6
IJesu ọ ri eminale na ebubu ẹgbọ le
(iMat 14.13-21; iMak 6.30-44; iLuk 9.10-17)
Abi a rọ mẹ ingme enana se, iJesu ọ da okẹ oniẹmhi no khishi na lu iGalili lasele je egele ọ. (ITibẹriasi a gbolo ẹ lu oni okẹ.) Ighọ ebubu ẹgbọ e vẹ deba li gbii, itobọ khi e mẹ ikanya ọnyaloa ni ọ ri eni ẹ ghua ze. Ighọ iJesu ali eniyẹ odukhokho eyọli e nga ukhomhi ute ya shitọ. Ẹghẹghẹ aghọ ukpe iPasova oyi iJu o she ramhi.
Abi iJesu ọ yasẹ alo, ọ mẹ ebubu ẹgbọ ni e bhale deba li, ighọ ọ mhila iFilipu, ọọ li. “Obo awa te ya dẹ eminale ni e ya lo ẹgbọ ena le?” Eri iJesu ọ mema mhila li ni ọ rọ mhẹsẹ ọli bino, itobọ khi ọ she kpẹ lẹsẹ emini lọli ya riẹlẹ shi udu.
IFilipu ọ sọ iJesu ọ, ọọ li. “O kha tseku khi ifata iki elele, ẹa ya lo ni a rọ de eminale ni a mẹ ya kemhi pfiẹlẹ-pfiẹlẹ na wẹ tono unu!”
Ọtuọghuo eniyẹ odukhokho eyọli ni a lu Aduru ni ọ khi inyọghuo iSamọ iPita, ọọ li, “Ukuku ọmọ ọ la akana ni ọ tsua irui ibulẹdi ishe ali ifẹlẹ aava. Ashi enana e kia ya ramhi, ni aa kemhi na ẹgbọ ena nya?”
10 IJesu ọọ li, “A ri eni ẹgbọ shitọ.” Ebuli iyẹyẹ e vọ aghọ egbegbọ. Eni ẹgbọ nya e shitọ, emọse ni e laọ tsẹ, e khi ẹgbọ agbẹlẹ asha ishe. 11 IJesu ọ rue eni ibulẹdi, ọ tsẹ Ẹshinẹgba uwegbe shi ọ, ọ kia kemhi na wẹ. Ọ gbo lighọ rue eni ifẹlẹ, ọ tsẹ Ẹshinẹgba uwegbe shi ọ, ọ kemhi na wẹ. Eni ẹgbọ e le, e khue.
12 Abi e rọ le khue se, iJesu ọ gueyẹ eniyẹ odukhokho eyọli, ọọ, “A kia sanọ iku wẹ eni e le kpọle, a khi zẹ ni e li opfu-a.” 13 Abi e ke rọ sanọ wẹ gbili, ighughu igbẹva e vọ iku ibulẹdi ni ẹgbọ e le kpọle.
14 Abi eni ẹgbọ e rọ mẹ ikanya ọnyaloa ni iJesu ọ gbe, ẹẹ li, “Igẹsikia lọ khi ọmọse ọna ọ khi ọmekẹguele ni ẹ khi ọ ya bhale agbọ.” 15 IJesu ọ lẹsẹ khi eni ẹgbọ e she gba abi e li ya ri itoto rọli khi oghie, ighọ, lọlighuo ọ te wẹ ifuabọ vu ya nga ukhomhi ute.
IJesu ọ kia ukhomhi okẹ
(iMat 14.22-33; iMak 6.45-52)
16 Abi ogbọmhi o rọ mu ekẹ ẹlẹghọ, eniyẹ odukhokho eyọli e tiemhi okẹ ni o khishi. 17 Aghọ e te lo ọkọ-okẹ oniẹmhi ni o tsua wẹ da lase je iKapanọmu. Oni ẹghẹghẹ obili o she bi, iJesu ọ́ a nu wẹ la akaghọ. 18 Ighọ akpekpeli oniẹmhi o tsua rughu wẹ, okẹ o wushe kugbe. 19 Abi e rọ kia ukhomhi okẹ ramhi abi imali esẹ ali ene ghọ, e mẹ khi iJesu ọ kia ukhomhi okẹ ẹ bhale. Ulishi oo mu wẹ. 20 IJesu ọọ wẹ, “Mhẹmhẹ lọ, ulishi o khi ke mu ẹ.” 21 Ighọ, o ghọle wẹ ni e tsua iJesu shi elemhi ọkọ-okẹ oniẹmhi. Aghọaghọ oni ọkọ-okẹ oniẹmhi o ramhi egele obini e je.
