5
A tsẹ agua yẹ eni e pfue, ni ẹẹ nasẹ eni ẹa pfue.
Ghe ii, ẹẹ eni a pfue, a viẹ, a viẹ oya irari osoli ni ọọ bhale na ẹ. Ẹpfue eyẹ ẹ, e she kẹ a, ali khi esele e she rẹ ẹ ide le. Igolu ali ẹlomho eyẹ ẹ, e she mu ọghuọghuọ-a. Ọghuọghuọ ni e mu, e ya pfi ọtsẹlẹ mu ẹ, a ya na ẹ osoli to ọ irari khi u ti ikpaghọ ma leghe na egbe ẹ ya ramhi memena.* Li zẹ iMat 6.19 Waa fali ẹgbọ eni e gbe ikanya ishemhi oyẹ nẹ ifata ne. Ẹẹ viẹ, ẹẹ wọlọ. Eviẹ oyi eni e nu ẹ khiẹsẹ itsua ishemhi, o she ramhi esọ eyi Ẹshinẹgba ni ọ funẹ nya ni ọ mhuẹ ekhọli-okhuẹ na iloghie. Li zẹ iDẹut 24.14-15 Eri u la agbọ ẹ li agbọ nyafunyafu, u li agbọ ọ tsua kua. Wa le ọkpọ, ali ọfọlọ, u gbẹdi-a lọọghọ abi ẹlamhi ni a mu ya gbe-a. U she pfa ẹzọ ugbeli mu ẹgbọ eni ẹa mhuẹ abi e li, u gbolo wẹ-a. Wẹwẹ na, ẹa dobẹ liẹ khi wẹwẹ a lama shi ẹ ọ.
Irabọmudu elemhi osoli
Irarighọ, inyọghuo, ri abọ mudu ramhi ibhale oyi Ọnọmhuẹ. Bino ghue abi ọghiale ọ liẹ migha khẹ ẹghẹghẹ ni ishemhi e la bie. Abi ọ li ri abọ mudu ni otsukpe o de, ni oruamẹ o rọ le. Yẹyẹ li lighọ ri abọ mu udu abi ọghiale. Lolo ri ukpẹloe shi ekẹ, u migha gbagbagba irari khi ibhale oyi Ọnọmhuẹ o ti bhale.
A khi ke mẹ umha-guẹli oyegbe inyọghuo-mhẹ, ini a khi gue ẹ ẹzọ. Ọsọẹzọ ọ ga ti mama awa memena.
10 Inyọghuo-mhẹ, a ke khọnya emekẹguele ni ẹẹ ngme na Ọnọmhuẹ. Eri e ri abọ mudu ini o riẹ khi e ya mẹ osoli. 11 A she kpẹ lẹsẹ khi eni a khivọsẹ na, anye ẹ lu ẹgbọ eni e ri egbe ẹ mie. A she kpe suọ eko iJobu abi ọọ ri egbe mie tẹsẹ. A mẹ emini Ẹshinẹgba ọ riẹlẹ na li ikpukhokho. Ọnọmhuẹ, ona ilẹlemhi ọ khi. Li zẹ iJobu 1.21-22; 2.10; Iwolo 103.8
12 Inyọghuo-mhẹ, oni o mu egbe nẹ nya khi, khi romhi iloghie ali ekẹ agbọ ali emhese. Zẹ ni, “Ii oyẹ o khi ii, u zẹ ni iiye oyẹ, o khi iiye.” Ini a khi mẹ asha pfa ẹzọ mu ẹ.§ Li zẹ iMat 5.34-37
Iromhi ni a ri irudunga sọ
13 Ini ọngẹẹ ọ la elemhi ọmunu, ọ lema Ẹshinẹgba. Ini ọngẹẹ ọọ ghẹlẹ, ọ to uwolo ikuẹghiẹ. 14 Ini ọngẹẹ ọọ ghua, ọ ka lu egbhali ni e la igbaa oyi eni e mie iJesu iKirisiti suọ, ni e sọ iromhi na li, e ri eva ọyi Ọnọmhuẹ ri oili to ọli egbe.* Li zẹ iMak 6.13 15 Ẹghẹghẹ aghọ, ni iromhi ni e ri irudunga sọ, ni o ri ọli zẹ. Ni Ọnọmhuẹ ọ rọte ughuamhi mu ọli vule. Ini ọ lamhẹ olamhẹ, Ọnọmhuẹ ọ ya rọ topfa li. 16 Irarighọ, a zọnọ olamhẹ eyẹẹ ye egbe ẹ, a lema na egbe, ni a rẹ ẹ ze. Eri iromhi oyi ọgbọ ni ọ la ipfuasẹ o migha a gbe akanya egbegbọ.
17 Ọgbọ onabi awa, Elaja ọ khi. Eri ọ te ekelemhi udu lema egbegbọ. Ọọ amẹ o khi ruẹ, amẹ o mu oni ekẹ elemhi ikpe esẹ ali ukhukhui. Li zẹ 1 Ighie 17.1; 18.1 18 Ọ gbo lema, ọọ amẹ o ruẹ, amẹ o ruẹ, ekẹ o ri emhi ẹkọmhi zẹ lasele. Li zẹ 1 Ighie 18.42-45
19 Ini ọngẹ ẹ ọ pfi egbegbi odẹ oyi Ẹshinẹgba shi ekẹ, no ọgbọẹse ọ rọ mu ọli nyenẹ bhale ukhokho, 20 sato ọ khi, ọnini ọ mu ọna olamhẹ rọte odẹ ẹgbhọli oyọli pfi, ọ ya tsumhi ayẹmhẹ oyọli obọ eghuli, ọ guese olamhẹ ebubu na li.§ Li zẹ Ekpi 10.12; 1 iPit 4.8

*5:3 Li zẹ iMat 6.19

5:4 Li zẹ iDẹut 24.14-15

5:11 Li zẹ iJobu 1.21-22; 2.10; Iwolo 103.8

§5:12 Li zẹ iMat 5.34-37

*5:14 Li zẹ iMak 6.13

5:17 Li zẹ 1 Ighie 17.1; 18.1

5:18 Li zẹ 1 Ighie 18.42-45

§5:20 Li zẹ Ekpi 10.12; 1 iPit 4.8