4
IJesu ọ nu ọkpotso ọnge iSameria ngme
Ẹgbọ iFarisi e suọ khi ebubu ẹgbọ ẹ deba iJesu, ali khi ọ gbo batazi eniyẹ odukhokho bu dọsẹ iJọni. Ọa khi iJesu ọ ri obọ oyọli mema batazi ẹgbọ, ama eniyẹ odukhokho eyọli e batazi ẹgbọ. Ighọ abi iJesu ọ́ rọ̀ suọ ingme ni ẹgbọ e ngme, ọ rọte ekẹ iJudia vu, ọ mu egbe pfi je iGalili. Ọ ya rọte odẹ iSameria dọsẹ abi ọ rọ lẹ iGalili.
Ighọ ọ́ bhale ẹoli na lu iSicha ni o la ekẹ iSameria, ni ọa nuẹ shi ekẹ ni iGiekọpu ọ rọ na iJosẹfu omiọli ọni ọmọse.* Li zẹ Igbae 33.19; iJosh 24.32
Aghọ ilijia oni a lu ilijia oyi iGiekọpu o la. O lọsẹ iJesu itobọ okiali ni ọ kia ramhi aghọ, ighọ ọ shitọ epfẹ oni ilijia. Ọguota o lẹsẹ mu ekẹ oni ẹghẹghẹ.
Ọkpotso ọnge iSameria ọghuo ọ bhale ya a amẹ. IJesu ọọ li, “Diẹ amẹ na mhẹ da.” Ẹghẹghẹ aghọ eniyẹ odukhokho eyọli e she lo ifuapfẹ ya dẹ eminale.
Ọni ọkpotso ọnge iSameria ọọ iJesu, “Ọnge iJu u khi, mhẹmhẹ mhi khi ọnge iSameria, sẹ u ke li a liẹ mhi diẹ amẹ nẹ da?” Emini o zẹ ni ọ rọ ngme na khi, ẹgbọ iJu ali ẹgbọ iSameria ẹa ri egbe ẹ ti emhi egbe. Li zẹ Ẹzira 4.1-5; iNee 4.1-2
10 IJesu ọ li, “Ini u lẹsẹ isomhopfa ni Ẹshinẹgba ọ́ rọ́ na ọgbọ lọ, ni u gbo rọ lẹsẹ emini ọgbọ ni ọọ mhila ẹ amẹ ọ khi lọ, u kha mhila li ọ ri amẹ nẹ da. Ẹghẹghẹ aghọ ni ọ ri amẹ ni e ri agbọ ọ na ọgbọ nẹ da.”
11 Ọni ọkpotso ọ ke mhila iJesu, ọọ, “Ọga, waa mhọli emhi ni a rọ ọ a amẹ, oni ilijia o limhi. Obo u ke te ya mẹ eni amẹ ni e ri agbọ ọ na ọgbọ na a mhẹ da? 12 Eri u kẹ liẹ khi yẹyẹ u fu dọsẹ iGiekọpu ita anye kpa?” Lọli ọ tọ oni ilijia ona, ni ọ ri ọli na anye, ni lọli ali imiọli ali elamhakọ eyọli e gbo te ọ da.
13 IJesu ọ ya sọ li ọ, ọ li, “Onini ọ da da amẹ eyi ilijia ena, okiamẹ o gbo ya gbe ọli. 14 Ama okiamẹ ọa tigbe kẹ ẹ gbe ọnini ọ da da amẹ ni mhi ya rọ na li da. Itobọ khi amẹ eyẹmhẹ e ya mele okẹ ni ọa ke ya khakha ghue shi ọli elemhi, ni o ya ke sha kule ri agbọ na agbọagbọ na li.”
15 Ọni ọkpotso ọọ, “Ọga Kpẹkpẹ ri eni amẹ na mhẹ da ini okiamẹ o khi ke gbo gbe mhẹ, ini mhi khi ke gbo bhale akana ya a amẹ.”
16 IJesu ọọ, “Ka lu ọmọse ni ọ rue ẹ shi bhale.”
17 Ọni ọkpotso ọọ, “Mhia mhọli ọmọse.” IJesu ọọ li, “Igẹsikia lọ, ni u wẹ khi u a mhọli ọmọse, 18 itobọ khi u she kpẹ mhọli emọse oshe ni u kpẹ ngeli na. Ọni u ga nu la memena, ọa khi lọli ọ rẹ shi.”
