iKolo 4.7-8