Ẹgbọ e nono iJesu u gasẹ
22 Ogbeakọlọ eni ebubu ẹgbọ ni e kpẹ la olase egele okẹ ukiẹkiẹ obini o kpọle ni eniyẹ odukhokho e kpẹ te vu. E lẹsẹ khi ọkọ-okẹ oniẹmhi oghuo tsẹ o kpẹ la aghọ, eni ẹgbọ e lẹsẹ khi eniyẹ odukhokho eyọli tsẹ e la oni elemhi ọkọ-okẹ oniẹmhi, ali khi iJesu ọa nu wẹ lo oni ọkọ-okẹ oniẹmhi abi o rọte aghọ vu. 23 Ikọ-okẹ elese e rọte obini iTibẹriasi bhale epfepfẹ ashini iJesu ọ la ri eminale ni ebubu ẹgbọ le, ni ọ la tsẹ Ẹshinẹgba uwegbe shi eni eminale. 24 Abi eni ẹgbọ e mẹ khi iJesu ali eniyẹ odukhokho eyọli ẹa la akaghọ, e dọsẹ lo ikọ-okẹ, ni e tsua wẹ je iKapanọmu, ni e ya nono iJesu gasẹ.
IJesu ni ọ khi Eminale ni o ri agbọ ọ na ọgbọ
25 Abi e ke rọ mẹ iJesu ukhomhi egele olase okẹ ukiẹkiẹ obini uzeva, ẹẹ ọli, “Ọsẹsẹ, ẹghẹghẹ onoghuo u rọ ramhi oola?”
26 IJesu ọ sọ wẹ ọ, ọọ wẹ, “Egbegbi-ingme mhi gue ẹ yẹ ẹ, ọa khi itobọ khi a mẹ ikanya ọnyaloa ni mhi gbe a rọ nono mhẹ, ama itobọ eminale ni mhi rọ na ẹ le khue. 27 A khi ke kuẹlẹa nono eminale oyi agbọ ona ni ọọ yese-a, ama a ke kuẹlẹa nono eminale ni ọọ la ọ agbọagbọ ni Omi Ọgbọ ọ rọ ya na ẹ le. Itobọ khi Ẹshinẹgba Ita ọ she ri obọ nga li ukhomhi ọ mie shi ọli ọ.”
28 Ighọ, e ke mhila li, ẹ ọ li, “Elọ anye ya ke li ni anye rọ ya ke gbe akanya ni o ghọle Ẹshinẹgba?”
29 IJesu ọọ wẹ, “Akanya oyi Ẹshinẹgba khi ni a rọ mie ọni ọ ghie suọ.”
30 E gbo mhila li, ẹẹ ọli, “Ikanya ọnyaloa eneghuo u ya riẹlẹ khasẹ ni anye mẹ ni anye rọ ya mie ẹ suọ? Elọ u ya riẹlẹ? 31 Eni e bia awa e le eminale ni e rọte idane de kule, Abi Ebe-no-pfuasẹ o ngme khi. ‘Ọ ri eminale ni e te idane de kule na wẹ le.’ ”* Li zẹ Okiali 16.4,15; Iwolo 78.24
32 IJesu ọ sọ wẹ ọ, ọọ. “Egbegbi-ingme mhi gue ẹ yẹ ẹ, a khi iMosisi ọ ri eminale te idane tiemhile na ẹ le, ama Itamhẹ lọlighuo ọ rọte idane ri egbegbi eminale tiemhile ni e le. 33 Itobọ khi eminale ni Ẹshinẹgba ọ rọ na ọgbọ, lọli khi ọni ọ rọte iloghie bhale ya ri agbọ na ẹgbọ na agbọ.” 34 Ẹẹ ọli, “Ọnọmhuẹ, kpẹkpẹ rọte ana vu, ke ri oni eminale ona na anye le.”
