Ebe ni
IJudu
Ọ kẹkẹ
1
Mhẹmhẹ iJudu ni mhia ga iJesu iKirisiti, ni mhi gbo khi inyọghuo iJemhisi mhi kẹkẹ ebe ona.* Li zẹ iMat 13.55; iMak 6.3
Eni Ẹshinẹgba Ita ọ zẹ, ni ọ nono ingme oyẹwẹ, ni a ri akhukhu oyi iJesu iKirisiti khukhu, mhi kẹkẹ ọli ghi.
Ilẹlemhi ali opfọmhẹ ali inono ni e gbeku ọ, e ka khi oyẹẹ.
Epfua oyi ẹgbọ esẹsẹ ẹgbhọli
Emọle mhẹ ni awa ga a ga Ẹshinẹgba, o mema ghọle mhẹ ni mhi kẹkẹ ingme imiepfuese ni awa mhọli shi ebe ghi ẹ, ni mhi rọ mẹ khi o mu egbe nẹ ni mhi ri ebe ya ri udu shi ẹ ọ, ni a dobẹ gbelighi shi oni irudunga ni Ẹshinẹgba ọ rọ nga ẹgbọ eyọli obọ agbọagbọ kpa. Oni irudunga o she la okhẹna, irari khi ẹgbọ ni ẹa ya na ulishi Ẹshinẹgba e she kuma awa ọ ni awa aa lẹsẹ. Eni e mu ilẹlemhi oyi Ẹshinẹgba nyenẹ, khi eri o ri ẹghẹghẹ na wẹ e rọ ke li itsẹbọ. E kie iJesu iKirisiti ni ọ khi Ọga ali Ọnọmhuẹ oyawa. O she tẹsẹ ni Ebe-no-pfuasẹ o rọ kpẹ te ekẹ ngme ọli khi eni e ya pfua ẹlẹ iguẹzọ e khi.
Irari khi ini a ririẹ kpẹ kie lẹsẹ ena nya, mhi kie gbolo ẹ yele ẹ le khi Ọnọmhuẹ ọ rue ẹgbọ eyọli rọte ekẹ iJipiti lasele, ama, ẹlẹlese, ọ pfuse eni ẹa lama miesuọ ni e la wẹ iteva-a. Li zẹ Okiali 12.51; iNọba 14.29-30 A sato khi igẹni ni ẹa mu omhẹsẹ ni a rọ na wẹ mhuẹ, ni e lase ashini a rẹ wẹ shi-a. Eri ọ rẹwẹ shi obili, ọ ri iwẹghẹ na agbọagbọ gẹ wẹ, ọ rẹwẹ ẹ khẹ iguẹzọ ona ogbẹlẹ ni o funẹ ni a la ya pfuse wẹ a. A sato khi ighọ ẹgbọ iSodomu ali iGomora ali eni e la ẹoli ni e mama wẹ e li i ngeli, ni e rọ ku abọ lo itsẹbọ ali ighuẹ ebe imumu. Eri a na wẹ osoli na agbọagbọ, rọ rẹ wẹ riẹlẹ irọkhọkhọ, rọ tse agua ye ẹgbọ kpa. Li zẹ Igbae 19.1-24
Ighọ eni ẹgbọ ena, e li la ẹlena ni o rẹwẹ lamhẹ ri ichimhi mu egbe wẹ, e ri ukpẹloe gbe omhẹsẹ oyi Ẹshinẹgba, e tigbe gbo mẹ igẹni na idane bie. Egbegbi agẹni ni ọ funẹ nya ni a lu iMakiẹni ọa fẹ gbudu ri ungmemhi imẹbie pfuẹchẹ Ọkphaghiẹ-a, abi e rọ khẹ olimhi oyi iMosisi, ama eri ọ lẹsẹ liẹ, “Ọnọmhuẹ ọ kie ẹ.”§ Li zẹ iDan 10.13,21; 12.1; Irọ 12.7; iDẹut 34.6; iZaka 3.2 10 Ama eri eni ẹgbọ ena e kie pfi itsue ẹ manya ẹgbọ shi emini ẹa ririẹ lẹsẹ udi ọli. Eri e li abi elamhakọ ni ẹa ya sa. Angeli obe oyẹwẹ o zẹ ni e rọ pfua. 11 Epfua e ya pfua! Odẹ oyi iKeni e rọte, eri itobọ ukpaghọ ri egbewẹ ni odẹ ni ọa gbe akanya de abi oni iBelamu ọ riẹlẹ. E nga ẹngọ, abi iKora ọ li nga ẹngọ, ni o rọ li pfua.* Li zẹ Igbae 4.3-8; iNọba 22.1-35; 16.1-35 12 Ẹgbọ ukhimhi elemhi e khi ini e nu ẹ la ukue ni a la le eminale inono. E ri umha a na omama ali ulishi, e rọ nu ẹ a le eminale. Egbewẹ tsẹ, e sọ eminale ẹ shi idi. Eri e li abi ùza ni akpekpeli o tsua kia. Eri e li abi ẹẹra okasẹ ni ẹa ya mọ idumhi, ni a vu a pfia, e khakha. 13 Eri angeli oyẹwẹ o ri egbe a khasẹ abi ofulu okẹ oniẹmhi ni akpekpeli ọọ tsughuse. Eri e li abi ikpẹtata ni ẹ kele-a, ni Ẹshinẹgba ọ ri obili ni o limhi shi ekẹ ẹ khẹ agbọagbọ.