19 Ọni ọkpotso ọọ, “Kie! Ọga, mhi she mẹ ọli khi ọmekẹguele ọyi Ẹshinẹgba u khi. 20 Ukhomhi ute onana eni e bia anye ẹgbọ iSameria, e kpẹ la ga ugamhi, ama ẹẹ ẹgbọ iJu, ẹ khi iJerusalẹmu awa mema la ke ga ugamhi.”
21 IJesu ọọ li, “Mie mhẹ suọ khi ẹghẹghẹ ọọ bhale ni u a ke rọ la ukhomhi ute ona, wẹ khi iJerusalẹmu ya ga Ita. 22 Emini ẹẹ ẹgbọ iSameria aa lẹsẹ, a ga, ama anye lẹsẹ emini anye ẹ ga itobọ khi obọ oyi iJu imiepfuese o te bhale. 23 Ama, ẹghẹghẹ ọọ bhale, oni ẹghẹghẹ o she ramhi ni ẹgbọ eni e ri igẹsikia ẹ ga Ẹshinẹgba e rọ ya ke ga li abi Ayẹmhẹ oyọli o li rọkhasẹ wẹ, e gbo te odẹ igẹsikia ga li, itobọ khi ẹgbọ eni e lighọ ọ ga li, ọọ nònō. 24 Ayẹmhẹ oyi Ẹshinẹgba ọ khi, eni ẹẹ ga li e mema ya ke ga li abi Ayẹmhẹ o rọkhasẹ wẹ, ali rọte odẹ igẹsikia.”
25 Ọni ọkpotso ọọ iJesu, “Mhi lẹsẹ khi Ọmiepfuese (ọni a lu iKirisiti) ọ̀ ọ bhale. Ọ kha bhale, ọ ya khueghie emhikpa gueyẹ anye.”
26 IJesu ọ sọ ọni ọkpotso ọ, “Lọli mhi khi ni mhi nu ẹ ngme ena.”
27 Abi e kie li ngme, eniyẹ odukhokho eyọli e bhale ya ẹ khi ọ nu ọkpotso o ngme, o ri abọ sha wẹ. Ọngẹwẹ ọa mhila li, “Elọ wa nono?” Wẹkhi e ri e mhila li, “Elọ o zẹ nu u rọ nu ọli ẹ ngme?”
28 Ighọ ọni ọkpotso ọ zẹ akhe amẹ oyọli obọ shi aghọ, ọ je ifuapfẹ kia gueyẹ ẹgbọ, ọọ liẹ, 29 “A bhale ka ghe ọmọse ọghuo ni ọ gue emini mhi ga riẹlẹ ghue nya yẹ mhẹ. Ọmiepfuese ọ fẹ ya khi?” 30 Ẹgbọ e vẹ gbii te ifuapfẹ bhale ashini iJesu ọ la.
31 Ẹghẹghẹ aghọ, eniyẹ odukhokho eyọli e ke lema li, “Ọsẹsẹ, waa ke le eminale.”
32 IJesu ọọ wẹ, “Mhi mhọli eminale ni mhia le ni aa lẹsẹ.” 33 Eniyẹ odukhokho eyọli e mhila egbe wẹ́, “Eri ọgbọkhọghuo ọ̀ kpẹ ri eminale ghi ọ le?”
34 IJesu ọọ wẹ, “Eminale oyẹmhẹ khi, ni mhi riẹlẹ ọghuẹmhẹ oyi ọni ọ ghie mhẹ, ni mhi rọ gbo gbe akanya oyọli pfo. 35 Aa she ngme ọ khi, ‘Iki ene e ke kpọle ni a rọ ke ya khiẹsẹ emhi ẹkọmhi’? Mhi gue ẹ yẹ ẹ memena, a bino khi emhi ẹkọmhi na ishemhi e she bie ni a khiẹsẹ. 36 Memena a she ẹ fali eni ẹ khiẹsẹ ishemhi ota akanya, ni e ke khiẹsẹ ikhiẹsẹ ni o ri agbọ na agbọagbọ ọ bhale. Ẹghẹghẹ aghọ ni a bhale ya ẹ khi eni e rọ kọ ali eni ẹ khiẹsẹ e ga kugbe ke ghẹlẹ. 37 Onana o rọkhasẹ khi emini ẹgbọ ẹ ngme khi igẹsikia o khi, ikhi ungmemhi ni ọọ, ‘Ọni ọ rọ kọ, ọ kiọda shi ọni ọ khiẹsẹ.’ 38 Eri mhi ghie ẹ a ka khiẹsẹ emini aa rọ kọ. Ẹgbọ elese e ya gbe ikanya ni e toto rẹwẹ kọ, ama ẹẹ a mẹ eleli ikanya eyẹwẹ.”
