Ebe ni iPọlu ọ kẹkẹ ghi ẹgbọ
IGalesha
Eni e miesuọ
1
Mhẹmhẹ iPọlu aghiusomhi na kẹẹ ni ọa khi obọ oyi ẹgbọ mhi te bhale, wẹkhi obọ oyi ọgbọ a te ghie mhẹ, ama obọ oyi iJesu iKirisiti ali Ẹshinẹgba Ita ni ọ rọte eghuli guise ọli le mhi te bhale, mhẹmhẹ mhi kẹkẹ ebe ona. Mhẹmhẹ ali inyọghuo ni e miesuọ nya ni e nu mhẹ la, anye ga tsẹ igbaa nya eyi eni e mie iJesu iKirisiti suọ ni e la ẹoli iGalesha nya.
Ẹshinẹgba itawa ali iJesu iKirisiti Ọnọmhuẹ ọyawa e ka li okhale na ẹ, e ri opfọmhẹ na ẹ. Lọli ọ ri egbọli bhale shi iluasobo shi olamhẹ eyawa ni ọ rọ pfa awa shi ekẹ agbọ ọkhọlọ ali agbọ ingmobe ni awa la ena abi o ghọle Ẹshinẹgba ọyawa ni ọ gbo khi ita awa. Lọli a ri ufumhi ya na ya ramhi ẹlẹ na agbọagbọ. Atsẹ.
Usomhi onete olese ọa ke la ọ
Abọ e sha mhẹ khi a she gbẹ kie ọni ọ rọte isomhelemhi oyi iKirisiti lu ẹ, a mu egbe nyenẹ ẹ deba usomhi onete olese ni o khili ọda, ni o khia khi ẹa fẹ ga khi usomhi onete. O rọkhasẹ khi ẹgbọ eghuo e she pfi ẹ lo ọmunu ali khi ẹẹ dua ni e mu usomhi onete oyi iKirisiti ukhomhi pfi kpọkẹ Ama ini otseku khi aanye, okekhi agẹni ni ọ rọte iloghie tiemhile, ọ ya gue usomhi olese yẹ ẹ ni o khi ọda shi oni anye kpẹ gue ye ẹ, a zẹ ni a rue ọli shi ọgbọ ni a she pfa ẹzọ mu je ilimhi iriẹriẹ.
Abi anye kpẹ ngme lọli mhi gbo riẹlẹ ngme memena, khi ini ọgbọ ọ bhale ya gue usomhi onete olese yẹ ẹ ni o khi ọda shi oni a miesuọ, ọni a pfa ẹzọ mu ọ pfua agbọagbọ ọ khi!
10 Eri mhia nono ni ẹgbọ e ba mie shi mhẹ ọ abi khi Ẹshinẹgba mhia nono ni ọ mie shi mhẹ ọ? Abi khi ẹgbọ mhia nono ni mhi ri egbe mu? Ini o khia khi ẹgbọ mhi kiele a nono ni mhi ri egbe mu lọ, mhi aa kha khi aghiusomhi ọyi iKirisiti.
Ẹshinẹgba ọ lu iPọlu
11 Mhia nono ni mhi gueyẹ ẹ inyọghuo-mhẹ khi usomhi onete ni mhi rọ ọ tse abọ ọa khi obọ oyi ọgbọ o te bhale. 12 Mhi aa rọte obọ oyi ọgbọkhọghuo mie ọli, wẹkhi eri a sẹsẹ mhẹ luẹ. Imẹ-alo mhi te mie ọli rọte obọ oyi iJesu iKirisiti.
13 Irari khi a she kpẹ suọ mhẹ eko abi mhi rọ la ugamhi oyi ẹgbọ iJu, abi mhi li lolo rọshẹka ẹ mu okhọli vule shi ena igbaa oyi eni e mie iJesu iKirisiti suọ oyi Ẹshinẹgba ọ. Mhi rọshẹka ini mhi yese imiesuọ oyẹwẹ-a.* Li zẹ Ika 8.3; 22.4-5; 26.9-11 14 Mhi fu shi oni ugamhi ẹgbọ iJu dọsẹ ebubu ẹgbọ ni anye la otu oghuo, ali mhi mhọli ọmuegbe shi ishi eyi eni e bia mhẹ. Li zẹ Ika 22.3 15 Ama abi Ẹshinẹgba ni ọ rọte ekẹ zẹ mhẹ kẹẹ neni inyẹmhẹ ọ bia mhẹ, ni ọ lu mhẹ rọte okhale oyọli. Egbe mu ọli khi 16 ọ ri omiọli khasẹ mhẹ ni a bhale ya ẹ khi mhi ri ọli tsabọ ifuabọ ẹgbọ iJẹta. Mhi aa vu ya mhila ọgbọkhọghuo, Li zẹ Ika 9.3-6; 22.6-10; 26.13-18 17 wẹkhi eri mhi je ẹoli iJerusalẹmu ya mẹ eni e khi ighiusomhi na kẹẹ, neni ọ zẹ mhẹ, ama eri mhi je ekẹ Arebia ali mhi tigbe nyenẹ egbe jele ẹoli iDamasikọsi.
18 Abi ikpe esẹ e rọ dọsẹ se, mhi rọ tigbe nga iJerusalẹmu ni mhẹmhẹ ali iPita anye lẹsẹ egbe, mhi nu ọli la ogbẹlẹ igbẹshe.§ Li zẹ Ika 9.26-30 19 Mhi aa mẹ aghiusomhi na kẹẹ ọlese sẹ khi iJemhisi ni ọ khi inyọghuo Ọnọmhuẹ.
20 Mhia gueyẹ ẹ ukpẹloe Ẹshinẹgba khi emini mhi kẹkẹ ẹ ghi ẹ ẹa khi ẹgbhọli. 21 Ẹlẹlese, mhi je ekẹ iSiria ali ekẹ iSilisha. 22 Ọgbọkhọghuo ọa la elemhi igbaa nya eyi eni e mie iJesu iKirisiti suọ na ekẹ iJudia ni ọ mẹ mhẹ ukpẹloe ghue. 23 Eko ni e lẹsẹ suọ khi: “Ọni ọmọse ni ọ kpẹ mu okhọli vule shi awa ọ, eri ọ ke tsabọ oni ungmemhi irudunga oni ọ kpẹ dua ni luẹ yese-a.” 24 E kuẹghiẹ Ẹshinẹgba itobọ oyẹmhẹ.

*1:13 Li zẹ Ika 8.3; 22.4-5; 26.9-11

1:14 Li zẹ Ika 22.3

1:16 Li zẹ Ika 9.3-6; 22.6-10; 26.13-18

§1:18 Li zẹ Ika 9.26-30