35 IJesu ọ sọ wẹ ọ, ọọ wẹ. “Mhẹmhẹ mhi khi eminale ni o ri agbọ ọ na ọgbọ. Ọnini ọ da bhale deba mhẹ, okiamhi ọa kẹa gbe ọli ghue, ọni ọ da mie mhẹ suọ okiamẹ ọa tigbe ke ya gbe ọli. 36 Ama mhi gueyẹ ẹ khi a she mẹ mhẹ, ama aa kie mie mhẹ suọ. 37 Ẹgbọ ni Itamhẹ ọ rọ na mhẹ nya e ya bhale deba mhẹ, ọni ọ da bhale deba mhẹ ne mhia ya khu ọli vu. 38 Itobọ khi eri mhi rọte iloghie ilimhi tiemhile ni mhi rọ riẹlẹ ọghuẹmhẹ oyi ọni ọ ghie mhẹ, a khi ni mhi riẹlẹ ọghuẹmhẹ oyẹmhẹ. 39 Ọghuẹmhẹ oyi Ita ni ọ ghie mhẹ khi, ni a bhale ya ẹ khi ọkhọghuo eni ọ rọ na mhẹ ọa wa mhẹ-a, ali ni mhi rọ guise wẹ le ri agbọ na wẹ, ogbẹlẹ ni o kpukhokho. 40 Ọghuẹmhẹ oyi Itamhẹ khi ni ọgbọkpa ni ọ da pfi alo bino omiọli, ni ọ gbo mie ọli suọ ọ ya mhọli agbọ na agbọagbọ. Mhi ya guise ọli le mhi gbo ri agbọ na li ogbẹlẹ ni o kpukhokho.”
41 Itobọ khi iJesu ọọ wẹ, “Mhẹmhẹ mhi khi eminale ni o rọte iloghie ilimhi tiemhile,” ẹgbọ iJu e wọlọ shi ọ. 42 Ighọ e liẹ, “Ọnana ọa she khi iJesu omi iJosẹfu, ni anye lẹsẹ itali ali inyọli? Sẹẹ ọ ke liẹ liẹ khi, ‘Mhẹmhẹ khi ibulẹdi ni o rọte iloghie ilimhi tiemhile.’ ”
43 IJesu ọ sọ wẹ ọ, ọọ, “A khi ke wọlọ. 44 Ọgbọkhọghuo ọa la ọ ni ọ ya bhale deba mhẹ ini ọa li khia khi Ita lọlighuo ni ọ ghie mhẹ ọ ti ọ bhale, mhi ya guise ọli le gbo ri agbọ na li ogbẹlẹ ni o kpukhokho. 45 Ọmekẹguele ọyi Ẹshinẹgba ọghuo ọ kpẹ kẹkẹ ọli shi Ebe-no-pfuasẹ khi, ‘Ẹshinẹgba lọli oghuo ọ ya sẹsẹ ẹgbọ eyọli nya.’ Ọgbọkpa ni ọ da ku esọ-a na Ita, ni ọ rọte obọ oyọli wẹna, ọ ya bhale deba mhẹ. Li zẹ Aza 54.13 46 Aa mẹ ọgbọ ni ọ mẹ Ẹshinẹgba Ita ghue, ini ọa li khi ọni ọ rọte obọ oyọli bhale. Lọlighuo tsẹ ọ mẹ ọli. 47 Egbegbi ingme mhi gueyẹ ẹ, ọni ọ da mie mhẹ suọ, ọ she mhọli agbọ na agbọagbọ 48 Mhẹmhẹ mhi khi eminale ni o ri agbọ ọ na ọgbọ. 49 Eni e bia ẹ, e le eminale ni e rọte idane de kule obini ọdagbe-ifufu, e kie ghuloa. 50 Ama ọna ọ khi eminale ni o rọte iloghie tiemhile, ọni ọ da le ọli, ọa ya ghu. 51 Mhẹmhẹ mhi khi eminale ni o ri agbọ ọ na ọgbọ, ni o rọte iloghie tiemhile. Ọnini ọ da le eminale ona, ọ ya mhọli agbọ na agbọagbọ. Oni eminale ona, idiegbe oyẹmhẹ lọ, ni mhi ya rọ shi ekẹ na agbọ ni e rọ mhọli agbọ.”
52 Abi iJesu ọ rọ ngme ona se, ẹgbọ iJu e nu egbe wẹ khakọ ekhakọ oniẹmhi, ikhi. “Sẹẹ ọmọse ọna ọ li ri idiegbe oyọli na awa ya le?”
