2
IJesu ọ ri amẹ mele onyọ a
Ogbẹlẹ onuzi-esẹ, a la iKena na ekẹ iGalili ri ọmueshi ya ngeli. Inyọ iJesu ọ la aghọ, A li lu iJesu ali eniyẹ odukhokho eyọli shi oni ilegba ni a la ri ọmueshi ngeli. Abi onyọ ni a la aghọ da o rọ pfo, inyọ iJesu ọọ iJesu, “Onyọ e pfo wẹ rọ da.”
IJesu ọọ, “Inyọ, khi ke gueyẹ mhẹ emini mhi ya li, itobọ khi ẹghẹghẹ oyẹmhẹ ọa ramhi ne.”
Inyọ iJesu ọ gueyẹ eni e sọ onyọ, “A ri emini ọ da gueyẹ ẹ gbe akanya.”
Ikpokpomhi idubọ echẹ esesa e la epfẹ aghọ na diẹ amẹ ẹ shi ni ẹgbọ iJu e rọ kpe egbe a abi ushi oyẹwẹ o ngme. Udubọ oghuo oghuo, ọọ mie italabi amẹ ene. IJesu ọ gueyẹ eni e sọ onyọ, “A ka diẹ amẹ vọ eni idubọ esesa.” Ighọ e diẹ amẹ vọ ẹwẹ nya tẹ unu tsuẹ. Ighọ ọọ, “A diẹ ọ ghi ọni ọ ri ukpẹloe ẹ khu oni ilegba.” Ighọ e diẹ ọ ghi ọ. Ọni ọ ri ukpẹloe ẹ khu ilegba ọ rọte eni amẹ ni a she rọ mele onyọ a da bino, ọa kpẹ lẹsẹ obini a mẹ wẹ, ama eni ẹ sọ onyọ e lẹsẹ obini a mẹ wẹ. Ighọ ọni ọmọse ọ lu ughuẹ-ọmueshi je epfẹ etẹ, 10 ọọ li, “Ashini a la riẹlẹ emhi onana kpa, onyọ onete onana a kpẹ rọ lasele na ẹgbọ da khue neni a ri onyọ oni o kpọ-a lasele, Elọ o zẹ ni a rọ ri onyọ ona kpe shi aghọ?”
11 Ona o khi akanya ọnyaloa oni ododẹ ni iJesu ọ gbe. Ẹoli iKena na ekẹ iGalili ọ la riẹlẹ ọ. Onana ọ rọ ri ufumhi oyọli khasẹ, ni eniyẹ odukhokho eyọli e rọ mie ọli suọ.
12 Ona o dọsẹ se, iJesu ali inyọli, ghe inyọghuo ọli eni emọse ali eniyẹ odukhokho eyọli e tiemhi obini iKapanọmu. E la oobọ ukuku ogbẹlẹ.* Li zẹ iMat 4.13
IJesu ọ lo elemhi Owa oyi Ẹshinẹgba le
(iMat 21.12-13; iMak 11.15-17; iLuk 19.45-46)
13 Abi ẹghẹghẹ ukpe oyi ẹgbọ iJu ni a lu iPasova o rọ ti bhale, iJesu ọ nga obini iJerusalẹmu. Li zẹ Okiali 12.1-27 14 Ọ́ bhale ya ẹ khi ẹgbọ e la elemhi apfẹ oyi Owa oyi Ẹshinẹgba ri ena ali isumha ali inekhukhu ẹ dẹ. Eghuo e shitọ pfa ikpaghọ na ẹgbọ. 15 Ighọ iJesu ọ rue ili rọ lali utali ulumhekie rọ khu wẹ ya lase nya, ghe eni ena ali isumha; ọ miatsẹ wẹ ikpaghọ kua, ọ ghi wẹ abọ okphẹ kpha ku-a. 16 Ọ́ọ́ eni e ri inekhukhu ẹ de, “A muno wẹ ana-a! Sẹ a li ri owa oyi Ita mhẹmhẹ ẹ mele oki a.” 17 Eniyẹ odukhokho eyọli e ya yelele emini a kpẹ kẹkẹ shi Ebe-no-pfuasẹ khi, “Ingme owa oyẹ o mu mhẹ egbe gba.” Li zẹ Iwolo 69.9
18 Ighọ enighie eyi iJu e mhila iJesu ini ọ mhọli ikanya ọnyaloa ni ọ ya gbe ni o ya rọkhasẹ ẹwẹ khi ọ mhọli afu ni ọ rọ riẹlẹ enana nya.
19 IJesu ọọ wẹ, “A bighi oni Owa oyi Ẹshinẹgba ona nya gbe, mhi ya gbo riẹlẹ ọ tọ ogbẹlẹ esẹ.”§ Li zẹ iMat 26.61; 27.40; iMak 14.58; 15.29
20 Enighie eyi iJu e ke mhila, “Owa ni a ri ikpe egbhuẹva ali esesa tọ wa liẹ khi u ri ogbẹlẹ esẹ tsẹ ya riẹlẹ tọ?”
21 Ama egbe oyọli ọ ri oni Owa oyi Ẹshinẹgba ni ọ ngme khọkhọ. 22 Abi ọ rọ ghu-a ni Ẹshinẹgba ọ rọ gbo guise ọ le, eniyẹ odukhokho eyọli e rọ tigbe sa ya to emini ọ ke ngme. Ona o rẹwẹ mie ungmemhi oni o la Ebe-no-pfuasẹ, ali ingme oyi iJesu lolo suọ.
23 Ẹghẹghẹ ni iJesu ọ rọ la iJerusalẹmu, ikhi ẹghẹghẹ ukpe iPasova, ebubu ẹgbọ e rọ mie ọli suọ itobọ khi e mẹ ikanya ọnyaloa ni ọ gbe. 24 Ama iJesu ọa ya regbenga wẹ obọ itobọ khi ọ lẹsẹ emini ẹgbọ e khi pfo nya. 25 Ọa khi ọgbọ ọ ke gbo ya gue ingme oyi ẹgbọ yẹ ọli, itobọ khi ọ she lẹsẹ emini o la wẹ udu.

*2:12 Li zẹ iMat 4.13

2:13 Li zẹ Okiali 12.1-27

2:17 Li zẹ Iwolo 69.9

§2:19 Li zẹ iMat 26.61; 27.40; iMak 14.58; 15.29