14 Agbhotu ishilua, Enọki ọ khi ini a rọte Adamu leli ọli, ayẹmhẹ ọ rọ ngme ingme angme-shi-ekẹ oyi ẹgbọ ena, ni ọ la liẹ, “Ghe khi Ọnọmhuẹ ọọ bhale, lọli ali igẹni agbẹlẹ agbẹlẹ eni e pfuasẹ eyọli, 15 ni ọ rọ bhale ya gue ọgbọkpa ẹzọ, ni ọ rọ pfa ẹzọ mu ẹgbọ ebe nya shi ingeli ebe ni e ri odẹ obe ngeli, ali ingmemhi ebe ni e toto ni ẹgbọ ebe e ngme deba li.” 16 Ẹgbọ awọlọ ali eni ẹẹ mẹ umha-guẹli oyi ọgbọ e khi, ọghuẹmhẹ obe oyi egbewẹ ẹ deba, e ri unu ẹ nyanọ ifẹlẹ shi osọmhi rọ ti egbewẹ nga. E ri ikhomhi akọ ẹ titi ẹgbọ, ini o ba mẹ asha ti wẹ egbe.
Itse-agua ali Ude
17 Ama emọle mhẹ, a sato emini ighiusomhi na kẹẹ eyi iKirisiti Ọnọmhuẹ e ngme shi ekẹ. 18 Ee gueyẹ ẹ khi, “Ogbẹlẹ ikpukhokho, ẹgbọ ni e ri ẹgbọ ẹ li egia, ni e ya ke deba ọghuẹmhẹ ebe eyẹwẹ e ya la ọ.” Li zẹ 2 iPit 3.3 19 Eni ẹgbọ ena ẹẹ pfi okemhi shi ẹ iteva. Isamhi agbọ, ni udu oyẹwẹ o gueyẹ wẹ, ẹẹ deba. Ẹa mhọli Ayẹmhẹ oyi Ẹshinẹgba.
20 Ama ẹẹ emọle mhẹ, a ke sẹsẹ egbe ẹ odẹ irudunga ni o pfuasẹ. A ke lema elemhi Ayẹmhẹ-nọ-pfuasẹ 21 A la elemhi inono oyi Ẹshinẹgba abi a li migha a khẹ ilẹlemhi oyi iJesu iKirisiti Ọnọmhuẹ ọyawa ni ọ rẹ ẹ bhale agbọ na agbọagbọ.
22 Lẹ elemhi eni e mhuẹ akhọkhọmhẹ shi irudunga oyẹwẹ. 23 Tsumhi ẹgbọ ni ẹẹ nono ni wẹwẹ e mie iwali osẹsẹ ẹgbhọli suọ abinẹ khi u wa ti ọgbọ erali lasele, lẹlemhi ẹgbọẹse ni e nono ikpaghiobọ. Ama mu egbe ẹ ini e khi yẹsẹ li de pfilo olamhẹ eyẹwẹ. Abi a li kẹkẹ ona shi ẹlẹmhi iGiriki khi. ‘Khi mhọli emini u ri itsua ni idiegbe olamhẹ e ri ichimhi a mu li.’
Iromhi ikuẹghiẹ
24-25 Awa ri ikuẹghiẹ na Ẹshinẹgba Ọtsumhi ọyawa itobọ iJesu iKirisiti Ọnọmhuẹ oyi awa! Lọli ọ dobẹ ya mu ẹ mhọli ini u khi de, ni ọ rẹ pfuasẹ, rẹ ẹ ghẹlẹ odalo oyọli ni o mhọli ufumhi. Ẹshinẹgba, lọlighuo ọ futẹ ni a ri ufumhi, ekpẹ, ekpabọ ali omhẹsẹ ẹ na, neni a mẹ igbaekẹle agbọ, ghe memena, ali agbọagbọ. Atsẹ.

*1:1 Li zẹ iMat 13.55; iMak 6.3

1:5 Li zẹ Okiali 12.51; iNọba 14.29-30

1:7 Li zẹ Igbae 19.1-24

§1:9 Li zẹ iDan 10.13,21; 12.1; Irọ 12.7; iDẹut 34.6; iZaka 3.2

*1:11 Li zẹ Igbae 4.3-8; iNọba 22.1-35; 16.1-35

1:18 Li zẹ 2 iPit 3.3

1:23 Abi a li kẹkẹ ona shi ẹlẹmhi iGiriki khi. ‘Khi mhọli emini u ri itsua ni idiegbe olamhẹ e ri ichimhi a mu li.’