53 IJesu ọọ, “Egbegbi ingme mhi gueyẹ ẹ, ini u a li le idiegbe, ni u gbo da ọlia eyi Omi Ọgbọ, wa ya mhọli agbọ. 54 Ọni ọ da le idiegbe oyẹmhẹ ni ọ gbo da ọlia eyẹmhẹ, ọ ya mhọli agbọ na agbọagbọ. Ọ ya mhọli agbọ itobọ khi mhi ya guise ọli le gbo ri agbọ na li ogbẹlẹ ni o kpukhokho. 55 Idiegbe oyẹmhẹ khi egbegbi eminale, ọlia eyẹmhẹ e gbo khi egbegbi emini a da. 56 Ọni ọ da le idiegbe ọyẹmhẹ ni ọ gbo da ọlia eyẹmhẹ, ọ la elemhi oyẹmhẹ, mhẹmhẹ mhi li la elemhi oyọli. 57 Abi Ita ni ọ mhọli agbọ ọ́ ghie mhẹ, mhi li mhọli oni agbọ, Ighọ ọni ọ da le idiegbe oyẹmhẹ ọ li ya mhọli agbọ itobọ oyẹmhẹ. 58 Onana lọli khi eminale ni o te iloghie tiemhile, ọa li abi eminale ni e rọte idane de kule ni eni e bia ẹ e kpẹ le, ni e rọ kie ghua. Ama ọni ọ da le idiegbe oyẹmhẹ ọ ya la agbọ agbọagbọ.”
59 Eni ingmemhi ena iJesu ọ ngme abi ọ li la elemhi owa ugamhi ni o la iKapanọmu sẹsẹ.
Ingmemhi eyi iJesu ni e ri agbọ na agbọagbọ ọ na ọgbọ
60 Abi e rọ suọ eni ingmemhi ni iJesu ọọ ngme, ebubu eniyẹ odukhokho eyi iJesu e kẹ, “Osẹsẹ, ena e ma ze dọsẹ e. Ọghuo ọ dobẹ ya mie shi ọ?”
61 Abi iJesu ọ́ rọ́ lẹsẹ khi eniyẹ odukhokho eyọli ẹ wọlọ, ọọ, “Eri ingmemhi eyẹmhẹ e yese ẹ udu-a? 62 Sẹẹ a kẹ ẹ ngme ini a mẹ Omi Ọgbọ khi ọ nga iloghie ya shitọ obini ọ kpẹ te tiemhile? 63 Ayẹmhẹ oyi Ẹshinẹgba ọ ri agbọ ẹẹ na ọgbọ, ama ọgbọ ọa dobẹ ri agbọ ẹẹ na ọgbọ. Ingmemhi ni mhi nu ẹ ngme, obọ oyi Ayẹmhẹ e te ẹẹ bhale, wẹwẹ e ri agbọ ẹẹ na ọgbọ 64 Abi o riẹ khi ighọ, eghuo elemhi ẹ, ẹa miesuọ.” Itobọ khi iJesu ọ she kpẹ te ekẹ lẹsẹ eni ẹa mie ọli suọ ali ọni ọ ya ri ọli dẹ. 65 IJesu ọ gbo gueyẹ wẹ, ọọ wẹ, “Ona o zẹ khi mhi gueyẹ ẹ khi ọgbọ lọlighuo ọa dobẹ ya bhale deba mhẹ sẹẹ ini Ita ọ ri oni afu na li.”
66 Rọ te ana vu eniyẹ odukhokho eyọli ebubu e mu egbe pfi ẹa ke lama deba li. 67 IJesu ọ mhila eniyẹ odukhokho etuogbava eyọli, ọọ wẹ, “Eri a nono ni a li vu?”
68 ISamọ iPita ọ sọ ọli ọ, ọọ li, “Ọnọmhuẹ, ọghuo anye ya lẹ deba? Yẹyẹghuo u mhọli ungmemhi ni e ri agbọ na agbọagbọ ọ na ọgbọ. 69 Anye miesuọ, anye gbo lẹsẹ khi yẹyẹghuo u khi Ọni ọ pfuasẹ ọyi Ẹshinẹgba.” Li zẹ iMat 16.16; iMak 8.29; iLuk 9.20
70 IJesu ọ sọ li ọ, ọọ, “Ọa khi ẹẹ ogbava mhi zẹ? Ama ọghuo elemhi ẹ, ọkphaghiẹ ọ khi!” 71 IJudasi ni ọ khi omi iSamọ Isikarọti lọli iJesu ọ la ana ngme ingme oyọli. IJudasi ọ khi ọghuo eniyẹ odukhokho Ogbava ni ọ kie te ikpukhokho ri ọli dẹ.

*6:31 Li zẹ Okiali 16.4,15; Iwolo 78.24

6:45 Li zẹ Aza 54.13

6:69 Li zẹ iMat 16.16; iMak 8.29; iLuk 9.20