Ebubu ẹgbọ iSameria e miesuọ
39 Ebubu ẹgbọ iSameria ni e la oni ẹoli e ri itobọ emini ọni ọkpotso ọghọ ọ́ gueyẹ wẹ mie iJesu suọ, ikhi emini ọ ngme ni ọọ, “A bhale ya ghe ọni ọ gue emini mhi ga riẹlẹ ghue nya yẹmhẹ.” 40 Abi eni ẹgbọ iSameria e rọ bhale deba iJesu, e lema li ọ kpẹkpẹ ọ ku shi na ẹwẹ. Ighọ iJesu ọ ku shi na wẹ ogbẹlẹ eva.
41 Ebubu ẹgbọ elese e gbo mie iJesu suọ itobọ ingmemhi ni ọ nu wẹ ngme. 42 Eni ẹgbọ e kẹ ọni ọkpotso, “Anye she miesuọ memena. Ọa khi itobọ emini u gueyẹ anye tsẹ anye rọ miesuọ, ama itobọ khi anye she suọ emini ọ ngme, anye gbo lẹsẹ egbegbọ khi ọni ọmọse ọna ọ ga khi ọni Ọmiepfuese.”
IJesu ọ ri omi ọni ọ gbe akanya igọmẹti ni ọ fu ze
(iMat 8.5-13; iLuk 7.1-10)
43 IJesu ọ la iSameria ramhi ogbẹlẹ eva. Ọ rọte aghọ vu je iGalili. 44 Ọ she kpẹ liẹ khi ẹgbọ ẹa la ẹoli oyi ọmekẹguele ọyi Ẹshinẹgba a mu ekpẹ na li. Li zẹ iMat 13.57; iMak 6.4; iLuk 4.24 45 Abi ọ rọ lo ekẹ iGalili le, ẹgbọ iGalili e mie ọli egbegbọ, itobọ khi ukpẹloe oyẹwẹ iJesu ọ la gbe ikanya ọnyaloa ni ọ la iJerusalẹmu gbe abi e rọ riẹlẹ ukpe iPasova.§ Li zẹ iJọn 2.23
46 Ighọ iJesu ọ gbo nyenẹ egbe je iKena ni o la ekẹ iGalili, ashini ọ ke la ri amẹ mele onyọ a. Ọmọse ọghuo ni ọ gbe akanya igọmẹti ọ la akaghọ, ni omi ọli ọ la iKapanọmu ghua.* Li zẹ iJọn 2.1-11 47 Ọni ọmọse ọ suọ khi iJesu ọ rọte ekẹ iJudia ẹ bhale iGalili. Ighọ ọ bhale ya lema iJesu ọ kpẹkpẹ ọ deba luẹ ya nu lọli ri omi luẹ, ni ọa ze ni ọ la akọ eghuli ze. 48 IJesu ọọ, “Ini aa li mẹ ọlẹlẹ ọnyaloa ali ọshabọ, aa ya miesuọ.”
49 Ọni ọmọse ni ọ gbe akanya igọmẹti, ọọ, “Ọnọmhuẹ, kpẹkpẹ bhale neni omimhẹ ọọ ghua.”
50 IJesu ọọ li, “Ke je khi omiẹ ọ ya ze, ọa ya ghu.” Ọni ọmọse ọ mie emini iJesu ọ gueyẹ ọ suọ, ọ́ọ̀ je. 51 Abi ọ rọ je, eni ẹẹ ga li, e bhale ya lona li odẹ, e gueyẹ ọli, “Omiẹ ọ she ze.”
52 Ọni ọmọse ọ mhila wẹ, “Ẹghẹghẹ onoghuo ọni ọmọ ọ la ze?” E gueyẹ oli khi, “Agogo oghuo ọguota oodẹ ọni ọmọ ọ la ze.” 53 Ọni ita ọni ọmọ ọ sato khi ẹghẹghẹ aghọ tee iJesu ọ la gueyẹ luẹ, “Omiẹ ọ ya ze.” Lọli ali apfẹ ọli nya e mie iJesu suọ.
54 Onana o khi akanya ọnyaloa onuzi-eva ni iJesu ọ gbe abi ọ rọ rọte ekẹ iJudia bhale iGalili.

*4:5 Li zẹ Igbae 33.19; iJosh 24.32

4:9 Li zẹ Ẹzira 4.1-5; iNee 4.1-2

4:44 Li zẹ iMat 13.57; iMak 6.4; iLuk 4.24

§4:45 Li zẹ iJọn 2.23

*4:46 Li zẹ iJọn 2.1-11